rodos

«Χαράς Ευαγγέλια» στη Ρόδο : “Πέρασε” από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για το φράγμα Γαδουρά

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Mε την υπ’ αρίθμ. 1354/2017 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χθες, ανακλήθηκε, προς επιβεβαίωση σχετικού ρεπορτάζ της «δημοκρατικής», η υπ’ αρίθμ. 135/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», για 60 ημερολογιακούς μήνες, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.828.200 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 580.200ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), το οποίο αντιστοιχεί μέχρι έξι ημερολογιακούς μήνες παροχής υπηρεσιών με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το σκεπτικό της οποίας αποτελεί «κόλαφο» για εκείνους που «σπεκούλαραν» γύρω από τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υδροδότηση του βορείου τριγώνου της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.

Η ευθύνη για την διοχέτευση του νερού του φράγματος στους καταναλωτές βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την ΔΕΥΑ Ρόδου, που πρέπει πλέον να είναι έτοιμη να δεχτεί το νερό και να το διαχειριστεί.

Οι διαδικασίες

Οι διαδικασίες για την πλήρη λειτουργία του φράγματος έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Πιο συγκεκριμένα χθες απεστάλη επιστολή στην ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να αποστείλει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα νομιμοποιητικά της έγγραφα, να ακολουθήσει ο έλεγχος αυτών και εντός 10 ημερών να υπογραφεί η σύμβαση.
Με την υπογραφή της συμβάσεως η ανάδοχος εγκαθίσταται στο φράγμα και ξεκινά η διαδικασία καθαρισμού των αγωγών από το μικροβιακό φορτίο που φέρουν αλλά και των χημικών αναλύσεων.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα μήνα.
Επιπλέον έχει συνταχθεί και είναι έτοιμη προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για τον λόγο αυτό, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ με θέμα την παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου του φράγματος του Γαδουρά.
Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης απαιτείται να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ, πριν την υπογραφή του, ενώ θα ακολουθήσει έλεγχος για την έγκρισή του από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με δεδομένο ότι η καθαρογραφή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να καθυστερήσει έως και τον Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη λάβει την απόφαση να δώσει το νερό στην ΔΕΥΑΡ.

Η απόφαση

Στο διατακτικό της 27σέλιδης απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αποκαλυπτικό.
Πιο συγκεκριμένα το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κρίνει ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για την προετοιμασία της προσφοράς της κοινοπραξίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να υποβληθούν οι προσφορές για τον διαγωνισμό, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ήταν ήδη εγκατεστημένη στο έργο, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης υπεργολαβίας.
Δύο μάλιστα εταιρείες, που επισκέφθηκαν το έργο, δεν υπέβαλαν προσφορές, γεγονός που κρίθηκε ότι δεν εξασφάλιζε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κρίνει παραπέρα ότι το τεχνικό παράρτημα του έργου δεν ήταν σαφές και συγκεκριμένα για το ό,τι δεν ήταν ξεκάθαρο αν το έργο αφορά τον τρόπο παρακολούθησης της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού ή το σύνολο των τμημάτων του έργου, δηλαδή τόσο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού όσο και του Φράγματος Γαδουρά και του Υδραγωγείου.
Τρίτον, είχε κρίνει ότι δεν υπήρξε από την Οικονομική Επιτροπή επαρκής αιτιολόγηση της απόρριψης προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για τον αποκλεισμό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ από τον διαγωνισμό παρότι δέχτηκε ότι ορθώς είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό η κοινοπραξία.
Το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε και τους τρείς ως άνω λόγους που επικαλέστηκε το Ζ’ Κλιμάκιο, κωλύοντας την υπογραφή της σύμβασης με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Ειδικότερα το Τμήμα έκρινε, ότι, ενόψει του ό,τι με την οικεία διακήρυξη προβλέπεται υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη στο έργο, η προθεσμία υποβολής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίμως καθορίστηκε σε 52 ημέρες, ήτοι ανώτερη αυτής των 35 ημερών που ορίζεται ως ελάχιστη στο άρθρο 27 της οδηγίας αυτής.
Περαιτέρω, όμως, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της ως άνω οδηγίας ότι πρέπει απαραιτήτως να ορίζεται στην οικεία διακήρυξη συγκεκριμένη ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης, τούτο δε ευλόγως, εφόσον δεν είναι, σε κάθε περίπτωση, εκ των προτέρων γνωστό αν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρίστανται κατά την ημερομηνία αυτή.
Συνεπώς, δεν παραβιάσθηκε εν προκειμένω η ως άνω οδηγία εκ του γεγονότος ότι στην διακήρυξη δεν ορίσθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης στο έργο, νομίμως δε ορίσθηκε σ’ αυτήν ότι η επίσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.
Εξάλλου, στην προκείμενη περίπτωση, οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων στο έργο πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν αιτημάτων τους, στις 6, 7, 8, 12 και 13 Ιουλίου 2016, ήτοι από 16 έως 9 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, γεγονός που τους επέτρεψε να έχουν ακόμη περισσότερο χρόνο για την τελική διατύπωση των προσφορών τους και να τις διαμορφώσουν επί ίσοις όροις με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., η οποία ήταν εγκατεστημένη υπεργολάβος σε μέρος του έργου.
Περαιτέρω, ως προς τον δεύτερο λόγο για τον οποίο κρίθηκε από το Κλιμάκιο ότι κωλύεται η υπογραφή της οικείας σύμβασης, το Τμήμα έκρινε αντιθέτως ότι δεν υφίσταται ασάφεια της διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης που αφορά το «Πρόγραμμα – μεθοδολογία παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης και των διεργασιών». Τούτο διότι από τις διατάξεις της διακήρυξης προκύπτει ανενδοιάστως ότι το περιεχόμενο της τεχνικής αυτής έκθεσης κατά το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ως προς την παραγωγή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατόπιν των φυσικών και χημικών διεργασιών, οι οποίες διενεργούνται, βάσει της διακήρυξης, στις Ε.Ε.Ν., καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το νερό μεταφέρεται αδιύλιστο από το Φράγμα Γαδουρά στις εγκαταστάσεις αυτές και, κατόπιν της επεξεργασίας που υφίσταται σε αυτές, μεταφέρεται διυλισμένο στις υδατοδεξαμενές της πόλης προς κατανάλωση.

Συνεπώς, στην τεχνική αυτή έκθεση δεν υφίστατο υποχρέωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό να αναφερθούν γενικότερα στο σύνολο της εγκατάστασης, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνεται στην από 21.10.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών και η μη αναφορά αυτή νομίμως δε συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., όπως ορθώς κρίθηκε με την 616/25.10.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό στην υποχρέωση αποδοτικής λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της εγκατάστασης, όπως προδιαγράφεται από το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, δύναται να προκύψει από την τεχνική έκθεση που αναφέρεται στο κεφάλαιο «Πρόγραμμα συντήρησης του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού και αυτοματισμού», στόχος του οποίου, όπως ρητώς αναφέρεται στη διακήρυξη, είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, ήτοι της Ε.Ε.Ν., του Φράγματος και του Υδραγωγείου.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *