the met

ICAP: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψαν οι εταιρίες στην Ελλάδα το 2018|Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον Τουρισμό|ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι επιδόσεις του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, στο σύνολό του, ήταν θετικές και το 2018. Τούτο συμπεραίνεται από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών ενός μεγάλου δείγματος επιχειρήσεων που προέρχονται από όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Ειδικότερα, στα αρχεία της ICAP Databank υπήρχαν καταχωρημένες 11.397 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και για τις δύο τελευταίες χρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Από τις εταιρείες αυτές οι 1.839 είναι βιομηχανικές, οι 4.479 εμπορικές, οι 3.520 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 782 και 777 εταιρείες, αντίστοιχα, προέρχονται από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2018 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη (των ιδίων επιχειρήσεων) του 2017.icap

Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων του δείγματος είναι σαφώς θετική, παρά τις όποιες διαφορές χαρακτηρίζουν κάθε τομέα δραστηριότητας.
Εξετάζοντας τα ενοποιημένα μεγέθη και οικονομικά αποτελέσματα ενός δείγματος 11.397 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός τραπεζών-ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2018 ο ελληνικός εταιρικός τομέας βελτίωσε (για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά) σημαντικά τα αποτελέσματά του, επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεών του και διεύρυνση της κερδοφορίας του.
Ειδικότερα, από την επεξεργασία των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών προκύπτουν τα εξής:
• Ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 9,8% ανερχόμενος στο ποσό των €138,4 δισ. το 2018. Από τους εξεταζόμενους τομείς, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο τομέας των Τεχνικών Εταιρειών.
• Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό (11,2%), με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να αυξηθούν μόνο κατά 4,8%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ελαφρά συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά μία ποσοστιαία μονάδα (21,38% το 2018 από 22,39% το 2017).
• Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση κατά 6,8%,(1) γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 7,4%.
Σε επίπεδο Τομέων, μείωση παρουσίασε το λειτουργικό αποτέλεσμα της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών, ενώ στον τομέα των Τεχνικών Εταιρειών τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο τελευταία έτη.
• Από την άλλη πλευρά όμως, η σημαντική μεταβολή των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (2) (σημαντική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων και παράλληλα μεγάλη μείωση των μη
λειτουργικών εξόδων) είχε θετική επίδραση στη διαμόρφωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος, καθώς τα κέρδη (προ φόρου) κατέγραψαν αύξηση κατά 11,5%, ανερχόμενα σε €5,6 δισ. το 2018.
• Σε επίπεδο EBITDA υπήρξε επιδείνωση (-8,9%), γεγονός που οφείλεται στη μείωση των EBITDA κυρίως του Τομέα των Υπηρεσιών και σε μικρότερο βαθμό του Τομέα της Βιομηχανίας.

icap
Αναφορικά με τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού του συνόλου των εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:
➢ Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε οριακή αύξηση (0,9%), το 2018/2017, ανερχόμενο σε €205,76 δισ. Αύξηση παρουσίασαν οι περισσότεροι κύριοι λογαριασμοί του ενεργητικού. Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψε ο λογαριασμός των αποθεμάτων (7,2%) και των διαθεσίμων (4,1%), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή των καθαρών παγίων στοιχείων (0,9%). Μικρή μείωση κατέγραψε ο λογαριασμός των απαιτήσεων (-2,4%).
➢ Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στάσιμα τη διετία 2018-2017, ενώ οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 4,0%. Οριακή μεταβολή (-0,3%) κατέγραψαν οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η ελαφρά βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 7,05% το 2018 από 6,32% το προηγούμενο έτος.
Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κυμάνθηκε η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια τη διετία 2018-2017. Οριακές μεταβολές παρουσίασαν τα περιθώρια καθαρού κέρδους.
Όσον αφορά τη διάκριση των εταιρειών σε κερδοφόρες – ζημιογόνες, από το συνολικό δείγμα των 11.397 εταιρειών προκύπτουν τα εξής:
– 7.539 εταιρείες (66,1%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη €9,39 δισ.
– 3.858 εταιρείες (33,9%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους €3,75 δισ.
Επισημαίνεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 64,0% (κερδοφόρες) και 36,0% (ζημιογόνες).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Βιομηχανία
Ο τομέας της Βιομηχανίας εμφάνισε αξιόλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών, αλλά μείωση στην κερδοφορία του. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 1.839 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτουν τα εξής:
• Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση κατά 13,2% το 2018, ανερχόμενος στο ποσό των €45,77 δισ. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν το κόστος πωληθέντων (αύξηση 16,3%), με αποτέλεσμα τα συνολικά μικτά κέρδη να παραμείνουν σχεδόν στάσιμα το 2018 σε σχέση με το 2017 (μεταβολή 0,09%).Το περιθώριο μικτού κέρδους συρρικνώθηκε κατά 2,25 ποσοστιαίες μονάδες το 2018/2017.
• Η στασιμότητα στα μικτά κέρδη, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων (-16,0%) και παράλληλα η αύξηση των λειτουργικών εξόδων (4,3%) οδήγησαν στην επιδείνωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος κατά 14,2% το 2018/2017.
• Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων ήταν η συρρίκνωση της κερδοφορίας, καθώς τα συνολικά κέρδη (προ φόρου) διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2,30 δισ. το 2018, καταγράφοντας ετήσια ποσοστιαία μείωση 3,6%.
• Τα συνολικά EBITDA μειώθηκαν κατά 7,3%.
Αναφορικά με την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται αύξηση της αξίας του συνόλου του Ενεργητικού κατά 3,3% το 2018, προερχόμενη από τη διεύρυνση κυρίως των καθαρών παγίων και των αποθεμάτων.
Στα στοιχεία του Παθητικού διαπιστώνεται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 6,0% Επίσης, οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 9,4% ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 3,1% το 2018/2017.
Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, διαπιστώνεται μικρή μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας καθώς και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Οριακή βελτίωση παρουσίασε η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια.

2. Εμπόριο
Θετικά είναι τα αποτελέσματα του εμπορικού τομέα, καθώς σημειώθηκε αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας. Από την εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων 4.479 εμπορικών επιχειρήσεων, σημειώνονται τα εξής:
• Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε ετήσια αύξηση 12,9%, ανερχόμενος στο ποσό των €51,37 δισ. το 2018. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών αυξήθηκαν με ελαφρώς μικρότερο ρυθμό (10,7%)
• Αυξημένα ήταν και τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών (κατά 6,6%), παρά τα υψηλά λειτουργικά έξοδα τα οποία μάλιστα διευρύνθηκαν κατά 9,6% το τελευταίο έτος.
• Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας (κατά 9,5%) του Εμπορίου, με τα κέρδη (προ φόρου) να ανέρχονται σε €1,24 δισ. το 2018.
• Τα συνολικά EBITDA διευρύνθηκαν κατά 7,0% το 2018/2017.
Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, το 2018 σημειώθηκε αύξηση του συνόλου του ενεργητικού κατά 6,5% προερχόμενη από τη διεύρυνση όλων των κύριων λογαριασμών και κυρίως των καθαρών παγίων στοιχείων και των αποθεμάτων.

Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3,5% ενώ με υψηλότερους ρυθμούς αυξήθηκαν οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις (10,1%), καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (7,3%).
Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών διαπιστώνεται οριακή μεταβολή τόσο της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων όσο και των περιθωρίων κερδοφορίας το 2018/2017.

3. Υπηρεσίες
Στον τομέα των εταιρειών παροχής Υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), σημειώθηκε μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας το τελευταίο έτος. Με βάση τα συγκεντρωτικά μεγέθη 3.520 εταιρειών, σημειώνονται τα εξής:
• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,3%, ανερχόμενος στο ποσό των €33,12 δισ. το 2018.
• Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών διευρύνθηκαν με τον ίδιο περίπου ρυθμό (3,4%). Ωστόσο, η αύξηση των (υψηλών) λειτουργικών εξόδων με υψηλότερο ρυθμό (8,6%) συνέβαλε στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων3 κατά 9,1% το 2018/2017.
• Παρά τις παραπάνω εξελίξεις, η σημαντική (θετική) μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος4 (πολύ μεγάλη αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων και παράλληλα σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εξόδων) οδήγησε στην αξιοσημείωτη αύξηση των κερδών προ φόρου κατά 45,2% το 2018 έναντι του προηγούμενου έτους. Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €2,0 δισ. το 2018 από €1,38 δισ. το 2017.
• Τα συνολικά EBITDA συρρικνώθηκαν κατά 18,3% το τελευταίο έτος.
Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε μικρή μείωση κατά 2,0% το 2018/2017, η οποία οφείλεται στη μείωση των καθαρών παγίων στοιχείων (κυρίως του λογαριασμού “Συμμετοχές”) καθώς και των απαιτήσεων.
Από πλευράς Παθητικού, μείωση εμφάνισαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια (-4,8%) καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (-2,8%). Οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 2,8% το τελευταίο έτος.
Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών, διαπιστώνεται ελαφρά βελτίωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους.

4. Τουρισμός
Από την επεξεργασία των στοιχείων 782 τουριστικών εταιρειών φαίνεται ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας συνέβαλε σε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων στον τομέα του τουρισμού κατά το 2018.
• Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκαν κατά 11,1%, παράλληλα δε υπήρξε και συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αύξηση των μικτών κερδών με υψηλότερο ρυθμό (15,0%).
• Οι παραπάνω μεταβολές σε συνδυασμό και με τη “συγκρατημένη” αύξηση των συνολικών λειτουργικών δαπανών (5,8%) συνέβαλαν στην σημαντικότατη αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 51,1% το 2018/2017.

icapΩστόσο, η (αρνητική) μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος (σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εσόδων και αύξηση των μη λειτουργικών εξόδων) οδήγησε στην αύξηση των κερδών προ φόρου, μόνο κατά 3,9% (€298,78 εκατ.)

• Τα EBITDA κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση, κατά 19,2%, το τελευταίο έτος.
Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6,7% το 2018/2017, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά 5,2% το τελευταίο έτος. Οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,2% ενώ το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 18,3%.
Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, βελτίωση παρουσίασαν τα περιθώρια μικτού και λειτουργικού κέρδους το 2018/2017.icap

5. Τεχνικές Εταιρείες
Ο τομέας των Τεχνικών Εταιρειών ήταν ο μόνος που παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών και ζημιογόνα αποτελέσματα τη διετία 2018-2017, τα οποία μάλιστα διευρύνθηκαν σημαντικά το τελευταίο έτος. Από τα διαθέσιμα στοιχεία 777 επιχειρήσεων του τομέα, προκύπτουν τα εξής:
• Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,1% το τελευταίο έτος, ενώ τα μικτά κέρδη συρρικνώθηκαν με πολύ πιο υψηλό ρυθμό (κατά 20,6%).
• Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και τα δύο έτη και μάλιστα επιδεινώθηκε σημαντικά το 2018.
• Αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών ήταν η σημαντική αύξηση των ζημιών το 2018 οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €212,0 εκατ., από ζημιές ύψους €136,5 εκατ. το 2017.
• Τα EBITDA παρουσίασαν μείωση 16,9% στην τελευταία χρήση.

Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε μικρή μείωση κατά 1,4% το 2018/2017 η οποία οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική μείωση των αποθεμάτων και δευτερευόντως στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 4,2%, ενώ τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 3,9% και 6,3% αντίστοιχα, το τελευταίο έτος.
Στη συνέχεια της ακόλουθης δήλωσης, παρουσιάζονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και των επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά.

Δήλωση

Konstantellos_icap-300x189Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά: “Θετικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και το 2018.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το 2018, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 11.397 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι αυτές κατέγραψαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και περαιτέρω διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας τους.
Ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών σημείωσε αύξηση κατά 9,8% ανερχόμενος σε €138,4 δισ. Αύξηση εμφάνισαν όλοι οι τομείς πλην των Τεχνικών εταιρειών όπου κατέγραψαν μικρή μείωση.
Τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) διαμορφώθηκαν στο ποσό των €5,6 δισ. εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 11,5%. Η άνοδος της κερδοφορίας προέρχεται από τους Τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Μικρή μείωση εμφάνισε ο τομέας της Βιομηχανίας, ενώ αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι κατέγραψε ο τομέας των τεχνικών εταιρειών. Συνολικά, το 66% των επιχειρήσεων του συνολικού δείγματος ήταν κερδοφόρες το 2018, έναντι 64% το 2017. Ωστόσο, σε επίπεδο EBITDA η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών κατά €1,2δισ. ή 8,9%, μεταβολή που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των Υπηρεσιών και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ που παρουσίασε μείωση €814εκ. (2018: €-68,8εκ., 2017: €745,4εκ.). Μείωση κατέγραψε και ο τομέας της Βιομηχανίας καθώς και ο Κατασκευαστικός κλάδος ενώ ο τομέας του Εμπορίου και του Τουρισμού παρουσίασαν βελτίωση.
Όσον αφορά το 2019, θετικά είναι τα μηνύματα, καθώς από τα οικονομικά αποτελέσματα 154 εισηγμένων εταιρειών (εξαιρουμένων των τραπεζών) προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο, αύξηση των EBITDA κατά 7,5% και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας κατά 43%.
Η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε θετική τροχιά τα τελευταία δύο χρόνια, τάση η οποία συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 2019, επιδρά θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα.
Ωστόσο, θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η διατήρηση της εγχώριας οικονομίας σε αναπτυξιακό ρυθμό με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά κυρίως η επιτάχυνση αυτού μέσω περισσότερων επενδύσεων, σίγουρα θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προσδοκίες».

————————————————————————————–

(1) Η μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε μία μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία εάν αφαιρεθεί από το δείγμα των 11.397 επιχειρήσεων τότε το λειτουργικό αποτέλεσμα των υπολοίπων εταιρειών εμφανίζεται αυξημένο κατά 5,6% το 2018/2017.
(2) Η (θετική) μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των Υπηρεσιών.
(3) Η μεταβολή (αρνητική) του λειτουργικού αποτελέσματος επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από μία μεγάλη εταιρεία του κλάδου. Εάν από το δείγμα των 3.520 εταιρειών αφαιρεθεί η συγκεκριμένη εταιρεία τότε το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα των υπολοίπων εταιρειών εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο κατά 19,9% το 2018/2017.
(4) Η μεταβολή (θετική) του μη λειτουργικού αποτελέσματος οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε μία (άλλη) μεγάλη εταιρεία του κλάδου της οποίας τα μη λειτουργικά έσοδα καλύπτουν το 54,3% των συνολικών το 2018. Εάν από το δείγμα των 3.520 εταιρειών αφαιρεθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, τότε τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) των υπολοίπων εταιρειών εμφανίζονται μειωμένα κατά 21,9% το 2018/2017.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *