photo
Ο κ. Αντώνης Καράτζης

Έληξε η περίοδος αποδοχής της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της ΑΝΤΚΑΡ|Το 97,61% των μετοχών στον Αντώνη Καράτζη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Έληξε η περίοδος αποδοχής της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της ΑΝΤΚΑΡ, συμφερόντων του Αντώνη Καράτζη, για την εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, με το ποσοστό της πρώτης, μαζί με άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες,  να διαμορφώνεται στο 97,61%.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΚΑΡ, αναφέρει ότι εντός των επόμενων τριών μηνών θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών από μετόχους που δεν αποδέχθηκαν την δημόσια πρόταση και θα προχωρήσει στη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση

Συγκεκριμένα η εταιρεία, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει:

“1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο “Νόμος”), η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ” (στο εξής ο “Προτείνων”), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η “Δημόσια Πρόταση”), την οποία υπέβαλε στις 21.01.2020 (στο εξής η “Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης”) προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” (στο εξής η “Εταιρεία”), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων, μετοχών ονομαστικής αξίας €1,68 η κάθε μία (στο εξής οι “Μετοχές”), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 21.01.2020, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, ήτοι 2.256.384 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 15,37% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα 10,00 Ευρώ ανά Μετοχή (στο εξής το “Προσφερόμενο Τίμημα”). Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, o κ. Αντώνιος Καράτζης ως πρόσωπο που έχει τον έλεγχο του Προτείνοντος, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, καθώς και οι ελεγχόμενες από τον κ. Αντώνιο Καράτζη εταιρείες, “PLUSPACK AE”, “ΑΡΤΕΜΙΣ ΡΕΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ” και “ΑΚ GRAFF AE” (στο εξής τα “Συντονισμένα Πρόσωπα”).

nana princess
Το ολοκαίνουργιο Nana Princess

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η “Ε.Κ.”) στις 12.03.2020 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Την 12.03.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η “Ε.Κ.”) ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου, το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το “Πληροφοριακό Δελτίο”). Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 16.03.2020 και έληξε στις 13.04.2020. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 167 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι “Αποδεχθέντες Μέτοχοι”), προσφέροντας συνολικά 112.914 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι “Προσφερθείσες Μετοχές”).

3. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το “Χ.Α.”) συνολικά 1.793.339 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 12,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.

4. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 7.549.457 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 51,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ κατά την ίδια ημερομηνία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 14.329.661 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 97,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

nana
Το Nana Golden Beach

5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 16.04.2020. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Διαχειρίστρια, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του/της στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., είτε (ii) τοις μετρητοίς στον Αποδεχθέντα Μέτοχο σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στην Ελλάδα, με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) και έγκυρου αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής, είτε (iii) με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχθέντα Μετόχου.

primagel
adv

6. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

7.Επιπρόσθετα, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., δηλαδή θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (δηλ. 10,00 Ευρώ ανά Μετοχή), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (στο εξής το “Δικαίωμα Εξαγοράς”), και

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερομένου Τιμήματος (δηλ. 10,00 Ευρώ ανά Μετοχή) (στο εξής το “Δικαίωμα Εξόδου”).

8. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. και την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Σύμβουλος του Προτείνοντος & Διαχειρίστρια

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειρίστρια στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *