Photo by Jonathan Brinkhorst on Unsplash
Photo by Jonathan Brinkhorst on Unsplash

Χωρίς τεστ οι αεροπορικές αφίξεις από την Σουηδία|Με τεστ από Βουλγαρία, Ρουμανία, ΗΑΕ, Μάλτα, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Ουγγαρία

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Χωρίς τεστ θα γίνονται πλέον οι αεροπορικές αφίξεις από την Σουηδία, με βάση την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, ενώ προς στιγμή δημιουργήθηκε σύγχυση, καθώς στη ΝΟΤΑΜ που έστειλε χθες το βράδυ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Σουηδία είχε περιληφθεί στην λίστα των χωρών που απαιτούνται τεστς.

Παράλληλα, παρατείνεται η υποχρέωση επίδειξης αρνητικού τεστ, έως 72 ώρες πριν από την άφιξη για τις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, ΗΑΕ, Μάλτα, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ προστέθηκε και η Ουγγαρία.

Η ισχύς των ρυθμίσεων ξεκινά από σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 30 Σεπτμεβρίου.

Το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο πρώτο
Προσωρινός περιορισμός
των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των χερσαίων
(οδικών και σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από
τη Χώρα για προληπτικούς λόγους προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορω-
νοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και
την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική
Επικράτεια μέσω των ανωτέρω συνδέσεων, εκτός αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.
2. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μέσω του συ-
νοριακού σημείου ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται
για πρόσωπα, τα οποία:
α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που
έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρι-
νοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην
Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προ-
έλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια
της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια
έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστο-
ποίησης της χώρας,
β) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγ-
γλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο
και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώ-
που και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα
με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.
3. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μέσω άλλων
συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις
ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθε-
ση αρνητικής διάγνωσης των εισερχομένων προσώπων
σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 εντός
των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την
άφιξή τους στην Ελλάδα και προσκόμισης σχετικής βε-
βαίωσης σύμφωνα με την παρ. 2:
α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρό-
σωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα,
καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις
απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετα-
κινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα
δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνορια-
κών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευ-
ζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.
β) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύ-
νανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών
σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.
γ) Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής
προερχόμενων από το Κόσοβο που εισέρχονται στην
Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών,
οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοι-
κητικό προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX
στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή
μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων.
Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλ-
λοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η
διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ.
έως τις 11:00 μ.μ.
Ειδικώς, από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς
επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο επτακοσίων
πενήντα (750) ατόμων την ημέρα και από το συνορια-
κό σημείο ελέγχου Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο
τριακοσίων (300) ατόμων την ημέρα.
3Α. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά
εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών ση-
μείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής,
Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς
να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2
και 3. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου Εξοχής
επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφί-
ου, η διέλευση ενός (1) μόνο επιβάτη ανά όχημα.
4. Πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύ-
τως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις και στη συ-
νέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν
στην ελληνική Επικράτεια εντός του χρόνου ισχύος της
παρούσας. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής,
πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλά-
δα και Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας από τη δη-
μοσίευση της παρούσας και επιθυμούν να επανεισέλ-
θουν σε αυτή εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας,
υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική
αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα μέσω
της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.
5. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συν-
δέσεων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger
Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov.gr
με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την
άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνορι-
ακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα
με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.
Άρθρο δεύτερο
Επιβολή προληπτικών ελέγχων
στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω
αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες
1. Την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία ει-
σόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέ σεων με τη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
τη Μάλτα, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Αλβανία, τη Βόρεια
Μακεδονία και την Ουγγαρία, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω
διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επι-
κράτεια.
2. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται
μόνο:
α) υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης των
εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για
κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα
δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα
και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου πρώτου της πα-
ρούσας. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον
έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση
του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής απαγορεύουν την επι-
βίβαση. Σε περίπτωση, δε, παραβίασης της υποχρέωσης
αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επι-
βάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
β) φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην
Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους
στη χώρα. H απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρο-
νικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται
αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές εταιρείες
υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση
του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέ-
ωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού
του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα
PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο
σε κάθε πύλη εισόδου της Χώρας.
Άρθρο τρίτο
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης
αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και
των θαλάσσιων συνδέσεων με τη χώρα αυτή. Η απαγό-
ρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων
με πλοία.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-
κών συνδέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδο-
νία ως προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων
συνδέσεων με την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμ-
βάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-
κών συνδέσεων με την γεωγραφική περιοχή της Κατα-
λονίας στην Ισπανία.
Άρθρο τέταρτο
Ισχύς
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται
από τις χώρες του άρθρου πρώτου, δεύτερου και τρίτου
είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (β),
(γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), εφαρμοζόμενης αναλόγως της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου
του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (B’ 3557), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρ-
μογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.
3. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/
13.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή
του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνορι-
ακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλο-
πηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 3402), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται
από την εφαρμογή της παρούσας.
4. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύ-
ος της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/27.8.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της
Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 3582), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54841/7.9.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών
(Β΄ 3767).
5. Η παρούσα ισχύει από την 16η Σεπτεμβρίου 2020
και ώρα 00:01 έως και την 30η Σεπτεμβρίου και ώρα
23:59. Ειδικώς για την επιβολή προληπτικών ελέγχων
στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συν-
δέ σεων με την Ουγγαρία, η ισχύς της παρούσας άρχεται
από την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερί δα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ολόκληρο το ΦΕΚ, ΕΔΩ
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *