navarino

ΑΝΑΛΥΣΗ : Η κοστολόγηση της ξενοδοχειακής υπηρεσίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ένα πολύ ενδιαφέρον και εμπεριστατωμένο άρθρο, για την κοστολόγηση της ξενοδοχειακής υπηρεσίας, έγραψε για το money-tourism.gr, ο κ. Θεόδωρος Βλάχος, στέλεχος της ξενοδοχειακής αλυσίδας XENOTEL GROUP HOTELS.

Το εξαιρετικά αναλυτικό άρθρο, έχει ως εξής:

1.Εισαγωγή

2.Το λειτουργικό κόστος στις ξενοδοχειακές μονάδες

3.Τεχνικές κοστολόγησης

3.1 Πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση (absorption costing)

3.2 Άμεση κοστολόγηση (direct or variable  costing)

3.3 Πρότυπη κοστολόγηση (standard costing)

3.4 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (activity based costing)

3.4.1 ABC κοστολόγηση μη σταθερών κοστών

3.4.2 ABC κοστολόγηση σταθερών κοστών

3.4.3 Απορρόφηση κόστους δραστηριοτήτων από τους φορείς (πελάτες)

  1. Συνεισφορά της φιλοσοφίας της άμεσης και της πρότυπης κοστολόγησης στην κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC)
  2. Επίλογος
1.Εισαγωγή

Σε μια  περίοδο που  χαρακτηρίζεται από την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και την θέση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών, το παρόν άρθρο εστιάζει στην ανάδειξη της σημασίας της κοστολόγησης της ξενοδοχειακής υπηρεσίας αλλά και στις κοστολογικές μεθόδους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων προκειμένου να αυξηθούν οι χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις, μέσω μιας αποτελεσματικότερης διοίκησης και διαχείρισης.

2.Το λειτουργικό κόστος στις ξενοδοχειακές μονάδες

Ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την οργάνωση ενός κοστολογικού συστήματος σε μία ξενοδοχειακή μονάδα αλλά και στην επιλογή της μεθόδου κοστολόγησης, είναι η κοστολογική συμπεριφορά στους μεταβαλλόμενους βαθμούς δραστηριότητας ενός μεγάλου ποσοστού του συνολικού λειτουργικού ξενοδοχειακού κόστους, η οποία και συναντάται στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχειακών μονάδων είναι σταθερό (fixed), κλιμακωτά σταθερό (stepped fixed), ή ημιμεταβλητό (semi variable). Αυτό σημαίνει ότι στην βραχυχρόνια περίοδο, τα συγκεκριμένα λειτουργικά κόστη, δεν μεταβάλλονται αναλογικά με την μεταβολή του επιπέδου δραστηριότητας της ξενοδοχειακής μονάδας, γεγονός το οποίο έχει ειδικό βάρος και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κοστολόγηση της ξενοδοχειακής υπηρεσίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, είναι ότι σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, δεν υφίσταται η δυνατότητα “αποθεματοποίησης” υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο βαθμός χρησιμοποίησης πόρων με σταθερή κοστολογική συμπεριφορά είναι χαμηλός (unused capacity), το μέσο κόστος θα είναι υψηλό και αντίστροφα.

3.Τεχνικές κοστολόγησης

Η τεχνική κοστολόγησης της ξενοδοχειακής υπηρεσίας που θα υιοθετηθεί, θα πρέπει να τελεί σε συνάρτηση με το είδος της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης ή την φύση των ζητημάτων επί των οποίων θα πρέπει να ληφθούν επιχειρηματικές αποφάσεις. Συνεπώς, μία μόνο τεχνική κοστολόγησης ενδέχεται να μην επαρκεί προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των πληροφοριακών αναγκών της διοίκησης της ξενοδοχειακής μονάδας, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία από την φιλοσοφία και άλλων τεχνικών κοστολόγησης.

Παρακάτω και προκειμένου να αναλυθούν στην πράξη ορισμένες τεχνικές κοστολόγησης, θα γίνει χρήση των κοστολογικών δεδομένων της ξενοδοχειακής μονάδας Α, δυναμικότητας 300 δίκλινων δωματίων ίδιου τύπου, η οποία παρέχει στους πελάτες της τρία προϊόντα (υπηρεσίες) ήτοι α) υπηρεσία διαμονής με πρωινό (ΒΒ), β) υπηρεσία διαμονής με πρωινό και ένα γεύμα (ΗΒ) και γ) υπηρεσία διαμονής με πλήρη διατροφή (FB). Η πληρότητα της εξεταζόμενης περιόδου (έστω Σεπτέμβριος) ανήλθε σε 88,89% και οι πωλήσεις υπηρεσιών διαμορφώθηκαν ως κάτωθι:

Υπηρεσία Αριθμός πωλήσεων (σε δωμάτια) Αριθμός πρωινών Αριθμός μεσημεριανών Αριθμός βραδινών
Υπηρεσία διαμονής με πρωινό (ΒΒ) 400,00 800,00 0,00 0,00
Υπηρεσία διαμονής με πρωινό και ένα γεύμα (ΗΒ) 100,00 200,00 0,00 200,00
Υπηρεσία διαμονής με πλήρη διατροφή (FB) 7.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Σύνολα 8.000,00 16.000,00 15.000,00 15.200,00
3.1 Πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση (absorption costing)

Πρόκειται για την μέθοδο κοστολόγησης η οποία είναι αποδεκτή για τις ανάγκες της χρηματοοικονομικής λογιστικής (εφαρμογή λογιστικών προτύπων για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων για εξωτερικούς χρήστες). Στην διαμόρφωση του  κόστους παροχής της υπηρεσίας δεν συμμετέχουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης και τα έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος κοστολόγησης δεν μπορεί να καλύψει πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης που σχετίζονται με την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τα κοστολογικά δεδομένα της ξενοδοχειακής μονάδας Α, όπως αυτά προκύπτουν από το φύλλο μερισμού που έχει καταρτιστεί είχαν ως κάτωθι:

Ανάλυση κόστους κατά λειτουργία
Κατ’ είδος κόστος ή έξοδο Σύνολο   Κόστος παροχής υπηρεσιών Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος εργασίας 120.300,00 115.000,00 2.800,00 2.500,00 0,00
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00
Κόστος μισθώματος ακινήτου 42.000,00 40.000,00 1.200,00 800,00 0,00
Αποσβέσεις 33.700,00 32.000,00 1.000,00 700,00 0,00
Κόστος ρεύματος 16.250,00 14.000,00 1.250,00 1.000,00 0,00
Κόστος δημοτικών τελών- Φόροι ακίνητης περιουσίας 14.240,00 13.500,00 450,00 290,00 0,00
Κόστος πλύσης ιματισμού 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
Κόστη τακτικών επισκευών-συντηρήσεων 6.660,00 6.400,00 170,00 90,00 0,00
Κόστος ύδρευσης ακινήτου 2.490,00 2.200,00 200,00 90,00 0,00
Κόστος ασφάλισης ακινήτου 1.057,00 1.000,00 35,00 22,00 0,00
Κόστος ασφάλισης αστικής ευθύνης 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά λειτουργικά κόστη 12.850,00 11.600,00 1.250,00 0,00 0,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
Σύνολο 350.707,00   332.660,00 8.355,00 5.492,00 4.200,00

3.2 Άμεση
ή μεταβλητή κοστολόγηση (direct or variable costing)

Ο βασικός άξονας της συγκεκριμένης τεχνικής κοστολόγησης είναι η διάκριση των συστατικών στοιχείων του ξενοδοχειακού κόστους ανάλογα με την κοστολογική τους συμπεριφορά στους μεταβαλλόμενους βαθμούς δραστηριότητας, σε σταθερά και μεταβλητά. Το κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών διαμορφώνεται μόνο από τα μεταβλητά κόστη, ενώ τα σταθερά κόστη αντιμετωπίζονται ως κόστος περιόδου.

Μεταβλητό κόστος (variable cost): Είναι το κόστος το οποίο  μεταβάλλεται αναλογικά με την μεταβολή του επιπέδου δραστηριότητας.

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, σπανίως συναντάμε αμιγώς μεταβλητά κόστη. Ένας σημαντικός όγκος κοστών περιέχει ταυτόχρονα σταθερό και μεταβλητό κόστος (ημιμεταβλητό, κλιμακωτά σταθερό).

Σταθερό κόστος (fixed cost): Είναι το κόστος το οποίο παραμένει ανεπηρέαστο από τις μεταβολές του επιπέδου δραστηριότητας.

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται κόστη που παραμένουν ανεπηρέαστα από την μεταβολή του επιπέδου δραστηριότητας όπως ενοίκια, αποσβέσεις, ασφάλιστρα ή ακόμα και μισθολογικό κόστος.

Περιθώριο συνεισφοράς (contribution): To περιθώριο συνεισφοράς προκύπτει εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθεί το μεταβλητό  κόστος. Πρόκειται για το ποσό κέρδους που απομένει για την κάλυψη του σταθερού κόστους.

Μία ακόμα σημαντική διάκριση του κόστους με κριτήριο τον τρόπο καταλογισμού του στους φορείς, είναι σε άμεσο και σε έμμεσο κόστος.

Άμεσο κόστος: Είναι το κόστος το οποίο μπορεί  να εξατομικευτεί άμεσα στον φορέα κόστους (προϊόν, υπηρεσία, πελάτης).

Για παράδειγμα το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων στο τμήμα καθαριότητας δωματίων μπορεί να εξατομικευτεί άμεσα στην υπηρεσία διαμονής.

Έμμεσο κόστος: Είναι το κόστος το οποίο δεν μπορεί να εξατομικευτεί άμεσα στον φορέα κόστους.

Ένα παράδειγμα έμμεσου κόστους είναι το ενοίκιο ή οι αποσβέσεις του ακινήτου. Η εξατομίκευση του συγκεκριμένου κόστους σε συγκεκριμένο φορέα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την χρήση κριτηρίων κατανομής (πχ τμ).

Στην πλειονότητά τους, τα έμμεσα κόστη είναι κόστη με σταθερή κοστολογική συμπεριφορά, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα στις μεταβολές του επιπέδου δραστηριότητας. Ωστόσο δεν αποκλείεται κόστη με σταθερή κοστολογική συμπεριφορά να είναι άμεσα ως προς κάποιο φορέα κόστους.

Στον πίνακα που ακολουθεί τα ίδια κοστολογικά δεδομένα της ξενοδοχειακής μονάδας Α, αναλύονται ανάλογα με την κοστολογική τους συμπεριφορά σε σταθερά και μη σταθερά.

Ανάλυση ανάλογα με την κοστολογική συμπεριφορά
Κατ’ είδος κόστος ή έξοδο Σύνολο Διαχωρισμός ανάλογα με την συμπεριφορά στις μεταβολές δραστηριότητας Σταθερά κόστη Μη σταθερά κόστη
     
Κόστος εργασίας 120.300,00 25.000,00 95.300,00
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 89.000,00 4.200,00 84.800,00
Κόστος μισθώματος ακινήτου 42.000,00 42.000,00 0,00
Αποσβέσεις 33.700,00 33.700,00 0,00
Κόστος ρεύματος 16.250,00 2.500,00 13.750,00
Κόστος δημοτικών τελών- Φόροι ακίνητης περιουσίας 14.240,00 14.240,00 0,00
Κόστος πλύσης ιματισμού 7.800,00 0,00 7.800,00
Κόστη τακτικών επισκευών-συντηρήσεων 6.660,00 6.660,00 0,00
Κόστος ύδρευσης ακινήτου 2.490,00 350,00 2.140,00
Κόστος ασφάλισης ακινήτου 1.057,00 1.057,00 0,00
Κόστος ασφάλισης αστικής ευθύνης 160,00 160,00 0,00
Λοιπά λειτουργικά κόστη 12.850,00 2.900,00 9.950,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.200,00 4.200,00 0,00
Σύνολο 350.707,00   136.967,00 213.740,00
3.3 Πρότυπη κοστολόγηση (standard costing)

Στην πρότυπη κοστολόγηση το κόστος προσδιορίζεται πριν την πραγματοποίησή του βάσει πραγματικών μετρήσεων (ποσοτήτων και τιμών) των πόρων που απαιτούνται (υλικά, εργασία, λοιπά  έξοδα) για την παροχή της υπηρεσίας. Το πραγματικό κόστος συγκρίνεται με το πρότυπο προσδιορισθέν και κατά αυτό τον τρόπο προκύπτουν οι αποκλίσεις πραγματικού-πρότυπου κόστους οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε σε απόκλιση απόδοσης (απόκλιση πρότυπων-πραγματικών ποσοτήτων πόρων που απαιτήθηκαν) είτε σε απόκλιση τιμής (απόκλιση πρότυπων-πραγματικών τιμών των πόρων που απαιτήθηκαν) ή και σε συνδυασμό των ανωτέρω. Η διερεύνηση των αποκλίσεων αποτελεί τον οδηγό της διοίκησης για τον έλεγχο του κόστους, της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και την λήψη μέτρων διόρθωσης όπου αυτό απαιτείται.

3.4 Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing)

Η διαφοροποίηση της κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων από τις άλλες μεθόδους, συνίσταται α) στον ακριβέστερο  καταλογισμό των γενικών (έμμεσων) εξόδων στους φορείς κόστους, μέσω του εντοπισμού των κυριότερων δραστηριοτήτων της μονάδας οι οποίες καταναλώνουν πόρους, β) στην κατανομή του κόστους των πόρων σε κάθε δραστηριότητα και  γ) στην απορρόφηση του κόστους της κάθε δραστηριότητας από τους φορείς κόστους ανάλογα με την χρήση (cost drivers) των δραστηριοτήτων που κάνει ο κάθε φορέας. Ωστόσο, υπάρχουν συστατικά στοιχεία του έμμεσου ξενοδοχειακού κόστους, τα οποία συνήθως έχουν σταθερή κοστολογική συμπεριφορά και τα οποία δεν μπορούν να καταλογιστούν αξιόπιστα ακόμα και με την υιοθέτηση της μεθόδου ABC. Στο σημείο αυτό, εντοπίζεται η δυνατότητα συνεισφοράς της φιλοσοφίας των  τεχνικών της  άμεσης και της πρότυπης κοστολόγησης στην κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων (ABC), με την εφαρμογή της κοστολογικής μεθόδου ABC διακεκριμένα στα στοιχεία κόστους που διαμορφώνουν το περιθώριο συνεισφοράς, δηλαδή τα μη σταθερά και διακεκριμένα στα σταθερά. Με αυτή την μεθοδολογία θα αναδειχτεί αποτελεσματικότερα η ιδιαίτερη δυναμική της κοστολογικής μεθόδου ABC, καθώς θα αποκαλυφθούν δυνατότητες ελέγχου της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των επί μέρους δραστηριοτήτων με την χρήση δεικτών μέτρησης απόδοσης-παραγωγικότητας οι οποίοι θα συγκρίνονται με πρότυπα απόδοσης θεσπιζόμενα από την διοίκηση και δεν θα περιλαμβάνουν κοστολογικά δεδομένα (πόροι-κόστη) τα οποία παρουσιάζουν σταθερή κοστολογική συμπεριφορά στους μεταβαλλόμενους βαθμούς δραστηριότητας, και συνεπώς υφίστανται ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστηριότητας της ξενοδοχειακής μονάδας.

3.4.1 Μη σταθερά κόστη και abc κοστολόγηση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος κατανομής του κόστους των αναλωθέντων πόρων (των μη σταθερών) στις δραστηριότητες (ή κέντρα δραστηριοτήτων) της μονάδας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των οδηγών κόστους (cost drivers) βάσει της χρήσης των οποίων οι υπηρεσίες θα απορροφήσουν το κόστος των αναλωθέντων πόρων.

Κοστολόγηση ABC για τα μη σταθερά κόστη
Πόροι που αναλώνονται Μη σταθερά κόστη Κριτήριο για κατανομή σε δραστηριότητες   Δραστηριότητα δωματίων Δραστηριότητα πρωινών Δραστηριότητα μεσημεριανού Δραστηριότητα βραδινού
      Μη σταθερά κόστη Μη σταθερά κόστη Μη σταθερά κόστη Μη σταθερά κόστη
Κόστος εργασίας 95.300,00 Ώρες εργασίας σε κάθε δραστηριότητα 36.600,00 18.000,00 17.000,00 23.700,00
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 84.800,00 Ποσότητες αναλώσεων σε κάθε δραστηριότητα 8.700,00 9.800,00 30.600,00 35.700,00
Κόστος ρεύματος 13.750,00 Αναλωθείσες κιλοβατώρες 8.500,00 1.250,00 1.850,00 2.150,00
Κόστος πλύσης ιματισμού 7.800,00 Ποσότητα ιματισμού  κάθε δραστηριότητας 6.600,00 450,00 350,00 400,00
Κόστος ύδρευσης ακινήτου 2.140,00 Αριθμός κυβικών 1.729,49 110,86 133,04 166,61
Λοιπά λειτουργικά κόστη 9.950,00 Λοιπά κριτήρια 3.182,35 1.988,97 2.187,87 2.590,81
Σύνολο 213.740,00 Σύνολο   65.311,84 31.599,83 52.120,91 64.707,42
Προσδιορισμός κατάλληλου οδηγού κόστους για κάθε δραστηριότητα Διανυκτερεύσεις δωματίων Αριθμός πρωινών Αριθμός μεσημεριανών Αριθμός βραδινών
Ποσότητα οδηγών κόστους 8.000,00 16.000,00 15.000,00 15.200,00
Προσδιορισμός κόστους ανά μονάδα οδηγού 8,16 1,97 3,47 4,26

Οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης εκτέλεσης των επί μέρους δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μέτρηση απόδοσης δραστηριοτήτων
Πόροι που αναλώνονται Δραστηριότητα δωματίων Δραστηριότητες εστιατορίου
Εισροές Εκροές Δείκτης μέτρησης απόδοσης Εισροές Εκροές Δείκτης μέτρησης απόδοσης
Κόστος εργασίας Ώρες εργασίας Αριθμός διανυκτερεύσεων Ώρες/αριθμό διανυκτερεύσεων Ώρες εργασίας Αριθμός πρωινών ή γευμάτων Ώρες/αριθμός πρωινών ή γευμάτων
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων Ποσότητες αναλώσεων σε κάθε δραστηριότητα Αριθμός διανυκτερεύσεων Αναλώσεις υλικών/αριθμό διανυκτερεύσεων Ποσότητες αναλώσεων σε κάθε δραστηριότητα Αριθμός πρωινών ή γευμάτων Ποσότητες αναλώσεων/αριθμός πρωινών ή γευμάτων
Κόστος ρεύματος Αναλωθείσες κιλοβατώρες Αριθμός διανυκτερεύσεων Αναλωθείσες κιλοβατώρες/αριθμό διανυκτερεύσεων Αναλωθείσες κιλοβατώρες Αριθμός πρωινών ή γευμάτων Αναλωθείσες κιλοβατώρες /αριθμός πρωινών ή γευμάτων
Κόστος πλύσης ιματισμού Ποσότητα ιματισμού  κάθε δραστηριότητας Αριθμός διανυκτερεύσεων Ποσότητα ιματισμού/αριθμό διανυκτερεύσεων Ποσότητα ιματισμού  κάθε δραστηριότητας Αριθμός πρωινών ή γευμάτων Ποσότητα ιματισμού/αριθμός πρωινών ή γευμάτων
Κόστος ύδρευσης ακινήτου Αριθμός κυβικών Αριθμός διανυκτερεύσεων Αριθμός κυβικών/αριθμό διανυκτερεύσεων Αριθμός κυβικών Αριθμός πρωινών ή γευμάτων Αριθμός κυβικών/αριθμός πρωινών ή γευμάτων
Λοιπά λειτουργικά κόστη Λοιπά Αριθμός διανυκτερεύσεων Λοιπές εισροές/αριθμό διανυκτερεύσεων Λοιπά Αριθμός πρωινών ή γευμάτων Λοιπές εισροές/αριθμός πρωινών ή γευμάτων
3.4.2 Σταθερά κόστη και ABC κοστολόγηση

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εφαρμογή της κοστολογικής μεθόδου ABC ως προς τα στοιχεία κόστους που εμφανίζουν σταθερή κοστολογική συμπεριφορά.

Κοστολόγηση ABC για τα μη σταθερά κόστη
Πόροι που αναλώνονται Σταθερά κόστη Κριτήριο για κατανομή σε δραστηριότητες   Δραστηριότητα δωματίων Δραστηριότητα πρωινών Δραστηριότητα μεσημεριανού Δραστηριότητα βραδινού
      Σταθερά κόστη Σταθερά κόστη Σταθερά κόστη Σταθερά κόστη
Κόστος εργασίας 25.000,00 Ώρες εργασίας σε κάθε δραστηριότητα 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 4.200,00 Ποσότητες αναλώσεων σε κάθε δραστηριότητα 570,00 1.000,00 1.250,00 1.380,00
Κόστος μισθώματος ακινήτου 42.000,00 Επιφάνεια χώρων 30.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Αποσβέσεις 33.700,00 Βάση της χρήσης κάθε δραστηριότητας 22.000,00 3.000,00 4.000,00 4.700,00
Κόστος ρεύματος 2.500,00 Αναλωθείσες κιλοβατώρες 1.000,00 500,00 500,00 500,00
Κόστος δημοτικών τελών- Φόροι ακίνητης περιουσίας 14.240,00 Επιφάνεια χώρων 8.240,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Κόστη τακτικών επισκευών-συντηρήσεων 6.660,00 Λοιπά κριτήρια 4.600,00 500,00 600,00 960,00
Κόστος ύδρευσης ακινήτου 350,00 Αριθμός κυβικών 240,00 20,00 42,00 48,00
Κόστος ασφάλισης ακινήτου 1.057,00 Επιφάνεια χώρων 757,00 100,00 100,00 100,00
Κόστος ασφάλισης αστικής ευθύνης 160,00 Λοιπά κριτήρια 40,00 40,00 40,00 40,00
Λοιπά λειτουργικά κόστη 2.900,00 Λοιπά κριτήρια 1.900,00 600,00 200,00 200,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.200,00 Λοιπά κριτήρια 3.000,00 400,00 400,00 400,00
Σύνολο 136.967,00 Σύνολο   77.347,00 17.160,00 20.632,00 21.828,00
Προσδιορισμός κατάλληλου οδηγού κόστους για κάθε δραστηριότητα Διανυκτερεύσεις δωματίων Αριθμός πρωινών Αριθμός μεσημεριανών Αριθμός βραδινών
Ποσότητα οδηγών κόστους 8.000,00 16.000,00 15.000,00 15.200,00
Προσδιορισμός κόστους ανά μονάδα οδηγού 9,67 1,07 1,38 1,44
3.4.3 Απορρόφηση του κόστους (μη σταθερού και σταθερού) από τους φορείς

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος απορρόφησης του κόστους της κάθε δραστηριότητας, από τους πελάτες, ανάλογα με την υπηρεσία που λαμβάνουν.  Η απορρόφηση του μη σταθερού κόστους, παρουσιάζεται διακεκριμένα από την απορρόφηση του σταθερού κόστους.

  Απορρόφηση μη σταθερού κόστους δραστηριοτήτων από τους φορείς (πελάτες) Απορρόφηση  σταθερού κόστους δραστηριοτήτων από τους φορείς (πελάτες) Σύνολα
Πωλήσεις δωματίων BB Πωλήσεις δωματίων HB Πωλήσεις δωματίων FB Πωλήσεις δωματίων BB Πωλήσεις δωματίων HB Πωλήσεις δωματίων FB
Απορρόφηση κόστους διαμονής (8,16€ και 9,67€ αντίστοιχα ανά διανυκτέρευση δωματίου) 3.265,59 816,40 61.229,85 3.867,35 966,84 72.512,81 142.658,84
Απορρόφηση κόστους πρωινού (1,97€ και 1,07€ αντίστοιχα ανά πρωινό) 1.579,99 395,00 29.624,84 858,00 214,50 16.087,50 48.759,83
Απορρόφηση κόστους μεσημεριανού (3,47€ και 1,38€ αντίστοιχα ανά μεσημεριανό) 0,00 0,00 52.120,91 0,00 0,00 20.632,00 72.752,91
Απορρόφηση κόστους βραδινού (4,26€ ΚΑΙ 1,44€ αντίστοιχα ανά βραδινό γεύμα) 0,00 851,41 63.856,01 0,00 287,21 21.540,79 86.535,42
Σύνολα 4.845,58 2.062,81 206.831,61 4.725,35 1.468,55 130.773,10 350.707,00

 

  1. Συνεισφορά της φιλοσοφίας της άμεσης και της πρότυπης κοστολόγησης στην κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων (ABC)

Τέλος, παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας προσδιορισμού του κέρδους της κάθε υπηρεσίας (πελάτη). Όπως μπορεί να διαπιστωθεί η μέθοδος κοστολόγησης ABC εφαρμόζεται έχοντας υιοθετήσει ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της τεχνικής της άμεσης κοστολόγησης, αυτό του διαχωρισμού των κοστών βάση της κοστολογικής τους συμπεριφοράς  στους μεταβαλλόμενους βαθμούς δραστηριότητας, σε σταθερά και σε μεταβλητά (ή πιο ορθά σε μη σταθερά). Η έμφαση στην διαχείριση των πόρων που μπορούν να ελεγχθούν στην βραχυχρόνια περίοδο με την διακεκριμένη κοστολογική παρακολούθησή τους,  έχει ως στόχο την εκτέλεση των επί μέρους δραστηριοτήτων με όλο και μεγαλύτερη αποδοτικότητα κάτι το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους παροχής της υπηρεσίας. Επίσης, σημαντική σε αυτό το πεδίο, είναι η φιλοσοφία της μεθόδου της πρότυπης κοστολόγησης ιδίως ως προς το πεδίο της προσομοίωσης και της μοντελοποίησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και του ελέγχου των αποκλίσεων από τα πρότυπα απόδοσης που έχουν θεσπιστεί.

  Παρεχόμενες υπηρεσίες
  Υπηρεσία διαμονής με πρωινό (ΒΒ) Υπηρεσία διαμονής με πρωινό και ένα γεύμα (ΗΒ) Υπηρεσία διαμονής με πλήρη διατροφή (FB)
Ποσότητα πωλήσεων 400,00 100,00 7.500,00
Μέση τιμή πώλησης δωματίου 60,00 65,00 75,00
Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών 24.000,00 6.500,00 562.500,00
Μη σταθερό κόστος δραστηριοτήτων που απορροφήθηκε 4.845,58 2.062,81 206.831,61
Περιθώριο συνεισφοράς υπηρεσίας 19.154,42 4.437,19 355.668,39
Σταθερό κόστος δραστηριοτήτων που απορροφήθηκε 4.725,35 1.468,55 130.773,10
Καθαρό κέρδος υπηρεσιών 14.429,07 2.968,64 224.895,29
5. Επίλογος

Η αύξηση του αριθμού των μεσαζόντων (ΟΤΑ’s, GDS, aggregators) στην αλυσίδα διάθεσης του ξενοδοχειακού προϊόντος τα τελευταία χρόνια, είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ξενοδόχους και να ενεργοποιήσει τα εμπορικά τους “αντανακλαστικά”, με την ανάπτυξη ίδιων διαύλων προσέγγισης και κατανόησης των αναγκών του τελικού καταναλωτή την στιγμή της κράτησης. Ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί μεταξύ άλλων η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας, η άσκηση της οποίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον προϋποθέτει καλή γνώση των κοστολογικών ορίων κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών κοστολόγησης και την διακεκριμένη κοστολογική παρακολούθηση όλων των καναλιών διάθεσης της ξενοδοχειακής υπηρεσίας.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *