hertz

Autohellas:  Κερδοφορία στο 3ο τρίμηνο 2020 με σημαντική παράλληλη ενίσχυση ταμειακών ροών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά το 3ο τρίμηνο 2020, που λόγω εποχικότητας είναι πάντα το πιο σημαντικό στην διαμόρφωση της κερδοφορίας, η Autohellas κατέγραψε Πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο €149.2.εκ. μειωμένες κατά 7% από το 2019, EBITDA ύψους €43.8εκ.  και Κέρδη μετά φορών €12,1εκ. μειωμένα κατά 46% από το 2019.

Η προσθήκη της δραστηριότητας του τρίτου τρίμηνου οδήγησε το εννεάμηνο στα €360.6εκ. πωλήσεις, το EBITDA στα €101.5εκ. και τα Κέρδη μετά φόρων στα €13.2εκ. μειωμένα κατά 67% από το 2019.

Πιο αναλυτικά, η μερική αποκατάσταση των τουριστικών αφίξεων ενεργοποίησε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που κινήθηκαν ωστόσο σε επίπεδο εσόδων σημαντικά χαμηλότερο  από το 2019 και αντίστοιχο των τουριστικών αφίξεων ακόμη και για το περιορισμένο διάστημα της ενεργής τουριστικής περιόδου (δηλαδή μετά τις 15/7). Αντίθετα, ο κλάδος των μακροχρόνιων μισθώσεων εμφάνισε συνολικά αύξηση, παρά το διάστημα του lockdown που κόστισε σε νέες μισθώσεις μετριάζοντας έτσι την απώλεια στο συνολικό κύκλο εργασιών από ενοικιάσεις.

Παράλληλα, στο 3ο τρίμηνο 2020 οι πωλήσεις των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εμφάνισαν σημαντική αύξηση, ενισχύοντας τόσο τις ταμειακές ροές όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι η εταιρεία έπρεπε να διαχειριστεί τον ενεργό στόλο της προσαρμοσμένη στις μειωμένες τουριστικές αφίξεις.

Ο κλάδος της εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων στο 3ο τρίμηνο του έτους επέστρεψε στην κανονικότητα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 7,5% με τη ζήτηση από ιδιώτες να ανακάμπτει σημαντικά και με τις εισαγωγικές εταιρείες (χονδρική) αλλά και τη λιανική του Ομίλου να σημειώνουν πολύ καλές επιδόσεις συνεχίζοντας την δυναμική του 2019, τόσο σε μερίδια αγοράς όσο και σε κερδοφορία.

ksd Autohellas
adv

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος κατά το 9μηνο 2020 πέτυχε σημαντική βελτίωση  των  καθαρών ταμιακών ροών με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να είναι μειωμένος κατά €54.4εκ από τις αρχές του 2020 αλλά και η διαθέσιμη ρευστότητα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS
Q3 2020 Q3 2019 % LY 9M 2020 9M 2019 % LY
Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 51,875 76,195 -31.9% 124,964 163,836 -23.7%
Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 18,439 10,504 75.5% 38,422 35,110 9.4%
Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 78,860 73,388 7.5% 197,217 219,969 -10.3%
Συνολικές Πωλήσεις 149,174 160,087 -6.8% 360,604 418,915 -13.9%
EBITDA 43,811 58,823 -25.5% 101,462 127,293 -20.3%
EBIT 20,481 34,679 -40.9% 30,986 59,639 -48.0%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 16,180 29,809 -45.7% 17,880 50,924 -64.9%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 12,130 22,513 -46.1% 13,220 40,541 -67.4%

Ο Όμιλος από την αρχή της κρίσης λόγω Covid-19 μέχρι και σήμερα,  συνεχίζει την προσπάθεια για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η Πολιτεία και λαμβάνοντας μέτρα προστασίας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους πελάτες του.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «H Autohellas για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ανθεκτική σε περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης για τον Τουρισμό και την οικονομία. Η συμπληρωματικότητα των τριών πυλώνων εργασιών που στηρίζεται ο Όμιλος αλλά και η αποτελεσματικότητα των στελεχών μας και της οργάνωσής μας σε γρήγορες αναγκαίες προσαρμογές για άλλη μια φορά μας στηρίζουν και μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε κερδοφόρο αποτέλεσμα παρά τις συνθήκες. Μετά την επιτυχημένη διαχείριση του 2020, του δυσκολότερου έτους στην ιστορία της εταιρείας, είμαστε αισιόδοξοι ότι πάρα τις προκλήσεις του δεύτερου lockdown που διανύουμε, η δυνατότητά μας να παράξουμε κερδοφορία θα είναι σημαντικά ισχυρότερη  από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και μετά».

I Ισολογισμός Όμιλος
30.9.2020 31.12.2019
Ενσώματα, άυλα και με δικαίωμα χρήσης πάγια 577,311,848 612,740,589
Επενδύσεις σε συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 37,693,543 82,192,202
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20,906,125 21,900,563
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 635,911,516 716,833,354
Αποθέματα 50,527,940 68,105,303
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 70,294,175 92,350,980
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 119,431,760 40,172,533
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 240,253,876 200,628,816
Σύνολο ενεργητικού 876,165,391 917,462,171
Καθαρή Θέση 251,897,529 294,497,713
Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και Υποχρεώσεις Μισθώσεων 330,031,667 325,071,682
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27,741,812 27,330,447
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 357,773,478 352,402,130
Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και Υποχρεώσεις Μισθώσεων 149,382,690 132,320,220
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 117,111,695 138,242,108
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 266,494,384 270,562,328
Σύνολο υποχρεώσεων 624,267,863 622,964,457
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 876,165,391 917,462,171
II Κατάσταση αποτελεσμάτων
Όμιλος
1.1.2020 to 30.9.2020 1.1.2019 to 30.9.2019
Κύκλος εργασιών 360,603,907 418,914,959
Κόστος πωληθέντων (301,483,415) (327,683,213)
Μικτό κέρδος 59,120,492 91,231,746
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 101,461,882 127,292,696
Κέρδη προ τόκων και φόρων 30,985,773 59,638,596
Κέρδη προ φόρων 17,880,037 50,924,494
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 13,220,261 40,540,910

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *