Νόμιμη η μίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό από νομικά πρόσωπα | ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ένα από τα σοβαρά θέματα που έχουν προκύψει με τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών και εκθέτουν την χώρα διεθνώς, αναφορικά με την μίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό, λύνεται με σχετική εγκύκλιο. Μέχρι τώρα η σχετική νομοθεσία απαγόρευε ο μισθωτής να είναι νομικό πρόσωπο και έπρεπε να είναι φυσικό, δηλαδή ο τελικός πελάτης. 

Δηλαδή ένα τουριστικό γραφείο ή tour operator (ελληνικός ή αλλοδαπός) δεν μπορούσε να συνάψει σύμβαση με μία επιχείρηση ΕΙΧ με οδηγό, για να εξυπηρετεί τους πελάτες τους, έναντι αμοιβής που καταβάλλεται από το πρακτορείο και όχι από τον πελάτη. Και στη σύμβαση μίσθωσης κάθε μεταφοράς έπρεπε να αναγράφεται ως μισθωτής ο πελάτης (φυσικό πρόσωπο). Αυτό εθεωρείτο παράνομο και επιβάλλονταν σημαντικά πρόστιμα. Πλέον με την εγκύκλιο αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως ότι είναι νόμιμο.

Η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος έχει ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 6ΣΚΓ465ΧΘΞ-868
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/03/2024
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 79210 Βαθμός Προτ/τας:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Ειρ. Παυλή
Τηλέφωνο : 210 6508094
e-mail : [email protected]
ΘΕΜΑ: Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από νομικά πρόσωπα και
ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές
Σχετ.: (α) Το από 4 Αυγούστου 2023 έγγραφό σας
(β) Η υπ. αρ. πρωτ. Οικ Α 43545/16-7-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΕΙ465ΧΘΞ-Ε4Ζ) εγκύκλιος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
εφαρμογή έχει, σε ότι αφορά την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από
νομικά πρόσωπα, η (β) σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Θέματα
εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας
Επιβατηγών Ιδιωτικών Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κατά τις διατάξεις των περιπτ. 1 έως 5 της υποπαρ.
Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222), του ν.4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
κανονιστικών πράξεων» και συγκεκριμένα η περίπτωση 1 αυτής.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ισχύει:
«Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που συμπληρώνονται στη σύμβαση ενοικίασης (συμφωνητικό
εκμίσθωσης) και καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο, ισχύουν τα εξής: Στην περίπτωση που
Μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε στα στοιχεία του μισθωτή (στοιχείο ii) απαιτητά είναι η
Επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Φυσικό Πρόσωπο που δεν επιβαίνει
στο όχημα ή Νομικό Πρόσωπο, συμπληρώνεται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη στο στοιχείο (ix).
Για παραβάσεις των προαναφερθέντων υποχρεώσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την
κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

Προς διαφύλαξη, σε συνάρτηση με τα δικαιώματα άλλων επαγγελματικών τάξεων, όπως αυτή των
αυτοκινητιστών, των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής του έργου της ολικής εκμίσθωσης
Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας κατά
την κείμενη ως άνω αναφερθείσα νομοθεσία, ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε
του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ή
των προς παραλαβή επιβατών, κατά περίπτωση. Παρομοίως, εφόσον η μεταφορά επιβατών
εκτελείται από τα πρόσωπα της περ.1 της υποπαρ.Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του
ν.4093/2012 στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με Νομικό Πρόσωπο, τότε
εντός του οχήματος θα τηρείται και θα επιδεικνύεται οποτεδήποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο
ελέγχου, αντίγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένης (συμβατικά ή ψηφιακά) έγγραφης συμφωνίας από
όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς.
Τέλος, εξυπακούεται ότι συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών και
αποτελούν κοινές συμβάσεις, διέπονται από τις γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με τα
θέματα των ενοχών να ρυθμίζονται στο δεύτερο βιβλίο αυτού (άρθρα 287-946), και εμπορικού
δικαίου και εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία»
Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο καταχωρείται στο ψηφιακό Μητρώο
φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό (https://edxeix.yme.gov.gr/)
και εκτελείται μία σύμβαση μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, όταν ο μισθωτής είναι νομικό
πρόσωπο, χωρίς καμία διάκριση να γίνεται στο ποιο είναι το νομικό πρόσωπο. Η ίδια εγκύκλιος άρα
εφαρμόζεται στην περίπτωση που τουριστικά γραφεία λειτουργούν ως μισθωτές και συνάπτουν
συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό.
Σαφώς λοιπόν κανένα κώλυμα δεν υφίσταται στην σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων
με οδηγό από τουριστικά γραφεία (νομικά πρόσωπα), ως μισθωτές.
Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Χριστίνα Αλεξοπούλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
Σ.Ε.Ε.Μ.Ο., Σωματείο Εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό Κέρκυρας
Σ.Ε.Ο.Ο.Κ., Σωματείο Εκμισθούμενων Οχημάτων με Οδηγό Κυκλάδων
Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο., Επαγγελματικό Σωματείο Επιχειρήσεων Δωδεκανήσου Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ
με Οδηγό
Email: [email protected]
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ([email protected])
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών)
2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, (contact@yna. gov.gr)
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών)
3. Υπουργείο Τουρισμού
Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης ([email protected])
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σταϊκούρα
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κας Χ. Αλεξοπούλου
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Μεταφορών

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *