rodos
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτή είναι η ρύθμιση για την δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε διαβούλευση με τους φορείς και ακολούθως σε δημόσια διαβούλευση θα θέσει άμεσα το υπουργείο Τουρισμού, την ρύθμιση για την δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), την οποία κατ’ αποκλειστικότητα, δημοσιεύει σήμερα το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Στην ίδια ρύθμιση περιλαμβάνεται η διαδικασία για την ανακήρυξη ενός προορισμού σε Τουριστικό Προορισμό Παγκόσμιας Εμβέλειας, το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και η Ομάδα Εργασίας της Κεντρικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας.

theoharisΠροβληματισμό προκαλεί η ρύθμιση ενός τόσο σοβαρού θέματος με μία διάταξη ενός άρθρου, ενώ σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν λύνονται τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυξιακές εταιρίες των δήμων, που ασχολούνται με την τουριστική προβολή και θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν, αλλά και ούτε η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, γίνεται ξεκάθαρη αφού στην ρύθμιση γίνεται λόγος για “σύναψη Συμφώνων Ποιότητας και Μνημονίων Συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Είναι δυνατή η συνεργασία των ανωτέρω Οργανισμών με εξειδικευμένους Τουριστικούς Οργανισμούς, Tour Operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. Οι ως άνω Οργανισμοί δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας”.

Η διατύπωση αυτή απέχει πολύ από μεγάλους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Ακόμη, η παράγραφος που παραπέμπει στο ν. 4674/2020, ΦΕΚ Α’ 53/11-03-2020, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, για ένα αθηνοκεντρικό, κεντρικά σχεδιασμένο μοντέλο…

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τους DMMO’s, του υπουργείου Τουρισμού, παρουσίασε τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο Νομοσχέδιο περιλαμβάνεται μια σειρά διατάξεων, με τις οποίες επιλύεται πλήθος ζητημάτων του τουριστικού κλάδου με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού μεταξύ άλλων “περιλαμβάνει την σύσταση «Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού» (DMMO). Έργο των Οργανισμών θα είναι η δημιουργία πλαισίου συνεργασίας και η χορήγηση των κατάλληλων κινήτρων, σε γεωγραφικό ή θεματικό επίπεδο, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η στρατηγική συνέχεια στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, με την καθιέρωση του ελληνικού «Οργανισμού Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας» επιδιώκεται η αναγνώριση των προορισμών εκείνων οι οποίοι έχουν εθνική σημασία, ενώ ταυτοχρόνως θεσμοθετείται πλαίσιο για την προστασία τους μέσω: α) της παρακολούθησης δεικτών επιβάρυνσης της φέρουσας ικανότητας, β) της δημιουργίας αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε προορισμό και γ) του συντονισμού κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη του προορισμού. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Επιτροπής Πισσαρίδη, θα αποτελέσουν μέσον κομβικής σημασίας για την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου στην Ελλάδα και τη θεραπεία στρεβλώσεων, όπως ο υπερτουρισμός σε συγκεκριμένους προορισμούς και η αντίστοιχη υστέρηση άλλων”.

Η ρύθμιση

Η ρύθμιση την οποία αποκαλύπτει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, έχει ως εξής:

“Άρθρο 1

Κεντρική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας

 1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, δύναται να χαρακτηρίζονται ως Τουριστικοί Προορισμοί Παγκόσμιας Εμβέλειας, περιοχές οι οποίες με βάση συγκεκριμένα μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.
 2. Τα ελάχιστα κριτήρια για την ανακήρυξη ενός προορισμού σε Τουριστικό Προορισμό Παγκόσμιας Εμβέλειας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Τα κριτήρια αυτά συνίστανται ενδεικτικά στην αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας του προορισμού (brand awareness) σε διεθνές επίπεδο, στη φέρουσα ικανότητα του προορισμού, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, στους μοναδικούς φυσικούς ή/και πολιτισμικούς πόρους που διαθέτει, στην ικανότητα του προορισμού μέσω κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων να μετρά τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
 3. Ο Υπουργός Τουρισμού εισηγείται τη σύσταση Κεντρικής Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας. Η σύσταση της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. Ν. 4622/2019 (A’ 133).
 4. Έργο της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, είναι:
ksd Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
adv

Α. Να καθορίζει και να ενεργοποιεί μηχανισμούς για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενός Τουριστικού Προορισμού Παγκόσμιας Εμβέλειας, αξιοποιώντας διαθέσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, με σκοπό την ανάλυση της τουριστικής αγοράς, τη χωρική και χρονική διασπορά της τουριστικής ζήτησης, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και τις δυνατότητες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Β. Να προτεραιοποιεί και να συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τα πάσης φύσεως σχεδιαζόμενα ή σε εξέλιξη έργα υποδομής, με σκοπό την ισορροπημένη ανάπτυξη του Προορισμού και με γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του Ο.Η.Ε.

Γ. Να εισηγείται σχετικές με το έργο της νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

 1. Η Κεντρική Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Στις συνεδριάσεις δύναται να προσκληθούν και εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και των τοπικών συλλογικών τουριστικών ή άλλων φορέων.
 2. Η Κεντρική Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας συνεδριάζει και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και τα 2/3 των μελών της. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.
 3. Η Κεντρική Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας συντάσσει και υποβάλλει αναφορά πεπραγμένων των συνεδριάσεων και του έργου της κάθε εξάμηνο στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 2

Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 1. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού έχουν ως σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε Προορισμό, τη δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του Προορισμού, τη μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής του Προορισμού, την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ, τη δημιουργία και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους οι ως άνω Οργανισμοί μπορούν να συμπράττουν μέσω σύναψης Συμφώνων Ποιότητας και Μνημονίων Συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Είναι δυνατή η συνεργασία των ανωτέρω Οργανισμών με εξειδικευμένους Τουριστικούς Οργανισμούς, Tour Operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. Οι ως άνω Οργανισμοί δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.
 3. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού συνιστώνται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ν. 4674/2020, ΦΕΚ Α’ 53/11-03-2020 (Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Είναι δυνατή η μετατροπή των υφιστάμενων ανώνυμων εταιρειών ειδικού σκοπού των ΟΤΑ κατά τον ν. 4674/2020, σε Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και με τροποποίηση του Καταστατικού τους σκοπού.

4.Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός προορισμού ως Τουριστικού Προορισμού Παγκόσμιας Εμβέλειας με απόφαση Υπουργού Τουρισμού του άρθρου 1 του παρόντος, ο οικείος ΟΤΑ οφείλει    εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης να προβεί στην σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή στην μετατροπή της υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού σε Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

 1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός Τουριστικού Προορισμού Παγκόσμιας Εμβέλειας, υποχρεούται να συντάσσει ετήσια Έκθεση προς την Κεντρική Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 1 του παρόντος, με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του προορισμού, το όραμα του, την αναπτυξιακή στρατηγική του με αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες με σκοπό στην αποσυμφόρηση του προορισμού, καθώς και να προτείνει παρεμβάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας του προορισμού. Η πρώτη Έκθεση προς την Κεντρική Διυπουργική Επιτροπή κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη σύσταση του Οργανισμού.

Άρθρο 3

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

 1. Κάθε Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού του άρθρου 2 δύναται να συστήσει Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 όπως ισχύει, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού. Σκοπός του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένων δημοσίων πολιτικών για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ταξινομούνται κυρίως σε τρεις πυλώνες: α) οικονομία, β) κοινωνία και, γ) περιβάλλον. Η σύσταση του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Τουρισμού στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ως Τουριστικοί Προορισμοί Παγκόσμιας Εμβέλειας.
 2. Κάθε Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης υποχρεούται να ενταχθεί στο Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (International Network of Sustainable Tourism Observatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία.
 3. Κάθε Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης έχει την υποχρέωση να εκδίδει ετήσιο απολογισμό/ έκθεση πεπραγμένων με το Στρατηγικό Πλαίσιο, τη Στοχοθεσία, το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα Αποτελέσματα Λειτουργίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, καθώς και να κάνει προτάσεις βελτίωσης σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς και τα έργα υποδομής.

Άρθρο 4

Ομάδα Εργασίας της Κεντρικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας

 1. Οι στόχοι της Κεντρικής Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας του άρθρου 1 του παρόντος υποστηρίζονται εκτελεστικά από Ομάδα Εργασίας, στην οποία ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων που συμμετέχουν στην Επιτροπή, όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της.
 2. Η Ομάδα Εργασίας υποστηρίζει εκτελεστικά την Επιτροπή στο έργο της όπως αναφέρεται ανωτέρω, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών και παραδοτέων που ορίζει η Επιτροπή. Επίσης, συντονίζει τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του Τουριστικού Προορισμού Παγκόσμιας Εμβέλειας και την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν ανά τομέα πολιτικής, παρακολουθεί την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και συνεργάζεται με τους οικείους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προς την κατεύθυνση αυτή”.
Tagged

2 σχόλια στο “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτή είναι η ρύθμιση για την δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *