hilton

Ιδιωτικές κατοικίες και καταστήματα θα “προστεθούν” στο Hilton Αθηνών !!!

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία την 5η Μαϊου, η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Home Holdings για τις μετοχές της Ιονικής Ξενοδοχειακής (HILTON Αθηνών) που δεν ελέγχει ήδη έναντι 10,02 ευρώ ανά μετοχή, στα σχέδια της εταιρίας που εξαγόρασε το εμβληματικό ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, βρίσκεται η ανάπτυξη ιδιωτικών κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο “στόχος του Προτείνοντα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επανατοποθέτηση στην αγορά του ακινήτου, ως ένα εμπορικά
αναγνωρίσιμο προορισμό που θα περιλαμβάνει κορυφαίας ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες, πολυτελείς κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, εμβληματικούς γαστρονομικούς προορισμούς και αναβαθμισμένους εμπορικούς χώρους. Ειδικότερα, o Προτείνων προσβλέπει στην ανάπλαση του ακινήτου με την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχείου και τη μερική αλλαγή της χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα
(α) τη μετατροπή μέρους από την
υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια σε ιδιωτικές κατοικίες (condominia), στο πλαίσιο του νόμου 4276/2014, όπως ισχύει, για
τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας,
(β) τη μετατροπή μέρους των χώρων συμπληρωματικών χρήσεων, όπως κυρίως
δημόσιους και συνεδριακούς χώρους, σε εμπορικούς χώρους (λιανικής) και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής και
(γ) τη μερική ή ολική εκμετάλλευση του υπολοίπου συντελεστή δόμησης για παρόμοιες χρήσεις εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα. Στον ανώτερο σχεδιασμό, μετά τη λήξη της ανωτέρω σύμβασης διαχείρισης, περιλαμβάνεται και η επιλογή διαχειριστή του αναβαθμισμένου ξενοδοχείου και των διαμερισμάτων, μεταξύ εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σήματα διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Hilton International”.

Το ιστορικό

Ως γνωστόν Στις 17 Φεβρουαρίου 2016, η Alpha ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, την έναρξη διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της, ήτοι του 97,27%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.», η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών. Στις 5 Αυγούστου 2016, η Ιονική Ξενοδοχειακή ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Alpha, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό, επιλέχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία των εταιρειών «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και “D-Marine Investments Holding B.V.” και εισήλθε σε αποκλειστικές συζητήσεις με αυτήν με σκοπό την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Στις 4 Οκτωβρίου 2016 συστάθηκε ο Προτείνων ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και ιδρυτικούς μετόχους τις εταιρείες «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και “D-Marine Investments Holding B.V.” με σκοπό την απόκτηση από την Alpha της συνολικής συμμετοχής της στην Εταιρεία. Στις 27 Οκτωβρίου 2016, η Alpha, ο Προτείνων και οι Μέτοχοι του Προτείνοντος συνήψαν τη Σύμβαση Πώλησης Μετοχών σχετικά με τη μεταβίβαση 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία καθορίζει τους όρους πώλησης αυτών από την Alpha στον Προτείνοντα. Στις 29 Νοεμβρίου 2016, η ως άνω Συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
hiltonΤέλος, στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση από την Alpha στον Προτείνοντα πακέτου 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το τίμημα της Συναλλαγής για το 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανήλθε σε €76,1 εκατ. ή €5,83 ανά μετοχή. Συνεπεία των ανωτέρω, δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου. Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στους ανωτέρω σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €115.680.317,20 και διαιρείται σε 13.404.440 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €8,63 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» του Χ.Α. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 13.039.063 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 97,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ουδεμία Μετοχή κατείχετο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ως άνω ημερομηνία. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 365.377 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 2,73% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι αγοραστές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank στις 28 Οκτωβρίου 2016, υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings, εταιρεία των «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και «D-Marine Investments Holding B.V.», για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει (περίπου 97,3%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.».

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτήσεως του υφιστάμενου δανεισμού της Ιονική Ξενοδοχειακή (67 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε ποσό 142 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθη, για αντίστοιχες συναλλαγές, μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της συναλλαγής.

Η ανακοίνωση της ΤΕΜΕΣ

konstantakopoulosΟι ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και D-Marine Investments Holding B.V. ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 97,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιονική Ξενοδοχιακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.

Η εταιρεία Home Holdings Συμμετοχών Α.Ε., με μετόχους τις ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και D-Marine Investments Holding B.V. προχώρησε σήμερα σε σύναψη συμφωνίας με την Alpha Bank A.E. για την αγορά του πλειοψηφικού ποσοστού (περίπου 97,3%) του μετοχικού κεφαλαίου της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ιδιοκτήτρια εταιρία του Ηilton Athens.

Η συμφωνία αυτή ακολουθεί την απόφαση της Alpha Bank A.E., της 5ης Αυγούστου 2016, με την οποία η κοινοπραξία των ως άνω εταιρειών επιλέχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο διεθνή διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, που τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση.

sahenkΗ D-Marine Investments Holding B.V. εδρεύει στην Ολλανδία (Άμστερνταμ).  Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως θυγατρική της Dogus Holding A.S.  Ο ‘Ομιλος Dogus ιδρύθηκε το 1951 και απασχολεί περισσότερους από 55,000 εργαζόμενους.  Κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Τουρκική και διεθνή οικονομία με παρουσία σε 8 βασικούς τομείς – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αντιπροσώπευση αυτοκινητοβιομηχανιών, κατασκευές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουρισμός, διαχείριση ακινήτων, ενέργεια και εστίαση – με περισσότερες από 330 θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.

Με έτος ίδρυσης το 1976, ο τουριστικός βραχίονας του Ομίλου, Dogus Tourism Group, δραστηριοποιείται στους τομείς της φιλοξενίας (D-Hotels and Resorts), του θαλάσσιου τουρισμού / μαρινών (D-Marin) και MICE (Antur).  H D-Hotels and Resorts κατέχει (εξ ολοκλήρου ή μέσω συνεργασιών) και διαχειρίζεται πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach και yacht clubs στην Τουρκία, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ και Καραϊβική, εγκατεστημένα σε ιστορικούς προορισμούς παγκοσμίας φήμης και κάλλους.

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. είναι  εταιρία ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών και ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, μίας από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο.  Στην καρδιά της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομίας και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *