Bomo Al Raha Beach

Στο ΦΕΚ όλες οι ρυθμίσεις για την μείωση ενοικίων, τα εργασιακά, τις αναστολές, τα φορολογικά|Τι προβλέπεται για τα επιδόματα και τα δώρα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ όλες οι ρυθμίσεις για την μείωση ενοικίων, τα εργασιακά, τις αναστολές, τα φορολογικά, τα επιδόματα, το δώρο Χριστουγέννων, και γενικά όλες οι πρόνοιες που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Τα πιο σημαντικά άρθρα, με συνοπτική καταγραφή, είναι τα ακόλουθα:

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ Α 177/15.09.2020, ΕΔΩ

Τα Άρθρα 3 & 4 αφορούν στη μείωση μισθώματος

Άρθρα 3 | Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (αφορά τη μείωση του μισθώματος και κατά το μήνα Σεπτέμβριο)

Άρθρο 4 | Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

Τα Άρθρα 15-25 αναφέρονται σε εργασιακές ρυθμίσεις (πχ παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, παράταση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και κατά το μήνα Οκτώβριο, κλπ)

Άρθρο 15 | Αναπλήρωση του χρόνου απουσίας του εργαζόμενου λόγω περιορισμού του κατ’οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 16 | Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19

Άρθρο 17 | Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Άρθρο 18 | Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

ksd
adv

Άρθρο 19 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο.

Άρθρο 20 | Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

Άρθρο 22 | Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Άρθρο 23 | Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19″. Ειδικότερα, παρατείνεται έως τις 31-12-2020 η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64) το οποίο έχει ως εξής: “Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α` 342). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.”

Άρθρο 25 | Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (παρατείνει τη θητεία των ΔΣ των οργανώσεων έως τις 31-12-2020)

Τα άρθρα 81–83 αφορούν τροποποιήσεις των ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα (αεροπορικών εταιρειών, θαλασσίων ταξιδιών, τουριστικών υπηρεσιών)

Επίσης, είναι άξια προσοχής τα εξής άρθρα:

Άρθρο 14 | Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών

Άρθρο 61 | Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 (Στην παρ.3 του συγκεκριμένου άρθρου προβλέπεται πως «Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α ́104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α ́ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α ́ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.)

Άρθρο 69 | Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών,

Άρθρο 70 | Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 78 | Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας

Άρθρο 79 | Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Άρθρο 80 | Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» (τα ποσά που είναι να εισπράξουν τα τουριστικά καταλύματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το δημόσιο ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία ούτε κατάσχονται εις χείρας του δημοσίου ή τρίτων).

ΦΕΚ

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *