KATAKOLO
money tourism copyright photo

Αυτά είναι τα υγειονομικά μέτρα για την Κρουαζιέρα και οι οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας, παρέχει οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια, καθώς οδηγίες υγιεινής, που θα πρέπει να ακολουθούν πλήρωμα και επιβάτες, ενόψη της επανεκκίνησης της Κρουαζιέρας από την 1η Αυγούστου, από 6 λιμάνια, που ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, έχει ως εξής:

1. Ο ΑΝ 2520/1920, ΦΕΚ 273/40,τα «Περί Υγ. Διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
2. Ο ν.3991, ΦΕΚ 162, τ.α./2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».
3. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το 44ο άρθρο της ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020)
5. Η υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠοικ.40383 (ΦΕΚ 2602/Β/28-6-2020)ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
6. Άρθρο 27 της ΚΥΑ 3522, 2/8/2013 (Β΄1671) Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. υπ’ αρθμ. 102 ΦΕΚ(182/τ.Α’/20-11-2019.
8. Η με Αριθ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.35250/05-06-20, ΑΔΑ(6ΡΧΣ465ΦΥΟ-94Δ) Εγκύκλιος με θέμα «Υποχρέωση υποβολής Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας, MDH στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2»
9. Η με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ.19954/20-3-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»
10. Η Δ1/ΓΠοικ. 32965/27-5-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων στο πλαίσιο της Πανδημίας COVID-19»
11. Η με αρ.πρωτ. Δ1δ/ΓΠ οικ. 26635/23-4-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων»
12. Oδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του και συνεχώς επικαιροποιούνται.
13. Η υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠοικ.40381 (ΦΕΚ 2601/Β/27-6-2020)ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρατείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Το παρόν παρέχει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στο πλοίο, της μετάδοσής του κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Επιπλέον παρέχει οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος COVID-19 μεταξύ των ταξιδιωτών (σε επιβάτες και πλήρωμα).
Α. ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Α.1. Δια-λειτουργικότητα του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του πλοίου και τουλάχιστον ενός από τους λιμένες προορισμού
Κάθε κρουαζιερόπλοιο, πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν πλω όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.13.3., το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε τουλάχιστον έναν από τους λιμένες προορισμού (κατά προτίμηση στον λιμένα εκκίνησης-home port), ώστε να γίνει η ανασκόπηση του και να εξασφαλιστεί η δια-λειτουργικότητα του σχεδίου έκτακτης ανάγκης εν πλω του πλοίου με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του λιμένα (για αποβίβαση, απομόνωση, καραντίνα, επαναπατρισμό κτλ., όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους). Εάν ο λιμένας στον οποίο έχει υποβληθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου βρίσκεται εκτός Ελλάδας, τότε θα πρέπει να υπάρχει γραπτή διαβεβαίωση ότι η ανασκόπηση του σχεδίου και η δια-λειτουργικότητα του με τον λιμένα της άλλης χώρας έχει εξασφαλιστεί, η οποία θα αποσταλεί στην τοπική υγειονομική και λιμενική Αρχή και στον φορέα διαχείρισης λιμένος (προορισμού).
Α.2. Παρακολούθηση επιδημιολογικής κατάστασης
Πριν την έναρξη ταξιδιών και καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας είναι απαραίτητο οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να παρακολουθούν την επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα στους προορισμούς του ταξιδιού, αλλά και στις περιοχές απ’ όπου προέρχονται οι επιβάτες και το πλήρωμα. Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα ή περιοχή που θα επισκεφθεί το κρουαζιερόπλοιο.
Α.3. Δυνατότητα για εργαστηριακό έλεγχο κλινικών δειγμάτων
Πριν την έναρξη των ταξιδιών, θα πρέπει να έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για να εξασφαλιστεί πως τα κρουαζιερόπλοια έχουν επαρκή εργαστηριακά τεστ του SARS-CoV-2 στο καράβι ή να έχουν συνάψει συμβάσεις με εργαστήρια στην ξηρά, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος σε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος. Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού του πληρώματος θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα του εργαστηρίου του πλοίου να διεξάγει τα τεστ στο πλοίο με πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τα
διεθνή επαγγελματικά πρότυπα των υπηρεσιών των ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του ECDC για τη δειγματοληψία και την εξέταση των κλινικών δειγμάτων.
Α.4. Ιατρική εξέταση, περίθαλψη και μεταφορά σε νοσοκομείο
Πριν την έναρξη των ταξιδιών των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, θα πρέπει οι εταιρίες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατή η μεταφορά σε χώρους περίθαλψης και υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος στους λιμένες προορισμού εάν απαιτηθεί για τους επιβάτες και για το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιακομιδής. Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενός από τους λιμένες προορισμού.
Α.5. Επαναπατρισμός
Πριν την έναρξη των ταξιδιών των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, θα πρέπει οι εταιρίες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός των μελών του πληρώματος. Επιπλέον, συνιστάται οι εταιρίες να έχουν αναπτύξει σχέδια επαναπατρισμού λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για τον μερικό ή πλήρη επαναπατρισμό όλων των μελών του πληρώματος και των επιβατών. Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενός από τους λιμένες προορισμού. Οι διαχειρίστριες εταιρίες των κρουαζιερόπλοιων στα σχέδια επαναπατρισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τυχόν κριτήρια των αεροπορικών εταιριών για τον επαναπατρισμό μελών πληρώματος και επιβατών, των κρατών προορισμού των επιβατών και των μελών του πληρώματος, καθώς και του κράτους αποβίβασης.
Α.6. Καραντίνα
Πριν την έναρξη των ταξιδιών του κρουαζιερόπλοιου στην Ελλάδα, θα πρέπει οι διαχειρίστρια εταιρία και τουλάχιστον ένα από τα λιμάνια προορισμού να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων καραντίνας επιβατών και μελών πληρώματος. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ-συμφωνημένες σε έναν τουλάχιστον λιμένα προορισμού, καθώς και η κάλυψη του κόστους της καραντίνας και των λοιπών υγειονομικών μέτρων. Εάν τα άτομα τα οποία θα τεθούν σε καραντίνα είναι κάτοικοι της Ελλάδας, τότε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η καραντίνα μπορεί να λάβει χώρα στην κατοικία του ταξιδιώτη. Οι διαδικασίες μεταφοράς των ατόμων που θα τεθούν σε καραντίνα θα πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης
ανάγκης του πλοίου. Οι διαδικασίες για τη διαχείριση των στενών επαφών θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με ΣΤ.2.
Οι στενές επαφές θα πρέπει να αποβιβαστούν όσο το δυνατόν συντομότερα από το πλοίο και να τεθούν σε καραντίνα σε εγκαταστάσεις στην στεριά. Διαφορετικά σενάρια για μικρό ή και μεγάλο αριθμό ατόμων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καραντίνα των ταξιδιωτών.
Α.7. Απομόνωση
Πριν την έναρξη των ταξιδιών του κρουαζιερόπλοιου στην Ελλάδα, θα πρέπει η διαχειρίστρια εταιρία και τουλάχιστον ένα από τα λιμάνια προορισμού να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων απομόνωσης και περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ-συμφωνημένες σε έναν τουλάχιστον λιμένα προορισμού, καθώς και η κάλυψη του κόστους της απομόνωσης και περίθαλψης και των λοιπών υγειονομικών μέτρων. Κάθε άτομο που πληροί τον ορισμό του πιθανού κρούσματος θα πρέπει να εξεταστεί και, εάν πληροί τον ορισμό του επιβεβαιωμένου κρούσματος, να αποβιβαστεί και να τεθεί σε απομόνωση σε εγκαταστάσεις στην στεριά. Οι διαδικασίες για τη διαχείριση των κρουσμάτων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ.1. του παρόντος.
Α.8. Εκπαίδευση των μελών του πληρώματος για τη λοίμωξη COVID-19
Όλοι οι εργαζόμενοι του πλοίου αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της λοίμωξης COVID-19, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.4.1. Για τους εξωτερικούς συνεργάτες, η εκπαίδευση είναι δυνατόν να παρέχεται με την μορφή γραπτών οδηγιών.
Συνιστάται η διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων επί χάρτου, ή ασκήσεων προσομοίωσης (πριν την έναρξη του πρώτου ταξιδιού και στη συνέχεια μηνιαία) για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, την δοκιμαστική εφαρμογή των διαδικασιών και την βελτίωσή τους.

ksd
adv

Α.9. Δήλωση πιθανού περιστατικού ή περιστατικών στον επόμενο λιμένα προορισμού
Η έγκαιρη ανίχνευση του πρώτου ύποπτου περιστατικού και η άμεση δήλωσή του στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του λιμένα αποτελεί σημαντικό μέτρο για την αποφυγή έξαρσης κρουσμάτων στο πλοίο.
Κάθε πιθανό περιστατικό COVID-19 θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην αρμόδια υγειονομική αρχή του επόμενου λιμένα προορισμού με τη συμπλήρωση της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας. Τόσο η διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες
στους λιμένες θα πρέπει να έχουν γραπτές συμφωνημένες διαδικασίες για την έγκαιρη δήλωση των περιστατικών.
Α.10. Στοχευμένες επιθεωρήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19 στα κρουαζιερόπλοια
Με τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή κοινή δράση EU HEALTHY GATEWAYS θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες επιθεωρήσεις στα κρουαζιερόπλοια και στους επιβατηγούς σταθμούς, ώστε να ελεγχθούν ότι οι απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου πληρούνται. Η ευρωπαϊκή κοινή δράση EU HEALTHY GATEWAYS θα παρέχει προτυποποιημένο δελτίο ελέγχου, εκπαίδευση και υποστήριξη στον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις θα προγραμματιστούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του λιμένα, τις διαχειρίστριες εταιρίες των κρουαζιερόπλοιων και θα λάβουν χώρα πριν ή και μετά την έναρξη των κρουαζιέρων σύμφωνα με προγραμματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή διπλών ελέγχων.
Α.11. Εκτίμηση του μέγιστου αριθμού επιβατών και πληρώματος στο κρουαζιερόπλοιο
Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό επιβατών και πληρώματος στο πλοίο, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα φυσικής απόστασης και ενδεχόμενης ατομικής απομόνωσης και καραντίνας επιβατών και πληρώματος στις καμπίνες τους.
Κατά την εκτίμηση του μέγιστου αριθμού επιβατών και του πληρώματος στο πλοίο εκτός από τη διασφάλιση της φυσικής απόστασης, οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων αναμένεται να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να θέσουν ατομικά και προσωρινά σε απομόνωση ή καραντίνα (σε μονόκλινη καμπίνα) πιθανά κρούσματα/ επαφές του COVID-19:
 Το 5% των επιβατών και το 5% του πληρώματος στο πλοίο (μέχρι να αποβιβαστούν και να τεθούν σε καραντίνα/ απομόνωση, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης/ επιδημίας), για πλοία που δε θα είναι εφικτό να αποβιβάσουν προσωπικό και επιβάτες που χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα ή να απομονωθούν μέσα σε 24 ώρες από την ανίχνευση του πρώτου πιθανού κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης/ επιδημίας του πλοίου.
 Το 1% των επιβατών και το 1% του πληρώματος για πλοία που θα είναι εφικτό να αποβιβάσουν πλήρωμα και επιβάτες που χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα ή να απομονωθούν μέσα σε 24 ώρες από την ανίχνευση του πρώτου πιθανού κρούσματος COVID-19.

Αυτές οι αναλογίες αφορούν μόνο την αρχική φάση επανέναρξης λειτουργίας. Θα αναθεωρηθούν και υπολογιστούν εκ νέου σύμφωνα με την επιδημιολογική κατάσταση. Επιπλέον, όσο αυτό είναι εφικτό, προτείνεται ο μέγιστος αριθμός των μελών του πληρώματος στην ίδια καμπίνα να είναι δύο άτομα.
Α.12. Μέτρα για την αποτροπή ασθενών με COVID-19 να συμμετάσχουν σε κρουαζιέρα
Α.12.1. Πολιτική αποκλεισμού
Οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να εφαρμόσουν μία πολιτική αποκλεισμού σχετικά με τον COVID-19 και να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό γι’ αυτήν την πολιτική μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων τις ταξιδιωτικές εταιρείες, τους υπεύθυνους της κρουαζιέρας και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Η εναρμόνιση της βιομηχανίας της κρουαζιέρας με αυτή την πολιτική και η επανειλημμένη διατύπωσή της θα διευκολύνει την αποδοχή και την κατανόηση από το κοινό. Επιβάτες με συμπτώματα και πιθανή έκθεση θα πρέπει να αποτρέπονται να ταξιδέψουν. Αναφορικά με αυτό, οποιοδήποτε άτομο που εμφανίζει συμπτώματα παρόμοια με του COVID-19, ή έχει έρθει σε επαφή τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα του COVID-19, ή εμφανίσει θετικό RT-PCR τεστ για SARS-CoV-2, δε θα γίνεται δεκτό για επιβίβαση στο πλοίο.
Α.12.2. Σύσταση για ομάδες υψηλού κινδύνου
Για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε επιβάτες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 65 χρόνων ή ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα (χρόνιες παθήσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, αναπνευστικές παθήσεις, ανοσοκατεσταλμένα άτομα κ.α.), θα πρέπει να ζητείται να επισκεφθούν γιατρό πριν το ταξίδι για να εξεταστούν και να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να ταξιδεύσουν.
Α.12.3. Πληροφορίες για την πολιτική αποκλεισμού
Οι υπεύθυνοι της κρουαζέρας και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει να παρέχουν στις ιστοσελίδες τους και στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική αποκλεισμού, όπως και οποιαδήποτε προαπαιτούμενα και ιδιαίτερους τοπικούς κανόνες που μπορεί να υπάρχουν. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ανάγνωση αυτών των πληροφοριών πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην εθνική γλώσσα, στα αγγλικά και όπου χρειάζεται και σε άλλες γλώσσες με βάση το πιο σύνηθες προφίλ των επιβατών στο αντίστοιχο κρουαζιερόπλοιο.

Α.13. Ετοιμότητα για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια
Α.13.1. Εκπαίδευση / πρόσληψη προσωπικού:
Όλα τα άτομα που πρόκειται να εργαστούν στο πλοίο, αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες που έρχονται σε επαφή εν πλω ή επί ξηράς με επιβάτες και πλήρωμα θα πρέπει να ολοκληρώσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τον COVID-19.
Για την καλύτερη επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιστατικών συστήνεται να είναι διαθέσιμο επιπλέον ιατρικό προσωπικό στο πλοίο, εάν κρίνεται απαραίτητο (π.χ. με βάση τον αριθμό επιβατών/ τη δημογραφική τους εικόνα κλπ).
Α.13.2. Επικοινωνιακή πολιτική και ενημέρωση επιβατών:
Οι εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία θα πρέπει να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες ότι σύμφωνα με την πολιτική αποκλεισμού της εταιρείας μπορεί να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, εάν έχουν συμπτώματα συμβατά με τον COVID-19, εάν έχουν θετικό αποτέλεσμα σε RT-PCR τεστ για τον SARS-CoV-2 ή αν έχουν εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
Πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται σε ταξιδιώτες και μέλη του πληρώματος πριν το ταξίδι και αν είναι δυνατόν συχνά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (π.χ. μέσω ηλεκτρονικών αναρτήσεων, ηχογραφημένων μηνυμάτων κλπ). Οι πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:
 Τα μέτρα ελέγχου εν πλω (όπου εφαρμόζονται)
 Όλες τις προϋποθέσεις ελέγχου για COVID-19 πριν το ταξίδι/ την επιβίβαση
 Τα συμβατά συμπτώματα με τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένου την ξαφνική εμφάνιση τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω: προσφάτως εμφανιζόμενος βήχας, πυρετός, δύσπνοια, ξαφνική απώλεια της γεύσης/ όσφρησης κ.α.
 Την πιθανότητα να τους αρνηθεί η επιβίβαση, εάν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή του COVID-19 τις τελευταίες 14 μέρες
 Συμβουλές για τον κίνδυνο ταξιδιού σε όλα τα άτομα με χρόνιες παθήσεις (όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, αναπνευστικές παθήσεις κ.α.) και σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.
 Συστάσεις στους επιβάτες άνω των 65 ετών να συμβουλευτούν το γιατρό τους για το αν είναι σε θέση να ταξιδεύσουν.
 Τα μέτρα υγιεινής: το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή την απολύμανση των χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (σύνθεσης τουλάχιστον με 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης), την αναπνευστική υγιεινή (για βήχα και
φτάρνισμα), την απόρριψη χρησιμοποιημένων χαρτομάντιλων, τη φυσική απόσταση (συν την κατάργηση της χειραψίας), τη χρήση μασκών στο πρόσωπο, την αποφυγή αγγίγματος της μύτης, των ματιών και του στόματος χωρίς το προηγούμενο πλύσιμο των χεριών κλπ.
 Τις ενέργειες που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19.
 Τους κανόνες και τα μέτρα υγιεινής που εφαρμόζονται στους προορισμούς των κρουαζιερόπλοιων (π.χ. φυσική απόσταση, αποβίβαση, χρήση μάσκας προσώπου (χειρουργικής μάσκας ή μη- ιατρικής, απλής «οικιακής» μάσκας)
 Την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα στο πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου συμπτώματα συμβατά με COVID-19, εφόσον αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να τα αναφέρουν (π.χ. κάποια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή ή σημείο στο πλοίο για να απευθυνθούν). Το πλήρωμα θα ενημερώσει τότε τον υπεύθυνο αξιωματικό για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης/ έξαρσης
 Την υποχρέωση για αυτό-περιορισμό και αναζήτηση άμεσης ιατρικής βοήθειας (και πως θα τη ζητήσουν), εάν εμφανίσουν πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ξαφνική απώλεια γεύσης/ όσφρησης και να ενημερώσουν το ιατρικό προσωπικό για το προηγούμενο ταξιδιωτικό ιστορικό τους.
Α.13.3. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν πλω
Κάθε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να διαθέτει γραπτό σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων COVID-19 του κρουαζιερόπλοιου. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του γραπτού σχεδίου θα πρέπει να οριστεί ένας ειδικός συντονιστής (ship officer) με τον αντικαταστάτη του ή μια ομάδα έργου διαχείρισης επιδημίας. Συστήνεται ο συντονιστής να είναι ένας εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του πλοίου, κατά προτίμηση επαγγελματίας υγείας και ειδικότερα ιατρός, ο οποίος θα συντονίσει την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας. Το σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων COVID-19 του κρουαζιερόπλοιου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα κατά περίπτωση:
Α. Μέτρα πρόληψης
 Φυσική απόσταση
 Κανόνες ατομικής υγιεινής
 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
[9]
 Υγειονομικός έλεγχος συμπτωμάτων συμβατών με covid-19 στα μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου και, όπου κρίνεται απαραίτητο σε επιβάτες, με καθημερινές ανέπαφες μετρήσεις θερμοκρασίας και καταγραφή των αποτελεσμάτων
 Διαδικασίες ανταπόκρισης σε πιθανό κρούσμα (προσωρινή καραντίνα, ιατρική εξέταση και υποβολή σε εργαστηριακό τεστ)
 Καθιερωμένη Λειτουργική Διαδικασία (SOP) καθαρισμού και απολύμανσης για όλους τους τύπους επιφανειών και υλικών, προσδιορίζοντας τα απολυμαντικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
 (SOP) για τον καθαρισμό ιματισμού
 (SOP) καθαρισμού και απολύμανσης περιβάλλοντος από μόλυνση από εκκρίσεις του ανθρωπίνου σώματος
 Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (π.χ. στην τραπεζαρία και το σερβίρισμα)
 Διαχείριση ασφάλειας πόσιμου νερού
 Διαχείριση ασφάλειας νερού δεξαμενών κολύμβησης και σχετικών εγκαταστάσεων αναψυχής
 Εξαερισμός των εσωτερικών χώρων
 Σχέδιο επικοινωνίας για αναφορά περιστατικών δημόσιας υγείας στις αρμόδιες αρχές
 Διαχείριση δεδομένων υγείας και έλεγχος εγγράφων/ δικαιολογητικών (π.χ. Έντυπο δημόσιας υγείας εντοπισμού επιβατών / πληρώματος (PLF) – Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας- MDH)
Β. Μέτρα ανταπόκρισης και διαχείρισης πιθανού κρούσματος COVID-19
 Πλάνο απομόνωσης/ καραντίνας πιθανού/ επιβεβαιωμένου κρούσματος και των στενών του επαφών
 Γραπτή διαδικασία μετά από συνεννόηση με το λιμάνι αφετηρίας και ενδεχομένως με τα λιμάνια προορισμού για υπηρεσίες διακομιδής με ασθενοφόρο (ή αεροδιακομιδής ) ασθενούς με COVID-19
 Συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή ιχνηλάτησης και καραντίνας των επαφών ή απομόνωσης ασθενών
 Σχέδιο για να απομονωθούν ασυμπτωματικοί ή προ-συμπτωματικοί ταξιδιώτες (επιβάτες ή μέλη του πληρώματος με θετικά αποτελέσματα στο RT-PCR τεστ για SARS-CoV-2) και κοντινές επαφές (εκτεθειμένοι συνεπιβάτες και προσωπικό με αρνητικά αποτελέσματα στο RT-PCR τεστ για SARS-CoV-2)

 Διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης μολυσμένων χώρων, αντικειμένων και εξοπλισμού (καθημερινού και τελικού καθαρισμού και απολύμανσης)
 Στρατηγική επικοινωνίας για την εκ των υστέρων ενημέρωση των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος
 Σχέδιο για επαναπατρισμό επιβατών και μελών του πληρώματος, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για μερική ή πλήρη εκκένωση του πλοίου σε περίπτωση επιδημίας COVID-19, μετά από συνεννόηση με το λιμάνι αφετηρίας, το οποίο πρέπει να διαθέτει αεροδρόμιο διεθνών πτήσεων σε κοντινή απόσταση.
Α.13.4. Προμήθειες και εξοπλισμός
Θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή επιδημίας. Επαρκείς προμήθειες απολυμαντικών και ειδών υγιεινής χεριών θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο και να είναι διαθέσιμες και στις εγκαταστάσεις επιβίβασης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας, όπως γάντια, μακρυμάνικες αδιάβροχες ρόμπες, γυαλιά ή προσωπίδες, ιατρικές μάσκες προσώπου (μη ιατρικές μάσκες, απλές χειρουργικές και υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο για χρήση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής αερολύματος). Οι προμήθειες σε μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει να επαρκούν για χρήση από τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος (βλ. Παράρτημα 1). Τέλος, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα επαρκή kits διαγνωστικών RT-PCR τεστ, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή δειγμάτων για εξέταση επί ξηράς ή στο πλοίο.
Περισσότερες συστάσεις για τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας που απαιτούνται σύμφωνα με τη θέση εργασίας και το χώρο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές των προμηθειών σχετικά με τον COVID-19 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ COVID-19 ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΟΙΑ

Β.1. Επιβίβαση
Επιβάτες με συμπτώματα COVID-19 και πιθανή έκθεση στον κορωνοϊό θα πρέπει να αποτρέπονται να ταξιδέψουν. Οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 ή έχει έρθει σε επαφή τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα του COVID-19 ή έχει ελεγχθεί ως θετικό για SARS-CoV-2 με RT-PCR τεστ δε θα γίνεται δεκτό για επιβίβαση στο πλοίο.
Ο προ- επιβιβαστικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει συμπτωματικούς ταξιδιώτες και αυτούς που δηλώνουν ειλικρινά προηγούμενή τους έκθεση. Ο προ- επιβιβαστικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση της ύπαρξης συμπτωμάτων και/ ή της έκθεσης σε COVID-19 περιπτώσεων σε ταξιδιώτες. Τα μέτρα ελέγχου μπορεί να μην εντοπίσουν ήπια συμπτώματα, ασυμπτωματικούς ή σε περίοδο επώασης ταξιδιώτες ή αυτούς που αποκρύπτουν τα συμπτώματα (π.χ. χρησιμοποιώντας αντιπυρετικά). Τέτοιου είδους επιβάτες μπορεί να μην ανιχνευτούν και επομένως να επιβιβαστούν στο πλοίο. Οι ταξιδιώτες πριν την επιβίβαση θα ενημερώνονται ότι, αν κατά το ταξίδι κριθούν ως εκτεθειμένοι ή πιθανώς μολυσμένοι από SARS-CoV-2, θα μπαίνουν σε καραντίνα ή θα απομονώνονται και θα αντιμετωπίζονται αναλόγως.
Τα μέτρα προ- επιβιβαστικού ελέγχου διεξάγονται σε διαδικασία 2 βημάτων: πρωταρχικού και δευτερογενούς ελέγχου. Ο πρωταρχικός έλεγχος περιλαμβάνει μια αρχική εκτίμηση απ’ το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης των επιβατών για οποιαδήποτε συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας και της μέτρησης της θερμοκρασίας του σώματός τους. Παράλληλα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ελέγχου υγείας την ημέρα της αναχώρησης, που περιλαμβάνει ερωτήματα αναφορικά με την παρουσία σχετικών συμπτωμάτων και/ ή την έκθεση σε κάποιο κρούσμα COVID-19. Ένα παράδειγμα προ-επιβιβαστικού ερωτηματολογίου υγείας συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 2. Όπου είναι εφικτή η χρήση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, είναι προτιμητέα σε σχέση με τα γραπτά ερωτηματολόγια για να ελαχιστοποιηθεί η επαφή με το πλήρωμα.
Συνιστάται οι διαχειρίστριες εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να εξετάσουν τα πρακτικά προβλήματα και να σχεδιάσουν μαζικό έλεγχο των επιβατών με μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 πριν την επιβίβαση σαν επιπλέον μέτρο πρόληψης. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το εργαστήριο η τεχνική της ομαδικής εξέτασης δειγμάτων (π.χ. ανά 5 δείγματα) σύμφωνα με τις οδηγίες Ευρωπαϊκών (ECDC) και διεθνών οργανισμών (WHO).

Ο εργαστηριακός έλεγχος των επιβατών είναι επιπλέον μέτρο πρόληψης όλων των άλλων μέτρων δημόσιας υγείας και δεν πρέπει να οδηγεί σε ψευδές αίσθημα ασφάλειας, καθώς έχει τους πιο κάτω περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη : 1) δεν μπορεί να ανιχνεύσει νοσούντες σε αρχική φάση επώασης του ιού 2) μπορεί να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα ανάλογα με το στάδιο της νόσου και την ποσότητα γενετικού υλικού που ελήφθη κατά τη δειγματοληψία 3) η ευαισθησία του τεστ εξαρτάται από την μοριακή τεχνική που χρησιμοποιείται 4) η ακρίβεια του τεστ εξαρτάται από την σωστή λήψη και μεταφορά του δείγματος 5) υπάρχουν πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη λήψη μεγάλου αριθμού δειγμάτων και τη διαθεσιμότητα εργαστηριακών αναλωσίμων.
Πριν την επανέναρξη της λειτουργίας τους, οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να πραγματοποιούν μοριακά εργαστηριακά τεστ σε όλα τα μέλη του προσωπικού που είναι ήδη στο πλοίο, καθώς και τα νεοεισερχόμενα μέλη (νέοι υπάλληλοι ή προσωπικό που επιστρέφει στο καράβι από άδεια). Επιπρόσθετα συνιστάται περιοδικός έλεγχος του πληρώματος (π.χ. ανά δύο εβδομάδες) με μοριακό τεστ για SARS-CoV-2. Εάν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στο πλήρωμα πρέπει να ενεργοποιηθεί το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης κρούσματος και να εφαρμοστούν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα δημόσιας υγείας.
Β.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ ΠΛΩ
Ο καθημερινός έλεγχος υγείας όλου του πληρώματος μπορεί να συνδράμει στον έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19. Η καθημερινή ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας και η άμεση αναφορά στους προϊστάμενους οποιουδήποτε ήπιου ή σοβαρού συμπτώματος συμβατού με COVID-19 είναι υψίστης σημασίας. Οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος με θερμοκρασία από 38 και άνω θα πρέπει να αυτο-απομονώνεται άμεσα, να του παρέχονται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και να ενημερώνει τον προϊστάμενό του και το ιατρικό προσωπικό.
Συστήνεται επίσης να διεξάγονται καθημερινές ανέπαφες μετρήσεις της θερμοκρασίας όλων των επιβατών για την καλύτερη έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων COVID-19. Οποιοσδήποτε επιβάτης με θερμοκρασία από 38 και άνω θα πρέπει να αυτο-απομονώνεται άμεσα, να αναφέρει τα συμπτώματά του στο ιατρικό προσωπικό για περαιτέρω εξέταση και να του παρέχονται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Στην περίπτωση πιθανού κρούσματος COVID-19 στο πλοίο, η συχνότητα των ανέπαφων μετρήσεων θερμοκρασίας μπορεί να αυξάνεται (π.χ. 2 φορές την ημέρα).
Για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 65 χρόνων ή ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα (χρόνιες παθήσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, αναπνευστικές παθήσεις, ανοσοκατεσταλμένα άτομα κ.α.). Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες συστήνεται να τοποθετηθούν σε πόστα χωρίς άμεση αλληλεπίδραση με επιβάτες. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να χρησιμοποιούν τα ενδεδειγμένα μέσα προστασίας για τις καθημερινές εργασιακές τους δραστηριότητες.
Β.3. Μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης
Για τον περιορισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιβατών, μεταξύ πληρώματος και μεταξύ πληρώματος και επιβατών, ίσως είναι δυνατόν επιβάτες και πλήρωμα να χωριστούν σε ομάδες συγκεκριμένου αριθμού ατόμων. Για κάθε γκρουπ μπορεί να ορίζεται διαφορετικό πρόγραμμα για γεύματα, για την επιβίβαση και την αποβίβαση και για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του πλοίου. Εάν δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν ξεχωριστά γκρουπ στο πλοίο, τα γκρουπ θα πρέπει να εφαρμοστούν στις δραστηριότητες επί ξηράς.
Το check-in και το check-out πρέπει να ενθαρρύνονται να γίνονται ηλεκτρονικά, καθώς και η ανέπαφη χρήση καρτών για πληρωμές. Φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν συνιστάται να διατίθενται online για ηλεκτρονική συμπλήρωση. Όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η επαφή χωρίς επαρκή φυσική απόσταση μεταξύ πληρώματος και επιβατών, τότε συνιστάται να χρησιμοποιηθούν προστατευτικά χωρίσματα, όπου είναι εφικτό.
Β.4. Μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής
Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες και το πλήρωμα σχετικά με την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, ως ακολούθως:
 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση μέσα στους κάδους απορριμμάτων και να ακολουθείται σχολαστική υγιεινή των χεριών με τη χρήση νερού και σαπουνιού ή αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος χεριών.
 Τακτικό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. Το πλύσιμο χεριών είναι απαραίτητο (πρέπει να γίνεται συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και μπορεί να εφαρμόζεται
για παράδειγμα πριν την επιβίβαση και μετά την αποβίβαση, μετά την παροχή βοηθείας σε άρρωστο ασθενή ή μετά από επαφή με περιβαλλοντικές επιφάνειες οι οποίες μπορεί να έχουν μολυνθεί, πριν την κατανάλωση φαγητού/ ποτού, μετά τη χρήση των κοινόχρηστων τουαλετών κλπ).
 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χρησιμοποιείται, όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα. Τοποθετείται ικανή ποσότητα αντισηπτικού στην παλάμη και τρίβεται σε όλη την επιφάνεια (άνω και κάτω) των χεριών, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
 Σωστή χρήση μάσκας προσώπου (χειρουργικής μάσκας ή μη ιατρικής μάσκας). Οι μάσκες προσώπου (ιατρικές ή μη ιατρικές) πρέπει να χρησιμοποιούνται στους χώρους επιβίβασης και αποβίβασης τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες. Εάν ο επιβάτης δεν φέρει τη δική του μάσκα, προτείνεται να διατίθενται μάσκες προσώπου στους χώρους επιβίβασης του πλοίου. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και σε εσωτερικούς χώρους του πλοίου, όπως στα εμπορικά καταστήματα, στους χώρους αναψυχής, στους μικρούς μη αεριζόμενους χώρους και ιδιαίτερα στις κοινόχρηστες τουαλέτες. Επιπλέον, προτείνεται να διατίθενται μέσα ατομικής προστασίας κατόπιν αιτήματος του επιβάτη μέσα στο πλοίο.
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής θα πρέπει να παρέχονται στους ταξιδιώτες μέσω καταγεγραμμένης επικοινωνίας (π.χ. πινακίδες, αφίσες κλπ.), γραφικών απεικονίσεων, ηλεκτρονικών αναρτήσεων, κλπ.
Β.5 Ειδικές προβλέψεις για το χώρο υποδοχής (Reception)
Το πλήρωμα στο χώρο υποδοχής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους και τις πολιτικές πρόληψης εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών του πλοίου, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων COVID-19. Επιπλέον, το πλήρωμα στην υποδοχή θα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες πώς μπορούν να λάβουν ιατρικές συμβουλές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να είναι σε θέση να παρέχουν σε επιβάτες μέσα ατομικής προστασίας, όταν τους ζητηθεί.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές προμήθειες και εξοπλισμός σε διαφορετικά σημεία του κρουαζιερόπλοιου (π.χ. χαρτομάντιλα ή χειροπετσέτες και γάντια μιας χρήσεως, ποδοκίνητοι κάδοι απορριμμάτων, αλκοολούχο αντισηπτικό κλπ).
Β.6. Αποβίβαση, επισκέψεις σε λιμάνια, δραστηριότητες και εκδρομές στην ξηρά

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε κλειστούς χώρους χερσαίων αποβιβάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα από όλους τους συμμετέχοντες στην κρουαζιέρα.
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα πρέπει να διατίθεται στους διαδρόμους εξόδου και να ενθαρρύνονται όλα τα άτομα που αποβιβάζονται και επιστρέφουν στο κρουαζιερόπλοιο να το χρησιμοποιούν. Κατά την αποβίβαση και την επανεπιβίβαση των επιβατών προτείνεται να διεξάγεται υγειονομικός έλεγχος που αξιολογεί τη παρουσία συμπτωμάτων COVID-19 ή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων και ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας σώματος.
Προϋπόθεση αποτελεί, το κάθε λιμάνι να λαμβάνει τα δικά του μέτρα πρόληψης για την διασπορά του ιού. Σε αυτά αναφέρονται σχετικές πινακίδες ενημέρωσης, αντισηπτικά και ανέπαφες θερμομετρήσεις πριν την είσοδο στον προορισμό. Το προσωπικό ξενάγησης και εκδρομών ξηράς πρέπει να εκπαιδεύεται στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται εάν εντοπιστεί πιθανό κρούσμα. Οι επιβάτες με ύποπτα συμπτώματα πρέπει να φορούν άμεσα ιατρική μάσκα προσώπου και να μεταφέρονται σε απομόνωση ή ιατρικό χώρο για αξιολόγηση και στη συνέχεια να γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους.
Συστήνονται επιπλέον τα ακόλουθα:
 Απολύμανση των λέμβων και των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για εκδρομές, όπως απαιτείται.
 Συντονισμός με τα λιμάνια προορισμού προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός των επιβατών κατά την αποβίβαση. Οι επιβάτες πρέπει να τηρούν την αρμόζουσα κοινωνική αποστασιοποίηση όσο αναμένουν την αναχώρησή τους για εκδρομές και την επιστροφή τους στο πλοίο.
 Εάν προσφέρονται εκδρομές στην ξηρά, διαβεβαίωση από τους παρόχους εκδρομών ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της τοπικής υγειονομικής αρχής για την υγεία των υπαλλήλων και των πελατών, την κοινωνική αποστασιοποίηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη χρήση κατάλληλων ΜΑΠ, καθώς και τα μέτρα εξέτασης σε τρίτους εργαζομένους.
 Συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ομάδων επιβατών για τη διευκόλυνση της τήρησης της αρμόζουσας κοινωνικής αποστασιοποίησης και τον διαχωρισμό από άλλες ταξιδιωτικές ομάδες πριν από την έγκριση εκδρομών, καθώς και επαλήθευση της διαθεσιμότητας τυχόν αναγκαίων ΜΑΠ.

Γ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Γ.1. Εξαερισμός
Ο εξαερισμός όλων των χώρων ενδιαίτησης του πλοίου πρέπει να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Η ταχύτητα του εξαερισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερο εξωτερικό αέρα. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση χρονομέτρων ή ανιχνευτών CO2 που ελέγχουν τη ταχύτητα του εξαερισμού. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ανανέωσης αέρα ανά ώρα για κάθε χώρο στο πλοίο πρέπει να τηρείται και, εάν είναι δυνατόν, η ανανέωση αέρα ανά ώρα θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης. Όταν είναι δυνατόν, η ροή του αέρα πρέπει να εκτρέπεται από τους χώρους επιβατών. Ο εξαερισμός στις τουαλέτες πρέπει να λειτουργεί χωρίς διακοπή.
Όλες οι μονάδες εξαερισμού πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να μην ανακυκλώνουν τον αέρα, αλλά να κάνουν χρήση 100% εξωτερικού αέρα, κλείνοντας τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ανακύκλωση του αέρα, συνιστάται η βελτίωση φιλτραρίσματος του αέρα, χρησιμοποιώντας φίλτρα HEPA ή υπεριώδη μικροβιοκτόνο ακτινοβολία (UVGI).
Γ.2. Καθαριότητα και απολύμανση
Η καθαριότητα και απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕU HEALTHY GATEWAYS «Προτεινόμενες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (2η Έκδοση – 20/04/2020)» και με αυξημένη συχνότητα στους κοινόχρηστους χώρους / εγκαταστάσεις (τραπεζαρίες, χώροι ψυχαγωγίας κ.λπ.) και σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά από πλήρωμα και επιβάτες (π.χ. χειρολαβές, κουμπιά ανελκυστήρα). Άλλα αντικείμενα που αγγίζονται συχνά σε κοινόχρηστους χώρους, όπως περιοδικά / φυλλάδια θα πρέπει να αφαιρούνται και να παρέχονται οι πληροφορίες με εναλλακτικούς τρόπους, όπως μέσω ανακοινώσεων, πρόσθετη σήμανση ή απευθείας σε κινητές συσκευές. Ειδικά πρωτόκολλα για την καθαριότητα και την απολύμανση θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά από πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο πλοίο. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας διαθέσιμα στο πλοίο (π.χ. γάντια, μάσκες προσώπου, προστατευτικές ρόμπες).
Γ.3. Καμπίνες
Κατά την αναχώρηση και πριν την προσέλευση νέων επιβατών, όλες οι καμπίνες πρέπει να καθαρίζονται και να αερίζονται επαρκώς (τουλάχιστον μία ώρα μετά την καθαριότητα και απολύμανση και πριν την προσέλευση νέων επιβατών). Συνιστάται κάθε αντικείμενο που
δεν μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί επαρκώς να αφαιρείται από την καμπίνα (π.χ. κοινόχρηστα είδη πολλαπλών χρήσεων όπως μενού, περιοδικά και άλλα αντικείμενα που δεν μπορούν να απολυμανθούν, όπως συσκευασίες καφέ ή τσαγιού, κ.λπ. ). Επιπλέον, συνιστάται να αφαιρούνται καφετιέρες, βραστήρες και όλα τα προϊόντα μίνι μπαρ από την καμπίνα, εκτός εάν τα προϊόντα προσφέρονται από αυτόματο μηχάνημα παροχής τροφίμων/ποτών ή μπορούν να απολυμανθούν πριν την προσέλευση νέων επιβατών. Είναι προτιμότερο να διατίθενται οι παραπάνω συσκευές ή τα προϊόντα μίνι μπαρ κατόπιν αιτήματος του επιβάτη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή απολύμανσή τους. Το μίνι μπαρ προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως ψυγείο από τους επιβάτες και πρέπει να απολυμαίνεται μετά από την αναχώρηση των επιβατών.
Θα πρέπει να τοποθετείται κάλυμμα μίας χρήσης στα τηλεχειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματισμού για να διευκολύνεται η σωστή απολύμανση, εκτός εάν αυτά τα αντικείμενα μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν εύκολα και επαρκώς. Όλες οι επιφάνειες και τα υλικά που αγγίζονται, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων (π.χ. καναπέδες, μαξιλάρια, χαλιά, έπιπλα, ταπετσαρία) πρέπει να καθαρίζονται μετά από την αναχώρηση των επιβατών.
Κατά τη διάρκεια χρήσης της καμπίνας από τους επιβάτες, ο ρουχισμός και οι πετσέτες πρέπει να αλλάζονται κατόπιν αιτήματος του επιβάτη ή τακτικά, αλλά συνιστάται οι αλλαγές ρουτίνας να είναι λιγότερο συχνές από το κανονικό (π.χ. αποφύγετε την αλλαγή πετσετών δύο φορές την ημέρα).
Για το φυσικό αερισμό χώρων, οι πόρτες και τα παράθυρα (εάν υπάρχουν) πρέπει να ανοίγονται καθημερινά.
Συνιστάται να τοποθετείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα σε κάθε καμπίνα, το οποίο μπορούν να πάρουν οι επιβάτες μαζί τους όταν μετακινούνται εκτός καμπίνας.
Συγκεκριμένες συμβουλές για την καθαριότητα και την απολύμανση των καμπινών που διέμενε επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα/πιθανό κρούσμα, παρέχονται στις οδηγίες της ΕU HEALTHY GATEWAYS, «Προτεινόμενες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (2η Έκδοση – 20/04/2020)», διαθέσιμες εδώ: https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-04-21-154731-953
Γ.4. Παιδότοποι
Συστήνεται η λειτουργία παιδότοπων στον εξωτερικό χώρο του πλοίου ή, σε περίπτωση που υπάρχουν και εσωτερικοί παιδότοποι, να ενθαρρυνθεί η χρήση των εξωτερικών παιδότοπων.

Όπου δεν είναι αυτό εφικτό, να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται εντός με τη βοήθεια του προσωπικού του πληρώματος, ώστε να τηρούνται τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης.
Όλες οι επιφάνειες και τα αντικείμενα των χώρων αυτών να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα – οδηγίες της EU HEALTHY GATEWAYS, «Προτεινόμενες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19» (2η Έκδοση -20/4/2020 «διαθέσιμες στον ιστότοπο : https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-04-21-154731-953
Επίσης ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται στους ανοιχτούς παιδότοπους –παιδικές χαρές θα πρέπει να είναι περιορισμένος. Προτείνεται τα παιδιά να εντάσσονται σε ομάδες με σταθερή σύνθεση για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Το υγειονομικό προσωπικό πρέπει να παρακολουθεί τα παιδιά για τυχόν συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη από covid- 19.
Η πολιτική αποκλεισμού παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει πιθανές περιπτώσεις λοίμωξης από covid-19.
Oι δραστηριότητες των παιδιών πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα συμμόρφωσης που επιβάλλονται λόγω της λοίμωξης από covid-19.
Γ.5. Χώροι Ψυχαγωγίας – Καζίνο
XΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Μεγάλος αριθμός ατόμων πρέπει να αποτρέπεται σε αυτούς τους χώρους (π.χ. κινηματογράφους κ.λ.π) για να διατηρείται η κατάλληλη φυσική απόσταση.
Η συχνότητα των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μπορεί να αυξάνεται προκειμένου να μειώνεται ο αριθμός των παρευρισκομένων σε αυτά.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα αυτών των χώρων πρέπει να καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.
Οι σταθμοί απολύμανσης χεριών των επιβατών με απολυμαντικό διάλυμα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο των χώρων ψυχαγωγίας, ενώ το πλήρωμα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιβατών με την υγιεινή των χεριών.
Πρόσθετος εξοπλισμός απολύμανσης των χεριών με βάση την αιθυλική αλκοόλη μπορεί επίσης να παρέχεται εντός των χώρων ψυχαγωγίας.
Συνιστάται οι εγκαταστάσεις να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

KAZINO

Σε όλες τις περιοχές του καζίνο θα πρέπει να εφαρμόζεται φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5. Οι μάσκες προσώπου πρέπει να φοριούνται όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1.
Η διάταξη του χώρου του καζίνο πρέπει να επανεξετάζεται έτσι ώστε να τηρείται η φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων. Η μέγιστη χωρητικότητα επιβατών που επιτρέπεται να εισέλθουν στην περιοχή του καζίνο καθώς και ο αριθμός των παικτών ανά τραπέζι τυχερών παιχνιδιών πρέπει να αναπροσαρμοστεί για την αποφυγή του συνωστισμού. Στην εθνική μας νομοθεσία σχετικές προβλέψεις υπάρχουν στο ΦΕΚ 2767 Β΄, 2020.
Το προσωπικό πρέπει να επιβλέπει όλους τους χώρους του καζίνο για να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα όρια χωρητικότητας και όλα τα άλλα μέτρα.
Πρέπει να τοποθετηθούν σημάδια δαπέδου (αυτοκόλλητη επισήμανση) στην είσοδο της περιοχής του καζίνο για να διασφαλίζεται η τήρηση του μέτρου της φυσικής απόστασης σε περίπτωση που σχηματίζονται γραμμές ή ουρές και, εάν είναι απαραίτητο, να αφαιρεθούν καθίσματα μπροστά από μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (π.χ. κουλοχέρηδες) και από τα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών, έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρου.
Θα πρέπει να εμφανίζεται κατάλληλη σήμανση στην είσοδο της περιοχής του καζίνο, ενημερώνοντας τους επιβάτες για τα ανώτατα όρια χωρητικότητας των χώρων και προτρέποντας τους να εφαρμόζουν τακτικά τα αντισηπτικά διαλύματα χεριών με βάση το αλκοόλ, να μην αγγίζουν το πρόσωπό τους και να σέβονται τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης.
Οι κουλοχέρηδες και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών καθώς και τα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να διατηρούνται τα φυσικά μέτρα απόστασης μεταξύ των επιβατών. Η φυσική απόσταση στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και στα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών μπορεί να επιτευχθεί με τη μετεγκατάσταση των μηχανών ή των τραπεζιών, αφαιρώντας τις καρέκλες, απενεργοποιώντας ορισμένες μηχανές τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών για τη δημιουργία κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ τους και προσθέτοντας προστατευτικές χωρίσματα.
Το προσωπικό πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιβάτες δεν συγκεντρώνονται γύρω από κουλοχέρηδες και ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και γύρω από τραπέζια τυχερών παιχνιδιών.
Συνιστάται η διακοπή της υπηρεσίας φαγητού στην περιοχή του καζίνο.
Οι σταθμοί απολύμανσης χεριών αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να τοποθετούνται στις εισόδους του καζίνο και οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται να τα χρησιμοποιούν,
όταν εισέρχονται και εξέρχονται από την περιοχή καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή του καζίνο.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες, αλλά με αυξημένη συχνότητα στην περιοχή του καζίνο.
Οι κουλοχέρηδες και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν και μετά τη χρήση αυτών. Αυτό πρέπει να γίνεται από το προσωπικό όπου είναι δυνατόν.
Επιπλέον, στους επιβάτες μπορεί να παρέχονται απολυμαντικά μαντηλάκια ή άλλα μέσα για να σκουπίζουν τις επιφάνειες επαφής που αγγίζονται συχνά από τα χέρια.
Γ.6. Κομμωτήρια, χώροι παροχής υπηρεσιών αισθητικής, γυμναστήρια και άλλες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις
Τα κάτωθι ισχύουν για τις ακόλουθες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις: υπηρεσίες μασάζ, κομμωτήρια, γυμναστήρια, σάουνες, χαμάμ και spa. Οι κανόνες υγιεινής σε αυτές τις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά, όπως περιγράφεται στο “Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Πρότυπα Υγιεινής και την Επιτήρηση των Μεταδοτικών Ασθενειών σε επιβατηγά πλοία” στον ιστότοπο http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. spa, ρεσεψιόν, κομμωτήριο) κοντά σε WC για το κοινό πρέπει να έχουν σταθμό με διάλυμα απολύμανσης με αιθυλική αλκοόλη για την απολύμανση των χεριών των επιβατών.
Όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η εγκατάσταση διάφανων διαχωριστικών επιφανειών (π.χ. Plexiglas)
Το πλήρωμα και οι επιβάτες πρέπει να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ΜΑΠ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1.
Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης πρέπει να αποτρέπει τη συγκέντρωση πολλών ατόμων στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και θα εξυπηρετούνται οι πελάτες μόνο με ραντεβού.
Το πλήρωμα πρέπει να συμβουλεύει τους επιβάτες να σταματήσουν αμέσως τη χρήση κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, εάν αρχίσουν να αισθάνονται αδιαθεσία και να το αναφέρουν στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τους χώρους.
Ειδικότερα στο γυμναστήριο συνιστώνται και οι ακόλουθες προφυλάξεις:
• πρέπει να τηρείται αρχείο όλων των ατόμων που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο,
• πρέπει να απαιτείται πλύσιμο χεριών ή απολύμανση χρησιμοποιώντας αλκοόλ με τρίψιμο χεριών κατά την είσοδο και την έξοδο από το γυμναστήριο,
• τα μηχανήματα πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν φυσική απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων,
• όλες οι επιφάνειες του εξοπλισμού που αγγίζονται πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Εάν έχουν προγραμματιστεί μαθήματα, συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι ίδιες ομάδες στο μέτρο του δυνατού και να αερίζεται ο χώρος τουλάχιστον 30 λεπτά μεταξύ των μαθημάτων.
Γ.7. Άλλοι δημόσιοι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση των ανελκυστήρων. Συνιστάται η σήμανση μέγιστης χωρητικότητας των ανελκυστήρων να τροποποιείται και να μειώνεται βάσει των οδηγιών για φυσική απόσταση.
Η χρήση επαγγελματικών χώρων του πλοίου προτείνεται να ανασταλεί ή να αλλάξει για να αποφευχθεί η παροχή υπηρεσιών «self-service». Εναλλακτικά, η πρόσβαση σε Wi-Fi, υπηρεσίες εκτύπωσης ή άλλες υπηρεσίες επαγγελματικών χώρων να εξυπηρετούνται εξ’ αποστάσεως χρησιμοποιώντας εφαρμογές κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
Η χρήση των w.c. σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Θα πρέπει να υπενθυμίζεται στους επιβάτες να χρησιμοποιούν το καζανάκι της τουαλέτας με το καπάκι της λεκάνης κλειστό, για να αποτρέπεται η μετάδοση του κορωνοϊού μέσω των αερολυμάτων απεκκρίσεων.
Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι κανόνες υγιεινής τροφίμων πρέπει να τηρούνται αυστηρώς, όπως περιγράφονται στο «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία» που διατίθεται στο σύνδεσμο: http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης του COVID-19 σε χώρους εστίασης και διαχείρισης τροφίμων θα πρέπει να περιγράφονται σε εγχειρίδιο του πλοίου και το πλήρωμα πρέπει να εκπαιδεύεται στις διαδικασίες βάσει των καθηκόντων του.
Κατά τη φόρτωση και αποθήκευση των τροφίμων πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προφύλαξης, όπως η φυσική απόσταση, χρήση μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινή χεριών. Πρέπει να υπενθυμίζεται στα μέλη του πληρώματος ότι πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα / επιφάνειες (π.χ. συσκευασίες, τιμολόγια, προϊόντα, εξοπλισμός) και στη συνέχεια να αγγίζουν το πρόσωπο, τη μύτη, το στόμα κ.λπ. Όπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να απολυμαίνονται ή να αφαιρούνται οι εξωτερικές συσκευασίες για να αποφευχθεί ενδεχόμενη μόλυνση των περιβαλλοντικών επιφανειών στους χώρους τροφίμων του πλοίου.

Συνιστάται η αποφυγή λειτουργίας εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης (self service) και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι χώροι self-service προτείνεται να λειτουργούν μόνο εάν εφαρμόζονται πρόσθετες ειδικές προφυλάξεις για τη διασφάλιση της υγιεινής, όπως περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. Είναι προτιμότερο το φαγητό να παραδίδεται από το πλήρωμα στους επιβάτες σε κλειστές συσκευασίες ή να τυλίγεται κατά την παράδοσή του.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αλάτι και πιπέρι μιας χρήσης και άλλες αναλώσιμες συσκευασίες, εκτός εάν τα δοχεία μπορούν να απολυμανθούν μεταξύ των χρήσεων. Μαχαιροπήρουνα, πιάτα, δίσκοι, χαρτοπετσέτες, αναψυκτικά, καλαμάκια κ.λπ. πρέπει να παραδίδονται από τους σερβιτόρους σε κάθε επιβάτη. Οι επιβάτες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αντικείμενα.
Η φυσική απόσταση πρέπει να διατηρείται από τους παρευρισκόμενους σε όλους τους χώρους εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των à la carte εστιατορίων, ειδικών εστιατορίων, χώρων σερβιρίσματος του πρωινού, εσωτερικών και εξωτερικών μπαρ κ.λπ. Συνιστάται επίσης να γευματίζουν στο ίδιο τραπέζι μόνο άτομα που μένουν στην ίδια καμπίνα ή / και άτομα της ίδιας οικογένειας ή της ίδιας ταξιδιωτική μονάδα. Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων των τραπεζιών.
Συνιστάται επίσης το πλήρωμα και οι επιβάτες να χωρίζονται σε καθορισμένες ομάδες, στις οποίες θα σερβίρεται φαγητό σε διαφορετικές ώρες της ημέρας για τον περιορισμό των επαφών. Επιπλέον, θα μπορούσε να περιοριστεί ο αριθμός καθισμάτων στις τραπεζαρίες ή να γίνονται κρατήσεις για τον καλύτερο έλεγχο προσέλευσης των επιβατών. Η διάρκεια λειτουργίας των εστιατορίων θα μπορούσε να παραταθεί για να επιτρέψει τη χρήση των χώρων με κυλιόμενο ωράριο από διαφορετικές ομάδες επιβατών, ώστε να περιοριστεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η φυσική απόσταση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή του μέτρου φυσικής απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ του πληρώματος που εργάζεται στο μαγειρείο ή σε άλλους χώρους διαχείρισης τροφίμων.
Κάθε άτομο που εισέρχεται / εργάζεται στο μαγειρείο πρέπει να πλένει τα χέρια του και να φορά μάσκα προσώπου (βλ. Παράρτημα 1). Μόνο στο προσωπικό που χειρίζεται τρόφιμα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στο μαγειρείο. Σε περίπτωση που άλλοι επισκέπτες (π.χ. προσωπικό συντήρησης) πρέπει να εισέλθουν, θα πρέπει να τηρούν την υγιεινή των χεριών και να φορούν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ιατρική μάσκα, κάλυμμα μαλλιών, ποδιά κ.λπ.), τα οποία πρέπει να διατίθενται στην είσοδο του μαγειρείου.

Οι επιβάτες θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους (με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα) κατά την είσοδο και έξοδο από τους χώρους εστίασης. Η παρουσία μελών του πληρώματος μπορεί να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των επιβατών ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.
Οι πετσέτες, τα τραπεζομάντιλα και τα σερβίτσια πρέπει να πλένονται και να σιδερώνονται, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα λευκά είδη του εστιατορίου πρέπει πάντα να ανανεώνονται μεταξύ διαφορετικών επιβατών.
Εάν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η χρήση μπουφέ (ειδικά στο χώρο εστίασης του πληρώματος), τότε πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:
 Εφόσον δεν είναι διαθέσιμοι σταθμοί πλυσίματος χεριών στην είσοδο του χώρου εστίασης, πρέπει να παρέχεται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα στους επιβάτες και το πλήρωμα. Το πλήρωμα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι απολυμαίνουν τα χέρια τους.
 Η απαιτούμενη φυσική απόσταση πρέπει να διατηρείται αυστηρά στο χώρο εστίασης.
 Πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλη προστασία (π.χ. διαφανή χωρίσματα) μεταξύ των επιβατών / πληρώματος και του μπουφέ, ώστε το φαγητό να προστατεύεται πλήρως από όλες τις πλευρές (εκτός από σημείο όπου το μέλος του πληρώματος σερβίρει το φαγητό).
 Μόνο τα καθορισμένα μέλη του πληρώματος επιτρέπεται να σερβίρουν φαγητό. Το προσωπικό σέρβις πρέπει να φορά κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης) και να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το πλήρωμα ή οι επιβάτες να χρησιμοποιούν κοινά σερβίτσια ή άλλα είδη. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από το χώρο, έτσι ώστε μόνο τα καθορισμένα μέλη του πληρώματος να μπορούν να τα διανέμουν.
 Δεν πρέπει να επιτρέπεται η αυτοεξυπηρέτηση με χρήση κοινών σκευών σερβιρίσματος. Το αρμόδιο προσωπικό θα πρέπει να σερβίρει όλα τα είδη (για παράδειγμα νερό, καφέ, χυμό κ.λπ.). Το προσωπικό που χειρίζεται τρόφιμα πρέπει να φορά κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης) και να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες υγιεινής.
Ενθαρρύνεται το σερβίρισμα φαγητού σε ιδιωτικό χώρο μέσω της υπηρεσίας δωματίων, για την παροχή φαγητού στις καμπίνες των επιβατών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε εστιατόρια και άλλους χώρους εστίασης. Το προσωπικό υπηρεσίας δωματίων πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας. Είναι προτιμότερο τα μέλη του πληρώματος να μην μπαίνουν στην καμπίνα, αλλά να παραδίδουν το φαγητό στην
πόρτα. Ομοίως, τα χρησιμοποιημένα πιάτα και σκεύη πρέπει να συλλέγονται από το πλήρωμα έξω από την πόρτα.
Όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής τροφίμων και οι προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται κατά τη μεταφορά των τροφίμων στο πλοίο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί για την ασφαλή συλλογή και πλύσιμο των σκευών εστίασης και σερβίτσιων που χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες.

Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ε.1. Πόσιμο νερό
Σε περίπτωση που το σύστημα πόσιμου νερού του κρουαζιερόπλοιου δε λειτουργούσε σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου ή σε περίπτωση όπου το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν σε ξηρή δεξαμενή (dry dock) για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα όπως περιγράφονται στον «ESGLI Οδηγό αντιμετώπισης Λεγεωνέλλας στα κτιριακά συστήματα νερού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.»
Ε.2. Κολυμβητικές δεξαμενές και άλλες εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής
Δεν συνιστάται η λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εσωτερικού χώρου. Ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί η λειτουργία χώρων με εσωτερικές πισίνες που έχουν την δυνατότητα να μετατραπούν σε εξωτερικές με αφαίρεση διαφραγμάτων/οροφής, ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός αερισμός.
Τα ντους για τις εξωτερικές εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής θα πρέπει να διαχωρίζονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα του χρήστη και να διευκολύνεται το αποτελεσματικό ντους των λουόμενων πριν εισέλθουν στην πισίνα. Θα πρέπει να γίνεται ισχυρή σύσταση στους λουόμενους να λαμβάνουν λουτρό καθαριότητας πριν εισέλθουν στην πισίνα και πρέπει να υπάρχουν σχετικές ενημερωτικές πινακίδες. Το κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα είδη για λουτρό καθαριότητας (π.χ. σαπούνι, αφρόλουτρο κ.λπ.). Επιπλέον, στις εισόδους των ντους θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα.
Η τοποθέτηση καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, ξαπλώστρες κ.λπ.) πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η απόσταση μεταξύ των άκρων των καθισμάτων δύο επιβατών από διαφορετικές ομπρέλες ή δύο επιβατών από διαφορετικά δωμάτια να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο προς κάθε κατεύθυνση.
Συνιστάται τα καθίσματα, τα τραπέζια, τα ντουλαπάκια ασφάλισης προσωπικών αντικειμένων, τα κουμπιά κλήσης για τους σερβιτόρους και τα μενού να είναι
κατασκευασμένα ή καλυμμένα με υλικά κατάλληλα για καθαρισμό και απολύμανση.
Κατά την εναλλαγή των επιβατών, τα καθίσματα, τα τραπέζια, τα μικρά χρηματοκιβώτια, τα κουμπιά κλήσης για τους σερβιτόρους και τα μενού θα πρέπει να απολυμαίνονται.
Συνιστάται η εγκατάσταση να παρέχει πετσέτες ή άλλα καλύμματα που πλένονται, οι οποίες να καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του καθίσματος και τα καθίσματα να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται να αφαιρούνται οι υφασμάτινες επιφάνειες από τις ξαπλώστρες.
Επιπλέον, συνιστάται ο διαχωρισμός χρήσης των χώρων από επιβάτες βάσει ημερήσιου προγράμματος ή, εάν είναι δυνατόν, η χρήση ξεχωριστών εγκαταστάσεων για κολύμπι και άλλων υπηρεσιών από διαφορετικές ομάδες επιβατών.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός λουόμενων στις πισίνες πρέπει να είναι ένα άτομο ανά 4 μ2 επιφάνειας νερού, ανεξάρτητα από το βάθος της πισίνας. Τα μικρά υδρομασάζ (με βάθος μικρότερο από 1 μ και όγκο μπανιέρας μικρότερο από 6 μ3 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από λουόμενους της ίδιας οικογένειας ή από λουόμενους που μένουν στην ίδια καμπίνα. Για μεγαλύτερες πισίνες υδροθεραπείας – spa (με βάθος μεγαλύτερο από 1 μ και όγκο δεξαμενής άνω των 6 μ3) ο μέγιστος αριθμός είναι ένα άτομο ανά 20 λίτρα ροής ανακυκλοφορίας του νερού ανά λεπτό (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο). Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των χρηστών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 4 μ2 επιφάνειας νερού.
Στα διακοσμητικά σιντριβάνια πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες του «Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία» (http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx). Σε περίπτωση που το σιντριβάνι έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας για περισσότερο από ένα μήνα, πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στη «Καθοδήγηση της ESGLI για τη διαχείριση της λεγεωνέλλας στα συστήματα ύδρευσης κτηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».
Ε.3. Υγρά απόβλητα
Το πλοίο θα πρέπει να έχει τυποποιημένα και κατάλληλα συντηρημένα υδραυλικά συστήματα, όπως σφραγισμένα σιφόνια στις τουαλέτες και βαλβίδες αντεπιστροφής στους καταιονητήρες και στις βρύσες για την αποτροπή εισόδου αερολυμάτων από τις τουαλέτες στο σύστημα υδροδότησης ή εξαερισμού.
Οι σωληνώσεις αποστράγγισης του καταστρώματος που συνδέονται με το δίκτυο λυμάτων θα πρέπει πάντοτε να λειτουργούν κανονικά και τα παρεμβύσματά τους να μην αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Σε περίπτωση που οι λεκάνες αποχωρητηρίου δεν
χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρέπει να προστίθεται σε αυτές νερό, ώστε τα παρεμβύσματα να λειτουργούν κανονικά. Οι δεξαμενές κατακράτησης λυμάτων θα πρέπει να εξαερίζονται προς τον εξωτερικό περιβάλλον και να εξασφαλίζεται ότι τα αέρια από τον εξαερισμό τους δεν θα εισέρχονται στο πλοίο μέσω οποιασδήποτε εισαγωγής αέρα. Οι εξαγωγές αερισμού των δεξαμενών κατακράτησης λυμάτων θα πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό του πλοίου και μακριά από τις εισαγωγές αέρα του συστήματος αερισμού του πλοίου.

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΣΤ.1. Διαχείριση πιθανού περιστατικού
Μετά από την προκαταρκτική ιατρική εξέταση, εάν ο γιατρός ή ο εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του κρουαζιερόπλοιου διαπιστώσει ότι υπάρχει πιθανό περιστατικό COVID-19 επί του κρουαζιερόπλοιου, ο ασθενής θα πρέπει να απομονωθεί σε θάλαμο απομόνωσης, καμπίνα, δωμάτιο ή άλλο κατάλυμα και να συνεχιστούν τα μέτρα ελέγχου της λοίμωξης έως ότου αποβιβαστεί και μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην ξηρά. Η εταιρία διοργάνωσης κρουαζιέρας θα πρέπει να ορίσει μονές καμπίνες που θα χρησιμοποιούνται ειδικά για την απομόνωση των περιστατικών επί του κρουαζιερόπλοιου. Οι καθορισμένες καμπίνες απομόνωσης πρέπει να βρίσκονται κοντά στην ιατρική εγκατάσταση του πλοίου για ευκολία πρόσβασης από το πλήρωμα και, εάν είναι δυνατόν, να διαθέτουν παράθυρα για επαρκή αερισμό. Η επαφή με τους ασθενείς σε απομόνωση θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτούς που είναι απαραίτητο και το πλήρωμα που έρχεται σε επαφή με τον απομονωμένο ασθενή (π.χ. ιατρικό προσωπικό) θα πρέπει να φοράει κατάλληλα ΜΑΠ.
Περαιτέρω συμβουλές, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πιθανού περιστατικού, της διαχείρισης πιθανών περιστατικών και της χρήσης της φόρμας εντοπισμού επιβατών/πληρώματος (PLF) μπορούν να βρεθούν στο «EU HEALTHY GATEWAYS Interim advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19», διαθέσιμο στο: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus
Η επιτήρηση για γριπώδη συνδρομή (Influenza Like Illness – ILI) θα πρέπει να ενσωματώνει την επιτήρηση για COVID-19, καθώς τα συμπτώματα που είναι συμβατά με την λοίμωξη COVID-19 περιλαμβάνουν αυτά της ILI (καθώς επί του παρόντος τα κρουαζιερόπλοια θα εφαρμόζουν μέτρα για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών περιστατικών COVID-19).
Ανάλογα με την αξιολόγηση του συμβάντος COVID-19 επί του κρουαζιερόπλοιου, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μειωθεί η διάρκεια ή να τερματιστεί η κρουαζιέρα, όπως
περιγράφεται στο έγγραφο του EU HEALTHY GATEWAYS «Advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19», το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480
Όταν εντοπίζεται ένα πιθανό περιστατικό COVID-19, οι εργαστηριακές δοκιμασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support).
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την πιθανότητα λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. Αρκετοί παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα σε μολυσμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
• κακή ποιότητα ή ανεπαρκής ποσότητα ανθρώπινου γενετικού υλικού στο δείγμα, (συνιστάται ο έλεγχος για την ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου γενετικού υλικού στο δείγμα με τη χρήση ενός ανθρώπινου στόχου ως μάρτυρα κατά τη δοκιμασία PCR),
• συλλογή του δείγματος κατά την έναρξη ή την αποδρομή της λοίμωξης
• ακατάλληλος χειρισμός ή ακατάλληλος τρόπος συντήρησης και αποστολής του δείγματος
• τεχνικοί λόγοι κατά τη δοκιμή, π.χ. μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού ή ύπαρξη αναστολέων της PCR.
Επί αρνητικού αποτελέσματος σε ασθενή με έντονη κλινική υποψία COVID-19 λοίμωξης, ιδιαίτερα όταν συλλέχθηκαν μόνο δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, συνιστάται η λήψη και ανάλυση δειγμάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, εφόσον είναι δυνατόν (επί νοσηλείας στην ξηρά).
Όταν έχει επιβεβαιωθεί η ορθή συλλογή του δείγματος και ο ορθός εργαστηριακός έλεγχος για COVID-19 και τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα είναι αρνητικά για COVID-19 σύμφωνα με τα κριτήρια του ECDC, τότε άμεσα πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος του ασθενούς για ανίχνευση του ιού της γρίπης με μοριακές τεχνικές (PCR), και όχι με ταχείες διαγνωστικές δοκιμές (rapid diagnostic tests). Εάν ο ασθενής είναι θετικός για τη γρίπη, τότε οι οδηγίες «Guidelines for the prevention and control of influenza-like illness on passenger ship» του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx πρέπει να ακολουθούνται για τη διαχείριση του περιστατικού.

ΣΤ.2. Διαχείριση επαφών

Οι εταιρίες διοργάνωσης κρουαζιέρας πρέπει να ορίζουν μονές καμπίνες που θα χρησιμοποιούνται ειδικά για καραντίνα των στενών επαφών επί του πλοίου. Τα παιδιά θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα σε καμπίνα με έναν από τους γονείς τους και να λαμβάνεται παρόμοια μέριμνα για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι καθορισμένες καμπίνες πρέπει να βρίσκονται κοντά στην ιατρική εγκατάσταση του πλοίου για ευκολία προσβασιμότητας από το πλήρωμα και, εάν είναι δυνατόν, να διαθέτουν παράθυρα για τον αερισμό του χώρου.
Η διαχείριση των επαφών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πολιτικές του λιμένα αποβίβασης και όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων του κρουαζιερόπλοιου και του λιμένα. Συμβουλές για τη διαχείριση των επαφών και τη χρήση της φόρμας εντοπισμού επιβατών/πληρώματος (PLF) του Παράρτημα 3 μπορούν να βρεθούν στο «EU HEALTHY GATEWAYS Interim advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19», διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus.
ΣΤ.3. Επιβίβαση/Αποβίβαση
Μόλις ανιχνευτεί ένα πιθανό περιστατικό επί του κρουαζιερόπλοιου και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι την άφιξη στον τελικό προορισμό, θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνου του συμβάντος (σε συνεργασία με την αρμόδια υγειονομική αρχή του λιμένα και τους αξιωματικούς του πλοίου), προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα επιτραπεί ή όχι η επιβίβαση σε νέους επιβάτες από ενδιάμεσους προορισμούς.
Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές στον επόμενο λιμένα ή προορισμό θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση του πιθανού περιστατικού και των επαφών του.
ΣΤ.4. Αναφορά πιθανών περιστατικών
Σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (2005), ο υπεύθυνος του κρουαζιερόπλοιου πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υγειονομική αρχή στον επόμενο λιμένα για οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό COVID-19. Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Maritime Declaration of Health – MDH) πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στην αρμόδια υγειονομική αρχή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις του επόμενου λιμένα (σχετ.8).
Οι πλοιοκτήτες πρέπει να διευκολύνουν την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων και να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δημόσια υγεία που ζητούνται από την αρμόδια υγειονομική αρχή του λιμένος. Ο υπεύθυνος του κρουαζιερόπλοιου θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την αρμόδια υγειονομική αρχή στον επόμενο λιμένα σχετικά με το πιθανό περιστατικό, για να διευκρινιστεί εάν είναι διαθέσιμο στο λιμάνι το απαραίτητο
δυναμικό για την μεταφορά, την απομόνωση, την εργαστηριακή διάγνωση και την φροντίδα του πιθανού περιστατικού/περιστατικών COVID-19. Το πλοίο μπορεί να κληθεί από την λιμενική αρχή να καταπλεύσει σε διαφορετικό λιμένα σε κοντινή απόσταση από τον προγραμματισμένο λιμένα, εάν δεν είναι διαθέσιμο το δυναμικό, και εάν το επιτρέπει η κατάσταση υγείας του πιθανού περιστατικού/περιστατικών COVID-19. Είναι σημαντικό όλες οι διευθετήσεις να γίνονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραμονή των συμπτωματικών πιθανών κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο.

Ζ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ COVID-19

Η ιχνηλάτηση των επαφών είναι μια από τις σημαντικότερες δράσης δημόσιας υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19 και είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτήν τη φάση προσαρμογής. Απαιτείται η χρήση του Εντύπου εντοπισμού επιβατών/πληρώματος (PLF) για να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των επιβατών και του πληρώματος είναι διαθέσιμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ιχνηλάτηση επαφών, εάν ανιχνευτεί περιστατικό COVID-19. Η ιχνηλάτηση θα διεξαχθεί όπως ορίζεται από την αρμόδια υγειονομική αρχή.
Τα έντυπα εντοπισμού επιβατών/πληρώματος (PLF) θα μπορούσαν να διανεμηθούν πριν την επιβίβαση ή κατά την επιβίβαση και να συλλεχθούν από εξουσιοδοτημένο για συλλογή προσωπικών δεδομένων (GDPR) πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου πριν από την αποβίβαση. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου εντοπισμού επιβατών/πληρώματος πριν από την αποβίβαση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Εάν η εταιρία συλλέγει και διατηρεί όλες τις πληροφορίες ακριβώς όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3 «Έντυπο εντοπισμού επιβατών/πληρώματος (PLF)», τότε δεν θα είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το PLF, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν και να αποσταλούν στην αρμόδια Υγειονομική Αρχή. Το Παράρτημα 3 παρέχει λεπτομέρειες για τα έντυπα εντοπισμού επιβατών/πληρώματος (PLF) για τα κρουαζιερόπλοια.
Προτείνεται τα έντυπα εντοπισμού επιβατών/πληρώματος για κρουαζιερόπλοια να συμπληρώνονται από όλα τα μέλη του πληρώματος που αποβιβάζονται και αναχωρούν από το κρουαζιερόπλοιο για μακροχρόνια άδεια ή λήξη συμβολαίου.
Άλλα μέσα ιχνηλάτησης επαφών για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των επιβατών για πιθανή έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρίες κρουαζιέρας, όπως έρευνες από ομάδες άμεσης απόκρισης, ανάλυση CCTV του πλοίου, χρήση εφαρμογών κινητής
τηλεφωνίας για την ιχνηλάτηση επαφών και ανάλυση της χρήσης κάρτας κλειδιού επιβατών.
Ακολουθούν συνημμένα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΠ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
Το παράρτημα περιγράφει τον προτεινόμενο εξοπλισμό ΜΑΠ που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κρουαζιερόπλοια στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Οι ακόλουθοι πίνακες περιέχουν τα προτεινόμενα ΜΑΠ για τα μέλη του πληρώματος και τους επιβάτες με βάση συγκεκριμένους χώρους, καταστάσεις και επίπεδα αλληλεπίδρασης με άλλους επί του κρουαζιερόπλοιου.
Τα κρουαζιερόπλοια αποτελούν χώρο εργασίας για τα μέλη του πληρώματος που απασχολούνται στο πλοίο. Ειδικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν στους χώρους αυτούς στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, καθώς οι λειτουργίες επανεκκινούνται σταδιακά, για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του ιού και την προστασία της υγείας των μελών του πληρώματος και των επιβατών. Μέτρα ατομικής προστασίας και περιβαλλοντικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε χώρους εργασίας, στην περίπτωση αυτή σε κρουαζιερόπλοια.
Γενικές πληροφορίες για τη χρήση μάσκας προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των μη χειρουργικών μασκών «κοινότητας»)
 Είναι σημαντικό οι μάσκες προσώπου να ταιριάζουν άνετα, καλύπτοντας πλήρως το πρόσωπο ενός ατόμου από τη μύτη έως το πηγούνι.
 Τα μη ιατρικά υφασμάτινα καλύμματα πρέπει να αποτελούνται από πολλά στρώματα υφάσματος, ενώ θα επιτρέπουν στον χρήστη να αναπνέει άνετα χωρίς περιορισμό.
 Πρέπει να ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες τοποθέτησης (donning) και αφαίρεσης (doffing)/οι βέλτιστες πρακτικές για μάσκες προσώπου. Οι μάσκες προσώπου (συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτινων καλυμμάτων) πρέπει να ασφαλίζονται/στερεώνονται με δεσίματα ή ελαστικούς ιμάντες. Οι μάσκες προσώπου πρέπει να αφαιρούνται με προσεχτικό τρόπο, με τον οποίο ο χρήστης να μην αγγίζει τη μάσκα (μπροστινή πλευρά) ή το στόμα / τη μύτη / τα μάτια του.
 Πρέπει να πραγματοποιείται συχνή υγιεινή χεριών με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το αλκοόλ ή σαπούνι και νερό, και οπωσδήποτε πριν από την τοποθέτηση και μετά την αφαίρεση της μάσκας προσώπου.
 Η μάσκα προσώπου πρέπει να αλλάζει όποτε υγραίνεται.
 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής απόρριψη μάσκας προσώπου μίας χρήσης (π.χ. σε κλειστό κάδο ή σε κλειστή σακούλα) και να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών αμέσως μετά την απόρριψη.
 Οι επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες προσώπου πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση και το συντομότερο δυνατό, χρησιμοποιώντας κοινό απορρυπαντικό στους 60°C. Είναι σημαντικό οι μάσκες προσώπου που πλένονται να μην παρουσιάζουν αλλαγή στην εφαρμογή ή φθορά.
 Διατήρηση φυσικής απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους άλλους ανά πάσα στιγμή όσο είναι εφικτό.
 Οι μάσκες προσώπου δεν πρέπει να φοριούνται από παιδιά κάτω των 3 ετών, από άτομα που έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό ή άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή δεν μπορούν να την αφαιρέσουν χωρίς βοήθεια.
[33]
Συμβουλές για τη χρήση μάσκας προσώπου από επιβάτες και πλήρωμα
Σε καταστάσεις όπου δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του πληρώματος, δεν υπάρχει ανάγκη για χρήση μάσκας προσώπου. Ο πίνακας 1 αναφέρεται σε ειδικές καταστάσεις, όπου τα μέλη του πληρώματος εργάζονται μόνα τους ή βρίσκονται μόνα τους στην καμπίνα τους. Σε τέτοιες καταστάσεις τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να πραγματοποιούν ορθή και συχνή υγιεινή των χεριών (π.χ. πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή αντισηψία χεριών με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το αλκοόλ).
Πίνακας 1: Μέλη πληρώματος – καμία αλληλεπίδραση
ΠΟΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΙ
Μέλη πληρώματος
 Εργάζονται ανεξάρτητα (καμία επαφή με άλλα μέλη του πληρώματος)
 Βρίσκονται στη δική τους ατομική καμπίνα επί του κρουαζιερόπλοιου
Δεν προτείνονται ΜΑΠ
Συχνή υγιεινή χεριών
Όταν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του πληρώματος (σε χώρους ή καταστάσεις όπου τα μέλη του πληρώματος συνεργάζονται), δεν υπάρχει ανάγκη για τη χρήση μάσκας προσώπου, αρκεί να διατηρείται διαρκώς φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ των μελών του πληρώματος.
Σε περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα φυσικής απόστασης μεταξύ των μελών του πληρώματος, συνιστάται στο πλήρωμα να φορά μάσκα προσώπου (βλ. πίνακα 2).
Τα μέλη του πληρώματος πρέπει επίσης να πραγματοποιούν την σωστή και συχνή υγιεινή των χεριών (π.χ. πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή αντισηψία χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα).
Πίνακας 2: Μέλη πληρώματος – αλληλεπίδραση με άλλα μέλη πληρώματος 1
ΠΟΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΙ
Μέλη πληρώματος
 Εργάζονται με άλλα μέλη πληρώματος
ΚΑΙ
 Η φυσική απόσταση των 1,5 μέτρων 2 τηρείται
ΚΑΙ
 Εργάζονται σε περιοχές όπου κατάλληλος εξαερισμός μπορεί να εξασφαλιστεί
Δεν προτείνονται ΜΑΠ
Συχνή υγιεινή χεριών
1 Αυτός ο πίνακας δεν αναφέρεται στο πλήρωμα που εργάζεται στην κουζίνα. Κάθε άτομο που μπαίνει / εργάζεται στην κουζίνα πρέπει να πλένει τα χέρια και να φορά μάσκα προσώπου. 3 Ιατρική μάσκα προσώπου (επίσης γνωστή ως χειρουργική μάσκα): ιατρικό εξάρτημα που καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το πηγούνι εξασφαλίζοντας ένα φράγμα που περιορίζει τη μετάδοση ενός μολυσματικού παράγοντα μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου και του ασθενούς. Χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να αποτρέψουν τα μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια και το αερόλυμα να φτάσουν στο στόμα και στη μύτη του χρήστη. Η
 Εργάζονται με άλλα μέλη πληρώματος
ΑΛΛΑ
 Η φυσική απόσταση των 1,5 μέτρων δεν μπορεί να τηρηθεί
Χειρουργική μάσκα προσώπου 3
Αν δεν είναι διαθέσιμη, μη χειρουργική μάσκα προσώπου «κοινότητας»4
©ECDC
Η’
Συχνή υγιεινή χεριών
Όπου οι επιβάτες ίσως αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά μπορεί να τηρηθεί η κατάλληλη φυσική απόσταση (τουλάχιστον 1,5 μέτρα), δεν υπάρχει ανάγκη για χρήσης ΜΑΠ, όπως φαίνεται στον
Πίνακας 3, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται σωστή και συχνή υγιεινή των χεριών.
Για επιβάτες που ταξιδεύουν μαζί σαν οικογένεια ή ταξιδιωτική ομάδα (π.χ. συγκάτοικοι, φίλοι κτλ), δεν προτείνονται ΜΑΠ, όταν αυτοί αλληλοεπιδρούν, και η φυσική απόσταση μεταξύ τους δεν απαιτείται.
Όταν οι επιβάτες αλληλοεπιδρούν με άλλους εκτός της οικογένειας ή ταξιδιωτικής ομάδας και δεν μπορεί να τηρηθεί η φυσική απόσταση 1,5 μέτρων, συνιστάται στους επιβάτες να φορούν μάσκα προσώπου. Πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται συχνή και σωστή υγιεινή των χεριών.
Πίνακας 3: Επιβάτες – αλληλεπίδραση με άλλους επιβάτες
ΠΟΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΙ
Επιβάτες
 Αλληλοεπιδρώντας με άλλους επιβάτες
ΚΑΙ
 Η φυσική απόσταση των 1,5 μέτρων τηρείται
Δεν προτείνονται ΜΑΠ
Συχνή υγιεινή χεριών
 Αλληλοεπιδρώντας με άλλους επιβάτες
ΑΛΛΑ
 Η φυσική απόσταση των 1,5 μέτρων
Χειρουργική μάσκα προσώπου
Αν δεν είναι
3 Ιατρική μάσκα προσώπου (επίσης γνωστή ως χειρουργική μάσκα): ιατρικό εξάρτημα που καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το πηγούνι εξασφαλίζοντας ένα φράγμα που περιορίζει τη μετάδοση ενός μολυσματικού παράγοντα μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου και του ασθενούς. Χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να αποτρέψουν τα μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια και το αερόλυμα να φτάσουν στο στόμα και στη μύτη του χρήστη. Η ιατρική/χειρουργική μάσκα προσώπου πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14683: 2014.
4 Μη ιατρικές μάσκες προσώπου (ή μάσκες «κοινότητας»): συμπεριλαμβάνουν διάφορες μορφές ιδιοκατασκευασμένων ή εμπορικών μασκών ή καλύμματα προσώπου από ύφασμα, άλλα υφάσματα ή άλλα υλικά όπως χαρτί. Δεν είναι τυποποιημένες και δεν προορίζονται για χρήση σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης ή από επαγγελματίες υγείας (European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf
δεν μπορεί να τηρηθεί**
διαθέσιμη, μη χειρουργική μάσκα προσώπου «κοινότητας»
©ECDC
OR
Συχνή υγιεινή χεριών
Σε χώρους όπου τα μέλη του πληρώματος έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες επί του πλοίου, θα πρέπει τα μέλη του πληρώματος να φοράνε μάσκα προσώπου, όπως περιγράφεται στον Πίνακας 4. Παραδείγματα επαφής μεταξύ των μελών του πληρώματος και των επιβατών συμπεριλαμβάνουν χειριστές τροφίμων και μέλη του πληρώματος καθαρίζουν τις καμπίνες του πλοίου.
Πίνακας 4: Μέλη του πληρώματος – αλληλεπίδραση με επιβάτες
ΠΟΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΙ
Μέλη του πληρώματος
Μέλη του πληρώματος σε επαφή/ αλληλεπίδραση με επιβάτες συμπεριλαμβάνοντας όσους ασχολούνται με
 το χειρισμό τροφίμων
 τον καθαρισμό καμπινών και άλλων εσωτερικών χώρων
 σε κομμωτήρια και χώρους αισθητικής
 σερβίρισμα φαγητού και ποτού
 απασχολούνται στους χώρους ψυχαγωγίας και λιανικής πώλησης
Χειρουργική μάσκα προσώπου
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη, μη χειρουργική μάσκα προσώπου «κοινότητας»
©ECDC
OR
Συχνή υγιεινή χεριών
Υπάρχουν κάποιοι χώροι που περιγράφονται στον Πίνακας 5, στους οποίους συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση μάσκας προσώπου τόσο για τα μέλη του πληρώματος όσο και για τους επιβάτες.
Η χρήση μάσκας προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίσταση κατά την οποία θα υπάρξει επαφή ή αλληλεπίδραση με άλλους και όπου η φυσική απόσταση του 1,5 μέτρου είναι δύσκολο ή αδύνατο να τηρηθεί. Στα κρουαζιερόπλοια τέτοιοι χώροι περιλαμβάνουν το περπάτημα ή τη διέλευση από στενούς διαδρόμους, τη χρήση του ανελκυστήρα κτλ. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα προσώπου κατά την επίσκεψη σε ιατρικές εγκαταστάσεις του πλοίου για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση που πιθανό περιστατικό COVID-19 νοσηλεύεται στις ιατρικές εγκαταστάσεις του πλοίου, τότε η είσοδος στην περιοχή απομόνωσης θα πρέπει να γίνεται με χρήση απλής χειρουργικής μάσκας προσώπου και άλλα κατάλληλα ΜΑΠ (π.χ. γάντια, γυαλιά ή ασπίδα προσώπου και αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια μιας χρήσης). Μόνο το πλήρωμα που παρέχει φροντίδα θα πρέπει να εισέρχεται στο χώρο απομόνωσης.
Μάσκες προσώπου θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται και σε περιοχές εκτός του κρουαζιερόπλοιου, όπου μπορεί να υπάρξει συγχρωτισμός ατόμων και όπου η τήρηση της φυσικής απόστασης είναι δύσκολη να διατηρηθεί συμπεριλαμβάνοντας τη διαδικασία επιβίβασης στον επιβατικό σταθμό, κατά τη μεταφορά με λεωφορεία, με σωσίβιες λέμβους και κατά το περπάτημα στους διαδρόμους στα διάφορα καταστρώματα. Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις οι επιβάτες και τα πληρώματα του πλοίου θα πρέπει να πραγματοποιούν συχνή και ορθή υγιεινή των χεριών σε όλους τους χώρους.
Πίνακας 5: Χώροι στους οποίους η χρήση μάσκας προσώπου συνίσταται ιδιαιτέρως
ΠΟΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΙ
Μέλη του πληρώματος και Επιβάτες
 Σε οποιαδήποτε περιοχή όπου θα υπάρξει αλληλεπίδραση με άλλους και η διατήρηση της φυσικής απόστασης (1,5 μέτρο) δεν μπορεί να τηρηθεί
ΚΑΙ
 Ειδικότερα π.χ.:
 Κατά την επιβίβαση στο πλοίο και την αποβίβαση από αυτό
 Στο λεωφορείο κατά τη μεταφορά
 Περπάτημα/ διέλευση από στενούς διαδρόμους επί του πλοίου
 Σε ανελκυστήρες επί του πλοίου
 Επίσκεψη στις ιατρικές εγκαταστάσεις του πλοίου
 Επί των σωσίβιων λέμβων
Χειρουργική μάσκα προσώπου
©ECDC
Συχνή υγιεινή χεριών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΈΝΤΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
(προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα πριν την επιβίβαση) ONOMA ΠΛΟΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις επόμενες 14 ημέρες μετά την αποβίβαση:
Όνομα όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/ διαβατήριο: Επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο: Όνομα πατρός: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
Όνομα όλων των παιδιών, κάτω των 18 που ταξιδεύουν μαζί σας: Επώνυμο όλων των παιδιών, κάτω των 18 που ταξιδεύουν μαζί σας: Όνομα πατρός: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
Ερωτήσεις
Τις τελευταίες 14 ημέρες
ΝΑΙ
ΟΧΙ 1. Έχετε τώρα ή είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο παρουσιάσει ξαφνικά συμπτώματα πυρετού ή βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή;
2. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, στενή επαφή με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
3. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, προσφέρει άμεση φροντίδα σε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό COVID-19 ή εργαστήκατε με υγειονομικούς υπαλλήλους οι οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19;
4. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, επισκεφτεί ή βρεθήκατε σε κοντινή απόσταση με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
5. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο
περιβάλλον με κάποιον οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
6. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς;
7. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, μείνει στη ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΈΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (PASSENGER/CREW LOCATOR FORM- PLF) ΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
Πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/passenger-locator-data-entry-exit-screening-health-declaration

Ολόκληρη η εγκύκλιος, ΕΔΩ.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *