invest

Αυτό είναι το “πανόραμα” του νέου αναπτυξιακού νόμου, δείτε όλες τις λεπτομέρειες

ΜΟΝΕΥ

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, ο οποίος περιλαμβάνει αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης έως 55%, λόγω της αναθεώρησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων η οποία προβλέπεται να ανακοινωθεί άμεσα από την Ε.Ε..

Ο νόμος

Τα κύρια σημεία του νόμου έχουν ως εξής:

Δικαιούχοι

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Μέγεθος Επιχείρησης Ελάχιστος Προϋπολογισμός
Μεγάλες: 500.000 €
Μεσαίες: 250.000 €
Μικρές: 150.000 €
Πολύ Μικρές : 100.000 €
ΚΟΙΝΣΕΠ :   50.000 €

Ιδία Συμμετοχή

 • Ιδία κεφάλαια ή/και δανεισμός αρκεί το 25% του επενδυτικού κόστους να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (αύξηση κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ανάλωση αποθεματικών).
 • Τραπεζικό δάνειο : τουλάχιστον 3 ετούς διάρκειας, αποκλειομένου του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
Είδη Ενισχύσεων

Παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή για 15 έτη
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για 7 έτη
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα).
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω ταμείου συμμετοχών

NoisisΥπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια στον τομέα του Τουρισμού

 • Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ)
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού εφόσον υποβάλλεται από cluster
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Κύριες επιλέξιμες δαπάνες

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις, Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
  • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
  • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
  • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού,
  • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
  • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος (υπό προϋποθέσεις)
 • Λοιπές κατηγορίες δαπανών
  • Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ.
  • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Ποσοστά ενίσχυσης

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 35% 45% 55%
EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 35% 45% 55%
EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 35% 45% 55%
EL 21 ΗΠΕΙΡΟΣ 35% 45% 55%
EL 23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35% 45% 55%
EL 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 35% 45% 55%
EL 41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35% 45% 55%
EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25% 35% 45%
EL 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 25% 35% 45%
EL 43 ΚΡΗΤΗ 25% 35% 45%
EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25% 35% 45%
EL30 ΑΤΤΙΚΗ 20% 30% 40%
EL42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20% 30% 40%

Σημαντική σημείωση: Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα είναι σύμφωνα με την αναμενόμενη αναθεώρηση του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), που επιφέρει αναπροσαρμογή του υφιστάμενου ΧΠΕ έως και 15 ποσοστιαίες μονάδες. Οι αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν από την έναρξη ισχύος των καθεστώτων του Ν. 4399/2016 προβλέπεται να λάβουν τα ανωτέρω αυξημένα ποσοστά.

Καθεστώτα ενίσχυσης

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων πρώτων καθεστώτων ενίσχυσης τα οποία αναμένεται να προκηρυχτούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Καθεστώς ενίσχυσης Κίνητρο ενίσχυσης Υψος ενίσχυσης Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου Παρατηρήσεις
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού Φοροαπαλλαγή Σύμφωνα με ΧΠΕ Άμεση Αξιολόγηση Θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος και σε δείγμα 20% των προτάσεων επιτόπιος
Γενική Επιχειρηματικότητα Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, επιχορήγηση Σύμφωνα με ΧΠΕ εκτός από τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν με επιχορήγηση Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχορήγηση μπορούν να λάβουν μόνο τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 12 ,με το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 70% του ανώτατου του ΧΠΕ. Τα υπόλοιπα κίνητρα παρέχονται στο 100% του ΧΠΕ
Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, επιχορήγηση Σύμφωνα με ΧΠΕ εκτός από τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν με επιχορήγηση Συγκριτική Αξιολόγηση Δικαιούχοι: μόνο οι νέες ή υπό ίδρυση Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Για την επιχορήγηση το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 70% του ανώτατου του ΧΠΕ εκτός από τα έργα που εντάσσονται στο άρθρο 12 που θα λάβουν 100% του ποσοστού του ΧΠΕ.
Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους Σταθεροποίηση ισχύοντος κατά την αίτηση υπαγωγής συντελεστή φορολογίας ή φοροαπαλλαγή, ταχεία αδειοδότηση Φοροαπαλλαγή έως 10% του ενισχυόμενου κόστους Άμεση αξιολόγηση Επιλέξιμος προϋπολογισμός: άνω των 20εκ ευρώ και δημιουργία τουλάχιστον 2 θέσεων εργασίας ανά 1εκ ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης

Επιμέλεια άρθρου: Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *