AEGEAN: Νέο ιστορικό υψηλό επιδόσεων στο 9μηνο 2023 ! | +79% στην κερδοφορία 2023 vs 2022

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

-Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στο εννεάμηνο και στο τρίτο τρίμηνο του 2023 απόρροια της επένδυσης σε νέους προορισμούς, της αύξησης της χωρητικότητας στο δίκτυο εξωτερικού και της συνεπούς στρατηγικής αναβάθμισης του στόλου και των υπηρεσιών.
€1,33 δισ. Κύκλος Εργασιών, €367,4 εκατ. EBITDA
και €170,7 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους, 83% υψηλότερα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 για τον Όμιλο της AEGEAN.

H AEGEAN ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και οργανικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2023, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για το εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε €1,33 δισ., αυξημένος κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ο Όμιλος προσέφερε 15,7 εκατ. χιλιομετρικές θέσεις και μετέφερε 12,2 εκατ. επιβάτες, συνολικά 30% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, εκ των οποίων 7,3 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού.

Η διαμόρφωση της πληρότητας στο 84%, αυξημένη κατά 5 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο εμπλουτισμός του στόλου με αεροσκάφη νέας τεχνολογίας καθώς και οι έγκαιρες προαγορές καυσίμου για μέρος των αναγκών συνέβαλλαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των επιτοκίων.

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €217,5 εκατ., υπερβαίνοντας κατά 79% την αντίστοιχη κερδοφορία του εννεαμήνου του 2022, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους του εννεαμήνου ανήλθαν στα €170,7 εκατ., 83% υψηλότερα από Κέρδη μετά από Φόρους €93,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €755,5 εκατ.[1] στις 30.09.2023 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €525,3 εκατ.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2023, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το οποίο μέχρι σήμερα ήταν το ιστορικά υψηλότερο σε επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών σημείωσε 14% αύξηση φτάνοντας τα €653,6 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €168,8 εκατ. και τα Κέρδη μετά από φόρους σε €133,6 εκατ. από Κέρδη μετά από φόρους €120,8 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η ισχυρή δυναμική της επιβατικής κίνησης συνεχίστηκε καταγράφοντας αύξηση 17% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, μεταφέροντας συνολικά 5,5 εκατ. επιβάτες, απόρροια τόσο του ιδιαίτερα διευρυμένου δικτύου της AEGEAN, επιχειρώντας με το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο προορισμών στην ιστορία της, όσο και της σημαντικής επένδυσης στην αύξηση της χωρητικότητας με 15% περισσότερες θέσεις συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022, υποστηρίζοντας την αυξημένη ελκυστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 85,6% από 83,9% το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η AEGEAN πέτυχε υψηλή κερδοφορία παρουσιάζοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου για το εννεάμηνο του 2023. Η διεύρυνση του δικτύου μας, η αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας με σχεδόν 3 εκατ. περισσότερες διαθέσιμες θέσεις για το σύνολο του 2023 συγκριτικά με το 2022, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα συνέβαλλαν στην ισχυρή δυναμική της ανάπτυξής μας. Παράλληλα, η ενίσχυση της διάθεσης και της δυνατότητας των Ελλήνων για ταξίδια αναψυχής, σε συνδυασμό με την υψηλή δυναμική της τουριστικής ζήτησης, συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του κύριου κόμβου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με την ΑEGEAN να συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα με τη διάχυσή της σε νέους προορισμούς.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε συνέχεια της εξαιρετικής απόδοσης του 2022, ακολουθεί μία δεύτερη χρονιά που επιβεβαιώνει τις στρατηγικές επιλογές, τις δυνατότητες και την σχετική θέση της εταιρείας στην αγορά, στην μετά covid εποχή.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον όπου οι συνθήκες και η προβλεψιμότητα θα παραμείνουν δύσκολες.

Αντίστοιχα και στο επιχειρησιακό πεδίο είναι εμφανές ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν δυσκολίες τόσο σε υποδομές όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα που θα επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία.

Εργαζόμαστε συστηματικά και εντός του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και της Βάσης Συντήρησης Αεροσκαφών. Ήδη έχουμε παραλάβει τρεις προσομοιωτές και τον λοιπό εξοπλισμό καθώς επίσης έχουμε στελεχώσει τις μονάδες μας με εξειδικευμένο προσωπικό για να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι για την έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων τον Ιανουάριο του 2024».

Όπως ανακοινώθηκε ήδη στις 06/11/2023, η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλλε στις 03/11/2023 δήλωση πρόθεσης για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της Εταιρείας που κατέχει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις σε σχέση με τη δυνατότητα της Εταιρείας απόκτησης και ακύρωσης των warrants καθώς και ολοκλήρωσης της υλοποίησής τους εντός των προθεσμιών που προβλέπεται από τους όρους των warrants με σκοπό όλα να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Αποτελέσματα Ομίλου Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2023

(σε € εκατ.) Τρίτο

Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ Εννεάμηνο

2022

Εννεάμηνο

2023

% μτβ
Έσοδα 571,4 653,6 14% 1.019,5 1.331,7 31%
EBITDA1 197,8 227,9 15% 235,5 367,4 56%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 164,5 186,2 13% 142,2 253,7 78%
Κέρδη προ φόρων 152,1 168,8 11% 121,4 217,5 79%
Κέρδη μετά από φόρους 120,8 133,6 11% 93,2 170,7 83%

Σημείωση:

  1. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
  Τρίτο

Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ Εννεάμηνο

2022

Εννεάμηνο

2023

% μτβ
Σύνολο Επιβατών (‘000) 4.666 5.473 17% 9.396 12.177 30%
Χιλιομετρικοί επιβάτες

(RPKs σε εκατ.)

5.140 5.940 16% 9.980 13.065 31%
Χιλιομετρικές Θέσεις

(ASKs σε εκατ.)

6.136 6.970 14% 12.648 15.673 24%
Συντελεστής Πληρότητας –

Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)

83,9% 85,6% 1,8pp 79,0% 83,7% 4,7pp

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού (σε € εκατ.)

31.12.2022 30.09.2023
   
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 527,9 755,5
Δανειακές υποχρεώσεις 268,2 220,4
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 737,3 943,4
Καθαρός Δανεισμός 477,6 408,3
     
EBITDA1 -12μηνο trailing 274,9 406,8
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,7x 1,0x

Σημείωση:

  1. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν. – Δεκ. 2022 και Οκτ. 2022 – Σεπ. 2023 αντίστοιχα).

Η AEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.) Τρίτο

Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ Εννεάμηνο

2022

Εννεάμηνο

2023

% μτβ
Έσοδα 571,4 653,6 14% 1.019,5 1.331,7 31%
EBITDA1 197,8 227,9 15% 235,5 367,4 56%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 164,5 186,2 13% 142,2 253,7 78%
Κέρδη προ φόρων 152,1 168,8 11% 121,4 217,5 79%
Κέρδη μετά από φόρους 120,8 133,6 11% 93,2 170,7 83%
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) 4.666 5.473 17% 9.396 12.177 30%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 130 135 4% 121 131 8%
Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) 83,9% 85,6% 1,8pp 79,0% 83,7% 4,7pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) 84,3% 86,1% 1,8pp 78,6% 83,5% 4,9pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 950 946 0% 913 927 1%
RASK (σε € λεπτά)2 9,3 9,4 1% 8,1 8,5 5%
Yield (σε € λεπτά)3 11,1 11,0 -1% 10,2 10,2 0%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 7,2 7,1 -1% 7,4 7,3 -2%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4

– εκτός κόστους καυσίμων

5,0 5,2 4% 5,4 5,4 1%

Σημειώσεις:

1 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

2 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

3 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

4 Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.

Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2023

(σε € εκατ.) Τρίτο

Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ Εννεάμηνο

2022

Εννεάμηνο

2023

% μτβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις 489,7 551,4 13% 869,0 1.133,1 30%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 33,8 46,7 38% 55,4 76,1 37%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις 47,9 55,6 16% 95,1 122,6 29%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 571,4 653,6 14% 1.019,5 1.331,7 31%
Λοιπά έσοδα 20,2 9,2 -54% 35,0 23,8 -32%
Παροχές σε εργαζόμενους (39,0) (54,4) 40% (90,3) (129,5) 43%
Καύσιμα Αεροσκαφών (133,2) (132,0) -1% (254,4) (286,0) 12%
Συντήρηση αεροσκαφών (52,4) (55,1) 5% (108,5) (129,5) 19%
Τέλη υπέρπτησης (23,5) (26,4) 12% (49,7) (59,2) 19%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (26,9) (30,9) 15% (55,5) (69,8) 26%
Χρεώσεις αεροδρομίων (22,0) (26,8) 22% (51,7) (65,2) 26%
Έξοδα catering (11,0) (14,7) 33% (25,5) (34,1) 34%
Έξοδα διανομής (29,2) (33,3) 14% (60,9) (73,1) 20%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης (5,6) (6,5) 16% (13,5) (19,6) 44%
Διάφορα έξοδα (39,6) (52,7) 33% (90,1) (114,9) 27%
Μισθώσεις (11,5) (2,2) -81% (18,9) (7,2) -62%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) 197,8 227,9 15% 235,5 367,4 56%
Αποσβέσεις (33,3) (41,7) 25% (93,3) (113,6) 22%
Κέρδη χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ) 164,5 186,2 13% 142,2 253,7 78%
Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) 28,8% 28,5%   13,9% 19,1%  
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα (12,4) (17,4) 40% (20,7) (36,3) 75%
Κέρδη χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ) 152,1 168,8 11% 121,4 217,5 79%
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) 26,6% 25,8%   11,9% 16,3%  
Φόρος εισοδήματος (31,2) (35,2) 13% (28,2) (46,8) 66%
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 120,8 133,6 11% 93,2 170,7 83%

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(σε € εκατ.) 31.12.2022 30.09.2023
     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.203,3 1.469,1
Ταμειακά Διαθέσιμα1 463,7 580,0
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία2 64,2 175,5
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 289,2 294,2
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.020,4 2.518,7
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 348,1 525,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 737,3 943,4
Δανειακές υποχρεώσεις 268,2 220,4
Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 666,8 829,6
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.020,4 2.518,7

Σημειώσεις:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €0,4 εκατ. στις 30/09/2023 και δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022.

2 Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 30/09/2023 και €10,4 εκατ. στις 31/12/2022.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(σε € εκατ.) 30.09.2022 30.09.2023
     
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 241,1 396,5
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (97,6) (107,7)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (24,3) (59,5)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 119,2 229,0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1 474,4 527,9
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 25,8 (1,4)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1 619,4 755,5

Σημείωση:

1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

Τρίτο

Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ Εννεάμηνο

2022

Εννεάμηνο

2023

% μτβ
Χωρητικότητα            
  Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ.) 6.136 6.970 14% 12.648 15.673 24%
  Διαθέσιμες Θέσεις (000) 5.557 6.388 15% 11.995 14.640 22%
  Ώρες Πτήσεων (Block hours) 65.709 69.698 6% 133.154 157.473 18%
   Πτήσεις 35.958 40.635 13% 77.441 92.855 20%
  Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση 155 157 2% 155 158 2%
  Μέση απόσταση πτήσεων (km) 950 946 0% 913 927 1%
Επιβάτες (΄000)            
Ανά είδος πτήσεων:            
 Επιβάτες Τακτικών πτήσεων 4.383 5.096 16% 8.967 11.593 29%
 Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων 283 377 33% 429 583 36%
Ανά δίκτυο:            
  Δίκτυο Εσωτερικού 1.832 2.144 17% 3.943 4.858 23%
  Δίκτυο Εξωτερικού 2.834 3.330 17% 5.453 7.319 34%
Σύνολο επιβατών 4.666 5.473 17% 9.396 12.177 30%
Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ.) 5.140 5.940 16% 9.980 13.065 31%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 130 135 4% 121 131 8%
Συντελεστής Πληρότητας

-Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)

84,3% 86,1% 1,8pp 78,6% 83,5% 4,9pp
Συντελεστής Πληρότητας

– Τακτικές πτήσεις

(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK

/ Χιλιομετρικές Θέσεις -ASK)

83,9% 85,6% 1,8pp 79,0% 83,7% 4,7pp

[1] Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €175,5 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις ύψους €0,5 εκατ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *