©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εκκίνηση για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 με την προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” | Ακολουθούν Τουρισμός και Αγροδιατροφή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ

Δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Πρόκειται για τη προκήρυξη του καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και αναμένεται να ακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι προκηρύξεις των καθεστώτων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» και «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή».

NoisisΟ συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης (επιχορήγηση, leasing, επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης).

Σκοπός του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Το πλαίσιο αυτό, μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που φτάνουν  έως και το 75%.

Δικαιούχοι και Αντικείμενο των Επενδυτικών Σχεδίων

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύναται να έχουν τη νομική μορφή της Εμπορικής εταιρίας, του Συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, της Κοινοπραξίας (που ασκεί εμπορική δραστηριότητα), ή της Δημόσιας και δημοτικής επιχείρησης (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι εκείνες που αφορούν στην δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, την επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων, την διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτήν, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή,

β. Επιχορήγηση (μόνο για Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις εκτός εξαιρέσεων),

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου,  που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύπος επιχείρησης Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ
Ελάχιστος προϋπολογισμός 1.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 €

 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Αναλυτικά τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (Χ.Π.Ε), παρουσιάζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στον ακόλουθο πίνακα:

Περιφέρειες/

Περιφερειακές Ενότητες

Μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(Πλην Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας) 40% 50% 60%
ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 50% 60% 70%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 15% 25% 35%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 25% 35% 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ* 60% 70% 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 50% 60% 70%

*Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στον Κεντρικό, Βόρειο, και Νότιο Τομέα της Αθήνας θα μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις για ΜΜΕ με ποσοστό 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις Μικρές.).

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

 • Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β(ββ) που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%). Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για όλα τα είδη κινήτρων.
 • Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 000.000€ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) και τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων – Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

 1. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:
 • α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
  • αα. Ορεινές περιοχές,
  • αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
  • αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
  • αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
 • β. υλοποιούνται :
  • βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
  • ββ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
 • γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 1. α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης (Ζώνες Απολιγνιτοποίησης), τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 1. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70% αντίστοιχα.

Επιλέξιμες δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού :

 • κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων,
 • αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση.
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv ( https://opsan.mindev.gov.gr)

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Ιουλίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Επιμέλεια άρθρου: Noisis Α.Ε., www.noisis.gr

Tagged

1 σχόλιο στο “Εκκίνηση για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 με την προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” | Ακολουθούν Τουρισμός και Αγροδιατροφή

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *