money tourism copyright photo vouli 2020
©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Παράταση και αλλαγές στα ξενοδοχεία καραντίνας και παράταση έως 30.6.2022 της ισχύος των vouchers που “χρωστούν” οι τουριστικές επιχειρήσεις | ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Παράταση και αλλαγές στο καθεστώς των ξενοδοχείων καραντίνας και παράταση έως 30.6.2022 των vouchers που έχουν χορηγήσει τουριστικές επιχειρήσεις στους πελάτες τους, αντί επιστροφής χρημάτων, λόγω ακυρώσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, προβλέπονται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την προστασία της δημόσιας υγείας», στις 30 Μαρτίου.

Πιο αναλυτικά, όπως αποκαλύπτει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στο άρθρο 56, περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο καθεστώς των ξενοδοχείων καραντίνας, όπου μεταξύ άλλων δίδεται η δυνατότητα παράτασης των μισθώσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το άρθρο 56, έχει ως εξής:

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 121 ν. 4790/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α ́ 48), περί της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις,
α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειαςτων μισθώσεων να είναι η 30ή.9.2022,
β) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίζουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές,
γ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί, κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19, και οι οποίες έχουν παραταθεί έως και την 31η.3.2022, να δύνανται να παραταθούν εκ νέου, από τη λήξη τους έως και την 30ή.9.2022, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α ́ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 30ής.9.2022. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 30ής.9.2022, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ-465ΧΘΟ-0ΑΥ), 7135/26.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΑ465ΧΘΟΜΡΙ), 7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟΠ6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ), 12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ), 12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟΒΦΨ), 12776/19.07.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΕ8465 ΧΘΟΥ8Π), 12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟΚΔ7), 13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟΟ64), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟΑΩ2), 13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟΣ11), 16544/17.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΤ9465ΧΘΟΓ7Σ), προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021 και παρατάθηκαν έως και την 31η.3.2022, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν εκ νέου από τη λήξη τους έως την 30ή.9.2022, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους.
Οι δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού».

Παρατάσεις για τα vouchers

Ακόμη, στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε περιλαμβάνονται  διατάξεις για παράταση της ισχύος των vouchers, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι διατάξεις έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο

Κατ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α ́ 104), στην οποία περιέχονται κατ εξαίρεση ρυθμίσεις περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 31η.3.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30ή.6.2022».

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο

Κατ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Στην παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α ́ 104), στην οποία περιέχονται κατ εξαίρεση ρυθμίσεις περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοσή του.
Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 1, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την31η.3.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 30ή.6.2022″.καραντίνας

Tagged

2 σχόλια στο “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Παράταση και αλλαγές στα ξενοδοχεία καραντίνας και παράταση έως 30.6.2022 της ισχύος των vouchers που “χρωστούν” οι τουριστικές επιχειρήσεις | ΚΕΙΜΕΝΟ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *