eurobank

Eurobank: Ενίσχυση μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ
Ενίσχυση παρουσίασαν τα βασικά μεγέθη της Eurobank σε επίπεδο εξαμήνου και δεύτερου τριμήνου του 2016.Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά το εξάμηνο έφτασαν στα 106 εκατ. ευρώ, ενώ κατά ο δεύτερο τρίμηνο η τράπεζα σημείωσε κέρδη 46 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,3% έναντι του πρώτου τριμήνου 2016 και ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,19%, από 2,15% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

950xEurobank_Karavias_002

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε 459 εκατ. ευρώ, από 451 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 527 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,4% έναντι του πρώτου τριμήνου 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 503 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4%. Παράλληλα, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 47,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2016, από 49,2% το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,8% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 16,6% το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε 277 εκατ. ευρώ, από 261 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016 έναντι του πρώτου τριμήνου. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε 34,7% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65,0% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν σε 222 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και 398 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 και αντιστοιχούσαν σε 2% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 30 εκατ. ευρώ, από 27 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 16,3% σε 87 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε pro-forma για την πώληση του 80% της Eurolife Insurance σε 17,0% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Ιουνίου 2016.

Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ELA κατά 4,6 δισ. ευρώ από το Μάρτιο έως και σήμερα σε 13,7 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων και της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 677 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και κατά 1,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου το δεύτερο τρίμηνο 2016 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου του 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε 26,7 δισ. ευρώ και 24,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 119,9%, από 125,1% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016.

Νικόλαος Καραμούζης _
O πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Νικόλαος Καραμούζης ανέφερε ότι: “Η οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης, η οποία όμως απαιτείται να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον παράγοντα αστάθειας, αλλά το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται με πολλαπλές αβεβαιότητες. Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία απαιτούν μείζονες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η ομαλή πορεία προς την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωζώνη, ενώ το προσφυγικό και η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στην άμεση γεωγραφική μας περιφέρεια υπογραμμίζουν τη σημασία της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στις περισσότερες από τις αναγκαίες προσαρμογές. Πλέον ο στόχος είναι να αποτυπωθούν σε ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια καμπή και η αξιοπιστία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, ώστε να επιστρέψει σταδιακά στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η προσήλωση στις νέες, αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλο της Eurobank”.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας (κεντρική φωτογραφία) τόνισε ότι: “Το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας δίνει στη Eurobank τη δυνατότητα να εστιάσει στους στρατηγικούς της στόχους. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που το προηγούμενο τρίμηνο πέρασε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Στον τομέα αυτό θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας, αφιερώνοντας πρόσθετους πόρους, με στόχο την σταθερή και ταχεία μείωση του αποθέματος με όλα τα δυνατά μέσα που μας εξασφαλίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο.

Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank ενισχύθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης στο 17% (CET1), ως αποτέλεσμα της κερδοφορίας αλλά και της ολοκλήρωσης της πώλησης της ασφαλιστικής θυγατρικής Eurolife, στην οποία διατηρούμε σημαντική συμμετοχή. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο έχει η συνεχιζόμενη θετική πορεία των διεθνών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αναμένουμε ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρή συμβολή στα μεγέθη της Eurobank, καθώς οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε έχουν επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές”.

ΠΗΓΗ : www.emea.gr

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *