Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά και τιμολόγια μεγαλύτερα των 500 ευρώ!!!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
– Η πληρωμή τιμολογίων αξίας άνω των 500 ευρώ με μετρητά, στις ημέρες «τραπεζικής αργίας» 
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος 
Ορκωτός λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». 
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven. 
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 – Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: 
« 1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. …. Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας….
2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται: 
α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας. 
β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. 
γ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. 
Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν. 
δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. 
ε) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργασία….…… 
5. Δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες……». 
Ήδη, στην επιχειρηματική πρακτική διαμορφώθηκαν συνθήκες κατά τις οποίες οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών , ζητούν την άμεση πληρωμή αυτών μετρητοίς, κάτι που καταρχήν αντιβαίνει, στις διατάξεις του άρθρου 23. «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες », παρ. β, ισχύουν τα εξής: « β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ». Επίσης με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013», διευκρινίστηκαν, μεταξύ άλλων τα εξής : « 
8. Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ. και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο » . 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, υπό προϋποθέσεις (εκτάκτων συνθηκών), μπορεί να αναγνωριστεί η δαπάνη/αγορά, που εξοφλήθηκε μετρητοίς. 
Συγκεκριμένα απαιτείται: 
1) Η συναλλαγή να διενεργείται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών. 
2) Η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. 
3) Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ. και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Σε κάθε περίπτωση , συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, πρέπει η Φορολογική Διοίκηση, για την διευκόλυνση των συναλλαγών, να δώσει την δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης των δαπανών/αγορών, οι οποίες εξοφλήθηκαν μετρητοίς, εφόσον η εξόφληση έγινε κατά την περίοδο από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου η οποία έχει κηρυχθεί ως τραπεζική αργία, χωρίς κάποια άλλη προϋπόθεση. 
Ήδη αντίστοιχη διευκόλυνση , προβλέπεται στο Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε.: « Υποχρεώσεις καταβολής φορολογικών και τελωνειακών οφειλών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας », όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι : « .. 4. Όσον αφορά τα Τελωνεία, τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών και συνεπώς οι συναλλασσόμενοι δύνανται να πληρώνουν τις τελωνειακές οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω web-Banking. Οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές οδηγίες στην Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr. Σημειώνεται ότι εναλλακτικά, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή, για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, οι πληρωμές δύνανται να πραγματοποιούνται τόσο με μετρητά, χωρίς περιορισμό στο ποσό, όσο και με επιταγές» . 
http://taxheaven.gr