konstantellos

Οι “πρωταθλήτριες” σε κέρδη επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και 5 τουριστικές, μελέτη της ICAP

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ

Στη διάρκεια του 2015 η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσμενώς, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά στα μέσα του έτους από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μέχρι τότε. Βέβαια, οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν τελικά ηπιότερες απ΄ ότι αναμενόταν αρχικά, με καταγραφή οριακής ύφεσης (-0,3%) στο σύνολο του έτους.

Σ΄ αυτό το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν αφενός από καθεστώς αβεβαιότητας, αφετέρου από ασφυκτικές συνθήκες  ρευστότητας, οι κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις πολυετείς προσπάθειες προσαρμογής, επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους. Η ICAP Group, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει στα πλαίσια της έκδοσης αυτής τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2015. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2015 είναι και πάλι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν μικρή μόνο υποχώρηση στον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Πράγματι, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

 • κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP [1],
 • εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €10,8 δισ., ενώ τα κέρδη EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέστησαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο).
 • εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €5,4 δισ. το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο (εγγραφή υψηλών ζημιών το 2015, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τα αρνητικά αποτελέσματα του τραπεζικού τομέα).

Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2015 διαμορφώθηκε σε €3,21 εκατ., μέγεθος ελάχιστα χαμηλότερο από το 2014, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2015 διαμορφώθηκε σε €1,62 εκατ., ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το όριο των €2,53 εκατ.  της περσινής έκδοσης.

 1. Συνολικές Εξελίξεις – Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

Όσον αφορά στη σύνθεση  της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2015), σημειώνεται ότι 136 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014, μόνο 67 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Αξίζει να επισημανθεί ότι 112 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2007 έως και το 2015, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

 

Πίνακας 1. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

(ποσά σε χιλ. €)

Μεγέθη Εταιρειών 2015 2014 Μεταβολή %
Σύνολο κύκλου εργασιών 82.557.726 84.545.285 -2,4
Σύνολο κερδών EBITDA 10.791.813 8.257.551 30,7
Σύνολο κερδών προ φόρων 5.418.205 2.733.833 98,2
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 59.311.100 57.985.057 2,3

 

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

 • Εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 30,7% ανερχόμενα σε €10,8 δισ., ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν.
 • Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2015), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 88,8%, ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).
 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το 2015 μικρή μόνο μείωση (-2,4%).
 • Τέλος και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους, οι 500 εταιρείες της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση το 2015.

Τονίζεται ότι η κερδοφορία των εταιρειών της κατάταξης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αντίθεση με το σύνολο των ελληνικών εταιρειών (περιλαμβανομένων τραπεζών-ασφαλειών), στις οποίες το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το 2015[2].

 1. Τομεακή Κατανομή Εταιρειών και Κερδών το 2015 – Μερίδια

Από άποψη πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2015, με μερίδια 34% και 33% των εταιρειών της κατάταξης.

Πίνακας 2.

Τομεακή Κατανομή Εταιρειών – Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών  (2015)

Τομέας Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA

(σε χιλ. €)

Κέρδη προ φόρου

(σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

 (σε χιλ. €)

Βιομηχανία 170 2.462.068 1.333.182 26.762.913
Εμπόριο 96 1.165.245 697.784 20.697.398
Τουρισμός 40 336.481 112.490 1.030.100
Τράπεζες- Factoring* 5 1.231.923 1.218.318 1.873.069
Ασφάλειες 24 454.474 434.528 2.844.436
Λοιπές Υπηρεσίες 165 5.141.622 1.621.903 29.349.810
ΣΥΝΟΛΟ 500 10.791.813 5.418.205 82.557.726

* κέρδη EBTD

Όσον αφορά τις επιδόσεις των τομέων παρατηρούνται τα εξής:

 • Η συμμετοχή του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, με μερίδιό 47,6% στα κέρδη EBITDA και μερίδιο 29,9% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει του κύκλου εργασιών (μερίδιο 35,6%).
 • Ο τομέας της Βιομηχανίας, με εμφανώς βελτιωμένες επιδόσεις, ανεδείχθη δεύτερος τόσο βάσει κερδοφορίας, καλύπτοντας μερίδια 22,8% στα κέρδη EBITDA και 24,6% στα προ φόρου κέρδη, όσο και βάσει κύκλου εργασιών (μερίδιο 32,4%).
 • Ο τομέας του Εμπορίου διατηρεί την τρίτη θέση βάσει κύκλου εργασιών, με μερίδιο 25,1%, ενώ τα μερίδια του επί των κερδών είναι ελαφρά μειωμένα σε σχέση με την περσινή έκδοση.
 • Όσον αφορά τον τομέα των Τραπεζών – εταιρειών Factoring [3], τονίζεται ότι η μόνη τραπεζική συμμετοχή στην κατάταξη αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, της οποίας η κερδοφορία ήταν δραστικά αυξημένη το 2015, με συνέπεια το μερίδιο του τομέα στα προ φόρου κέρδη να διαμορφωθεί σε 22,5%.
 1. “Top 20” Κερδοφόρων Εταιρειών

Καθοριστική παραμένει η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2015) μερίδιο 50,2% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 39,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

 • η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 15 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2015 όσο και το 2014.
 • Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2015 ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. η οποία επανήλθε στην κορυφή, εμφανίζοντας μεγάλη αύξηση των κερδών EBITDA (+76%).
 • Στη 2η θέση βρίσκεται η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετά την υποχώρηση (-24,5%) των αντίστοιχων κερδών, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει σταθερά ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
 • Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. (επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή «εκτόξευση» από τη 142η θέση της κατάταξης το 2014 στην 4η θέση το 2015) και η COSMOTE Α.Ε.

 

 Πίνακας 3. Συμμετοχή Κορυφαίων Εταιρειών στα Συνολικά Μεγέθη της Κατάταξης (2015, σε χιλ. €)
Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA (%) Συνόλου Κύκλος Εργασιών (%) Συνόλου
Top 20 Εταιρείες 5.414.084 50,2% 32.391.049 39,2%
Top 50 Εταιρείες 7.022.830 65,1% 44.667.927 54,1%
Top 100 Εταιρείες 8.183.972 75,8% 54.222.783 65,7%
Top 200 Εταιρείες 9.283.925 86,0% 68.528.647 83,0%
Top 300 Εταιρείες 9.958.615 92,3% 73.758.285 89,3%
Top 400 Εταιρείες 10.430.421 96,7% 78.516.211 95,1%
Σύνολο 500 Εταιρειών 10.791.813 100,0% 82.557.726 100,0%
 1. Σύγκριση Βασικών Δεικτών ανά Κλάδο

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των βασικών δεικτών για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία και των προηγουμένων εκδόσεων, υπολογίσθηκαν οι δείκτες βάσει των ενοποιημένων μεγεθών για κάθε τομέα και όχι οι μέσοι αριθμητικοί δείκτες (μέσοι όροι των επί μέρους δεικτών των εταιρειών).

 • Όσον αφορά το δείκτη κερδοφορίας EBITDA, τις καλύτερες επιδόσεις το 2015 είχαν και πάλι ο τομέας των Τραπεζών- ετ. Factoring (65,8%) και ο τομέας του Τουρισμού (32,7%).
 • Με βάση την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (δείκτης ROE), κορυφαίος αναδείχθηκε ο τομέας των Τραπεζών – ετ. Factoring, με το σχετικό δείκτη να εκτοξεύεται σε 104,3% το 2015 (από 60,1% το 2014), ενώ δεύτερος είναι ο τομέας των Ασφαλειών (με 17,7%).
 • Σχετικά με το δείκτη Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια, τη υψηλότερη (συγκριτικά) δανειακή επιβάρυνση παρουσιάζει το 2015 ο τομέας της Βιομηχανίας και τη χαμηλότερη ο τομέας Παροχής Υπηρεσιών.

 

Πίνακας 4. Μέσοι Δείκτες ανά Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ROE* (%)

2015

ROE* (%)

2014

Κερδοφορία EBITDA (%) 2015 Κερδοφορία EBITDA (%) 2014 Ξένα/Ίδια κεφάλαια

2015

Ξένα/Ιδια κεφάλαια

2014

Βιομηχανία 12,4 1,4 9,2 4,2 1,68 1,71
Εμπόριο 15,1 12,2 5,6 4,8 1,55 1,55
Τουρισμός 5,4 5,4 32,7 34,3 1,08 1,16
Τράπεζες-factoring 104,3 60,1 65,8 63,5 NC NC
Ασφάλειες 17,7 18,2 16,0 15,9 NC NC
Λοιπές υπηρεσίες 4,2 2,2 17,5 15,5 1,02 1,02
* ROE : Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

NC : Not Calculable – Μη υπολογίσιμο

**Για τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες  οι δείκτες υπολογίζονται βάσει του λογαριασμού Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων(EBTD, Earnings Before Tax and Depreciation) – βλέπε και παραδοχές.

 1. Κλαδική Κατανομή Εταιρειών και Αντίστοιχων Κερδών EBITDA
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2015 με βάση τα  κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:

 

·         ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
·         ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
·         ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
·         ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
·         BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €1.022 εκατ. περίπου, καλύπτοντας το 41,5% των συνολικών κερδών του τομέα.

Η κλαδική κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πλέον κερδοφόρους βιομηχανικούς κλάδους της κατάταξης, οι οποίοι για το 2015 ήταν οι εξής:

Πίνακας 5. Κορυφαίοι Βιομηχανικοί Κλάδοι Βάσει Κερδοφορίας – 2015
Κλάδοι Κέρδη EBITDA

(χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

(χιλ. €)

Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα 788.316 11.930.337
Είδη Διατροφής 440.387 4.684.859
Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά 180.201 1.667.068
Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών 145.422 700.243
Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές 140.893 1.559.222

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 68,8% των συνολικών κερδών EBITDA και το 76,8% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα της Βιομηχανίας.

 • ΕΜΠΟΡΙΟ

Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα  κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:

·         ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
·         JUMBO Α.Ε.
·         ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
·         ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε.
·         ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €448,6 εκατ. (μερίδιο 38,5% επί των συνολικών κερδών των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης).

Η κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πέντε κορυφαίους εμπορικούς κλάδους για το 2015:

Πίνακας 5. Κορυφαίοι Εμπορικοί Κλάδοι Βάσει Κερδοφορίας – 2015
 

Κλάδοι

 

Κέρδη EBITDA

(χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

(χιλ. €)

Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα 335.026 5.895.541
Διάφορα Είδη 223.373 997.593
Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια 151.544 7.951.646
Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά 95.756 1.451.342
Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη 62.736 798.647

 

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 74,5% των συνολικών κερδών EBITDA και το 82,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα του Εμπορίου.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ (εκτός Τραπεζών – Factoring, Ασφαλειών, Τουρισμού)

Στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα  κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:

·         ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
·         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
·         COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
·         Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
·         ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €2.131 εκατ. περίπου. (μερίδιο 41,4% επί των συνολικών κερδών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών της κατάταξης).

Οι πέντε κορυφαίοι κλάδοι του τομέα Λοιπών Υπηρεσιών για το 2015, βάσει της κλαδικής κατανομής κερδών, ήταν οι εξής:

Πίνακας 5. Κορυφαίοι Κλάδοι Τομέα Λοιπών Υπηρεσιών Βάσει Κερδοφορίας – 2015
Κλάδοι Κέρδη EBITDA

(χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

(χιλ. €)

Ενέργεια – Νερό 1.349.286 10.626.217
Τηλεπικοινωνίες 1.245.104 4.469.880
Υπηρεσίες Μεταφορών 573.365 1.435.716
Τυχερά Παιχνίδια – Καζίνο 368.169 4.039.951
Τεχνικές – Οικοδομικές 280.464 2.691.810

 

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 74,2% των συνολικών κερδών EBITDA και το 79,3% του συνολικού κύκλου εργασιών του  εν λόγω τομέα.

 • Τράπεζες – Factoring

Στον τομέα αυτόν τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν σαρωτικές αλλαγές, αφού στη συνολική κατάταξη των Business Leaders το 2015 από πλευράς τραπεζών βρίσκεται μόνον η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.[4], ενώ απουσιάζουν οι συστημικές (εμπορικές) τράπεζες.  Πέραν αυτής,  στην κατάταξη περιλαμβάνονται 4 εταιρείες factoring.

Τέλος, στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, η κορυφαία πεντάδα αποτελείται από 4 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, οι οποίες από κοινού κάλυψαν το 51,4% των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα.

·         OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε.
·         AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.
·         EXECUTIVE LEASE Α.Ε.
·         ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΕ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
·         ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
 1. Κατάταξη των 200 Πλέον Κερδοφόρων Ομίλων Εταιρειών

Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών ομίλων, η τάση που χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των 200 ομίλων είναι ευθέως ανάλογη με εκείνη των 500 εταιρειών της βασικής κατάταξης, αναδεικνύοντας το 2015 σαν μία ακόμη καλή χρονιά, όσον αφορά την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,6%, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στα συνολικά προ φόρου κέρδη των ομίλων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 76,1%, το 2015/14. Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης ήταν ελάχιστα μειωμένος σε ετήσια βάση.

Πίνακας 8. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 200 Πλέον Κερδοφόρων Επιχειρηματικών Ομίλων

(ποσά σε χιλ. €)

Μεγέθη Εταιρειών 2015 2014 Μεταβολή

2015/14 (%)

Σύνολο κύκλου εργασιών 69.282.737 70.026.734 -1,06
Σύνολο κερδών EBITDA 8.162.573 7.062.779 15,57
Σύνολο κερδών προ φόρων 2.268.737 1.288.079 76,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 37.905.600 36.864.080 2,83

Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων επιβεβαιώνεται ότι είναι καθοριστική η συμμετοχή μιας  μικρής ομάδας, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 68% επί των συνολικών κερδών EBITDA, καθώς και το 71,4% του συνολικού κύκλου εργασιών και 70,7% των προ φόρου κερδών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2015.

Κορυφαίοι  όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2015 ανεδείχθησαν οι εξής

 • όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.
 • όμιλος εταιρειών Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • όμιλος εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 • όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. ΑΕ.
 • Επίλογος

Συνοψίζοντας, παρά τις όποιες αντιξοότητες που επικράτησαν το τελευταίο έτος, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζεται σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών είχαν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις το 2015, με χαρακτηριστικό τη μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας τους, πετυχαίνοντας αποτελέσματα πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του συνόλου των Ελληνικών εταιρειών.

Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά (επιβολή ελέγχων κεφαλαίων, κλπ.) παραμένουν σε ισχύ, η άρση των συνθηκών ελλιπούς χρηματοδότησης, η αποκατάσταση της ρευστότητας και η επαναφορά των ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, αποτελούν παράγοντες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επαναφορά θετικών ρυθμών ανάπτυξης, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επιτυχώς, συνεισφέροντας στη διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.

Μπορείτε να λάβετε το αρχείο της έρευνας εδώ

[1] Επί συνόλου 9.962 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλειών), των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2015 όσο  και το 2014 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank  μέχρι  την 11/10/2016.

[2]  Με βάση τα μεγέθη 9.962 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους ισολογισμούς 2015-2014, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, με  ζημίες ύψους  €10,3 δισ. περίπου το 2015, σημαντικά αυξημένες έναντι του 2014, εξαιτίας της σοβαρότατης επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων από τον τραπεζικό κλάδο, που καθόρισε το συνολικό αποτέλεσμα. Εάν από το δείγμα εξαιρεθούν οι τράπεζες-ασφάλειες, τότε προκύπτει κερδοφορία για το σύνολο των λοιπών εταιρειών (του μη χρηματοπιστωτικού τομέα).

[3] Περιλαμβάνει 4 εταιρείες factoring και μία μόνο τράπεζα, η οποία καλύπτει τη μερίδα του λέοντος στα οικονομικά μεγέθη του τομέα αυτού. Οι γνωστές (συστημικές) τράπεζες απουσιάζουν, δεδομένου ότι εμφάνισαν υψηλές ζημίες το 2015.

[4] Η εν λόγω τράπεζα έχει καθοριστική συμμετοχή αφού καλύπτει μερίδιο της τάξης του 95% των κερδών EBITDA του τομέα το 2015.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *