amathus

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Πώληση του Amathus Beach στη Ρόδο

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Οι πρώτες υπογραφές για την πώληση του εμβληματικού πεντάστερου AMATHUS της Ρόδου “έπεσαν”. Ο πολυεθνικός κολοσσός London & Regional,  με αξία χαρτοφυλακίου 9 δισεκατομμύρια λίρες και παρουσία σε πολλές χώρες παγκοσμίως, υπέγραψε προσύμφωνο για την αγορά του ξενοδοχείου από τον όμιλο Λανίτη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι  σε σταθερή πορεία αποεπένδυσης από τα ξενοδοχεία.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο Amathus στην Κύπρο, σε Πάφο και Λεμεσό, πουλήθηκαν από τον όμιλο Λανίτη, το 2013 και το 2014 στους ομίλους Muskita και Kanika, οι οποίοι ανέλαβαν και την διαχείριση των ξενοδοχείων, διατηρώντας παράλληλα μειοψηφικά ποσοστά.

Η αγοραπωλησία και οι τελικές υπογραφές θα “πέσουν” στις 17 Ιανουαρίου, διάστημα στο οποίο θα εκπληρωθούν κάποιες διαδικασίες, ώστε η London & Regional Properties να αποκτήσει την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου από την Leisure Holding όμιλος Λανίτη.
Η αξία του ξενοδοχείου εκτιμήθηκε σε 30,5 εκ. ευρώ.

l&rΠιο αναλυτικά η εταιρεία Leisure Holding S.A., εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, στην οποία συμμετέχει η Amathus Public Ltd με ποσοστό 31,22%, έχει υπογράψει στις 22/12/20156 Συμβόλαιο Πώλησης Μετοχών με την London & Regional Group Trading No. 3 Ltd, με βάση το οποίο η αγοράστρια εταιρεία αγοράζει από την πωλήτρια εταιρεία το 100% του εκδομένου κεφαλαίου της ΛΑΝΔΑ ΑΞΤΕ.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotel Rhodes που βρίσκεται στην παραλία της Ιξιάς στη Ρόδο. Τονίζεται ότι η ολοκλήρωση του Συμβολαίου Πώλησης Μετοχών και η μεταβίβαση των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας από την πωλήτρια εταιρεία προς την αγοράστρια εταιρεία θα γίνει στις 17/01/2017, νοουμένου ότι μέχρι τότε θα έχουν εκπληρωθεί διάφορες αιρέσεις και/ή όροι οι οποίοι τίθενται στο εν λόγω συμβόλαιο, από τους οποίους οι πιο ουσιαστικοί είναι οι ακόλουθοι:

Α. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης της αγοράστριας εταιρείας με τους τραπεζίτες της ιδιοκτήτριας εταιρείας όσον αφορά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

Β. Η επιτυχής διευθέτηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της ιδιοκτήτριας εταιρείας και αφορούν την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου.

Γ. Η εξασφάλιση άδειας από τις Αρχές για κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου μπροστά στο ξενοδοχείο επί της λεωφόρου Ιαλυσού.

Δ. Η υποβολή σχεδίων σύμφωνα με τον Νόμο 4178/2013 για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στο ξενοδοχείο και πληρωμή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων.

Το τίμημα

Το τελικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας από την πωλήτρια εταιρεία προς την αγοράστρια εταιρεία θα καθοριστεί με βάση την αξία της επιχείρησης (enterprise value) η οποία ορίστηκε στο ποσό των €30.549.524, αφαιρουμένου του χρέους της ιδιοκτήτριας εταιρείας προς τις τράπεζες που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των €23.205.000 περίπου, συν/πλην το κεφάλαιο κίνησης της ιδιοκτήτριας εταιρείας κατά την 17/01/2017, πλην αναπροσαρμογές στον ισολογισμό που έχουν ήδη καθοριστεί στο ποσό των €300.920.
amathusΤο τελικό ποσό του τιμήματος πώλησης θα καταβληθεί σε μετρητά από την αγοράστρια προς την πωλήτρια εταιρεία στις 17/01/2017 πλην ποσού €400.000 που θα κρατηθεί ως αποθεματικό εγγύησης εκτέλεσης διαφόρων έργων που έχουν αναληφθεί από την πωλήτρια εταιρεία και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2017.

Υπολογίζεται πως το καθαρό υπόλοιπο που θα διανεμηθεί στους μετόχους της πωλήτριας εταιρίας θα ανέλθει  περίπου στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να δικαιούται να εισπράξει το 31,22% οποιουδήποτε ποσού διανεμηθεί ως μέρισμα ή άλλως πως.

Εφόσον το Συμβόλαιο Πώλησης Μετοχών θα ολοκληρωθεί, η κατοχή του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotels Rhodes θα παραδοθεί στην αγοράστρια εταιρεία στις 17/01/17.

amathusΠαρόλο που τα αποτελέσματα του ξενοδοχείου της ιδιοκτήτριας εταιρίας τα τελευταία χρόνια ήσαν κερδοφόρα, εντούτοις ο υψηλός δανεισμός και οι ανάγκες για εκτενείς ανακαινίσεις στο εν λόγω ξενοδοχείο είχαν καταστήσει την επένδυση της Εταιρείας μη λογική οικονομικά, με αποτέλεσμα να αποφασισθεί η πώλησή του ώστε να μεταφερθεί ο δανεισμός της ιδιοκτήτριας εταιρείας στην αγοράστρια εταιρεία, η οποία επίσης θα αναλάβει το κόστος των ανακαινίσεων, οι οποίες υπολογίστηκαν ότι θα ανέρχονταν στο ποσό των 5-7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνονται, επίσης, τα ακόλουθα που αφορούν την Εταιρεία:

Α. H Εταιρεία θα εισπράξει σε περίοδο δύο ετών το ποσό των 870.000 ευρώ πλέον τόκο 1,5% ετήσια, το οποίο οφείλεται από την ιδιοκτήτρια εταιρεία προς την Εταιρεία λόγω της διαχείρισης του ξενοδοχείου από την Εταιρία τα προηγούμενα χρόνια.

Β. Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την πιστή εκπλήρωση των όρων της Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους μετόχους της πωλήτριας εταιρείας για να λάβει κάλυψη από τον καθένα στο ύψος της συμμετοχής του στην πωλήτρια εταιρεία. Το χειρότερο σενάριο για την Εταιρεία, σε περίπτωση που κληθεί να τιμήσει την εγγύησή της, είναι για ποσό 5,8 εκατ. ευρώ περίπου σε ποσοστό 100%, από το οποίο θα δικαιούται συμμετοχή και/ή κάλυψη από τους υπόλοιπους μετόχους της πωλήτριας εταιρείας για το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν.
Γ. Από την πώληση των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας στην αγοράστρια εταιρεία, η Εταιρεία αναμένεται ότι θα βελτιώσει την κατάσταση ρευστότητάς της με τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν και θα σταματήσει η εκροή κεφαλαίων προς υποστήριξη των αναγκών της ιδιοκτήτριας εταιρείας, τόσο με βάση της Νομοθεσία του Λουξεμβούργου, όσο και με βάση της Ελληνική Νομοθεσία.

Τέλος, γενικά, σημειώνονται και τα ακόλουθα:

Α.     Υπήρξε μεσολάβηση μεσίτη για την πώληση των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας, προς τον οποίο θα καταβληθεί το ποσό €810.990. Ο εν λόγω μεσίτης είναι Αγγλική εταιρεία και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο είτε με τους μετόχους είτε με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τόσο της ιδιοκτήτριας εταιρείας όσο και της πωλήτριας εταιρείας ή της Εταιρείας

Β.     Στην εν λόγω συναλλαγή δεν έχει οποιοδήποτε συμφέρον συμφώνως του Άρθρου 137(3) της Νομοθεσίας που αφορά το Χρηματιστήριο είτε ο Γραμματέας είτε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου είτε κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας. Πλην της συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της πωλήτριας εταιρείας δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σχέση καθορισμένου προσώπου, εν τη εννοία του Νόμου, είτε με τη συναλλαγή είτε με τους αντισυμβαλλόμενους είτε με το πρόσωπο που μεσολάβησε με τη συναλλαγή.

Οι αγοραστές

l&rΙδιοκτήτες της London & Regional είναι οι αδερφοί RICHARD και IAN LIVINGSTONE, ενώ στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας περιλαμβάνονται και πολλά ξενοδοχεία σε μεγάλους προορισμούς, μεταξύ των οποίων τα London Hilton Park Lane, Hilton Trafalgar Square, Hilton Green Park London,
Fairmont Monte Carlo, Cliveden House Berkshire, London Marriott Hotel Marble Arch,
Intercontinental Dublin, Raddison Blu Portman Square London, Me Ibiza, Fairmont Royal Pavilion Barbados, Columbus Monte Carlo, κ.ά..
l&rΗ εταιρία δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων Πολωνία, Ισπανία, Ρωσία, Παναμά, Νότια Αφρική, Ουκρανία, Σουηδία, Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία, κ.ο.κ..

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας είναι ο Leonard Sebastian, ενώ υπάρχει αυτοτελές τμήμα Ξενοδοχείων, με διευθύνοντα σύμβουλο τον DESMOND TALJAARD.

To Amathus

Το εντυπωσιακό Amathus Beach είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Ρόδο, που ατενίζει αμφιθεατρικά τον κοσμοπολίτικο κόλπο της Ιξιάς, σε απόσταση μόλις 6 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα του νησιού.amathus
Tο ξενοδοχείο διαθέτει 367 δωμάτια, εκ των οποίων τα 37 είναι σουίτες, 32 εκ των οποίων με ιδιωτικές πισίνες.
amathusΗ Ρόδος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που την επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το πλούσιο ιστορικό και πολιτισμικό της παρελθόν, οι εξαίσιες παραλίες, η έντονη νυχτερινή ζωή και η άριστη υποδομή είναι μερικοί μόνο από τους λόγους.
Η διαμονή στη Ρόδο μένει πάντα αξέχαστη, ανεξαρτήτου διάρκειας και παρέας, αφού το νησί είναι κατάλληλο τόσο για οικογένειες, όσο και για ζευγάρια ή φίλους.

amathusΤο ξενοδοχείο Amathus Beach διαθέτει αμέτρητες παροχές, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, αντάξιες της κατηγορίας των 5 αστέρων στην οποία και ανήκει. Εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες, μπαρ, εστιατόρια, πολυάριθμοι τύποι δωματίων, γήπεδα τένις, συνεδριακό κέντρο, SPA, παιδική χαρά, δυνατότητα για θαλάσσια σπορ, οργανωμένη παραλία, μίνι μάρκετ, κομμωτήριο και πολλά ακόμα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη εξυπηρέτηση και τις αποκλειστικές VIP υπηρεσίες.

Στον Παναμά

l&rΗ L&R υλοποιεί μεταξύ των άλλων ένα τεράστιο οικιστικό έργο στον Παναμά με 20.000 κατοικίες και 40.000 θέσεις εργασίας, με την συνεργασία 170 εταιριών !!!

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *