theoharis

Απλήρωτοι οι ξενοδόχοι | Ομάδα Εργασίας συστήνει τώρα το υπουργείο Τουρισμού

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Στην σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των τουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid -19, προχώρησε με απόφασή του ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει με τις συσσωρευμένες οφειλές στα ξενοδοχεία, οι οποίες σύμφωνα με τις κυβερνητικές υποσχέσεις θα έπρεπε να έχουν εξοφληθεί από το Φθινόπωρο και πάντως πριν το τέλος του 2020.

Το πρόβλημα αφορά στις 2 από τις 3 δόσεις του προγράμματος “Τουρισμός για όλους”, και όχι μόνο σε όσα προγράμματα αναφέρονται στην απόφαση, ενώ οικονομικές εκκρεμότητες υπάρχουν και στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, όπου σύμφωνα με την υφιστάμενη υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας, η εξόφληση των ξενοδοχείων θα έπρεπε να έχει γίνει 30 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, “έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου που εμπλέκονται στα ανωτέρω αναφερόμενα μέτρα, η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών που τυχόν προκαλούν καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες εκτός Υπουργείου με σκοπό την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση της πληρωμής των τελικών δικαιούχων”.

Η Ομάδα Εργασίας συντάσσει σε εβδομαδιαία βάση ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που σχετίζονται με την πληρωμή των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό και την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου.

ksd  Εργασίας
adv

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε ολομέλεια ή σε επιμέρους ομάδες κατά την κρίση της συντονίστριας, είτε στην έδρα του υπουργείου Τουρισμού είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης.

Το έργο της ομάδας εργασίας ορίζεται να ολοκληρωθεί έως 1 Μαρτίου 2021.

Η απόφαση

Η απόφαση έχει ως εξής:

“Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄187), όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με το άρθρο 119 «Καταργούμενες διατάξεις» του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος: […]»,
3. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
4. το π.δ. 127/2017 (Α΄157) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει,
5. το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. το π.δ. 84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. το υπ’ αριθ. 348/1.2.2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Τουρισμού,
8. το από 04.02.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού,
9. την ανάγκη επιτάχυνσης των εν θέματι πληρωμών,
10. το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συστήνουμε Ομάδας Εργασίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid -19, και ειδικά εκείνων που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2020 και αφορούν:
α) στη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19,
β) στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων,
γ) στη στήριξη επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα, και
δ) στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
2. Ορίζουμε μέλη αυτής τους κάτωθι:
1. Μαριάνθη Ανδρέου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ως Συντονίστρια,
2. Σπυρίδωνα Παρθένη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, ως μέλος,
3. Παναγούλα Μέγκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως μέλος,
4. Αθηνά Μπαμπάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος,
5. Μαρία Φραϊδάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων, ως μέλος,
6. Γεώργιο Μανεδάκη, Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού Και Δημοσιονομικών Αναφορών, ως μέλος,
7. Ιωάννη Κορρέ, Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης ΥλικούΕγκαταστάσεων, ως μέλος,
8. Γρηγόριο Σπυριούνη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πληρωμής Δαπανών & Εποπτευόμενων Φορέων, ως μέλος,
9. Χρήστο Χριστοφορίδη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης Π.Δ.Ε. , ως μέλος,
10. Αιμιλία Άννα Παπαδάτου, υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. αποσπασμένη στο Γραφείο Υπουργού Τουρισμού, ως μέλος,
11. Ευθύμιο Πούλο, υπάλληλο στο Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, ως μέλος,
12. Ιωάννα Λεοντίου, υπάλληλο στο Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, ως μέλος η οποία θα εκτελεί και χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου που εμπλέκονται στα ανωτέρω αναφερόμενα μέτρα, η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών που τυχόν προκαλούν καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες εκτός Υπουργείου με σκοπό την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση της πληρωμής των τελικών δικαιούχων.

Η Ομάδα Εργασίας συντάσσει σε εβδομαδιαία βάση ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που σχετίζονται με την πληρωμή των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό και την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε ολομέλεια ή σε επιμέρους ομάδες κατά την κρίση της συντονίστριας, είτε στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης.

Το έργο της ομάδας εργασίας ορίζεται να ολοκληρωθεί έως 1 Μαρτίου 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *