vouli
©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαγωνισμός για σημαντικό ακίνητο στην Όθωνος, απέναντι από τη Βουλή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού , με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 12 + 2 έτη, ακινήτου ιδιοκτησίας του, επί της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας, στην Αθήνα, προκήρυξε το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Το ακίνητο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο μεγάρου , επιφάνειας 958,00 τ.μ., στέγαζε γραφειακούς χώρους και το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 30.000,00 €.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Η είσοδος στο ακίνητο, πραγματοποιείται από τη στοά που βρίσκεται στην οδό Όθωνος, από δύο διαφορετικές, ανεξάρτητες εισόδους, μία του κτιρίου Γ΄ και μία του κτιρίου Δ΄.
Σήμερα, έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των αποξηλώσεων εντός του ακινήτου, για
την ανακαίνισή του, χωρίς να έχει γίνει η αποκομιδή των παλαιών υλικών, με συνέπεια το
εσωτερικό του, να είναι σε κακή κατάσταση, μη λειτουργικό και να χρήζει εκτεταμένων
παρεμβάσεων, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Το ακίνητο βρίσκεται στο διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης, σε ένα από τα
πιο προβεβλημένα σημεία της, στις παρυφές του εμπορικού κέντρου της Αθήνας, πολύ
κοντά στα πλέον προβεβλημένα ξενοδοχεία (Μεγάλη Βρετανία, King George κ.α.), με την
κύρια πρόσοψή του, της Λεωφόρου Αμαλίας, ακριβώς απέναντι από τον κήπο του Ζαππείου και απέναντι / διαγώνια από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων και την πρόσοψη της οδού Όθωνος, απέναντι από την πλατεία Συντάγματος.

Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού βρίσκεται σε απόσταση 80
μέτρων περίπου από το σταθμό Μετρό Συντάγματος, κάτω ακριβώς από αυτό ή σε πολύ
μικρή ακτίνα, υπάρχουν στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, μεταξύ των οποίων και ο τερματικός σταθμός της λεωφορειακής γραμμής express Χ95 από και προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και ο τερματικός σταθμός του Τραμ από και προς τα νότια προάστια και τον Πειραιά.

Η γενική τεχνική περιγραφή του ακινήτου, έχει ως εξής:
 Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 Οροφή: Πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα που χρήζουν κάλυψης «ψευδοροφής»
 Δάπεδα: Μικτή επίστρωση με πλακάκια PVC και κεραμικά.
 Εξωτερικά Κουφώματα: Ξύλινα και αλουμινίου και θύρες εισόδου ξύλινες
 Φυσικός Φωτισμός: Πολύ καλός
 Τεχνητός Φωτισμός: Δεν υπάρχει
 Εξαερισμός / Ψύξη / Θέρμανση: Δεν υπάρχει
 Σύστημα Πυρανίχνευσης: Δεν υπάρχει
 Σύστημα Πυρόσβεσης: Δεν υπάρχει
 Επικοινωνία επιπέδων: Δύο κλιμακοστάσια και δύο ανελκυστήρες προσώπων

Η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα γίνει στον συμμετέχοντα, Φυσικό ή Νομικό
Πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα
υποβάλλει την υψηλότερη οικονομική προσφορά, σε περίπτωση βέβαια που και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει (και καθορίζονται από το άρθρο 8.1. της παρούσης) είναι πλήρη και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα από την παρούσα διακήρυξη και ταυτόχρονα δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης του.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, αρχής γενομένης από τον δεύτερο χρόνο της μίσθωσης (σταθερό για το πρώτο έτος), κατά το ποσοστό της μεταβολής
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο, πλέον δύο ποσοστιαίων μονάδων ( = Δ.Τ.Κ. + 2,00 % ). Σε καμία όμως περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, το μίσθωμα δεν θα μπορεί να μειωθεί.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/12/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή
ασκούντα εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,
καθώς επίσης και ενώσεις ή κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών προσώπων, με
οποιονδήποτε συνδυασμό υποβάλλουν κοινή Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς.
Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό σε ένα
μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται όλες οι συμμετοχές
στο Διαγωνισμό στις οποίες υπάρχει κοινό Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και θα εκπίπτουν
υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τα γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή οι εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας που
συνυποβάλλονται από τους εν λόγω συμμετέχοντες στους υποφακέλους
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» των φακέλων των δεσμευτικών προσφορών τους, όπως καθορίζονται
από το Άρθρο 8.1 της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275291, -5026, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

Ολόκληρη η προκήρυξη, ΕΔΩ.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *