Νέα γραφειοκρατία και έξοδα στα καταλύματα : Καρτέλα Ενηµέρωσης Πελάτη !!!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και έξοδα, φέρνει νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας την προηγούμενη Πέμπτη και η οποία προβλέπει την ανάρτηση στα καταλύματα “Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη”.
Παράγοντες της αγοράς που είναι σε θέση να γνωρίζουν κάνουν λόγο για “νέα επιβάρυνση, γραφειοκρατική και οικονομική, των καταυμάτων πάσης φύσεως, ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων, που δεν θα αλλάξει κάτι στην αγορά, ούτε στο μέτωπο των παράνομων δωματίων, ούτε στα έσοδα του Δημοσίου, ούτε στην προστασία των τουριστών”.
Μάλιστα κάνουν λόγο για “μικροεξυπηρετήσεις” σε συγκεκριμένους συνδικαλιστές που αναζητούν πόρους.
Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει καμία λεπτομέρεια στη διάταξη, ας περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες.
Η ρύθμιση έχει ως εξής:

Άρθρο 50

  1. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 (Α΄ 283), όπως ισχύει,

τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του παρόντος νόµου, δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού έχουν:

α) Κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών – µελών της Ε.Ε. οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελµατικά δικαιώµατα ξεναγού σε άλλο κράτος- µέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν προβεί σε αναγνώριση των επαγγελµατικών τους προσόντων από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Τίτλου III του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).

γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14.»

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) καταργείται.
  1. Η παρ.19 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) αντικαθίσταται ως εξής :

«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας µέχρι και εκατό κλινών, πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας από εκατό µέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας
άνω των τετρακοσίων κλινών.
Στα τουριστικά καταλύµατα του προηγούµενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας που εκδόθηκε µε βάση την εσφαλµένα δηλούµενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αρµόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήµα Λειτουργίας σύµφωνα µε τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυµα, όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόµου αυτού.»

  1. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαµβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελµατικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, µε τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φοείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *