Δείτε τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

ΜΟΝΕΥ

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού που θα προβλέπει επιχορήγηση έως 45%. Το ύψος του ποσοστού καθορίζεται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1-7-2014.
Το σχέδιο Νόμου με τίτλο  «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

NoisisΔικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι :
α. ατομικές επιχειρήσεις,
β. εμπορικές εταιρίες,
γ. συνεταιρισμοί,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, στ. κοινοπραξίες

Το σύνολο των δικαιούχων θα πρέπει να τηρούν βιβλία ΄Γ κατηγορίας από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ως ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων τα 100.000 ευρώ, για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό Μέρος του παρόντος νόμου. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση.

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια για:

α. δημιουργία νέας μονάδας,

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,

δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

α. Φορολογική απαλλαγή για 15 έτη

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για 7 έτη

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα).

ζ. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω ταμείου συμμετοχών

Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία χρήση κατά την τελευταία εξαετία πριν την αίτηση υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Κύριες επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται σε:

α. Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

β. Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

γ. Επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης

δ. Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους

ε. Συνεταιρισμούς, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, καθώς και ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011.

στ. Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής.

ζ. Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.

η. Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές

θ. Επιχειρήσεις, των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ορεινή περιοχή,

Παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων, Νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων και ,Περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη πληθυσμιακή μείωση

ι. Επιχειρήσεις, των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Από τις ενισχύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποκλείονται μεταξύ άλλων και σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς οι ενισχύσεις στον Κλάδο των ΑΠΕ εκτός από τις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας και τις μικρές Υδροηλεκτρικές μονάδες. Κατά συνέπεια αποκλείονται από τις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου επενδυτικά σχέδια σε αιολικά και φωτοβολταικά πάρκα

Τα καθεστώτα ενισχύσεων με βάση το Σχέδιο Νόμου είναι επιγραμματικά τα παρακάτω:

1) Γενικές Ενισχύσεις.

α) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού:

 • Δικαιούχοι είναι το σύνολο των επιλέξιμων για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο επιχειρήσεων.
 • Δίνεται το κίνητρο μόνο της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται επί τυχαίου δείγματος.

β) Γενική επιχειρηματικότητα:

 • Δικαιούχοι είναι το σύνολο των επιλέξιμων για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο επιχειρήσεων.
 • Δίνεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, του leasing, της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Μόνο στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό ίσο με το 70% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

γ) Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ:

 • Δικαιούχοι είναι οι υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ (λιγότερο από 7 έτη λειτουργίας χωρίς συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις).
 • Δίνεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, του leasing, της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
 • Στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό ίσο με το 100% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, ενώ στις λοιπές κατηγορίες το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου

2) Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα, Συνέργειες και Δικτυώσεις

α) Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

 • Δικαιούχοι είναι οι ΜΜΕ
 • Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών.
 • Δίνεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, του leasing, της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
 • Στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό ίσο με το 100% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, ενώ στις λοιπές κατηγορίες το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου.

β) Συνέργειες και Δικτυώσεις

 • Δικαιούχοι είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες – clusters, εφεξής clusters),
 • Τα clusters που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

3) Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών

 • Προβλέπεται η εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (εφεξής “Ταμεία Συμμετοχών” – Funds of Funds), κατά την έννοια των Ορισμών της παραγράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συμμετοχής ή παροχής εξουσιοδότησης σε υφιστάμενους, που επενδύουν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

4) Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια

 • Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις και οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), οι οποίοι συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δέκα (10) τουλάχιστον φορέων.
 • Στα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, εξαιρουμένων των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης.

5) Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 • το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
 • Παρέχεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ή εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης δύναται, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.
 • Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια δύνανται να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως στον σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται προκαταβολή ενισχύσεων όπως ίσχυε σε όλους τους προηγούμενους Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους.

Την παρουσίαση του σχεδίου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου επιμελήθηκε η Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *