xee

Η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για τις εκλογές του ΞΕΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
Την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, καθορίζει με απόφασή της η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, με απόφαση που υπέγραψε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Η απόφαση έχει ως εξής:
“Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψιν:
1. Την παρ. 2α του άρθρου 18 του ν. δ. 3430/1955 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού τουρισμού και άλλων τινών διατάξεων» (Α ́ 307), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 35) και ισχύει.
2. Το άρθρο 6 του ν. 3766/2009 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 102), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 29ης/4/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10 Σεπτεμβρίου 1935 Διατάγματος και του από 30 Οκτωβρίου 1946 Βασιλικού Διατάγματος» (Α ́ 105), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 25ης/10/1958 «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 11 του από 29.04.55 β. διατάγματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α ́ 112), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α ́ 187), όπως ισχύει, και, ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α ́ 179), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α ́ 208), όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).
11. Την από 25.05.2017 απόφαση της 42ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) για την προκήρυξη εκλογών στις 07 και 08 Σεπτεμβρίου τ.έ. για την ανάδειξη νέας Διοίκησης του Ξ.Ε.Ε. και για το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων διαδικασιών.
12. Την από 13.06.2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ξ.Ε.Ε. και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας («ΕΔΕΤ Α.Ε.»).
13. Το αριθμ. 4060/13.06.2017 (Α.Π. Γρ. Υπουργού 1086/13.06.2017) έγγραφο του Ξ.Ε.Ε., με το οποίο, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται α) η λήξη της τετραετούς θητείας
της υφιστάμενης Διοίκησης του Ξ.Ε.Ε., β) η διατήρηση Της ίδιας διαδικασίας με την περιγραφόμενη στην προηγούμενη και όμοια αριθμ. 12327/04.06.2013 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο»
(Β ́ 1436) και γ) η συνέχιση της συνεργασίας με το Εθνικό Δίκτυο’Ερευνας και Τεχνολογίας («ΕΔΕΤ Α.Ε.»).
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της διαδικασίας διεξαγωγής μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, των εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και κάμπινγκ της Χώρας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) για
την τετραετή θητεία 2018-2022, ως ακολούθως:
1. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», η πρόσβαση στο οποίο επιτυγχάνεται από την ηλεκτρονική
διεύθυνση ekloges-zeus.grhotels.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» υποστηρίζεται τεχνολογικά από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.), η οποία έχει και την ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. ορίζονται οι υπάλληλοι του Ξ.Ε.Ε., οι οποίοι θα προμηθευτούν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από την ΕΔΕΤ Α.Ε.. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ξ.Ε.Ε. καταχωρίζουν στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τα ονόματα των υποψηφίων, τα στοιχεία των εκλογέων, το πλήθος των εκλογέων, τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό ψήφων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο), καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το
εκλογικό τους δικαίωμα. Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3766/2009, δημιουργεί, χρησιμοποιώντας το σύστημα «ΖΕΥΣ», έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό κωδικό ψηφοφορίας, ευθυνόμενο προσωπικά για τη διαφύλαξη του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι οι κωδικοί
ψηφοφορίας είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.
3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (Url), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην αρμόδια για την διεξαγωγή των εκλογών Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε., σε περίπτωση όπου δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή εάν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή εάν εσφαλμένως έχει παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην
εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή με τη χρήση των απόρρητων ατομικών Κωδικών Ψηφοφορίας εκκινεί και στο τέλος λήγει την ψηφοφορία.
5. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα.
6. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Το αργότερο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγουν όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας, προκειμένου να προβούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
7. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξάγει τα τελικά αποτελέσματα και η Εφορευτική Επιτροπή προσδιορίζει τους εκλεγέντες που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε. Το τελικό πρακτικό εκλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ξ.Ε.Ε. με μέριμνα της Υπηρεσίας.
8. Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των εκλογών ασκείται εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από τη λήξη της ψηφοφορίας και εκδικάζεται από την ίδια την Εφο-
ρευτική Επιτροπή τελεσιδίκως.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6,παρ. Α «θέματα αντιπροσώπευσης και εκλογικής διαδικασίας» του ν. 3766/2009 (Α ́ 102), όπως ισχύει.
10. Για κάθε άλλη λεπτομέρεια όσον αφορά στη διεξαγωγή των εκλογών μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση,αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ”
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *