©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι νέες ρυθμίσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή | Πότε επιστρέφεται | Περίοδος χάριτος | Έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση | ΦΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απόφαση για την επιστροφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση:

-Για το χρονικό διάστημα έως και την 30η Ιουνίου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

-Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

-Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

-Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ, ΕΔΩ

Η τροποποίηση

Η τροποποίηση της απόφασης έχει ως εξής:

1. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής
της ενίσχυσης
1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.
2. Για το χρονικό διάστημα έως και την 30ή Ιουνίου 2022
παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιού-
χος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδή-
ποτε τμήμα της ενίσχυσης.
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επι-
στρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρω-
τέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις,
εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης
δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμε-
νου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.
Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ κατα-
βολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυ-
σης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί
του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το
ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και
η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.
4. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της λη-
φθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό), ως εξής:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα
από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφό-
σον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού
έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ
φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε
η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδικά οι εται-
ρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν
το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.
ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφό-
σον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70%
σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπη-
ρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει
ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδι-
κά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να
πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.
γγ) Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για όλες
τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις υποπερι-
πτώσεις αα και ββ, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της
παρ. 1 του άρθρου 10.
β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα
από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020,
όπως αυτό προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφό-
σον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού
έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ
φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε
η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδικά οι εται-
ρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν
το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.
ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για
όλες τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην
υποπερ. αα, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1
του άρθρου 10.
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσε-
ων α και β το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών
και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογι-
κού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υπο-
βληθεί μέχρι την 31η.03.2022.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτομα-
τοποιημένα από την ΑΑΔΕ.
Για τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού διενερ-
γείται στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
5. Η ΑΑΔΕ υπολογίζει με βάση τα διαθέσιμα σε αυτή
στοιχεία το επιστρεπτέο ποσό και αποστέλλει, στη ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Οικονομικών, λίστα με τα στοιχεία ταυ-
τοποίησης του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή
νομικού προσώπου) και κατ’ελάχιστον ονοματεπώνυμο
και πατρώνυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση
έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
φορολογίας εισοδήματος και το επιστρεπτέο ποσό, ολο-
γράφως και αριθμητικώς.
Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τη λίστα
του προηγούμενου εδαφίου εκδίδει νόμιμο τίτλο για την
είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού. Η ΑΑΔΕ καταχωρεί
τα στοιχεία του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων και εκδίδει τις σχετικές ταυτότητες οφειλής, κατά
την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Μετά την καταχώριση του χρέους η φορολογική δι-
οίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά
στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην
επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e- Κοινοποιήσεις και
αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το
προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλ-
λεται ταχυδρομικά.
Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης
εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ
(«myAADE»).
6.Το ποσό της επιστροφής μετά την είσπραξή του εμφα-
νίζεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους Ανα-
λυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων1590305001 «Επιστροφές
μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής από ατομικές επιχειρήσεις» και 1590305002 «Επιστρο-
φές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής από ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή».
7. Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρε-
πτέα προκαταβολή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης και δεν επιτρέπεται η υπαγωγή
αυτών σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει
νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης
διοικητικού οργάνου.
Τα προς επιστροφή ποσά που βεβαιώνονται, επιβαρύ-
νονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
8. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανω-
τέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και
εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, μέχρι και
την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15%
προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το
οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής
μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και:
α) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Προ-
σωρινού Πλαισίου, δεν συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο
σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο, της παρ. 1 του
άρθρου 5 ή
β) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Κα-
νονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής για
το σκοπό υπολογισμού του ορίου σώρευσης της παρ. 2
του άρθρου 5.
9. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδε-
δειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και
2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με
τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021
(Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021
(Β’3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 (Β’3863)
και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επι-
στρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Για τον σκοπό αυτό
αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών από την οικεία περιφέρεια ή σε περίπτωση
αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, καταστάσεις
με τα στοιχεία (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, Έδρα – υποκατάστημα)
των επιχειρήσεων ή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με
την οποία βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή οι αγροτικές
εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν
πληγεί από τις πυρκαγιές του προηγούμενου εδαφίου.
Κατ’εξαίρεση για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υπο-
κατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότη-
τας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021,
το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.
10. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργα-
σία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων μεριμνούν για την ενημέρωση του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρή-
σει από την Σεπτεμβρίου 2020 έως την
31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που
είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοι-
χείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το
επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την
1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που
είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται
να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την
31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που
είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Για τον έλεγχο, από
τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η
επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την
1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύ-
σεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι
λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι
οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζομένων
αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020
και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον
μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγ-
γελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται
ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6
ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του
ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020 έως
και Δεκέμβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των
μηνών, ήτοι με τον αριθμό τέσσερα (4). Εάν το αποτέ-
λεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020,
κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέ-
ρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζο-
μένων. Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το
ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούσε η
επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και κατά την
1η Μαρτίου 2020.
Για τον ανωτέρω έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως
αυτά διαβιβάζονται από το ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ για το
σκοπό αυτό».
3. Η παρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων είναι άμεσα απαιτητό:
α) το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην πε-
ρίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν
τήρησε τους όρους της παρούσας ή
β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτω-
ση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού
από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορή-
γησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα
με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προ-
εξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συ-
νόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που
δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση
χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της
προθεσμίας της παρ. 2, με την επιφύλαξη της ανταπό-
κρισης των Δικαστηρίων εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ από τα οποία
το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας έχει
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως.
Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο οποιασδήπο-
τε εκ των κοινών αποφάσεων ΓΔΟΥ 94/02.05.2020
(Β’ 1645), ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β’ 2729), ΓΔΟ-Υ233/
10.11.2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ281/13.11.2020 (Β’ 5047),
ΓΔΟΥ19/25.01.2021 (Β’ 236), ΓΔΟ-Υ232/01.03.2021
(Β’ 804) και ΓΔΟΥ420/23.04.2021 (Β’ 1689), νοείται ότι
εκπληρώνεται η υποχρέωση υποβολής στο πλαίσιο της
παρούσας.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος εί-
σπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχε- τική ταυτό-
τητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:
α) Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης,
το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με
την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από
τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα
εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ποσά που τυχόν κα-
ταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν
επιστρέφονται αλλά πιστώνονται στην οφειλή που προ-
κύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.
β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού
ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Για το μέρος
του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από
την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών Ατομικό Φύλλο
Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για τη μείωση της αρχικής βεβαίω-
σης επιστρεπτέου ποσού, διατηρώντας τον αριθμό των
υπολειπόμενων δόσεων, και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος
νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του
εντόκως. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του
ΑΦΕΚ προκύπτει εξόφληση του αρχικού τίτλου είσπρα-
ξης, το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι
του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά
πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο
είσπραξης.
Στις περιπτώσεις α και β η επιχείρηση δεν δικαιούται
την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής της παρ. 3 του άρ-
θρου 9 για κανένα καταβαλλόμενο ποσό.
Για τη βεβαίωση και έκδοση ταυτότητας οφειλής των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 10Α. Ο υπολογισμός των τόκων
ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της
ενίσχυσης».
4. Μετά το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
1. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και ο ανα-
λογών τόκος υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία.
Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών λίστα με τα στοιχεία ταυτοποίησης
του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή νομικού προ-
σώπου) και κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο και πατρώ-
νυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση έδρας και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήματος και το ποσό προς επιστροφή ολογράφως
και αριθμητικώς και διακριτά τον αναλογούντα τόκο
ολογράφως και αριθμητικώς.
Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τη λίστα
του προηγούμενου εδαφίου εκδίδει απόφαση επιστρο-
φής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ενίσχυσης
και του αναλογούντος τόκου η οποία αποτελεί νόμιμο
τίτλο για την είσπραξη του αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού και του αναλογούντος τόκου.
2. Η απόφαση επιστροφής του αχρεωστήτως κατα-
βληθέντος ποσού και του αναλογούντος τόκου κοινο-
ποιείται στον δικαιούχο μέσω της ανάρτησης στο πλη-
ροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή
Μητρώο και Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις και κατόπιν
αποστολής ειδοποίησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική
διεύθυνση.
3. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό,
επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης
της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία βεβαίωσής του.
Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο ανάκτη-
σης που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού
(ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής.
4. Ακολούθως η ΑΑΔΕ καταχωρεί τα στοιχεία του νόμι-
μου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και εκδίδει
τις σχετικές ταυτότητες οφειλής. Μετά την καταχώρι-
ση του χρέους η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική
ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύ-
στημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο και
Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον
υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδά-
φιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.
Η οφειλή από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό
της ενίσχυσης και διακριτά ο αναλογών τόκος, όπως
έχει υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης
εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ
(«myAADE»).
5. Το προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό
που βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση, επιβαρύνε-
ται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ.
6. Η ΑΑΔΕ μετά την είσπραξη των ποσών ενημερώνει
σχετικά την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τα ποσά μετά την είσπραξή τους εμφανίζονται ως
έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς
Λογαριασμούς Εσόδων 1590305001 «Επιστροφές μετα-
βιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
από ατομικές επιχειρήσεις» και 1590305002 «Επιστροφές
μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής από ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή».
Οι αναλογούντες τόκοι εμφανίζονται ως έσοδο στον
κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς Λογαρια-
σμούς Εσόδων 1510902001 «Τόκοι από την επιστρεπτέα
προκαταβολή ατομικών επιχειρήσεων» και 1510902002
«Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ιδιωτικών
επιχειρήσεων με νομική μορφή».».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ”.

Tagged

1 σχόλιο στο “Αυτές είναι οι νέες ρυθμίσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή | Πότε επιστρέφεται | Περίοδος χάριτος | Έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση | ΦΕΚ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *