ypourgeio-oikonomikon FEK

Στο ΦΕΚ η Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ: Έως 26 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μέσω ΑΑΔΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων θα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα έως τις 26 Οκτωβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport»  της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των κωδικών TAXIS, ενώ σύμφωνα με την ΚΥΑ  ΓΔΟΥ 233, ΦΕΚ Β 4471/11.10.2020), με την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της απόφασης, κατά περίπτωση και το ποσό που αιτείται να λάβει.

Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της και το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Το ΦΕΚ

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, έχουν ως εξής:

ΦΕΚ Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2020.
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε:
α) σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε
β) σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
ΦΕΚ Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.
4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,83% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αριθ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,26, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.
5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΕΔΩ

6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση·
η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.
Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος :
α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.
β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.
γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, θεωρούνται μεγάλες.
10. Κύκλος εργασιών αναφοράς:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3), του δεύτερου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με τρία τρίτα (3/3) και του τρίτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση),
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6),
δδ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2019,
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών σε ένα εκ των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου ή Αυγούστου του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση),
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6),
δδ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 έκανε αλλαγή στο τύπο βιβλίων που τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.
11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:
Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:
α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα ακαθάριστα έσοδα του 2019, διαιρεμένα με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση),
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενα με έξι (6),
γ) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στις αιτήσεις εκδήλωσης ενδια φέροντος κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 (Β΄3867) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

ΦΕΚ Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:
i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020,
ii) είτε έχουν την έδρα τους στον Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020,
γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της
παραγράφου 3.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 (Β΄3867) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει.
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
αα) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,
ββ) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30η Ιουνίου 2020.
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:
αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από χίλια (1000) ευρώ,
ββ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από χίλια (1000) ευρώ.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων δύναται να είναι δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση ε), δυνάμει του Κανονισμού De minimis 1407/2013 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτόν.
Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,
αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο
για ενίσχυση βάσει του υπ’ αρ. 1407/13 Κανονισμού (ΕΕ), δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και
ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.
ΦΕΚ Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ: Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] – ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645) απόφασης όπως ισχύει- ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 2729) απόφασης όπως ισχύει, όπου:
αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στο άθροισμα των ποσών ως αποζημίωση ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Τα ποσά υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το ποσοστό των ημερών για κάθε μήνα που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] – ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645) απόφασης όπως ισχύει- ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 2729) απόφασης όπως ισχύει, όπου:
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019, διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019.

ksd ΦΕΚ
adv

Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα (κωδικός 580
δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε
εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διά-
φορων λειτουργικών εξόδων κατά το μέρος που αφορά
δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής
δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά
εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 20% ή τα συνολικά
ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά, θεω-
ρείται ίση με 20%.
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, ανα-
φέρονται στο άθροισμα των ποσών ως αποζημίωση
ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους
της επιχείρησης οι οποίοι τέθηκαν σε προσωρινή ανα-
στολή σύμβασης εργασίας, από 1η Μαρτίου 2020 έως
31η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών
όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Τα ποσά υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση,
ως το ποσοστό των ημερών για κάθε μήνα που ήταν σε
αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασια-
ζόμενο με 534.
Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της πα-
ρούσας παραγράφου, για τον υπολογισμό των ποσοστι-
αίων διαφορών εκροών – εισροών ή εσόδων – εξόδων,
κατά περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο
πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακό-
λουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων
του άρθρου 5 της παρούσας:
α) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαι-
ούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,
β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις
δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5)
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η
Αυγούστου 2020,
γ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιού-
χους που απασχολούν έξι (6) έως είκοσι (20) εργαζόμε-
νους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου
2020,
δ) δεκαπέντε (15.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιού-
χους που απασχολούν είκοσι ένα (21) έως πενήντα (50)
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η
Αυγούστου 2020,
ε) τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για επιχειρήσεις
δικαιούχους που απασχολούν άνω των πενήντα (50)
εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η
Αυγούστου 2020.
στ) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση
κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας
προκαταβολής, δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020
(Β΄ 1645) και ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 2729) αποφάσεων
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, όπως ισχύουν, δεν εφαρμόζονται τα όρια των
περιπτώσεων α ως και ε της παρούσας παραγράφου και
η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 δεν μπορεί να
είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού
εργαζομένων.
3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1
και 2 του παρόντος άρθρου:
α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνά-
μει του Προσωρινού Πλαισίου, το ανώτατο ύψος ενίσχυ-
σης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για
τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως διακόσια πενή-
ντα (250) άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω
των διακοσίων πενήντα (250) ατόμων κατά την 1η Αυ-
γούστου 2020. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το
ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνά-
μει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυ-
σης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευ-
ματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον
ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
γ) Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσό-
τερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν δια-
φορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για
τους σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριο-
ποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύ-
πτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ όπως ισχύει στις 20
Μαρτίου 2020, εφόσον η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά
την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση διασφα-
λίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός
των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για
καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχε-
τικό ανώτατο όριο.
ΦΕΚ Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει
του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσε-
ων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει
του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται
σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των
οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το
συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει
το ποσό των εκατόν είκοσι (120.000) ευρώ, σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέρ-
γειας και το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γε-
ωργικής παραγωγής.
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυ-
νάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την
τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγ-
χεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται
να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών
για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη
φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την
αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει
της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην
οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω
ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης,
στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες
τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και
εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων,
διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν
λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτω-
ση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος
της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογι-
κά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό,
προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά
ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολο-
γιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά
στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας
τριετίας, στο πληροφοριακό σύστημα σώρευσης ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την
τήρηση του εν λόγω συστήματος.
5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση
της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12 όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την
εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρ-
μα «myBusinessSupport».
ΦΕΚ Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αί-
τηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η
οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 26η Οκτωβρίου
2020.
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτεί-
ται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισί-
ου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς
και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρού-
σας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπό-
δειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των
σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή
της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία
των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού
του τελικού ύψους ενίσχυσης.
6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
ΦΕΚ Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από
την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέ-
τασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως
άνω ενημέρωση. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 12
απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχεί-
ων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την
ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, κα-
ταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ
της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προ-
σωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», επεξεργάζεται
τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πλη-
ρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων
σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαι-
ούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον
κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN,
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται
ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαι-
ούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης
αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά
συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβι-
βάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το
συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθ-
μητικώς.
ΦΕΚ Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
1. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ.
3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει
αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δη-
μόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών» και την
πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με
κωδικό IBAN GR4001000230000000004810500 που τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρ-
θρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ
Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού
23/4810500 με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών
των δικαιούχων. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υ του Υπουργείου Οικο-
νομικών.
2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN
200211 με IBAN GR7101000230000000000200211 και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολο-
γισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει
σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολου-
θώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από
ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και
πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες
πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του
τρέχοντος έτους.
3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών.
4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η παρούσα απόφαση,
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ.3
του άρθρου 7,
γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέ-
ωση του λογαριασμού Νο 200.
Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντο-
λή πληρωμής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέχει
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΦΕΚ Άρθρο 9
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της
ενίσχυσης
1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο
αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 της
παρούσας.
2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου
2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία
η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει
οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό
της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (40)
ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ
αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.
4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν
λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο
της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο
λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/
Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».
5. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο
και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων
(ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των
οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
7. Παρέχεται δυνατότητα
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης,
εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος
μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70%
ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασι-
ών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς,
όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2
της παρούσας,
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης,
για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγού-
στου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους,
εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των ερ-
γαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου
2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως
και την 1η Αυγούστου 2021. Για την πλήρωση της προ-
ϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις
κατά την 1η Αυγούστου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμ-
βάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις
συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειο-
θελείς παραιτήσεις.
ΦΕΚ Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την
31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων
που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά τον μέσο όρο του αριθμού των
εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο,
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η
επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020, εξαιρούνται οι
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και
οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσω-
ρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 31η
Ιανουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με
τις οδηγίες που θα δοθούν από την Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή με-
ρικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη
δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου,
σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
6. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερί-
δα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής
της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος,
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομο-
θεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιο-
λογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοι-
νώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγρά-
φων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.
ΦΕΚ Άρθρο 11
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προ-
σωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώ-
νται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ
για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ),
εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο σημείο 44 του Προσωρινού Πλαισίου
και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση
του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποί-
ηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.
ΦΕΚ Άρθρο 12
Τήρηση αρχείου – Υποβολή εκθέσεων
1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική
εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης
της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμ-
βάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των
υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλει-
στικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων
που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο
φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμέ-
νων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρή-
θηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις
για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επί-
σης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11
της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπό-
μενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.
2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχε-
τική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως
στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των
προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

ΦΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης 1 (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την
επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια
για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

ksd
adv

ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ ΦΕΚ

Tagged

1 σχόλιο στο “Στο ΦΕΚ η Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ: Έως 26 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μέσω ΑΑΔΕ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *