air

Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Αερομεταφορές, Πλοία, Τρένα και Μεταφορές

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνεχίζουμε την δημοσίευση των μέτρων – συστάσεων, που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κομισιόν, στο παρόν ρεπορτάζ, με όσα αφορούν σε Αερομεταφορές, Πλοία, Τρένα και Μεταφορές.

Το κείμενο έχει ως ακολούθως:

 1. Η επιδημία του Κορωνοϊού έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα στην ΕΕ.  Τα μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας οδήγησαν σε δραματική μείωση στις μεταφορές και ειδικά στην επιβατική δραστηριότητα. Οι εμπορικές ροές έχουν επηρεαστεί λιγότερο, εν μέρει χάρη στις συλλογικές προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι μεταφορές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται, αν και υπήρξε μείωση λόγω της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και της διακοπής της λειτουργίας των αλυσίδων εφοδιασμού.
 2. Η Επιτροπή έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους περιορισμούς στα μη απαραίτητα ταξίδια και έχει προτείνει ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για μέτρα ελέγχου των συνόρων, για την εφαρμογή των Πράσινων Λωρίδων για τις μεταφορές cargo, για τη διευκόλυνση των αεροπορικών φορτίων, και για τους ναυτικούς, τους επιβάτες και άλλα άτομα που βρίσκονται στα πλοία. Η Επιτροπή έχει προσφέρει οδηγίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας των επιβατών και  εργαζομένων στις μεταφορές χωρίς να διακόπτονται οι μεταφορές φορτίων.
 3. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των ατόμων και ενδέχεται να επηρεαστούν οι μεταφορές φορτίων, τα μέτρα και οι συστάσεις για τη μετακίνηση των αγαθών, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που ασκούν κρίσιμα επαγγέλματα, τη διέλευση και τον επαναπατρισμό επιβατών και πληρωμάτων πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται με συνέπεια και συντονισμένο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη.
 4. Καθώς η δημόσια υγεία αρχίζει να βελτιώνεται,  είναι σημαντικό οι υπηρεσίες μεταφορών και η συνδεσιμότητα να αποκαθίστανται σταδιακά εντός των ορίων που επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, δεδομένου ότι αποτελούν βασικούς παράγοντες της ΕΕ και της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και θεμελιώδη μέρη της καθημερινής ζωής των Πολιτών της ΕΕ.
 5. Στις 15 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέβαλε έναν κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο πορείας που παρουσιάσει προτάσεις για την άρση των μέτρων περιορισμού του Κορωνοϊού. Στο κοινό αυτό πλαίσιο αναφέρεται, ότι η Επιτροπή θα “προτείνει  λεπτομερέστερες οδηγίες για τον τρόπο σταδιακής αποκατάστασης των υπηρεσιών μεταφοράς, της συνδεσιμότητας και της ελεύθερης μετακίνησης μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση με το βλέμμα στις καλοκαιρινές διακοπές”.
 6. Η υγεία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στις μεταφορές και των επιβατών, παραμένει η βασική προτεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν  υποκείμενες ιατρικές παθήσεις. Η χαλάρωση των περιορισμών  θα πρέπει συνεπώς να είναι σταδιακή για την προστασία της υγείας και να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα μεταφοράς και οι υπηρεσίες, καθώς και άλλα συναφή τμήματα (π.χ. συνοριακοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα), μπορούν να προσαρμοστούν εκ νέου σε μεγαλύτερο αριθμό εμπορευμάτων και επιβατών. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από  εκστρατείες επικοινωνίας που θα ανανεώνονται διαρκώς, έτσι ώστε  να διασφαλίζεται ότι τα άτομα που ταξιδεύουν μπορούν να σχεδιάζουν και να ενεργούν με πλήρη επίγνωση της κατάστασης, και ως εκ τούτου να φέρουν ατομική ευθύνη ως προς την τήρηση των συστάσεων υγείας κατά τα ταξίδια τους.
 7. Η προοδευτική αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφοράς και της συνδεσιμότητας θα εξαρτηθεί πλήρως από την προσέγγιση των ταξιδιωτικών περιορισμών, των επιδημιολογικών αξιολογήσεων, καθώς και των ειδικών ιατρικών συμβουλών σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ  πρέπει ακολουθούν πλήρως τις πολικές που έχει θέσει σε εφαρμογή το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
 8. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούνται από γενικές αρχές που ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς και από συγκεκριμένες συστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τα χαρακτηριστικά κάθε τρόπου μεταφοράς, οι οποίες ταυτόχρονα θα είναι ρεαλιστικές. Στόχος τους είναι να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο σταδιακής αποκατάστασης των υπηρεσιών μεταφοράς, της συνδεσιμότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατόν, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία των εργαζομένων και των επιβατών. Πρέπει να εφαρμόζονται για μεταφορές εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το διασυνοριακό χαρακτήρα των μεταφορών, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εφαρμόζονται επαρκώς μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, μόλις το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση.

  primagel
  adv
 9. Η επιδημία  έχει επηρεάσει ολόκληρη την ΕΕ, αλλά οι επιπτώσεις της διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των περιοχών. Για να αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ με τρόπο ασφαλή για όλα τα  άτομα, και προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μηδενικού ρίσκου, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, δεν είναι εφικτή, αλλά οι κίνδυνοι πρέπει να ελαχιστοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο καθ ‘όλη τη διάρκεια της επιδημίας. Μέχρι να αναπτυχθεί  ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, παραμένει η πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος μετάδοσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταρτιστούν εκπονηθούν σχέδια για την ενδεχόμενη επανεισαγωγή μέτρων, εάν χρειαστεί.
 10. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης της επιδημίας  και του διεθνούς χαρακτήρα των μεταφορών, είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο για την αμοιβαία αποδοχή της κατάστασης της δημόσιας υγείας και των μέτρων που ισχύουν μεταξύ χωρών, περιφερειών και περιοχών, μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς.

Αρχές για την ασφαλή και σταδιακή ανάκαμψη της μεταφοράς των επιβατών

 1. Κάθε μέσο μεταφοράς θα επανεκκινήσει σταδιακά τη λειτουργία υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των επιβατών.
 2. Τα μέτρα που ενδέχεται να περιορίσουν τη δραστηριότητα, καθώς και τα μέτρα που αφορούν την υγεία και την πρόληψη πρέπει να εφαρμοστούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα με αναλογικό τρόπο. Τα μέτρα θα πρέπει να ακολουθούνται από διαφάνεια και μην ενέχουν διακρίσεις.
 3. Πρέπει να υπάρχει συνεχής καταγραφή και αξιολόγηση των μέτρων και να αντικαθίστανται όταν κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος της εφαρμογής τους,
 4. Τα κράτη της ΕΕ πρέπει να δουλέψουν από κοινού και συντονισμένα μεταξύ τους αλλά και με άλλα κράτη.
 5. Τα ασφαλή μέτρα στις μετακινήσεις θα πρέπει να εντοπίζονται και να μην υπάρχει ένας γενικός περιορισμός με αποτέλεσμα την παράλυση των μετακινήσεων.
 6. Η μεταφορά φορτίων θα πρέπει να προστατεύεται και να διασφαλίζεται η συνέχιση των ανεφοδιαστικών γραμμών
 7. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί στις μεμονωμένες μετακινήσεις αρχικά σε τοπικό επίπεδο.
 8. Θα πρέπει να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των μαζικών μετακινήσεων με στόχο την παροχή εναλλακτικών.
 9. Σε κάθε σταθμό μεταφοράς θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά
 10. Οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την κατάλληλη πληρότητα ως προς τα οχήματα μεταφοράς
 11. Είναι απαραίτητο να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες για τους παρόχους μεταφορών και υπηρεσιών.

Προστασία των εργαζομένων

Όσοι έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες θα πρέπει να φορούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και να ενημερώνονται από τους εργοδότες για τις οδηγίες και τα μέτρα που συστήνουν οι αρμόδιες αρχές.

Προστασία επιβατών

Πρέπει να ληφθούν τα μέτρα για την προστασία μέσω του περιορισμού της επαφής με τους εργαζομένους και τους υπόλοιπους επιβάτες. Αυτά αφορούν:

 1. Τη χρήση μάσκας και γαντιών
 2. Τη μείωση του συνωστισμού
 3. Την εφαρμογή προστατευτικών πλαισίων
 4. Ειδικές λωρίδες και σημάνσεις με στόχο την αποφυγή συνωστισμού
 5. Παροχή πληροφοριών για την ορθή συμπεριφορά και τα εφαρμοζόμενα μέτρα
 6. Ειδικά μέτρα κατά την επιβίβαση και τους ελέγχους ασφαλείας και μέτρα για περιορισμό της επαφής
 7. Να δίνεται προτεραιότητα σε άτομα περιορισμένης κινητικότητας και ηλικιωμένους
 8. Συνεχής απολύμανση των οχημάτων
 9. Απομόνωση κρουσμάτων
 10. Ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων και εξακρίβωση κρατήσεων
 11. Λήψη μέτρων από τα καταστήματα λιανικής
 12. Λήψη μέτρων για ιχνηλάτιση και εθελοντική παροχή δεδομένων από τους επιβάτες

ΙΙΙ.  Πρακτικές Οδηγίες ειδικών μέτρων για την εξασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς επιβατών με όλα τα μέσα συμφραζόμενες με την πανδημία COVID-19

 1. Οριζόντιες συστάσεις
 2. Οι παρα πάνω αρχές θα πρέπει να είναι οδηγός του συνόλου της σταδιακής επανεκκίνησης και αύξησης μεταφοράς επιβατών εντός ΕΕ, και για όλα τα είδη μεταφορών κατά την διαδικασία εξόδου από τους περιορισμούς λόγω COVID-19 και την μεταγενέστερη ανάκαμψη. Οι κοινές αυτές αρχές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την κοινής αποδοχής εφαρμογής μέτρων εντός ΕΕ αλλά και με χώρες εκτός ΕΕ ούτως ώστε να υπάρξει συνέχεια των μεταφορών. Όπως τονίστηκε παραπάνω, κάποιες αρχές και μέτρα πρέπει να επιβληθούν σε όλα τα κεντρικά σημεία μεταφορών καθώς και οχημάτων με εξειδικευμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψην τις ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου μεταφοράς και τις ανάγκες αυτού.
 3. Τα οριζόντια μέτρα συμπεριλαμβάνουν:
  1. Κατά την αρχική χαλάρωση των περιορισμών, ο αριθμός επιβατών να είναι μειωμένος σε ορισμένους τύπους οχημάτων για να εξασφαλιστεί η απόσταση μεταξυ επιβαίνοντων.
  2. Προεραιτική χρήση συστημάτων ανίχνευσης επαφών θα πρέπει να ληφθεί υπόψην ως ένα επιπλέον επίπεδο προστάσιας.
  3. Προσωπικό θα πρέπει να έχει προμηθευτεί με PPE και όπου δύναται να διαχωρίζεται από επιβάτες με φυσικά εμπόδια.
  4. Συχνή καθαριότητα και απολύμανση των κεντρικών σημείων μεταφορών και οχημάτων καθώς και αυξημένη συχνότητα αποκομιδής σκουπιδιών.
  5. Συστηματική εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης χεριών με ενθάρρυνση της χρήσης τους.
  6. Ενίσχυση των συστημάτων εξαερισμού, φιλτραρίσματος αέρα, και όπου δύναται η αύξηση χρήσης φυσικού εξαερισμού.
  7. Η χρήση μάσκας από επιβάτες και ειδικά στα σημεία όπου η ενδεδειγμένες αποστάσεις δεν μπορούν να τηρηθούν.
  8. Εισιτήρια και πληροφορίες πρέπει να δίνονται ηλεκτρονικά και με αυτοματισμούς. Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων πρέπει να προβάλλεται με κάθε τρόπο και ως προτεραιότητα, ως επίσης και το ηλεκτρονικό check in, έκδωση εισιτηρίου και εγγραφή.
 1. Το Check-in, loading and unloading αποσκευών θα πρέπει να οργανωθεί με τρόπο ο οποίος δεν θα προκαλεί συνωστισμό επιβατών.
 2. Προπώληση η παραγγελία υπηρεσιών η σίτησης εντός του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δίδεται ως επιλογή την στιγμή της κράτησης για να μειωθεί η επαφή μεταξύ προσωπικού και επιβατών.
 3. Προσβάσιμες πληροφορίες των εφαρμοζομένων μέτρων ασφαλείας καθώς και τα υποχρεωτικά ήδη ατομικής ασφάλειας των επιβατών πρέπει να θπάρχουν αναρτημενες τόσο στα κέντρα μεταφορών όσο και στα οχήματα μεταφοράς και αυτά να γίνονται γνωστά πριν οποιαδήποτε μεταφορά.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι, Tour Operators, transport operators και οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς όλων των ειδών θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία να είναι ειδικά για κάθε είδος μεταφοράς. Αυτά πρέπει να είναι συμβατά με τις γενικές καθώς και τις ειδικές αρχές και εισηγήσεις όπως αυτές φαίνονται στις οδηγίες αυτές.  Αυτά τα μέτρα πρέπει να αναθεωρούνται συνεχώς και, όπου χρειάζεται, να αλλάζουν για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα τους στο να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων και επιβατών.
 5. Επιπλέον τα ακόλουθα μέτρα λαμβάνουν υπόψην υα ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες του κάθε τύπου μεταφοράς και πως ια εφαρμοστεί.
 6. Αερομεταφορές
 7. Ο Αεροπορικός τομέας έχει μεγάλη πείρα στο πεδίο διαχείρισης κινδύνου ασφαλείας και είναι συνηθισμένος να λειτουργεί με προκαθορισμένες και αυστηρά ελεγχόμενες παραμέτρους. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επιβατών ότι η αερομεταφορές είναι ένας ασφαλής τρόπος ταξιδιού θα είναι κλειδί για την έξοδο από την κρίση. Για τον σκοπό αυτό είναι ουσιώδες οι αερομεταφορείς και οι υγειονομικοί φορείς να επικοινωνούν με έμφαση όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουν καθώς και το πως αυτά τα μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Ο τομέας αερομεταφορών θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέτρα είναι εμφανή, οργανωμένα και επικοινωνούνται στους επιβάτες συνεχώς.
 8. Μειώνοντας το ρίσκο εξάπλωσης του COVID-19 πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην διαχείριση κινδύνου και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων παρακολούθηση συμμόρφωσης, επανεξέταση των μέτρων σε τακτά διαστήματα και προσαρμόζωντας μέτρα στις καινούργιες ανάγκες ανλάλογα με τις αλλαγές στην μεθοδολογία και τεχνολογία – πάντα υπολογίζοντας όμως ότι τα αεροδρόμια και αερογραμμές δεν είναι εγκεκριμένες να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, όπως υγειονομικό έλεγχο επιβατων ή αποφάσεις για την υγεία αυτών. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να δίδονται από τις αρμοδιες αρχές.
 9. Για την εξασφάλιση ότι τα μέτρα κατά την αναχώρηση και την άφιξη είναι συγκρίσιμα και για την αποφυγή των αερομεταφορών να είναι δυσκίνητα η ακόμη και αδύνατα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα είναι βασισμένα στις κοινές αρχές μας και ότι το κάθε σημείο εξόδου και εισόδου έχει κάνει τα απαραίτητα για να μειώσει τον κίνδυνο υγείας των επιβατών και ότι τα κάθε σημείο εξόδου και εισόδου θα αποδεκτεί τα μέτρα το καθενός σημείου. Για να το διασφαλίσουμε αυτό είναι χρήσιμο να αναπτύξουμε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση. Χρησιμοποιώντας παρόμοια πρότυπα και εφαρμόζοντας αμοιβαιότητα όσον αφορά τα μέτρα και την αποδοχή τους αυτό θα είναι θεμελιώδες εργαλείο για την αερομεταφορά στην ΕΕ και παγκοσμίως. Επομένως είναι επιτακτική η στενή συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
 10. Σε συνεργασία με την Ευρωπαική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και όλες τις αρμόδιες αρχές, η Ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφαλείας αεροπορίας (EASA) θα δώσει στις επόμενες εβδομάδες κατευθυντήριες γραμμές για να υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση και να βοηθήσει τους εθνικούς οργανισμους αερομεταφορών, αερογραμμές, αεροδρόμια και άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτές οι τεχνοκές προδιαγραφές θα λαμβάνουν υπόψην τις αρχές για την διαχείρηση ασφαλείας του Ευρωπαικού τομέα αερομεταφορών και θα αποτελέσει την βάση για ένα πρωτόκολλο υγειονομικής ασφάλειας αερομεταφορών το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ.
 11. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να συμπεριλα,μβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
  1. Ενίσχυση του αερισμού, φιλτράρισμα αέρος νοσκομειακών προδιαγραφών, και κάθετη ροή αέρα.
  2. Περιορισμός του ρίσκου μόλυνσης κατά την διάρκεια όλης της διαδικασίας ταξιδιού (π.χ αποφυγή συγρνωτισμού, μειώνοντας την επαφή μέσα στο αεροπλάνο, χρησιμοποιόντας την πιο ορθή χρήση των θέσεων, και χρησιμοποιόντας ηλεκτρονικά έγγραφα και πληρωμές όπου είναι εφικτό.
  3. Μειώνοντας την κίνηση εντός του αεροπλάνου (λιγότερες αποσκευές, λιγότερη επαφή με το πλήρωμα).
  4. Επαρκής διαχείριση της ροής επιβατών (π.χ προτείνετε άφιξη στο αεροδρόμια νωρίτερα, ηλεκτρονικό check in, αποφυγή συγρωτισμού, και αποφυγή επαφής στα σημεία εναπώθησης αποσκευών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων διαβατηρίων, παραλαβής αποσκευών). Πληροφορίες για αυτά τα μέτρα θα πρέπει να δίνονται στους επιβάτες πριν την αναχώρηση τους.
 12. Οι προσεχής τεχνικές προδιαγραφές των EASA / ECDC θα περιέχουν επιπρόσθετα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, με σκοπό την αναδίπλωση μέτρων για την λειτουργία πτήσεων με συνάφεια σε όλη την ΕΕ.
 13. Οδικές Μεταφορές
 14. Υψηλά επίπεδα υγιεινής σε όλους τους σταθμούς, χώρους ξεκούρασης (π.χ. σε αυτοκινητόδρομους), κλειστά parking, και σταθμοί ανεφοδιασμού / φόρτισης, πρέπει να τυγχάνουν συχνού καθαρισμού και απολύμανσης γιοα να μειωθεί ο κλινδυνος μόλυνσης για τους χρήστες.  Επιβάλλεται ο έλεγχος της ροής επιβατών στους σταθμούς και το κλείσιμο σημείων τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την δημόσια υγεία επαρκώς θα πρέπει να υπολογιστεί.maroulis
 15. Μεταφορές με Λεωφορείο: Για την σταδιακή έναρξη των μεταφορών με λεωφορεία, θα χρειαστούν κατάλληλα μέτρα τα οποία ξεχωρίζουν τις τοπικές με τις μακρινές οδικές υπηρεσίες. Ειδικά γα διεθνής υπηρεσίες η προσέγγιση θα πρέπει να γίνει μεταξύ Χωρών Μελών και οργανωτών ούτες ώστε να είναι αποτελεσματική.  Θα πρέπει να επιβληθούν πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, την χρήση πίσω πόρτας για επιβίβαση, χρήση παραθύρων για αερισμό όσο περισσότερο γίνεται αντί κλιματιστικού.  Επιπλέον οι θέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθολογισμό (π.χ οικογένειες να κάθονται μαζί ενώ άγνωστοι να μην κάθονται μαζί).  Σε mini-buses οι επιβάτες δεν θα μπορούν να καθήσουν δίπλα στον οδηγό εκτός και αν υπάρχει διαχωριστικό.  Οι εταιρείες τοπικών δρομολογίων θα μπορούν να ξαναρχίσουν τις υπηρεσίες τους εξαρτώμενου πάντα από τον εθνικό σχεδιασμό.  Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, οι Χώρες Μέλη πρέπει να έχουν διαδικασίες για την γρήγορη προσαρμογή των υπηρεσιών χωρίς όμως να διακινδυνεύουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.  Όπου είναι δυνατόν, η επαφη των εργαζομένων με τις αποσκευές να είναι όσο πιο μικρή γίνεται και οι επιβάτες να μπορούν να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τις δικές τους αποσκευές.
 16. Μεταφορά με Minivan/Ταξί: Οι υπηρεσίες ταξί και Minivan δεν είχαν σταματήσει αλλά λειτουργούσαν με περιορισμούς όπως ένα άτομο ανά ταξί ή μόνο μέλη της ιδίας οικογενείας. Αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με ειδικά μέτρα υγιεινής.  Οι εταιρείες θα πρέπει να προμηθεύουν τους οδηγούς με μάσκες και απολυμαντικά.  Το εσωτερικό των οχημάτων θα πρέπει να απολυμένεται όσο πιο συχνά είναι εφικτό.  Οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν την φυσική επαφή με τους επιβάτες και η ηλεκτονική πληρωμή πρέπει να ενθαρρύνεται.  Οι εταιρείες να προμηθεύσουν διαχωριστικά για να μειωθεί η επαφή μεταξύ οδηγού και πελατών.  Οι επιβάτες δεν πρέπει να κάθονται δίπλα στον οδηγό εκτός κι αν υπάρχει διαχωριστικό.  Οι εταιρείες πρέπει να προμηθεύουν τους επιβάτες για την λειτουργία των οχημάτων πριν την επιβίβαση τους.ose
 17. Μεταφορές με Τρένο
 18. Για την επιβατική κίνηση να επανεκκινήσει, είναι σημαντικό να διαβεβαιώσει τους επιβάτες ότι η μαζική μεταφορά είναι ασφαλείς. Τα μέτρα πρέπει να κοινοποιηθούν, να είναι εμφανή και αποτελεσματικά.  Ειδικά για διεθνή ταξίδια τα μέτρα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ των Χωρών Μελών και των εταιρειών.  Οι φορείς και συντεχνίες προχωρούν για την θέσπιση κοινών κανόνων.
 19. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιβατών που μεταφέρονται κάθε μέρα, καθώς και τον αριθμό των σταθμών, η συμμόρφωση στοιυς γενικούς κανόνες ασφαλεία και ειδικά στην τήρηση αποστάσεων, θα εξαρτηθεί από την ατομική ευθύνη του κάθε επιβάτη. Τακτικοί έλεγχοι θα διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο τήρησης.
 20. Επειδή οι μεταφορές συνεχίζονταν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας υπάρχουν μέτρα θεσπισμένα τα οποία μπορούν να διατηρηθούν και να προσαρμοστούν όπου χρειάζεται:
  1. Τήρηση αποστάσεων πρέπει να εφαρμόζεται στα τρένα όπου χρειάζεται και ειδικά όσο τα νούμερα των επιβατών είναι χαμηλά. Για να διατηρηθεί η τήρηση αποστάσεων, όπου χρειάζεται να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων.
  2. Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικές κρατήσεις αριθμημένων θέσεων σε μακρινά δρομολόγια, με στοιχεία επιβατών συμπεριλαμβανομένων των σημείων άφιξης και αναχώρισης. Αλλιώς, και ειδικλα για κοντινά ταξίδια, οι επιβάτες να αφήνουν κενές θέσεις μεταξύ τους εκτός εάν είναι ιδίας οικογενείας.
  3. Οι εταιρείες να χρησιμοποιούν συστήματα μέτρησης επιβατώνβ στα τρένα , ειδικά στα τρένα προαστιακών και υπηρεσιών αστικού ιστού (με βάση το βάρος, τα βήματα στην είσοδο, καθώς και αλγόριθμους πρόσθεσης μέσω CCTV καμερών οι οποίοι όμως δεν παράγουν ανγνώριση προσώπου) για να διαχειριστούν την ροή επιβατών. Τα δρομολόγια και η διαδρομή επιβατών θα πρέπει να είναι ελαστικά για να παράγουν το μέγιστο πελατολόγιο αλλά με ένα συντονισμένο τρόπο που θα αντικατοπτρίζει την ανάγκη μείωσης συγχρωτισμού.
  4. Η διαχείριση ροής επιβατών πρέπει να γίνεται σε κάθε σταθμό. Όπου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια επιβατών θα πρέπει να συζητηθεί η πιθανότητα του κλεισίματος των σταθμών αυτών.
  5. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η κίνηση σε ώρες εκτός αιχμής με κίνητρα όπως χαμηλοτέρων τιμών για να αποφευχθεί συνωστισμός.
  6. Για να αποφευχθεί το άγγισμα χερουλιών η κουμπιών, οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν αυτόματα ή από τον οδηγό σε κάθε σταθμό.
 21. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), ο οποίος έχει την κατάλληλη εμπειρία μγια τις λειτουργίες σιδηροδρόμων και με τις Κοινές μεθόδους ασφάλειας, ως επίσης και ένα εκτενές δίκτυο καναλιών επικοινωνίας (με τοπικές αρχές, εταιρίες και κατασκυεαστές) είναι έτοιμος να παίξει σημαντικό ρόλο για να διασφαλιστεί η αμηβαία πολιτική καλής πρακτικής. Η πρωτοβουλία Shift2Rail Joint Undertaking ήδη διερευνά της πιθανότητες για να βοηθήσει στην ανάπτυξη εφαρμογών βασιζόμενες σε στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση του συνωστισμού στους σταθμούς και τα οποία θα βοηθήσουν τις δημόσιες μεταφορές εν γένει.
 22. Πλωτές Μεταφορές
 23. Οι πλωτές μεταφορές επιβατών έχουν μειωθεί σημαντικά. Θα χρειαστούν μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο των επιβατών όσο και του πληρώματος. Τα μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον τύπο του σκάφους και το μήκος του ταξιδιού, το οποίο ποικίλλει στον τομέα αυτό.  Μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί ο αριθμός των σκαφών καθώς και η συχνότητα ειδικά όσον αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές η νησιά. με απομακρυσμένες περιοχές και νησιά.
 24. Tα μέτρα για τους εργαζόμενους στις θαλάσσιες μεταφορές περιγράφονται λεπτομερώς στις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία της υγείας των ατόμων στα πλοία. Οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε πλοία και σε λιμάνια, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και επαρκή ιατρική περίθαλψη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι άμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων που βρίσκονται επί του σκάφους πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης
 25. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) είναι έτοιμος να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών που μπορούν να είναι χρήσιμες για τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. σχετικά με την παρακολούθηση σκαφών, την αναφορά υγείας κ.λπ.). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή φύση της ναυτιλίας, η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), θα είναι σημαντική για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας συνεργασίας και της ισοδυναμίας και της αμοιβαιότητας μεταξύ των μέτρων και πρακτικών που σχετίζονται με το COVID-19.
 26. Με την υπάρχουσα εμπειρία και τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη, τους φορείς εκμετάλλευσης και όλες τις άλλες οντότητες που εμπλέκονται στις πλωτές μεταφορές (λιμένες, τερματικοί σταθμοί πορθμείων, αρμόδιες εθνικές αρχές) πρέπει να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα:
  1. ένα. Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις απόστασης μπορούν να τηρηθούν στα σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού των επιτρεπόμενων επιβατών.
  2. Να περιοριστεί η πρόσβαση στις αποβάθρες επιβίβασης στους επιβάτες με εισιτήρια. εκχώρηση θέσεων σε επιβάτες.
  3. Οι λιμένες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές λωρίδες για να χωρίζουν την είσοδο και την έξοδο των επιβατών.
  4. Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, να μετακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επιβάτες σε ανοιχτούς χώρους του σκάφους.
  5. Σε περίπτωση που οι επιβάτες συνιστώνται ή ζητούνται να παραμείνουν στα οχήματά τους με πλοία κατά τη διάρκεια σύντομων ταξιδιών (π.χ. λιγότερο από μία ώρα), ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτά καταστρώματα, εκτός εάν ληφθούν πρόσθετες προφυλάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ. Όπου απαιτείται, η χωρητικότητα των καταστρώματος πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και το προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο στην καταστολή της πυρκαγιάς.
  6. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των σκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων πρέπει να ακολουθούν τις «Προτεινόμενες διαδικασίες» 21 της κοινής δράσης της ΕΕ για τους Υγιείς Πύλες.celestyal
  7. Τα κρουαζιερόπλοια και, κατά περίπτωση, τα πλοία θα πρέπει να αναπτύξουν ειδικά πρωτόκολλα καθαρισμού και υγιεινής που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ καμπινών επιβατών.
  8. Πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα μεταξύ χειριστών πλοίων και χερσαίων εγκαταστάσεων για άτομα με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες διαλογής, να παρέχονται χώροι για καραντίνα και να υπάρχει επαρκής αλληλεπίδραση με το άτομο στην καραντίνα.
  9. Τα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να έχουν επαρκή ικανότητα test για το COVID-19 επί του σκάφους, και για χρήση όταν υπάρχει υποψία ότι ένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος έχει μολυνθεί.
 27. Τα προηγούμενα κρούσματα COVID-19 στα κρουαζιερόπλοια έχουν επισημάνει την ιδιαίτερη ευπάθεια των κλειστών περιβαλλόντων κατά τη διάρκεια μακρών ταξιδιών. Πριν από την επαναλειτουργία των κρουαζιερόπλοιων, οι χειριστές πλοίων πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης επί του πλοίου και την παροχή επαρκούς ιατρικής περίθαλψης σε περίπτωση μολύνσεων. Η σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών κρουαζιέρας πρέπει να συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της δημόσιας υγείας στις ενδιαφερόμενες χώρες. Πριν από την έναρξη των ταξιδιών, οι χειριστές κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να διασφαλίζουν με λιμάνια κατά μήκος της διαδρομής ότι, εάν χρειάζεται, μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις για τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος για ιατρική περίθαλψη και ότι μπορούν να οργανωθούν επαναπατρισμοί και αλλαγές πληρώματος. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει και να συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιτρέψουν αλλαγές στο πλήρωμα στους λιμένες τους.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *