Αυτές είναι οι προτάσεις του ΕΒΕΑ για τον Αναπτυξιακό Νόμο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Τις προτάσεις του ΕΒΕΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» που δόθηκε στην δημοσιότητα κατά την φάση της διαβούλευσης του, κατέθεσε μέσω επιστολής ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μπρατάκος.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ, που αφορούν συμπληρώσεις, προσθήκες και διαφοροποιήσεις στο σχέδιο νόμου, έχουν ως εξής:

Πρόταση 1

Σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που θα λαμβάνουν το κίνητρο της επιχορήγησης, προτείνεται να δίνεται στα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

  • που υλοποιούνται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. Στις περιοχές μάλιστα αυτές θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης του κινήτρου της επιχορήγησης σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο στις μικρές ώστε να είναι εφικτή η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές μέσω ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων.
  • που επιδεικνύουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είτε μέσω προέγκρισης δανείου, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η ύπαρξη μιας εξασφαλισμένης χρηματοδοτικά πρότασης θα συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνσή της επιτάχυνσης της απορρόφησης τον κονδυλίων και της άμεσης υλοποίησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων.
  • που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης είτε κατά τα τελευταία έτη, είτε μετά την επένδυση. Λ.χ. αύξηση του προσωπικού της επιχείρησης κατά 10% τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή ή μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δίνοντας κίνητρο για προσλήψεις και ως εκ τούτου αποδοτικότητα του νόμου στην πραγματική οικονομία.

Πρόταση 2

Προτείνουμε να αναθεωρηθεί η διάκριση μεταξύ των Μεσαίων και των Μικρών επιχειρήσεων που επιχειρεί ο νέος νόμος, σε αντίθεση με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία η Ε.Ε. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου φαίνεται ότι οι Μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται όπως οι Μεγάλες όσον αφορά τη δυνατότητα λήψης του κινήτρου της επιχορήγησης, γεγονός το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ευρύτερη ανάκαμψη της οικονομίας. Επιπλέον, οι Μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν το ίδιο εύκολη πρόσβαση σε ρευστότητα, ούτε το αντίστοιχο οικονομικό μέγεθος για να ανταπεξέλθουν σε χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Ενώ θα πρέπει, ακόμη, να ληφθεί υπόψη ότι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 με βάση τον οποίο χορηγούνται οι περιφερειακές ενισχύσεις στα κράτη-μέλη δεν διαχωρίζει τις Μεσαίες επιχειρήσεις από τις Μικρές και τις αντιμετωπίζει το ίδιο, δεδομένου ότι τις κατατάσσει στην ίδια κατηγορία (ΜΜΕ / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και τις διαχωρίζει μόνο από τις Μεγάλες.

Η άνιση αυτή εφαρμογή των πολιτικών μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ, όπως αναφέρεται και στον οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ που έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Οι Μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό πυρήνα παροχής εργασίας και παραγωγής ΑΕΠ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ΜΜΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην Ελληνική εμπορική μη χρηματοπιστωτική οικονομία, αφού παράγουν το 63,6% της προστιθέμενης αξίας και το 87,9% της απασχόλησης, υπερβαίνοντας και στους δύο αυτούς τομείς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (56,4% και 66,6% αντίστοιχα). Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. για το 2019, οι Μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν μόλις το 0,3% των επιχειρήσεων της χώρας, οπότε και δεν θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα ο Κρατικός Προϋπολογισμός από πιθανές άμεσες ενισχύσεις που θα λάβουν, ενώ ταυτόχρονα απασχολούν  σχεδόν 250.000 εργαζομένους συμμετέχοντας με σχεδόν 10% στο συνολικό εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Με δεδομένη όμως την αναγκαιότητα των Μεσαίων επιχειρήσεων να γίνουν περισσότερο  ανταγωνιστικές τόσο στο Ελληνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον που δραστηριοποιούνται με αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων τους, απαιτείται να πραγματοποιούνται συνεχώς νέες επενδύσεις. Παράλληλα, με δεδομένη και την διεθνή αύξηση των τιμών, τα κέρδη των επιχειρήσεων θα είναι σημαντικά μειωμένα τα επόμενα χρόνια και άρα λιγότερο ελκυστικό το κίνητρο της φοροαπαλλαγής. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να ισχύσουν ισχυρά κίνητρα επιδοτήσεων, όπως προβλεπόταν και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συνεπώς, προτείνεται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο να μην υφίσταται διάκριση μεταξύ των Μικρών-πολύ Μικρών και των Μεσαίων επιχειρήσεων και να μην αποκλείονται οι Μεσαίες επιχειρήσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες κινήτρων, όπως είναι το κίνητρο της επιχορήγησης.

Πρόταση 3

Αναφορικά με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα ισχύσει την περίοδο 2022 – 2027, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην Περιφέρεια της Αττικής. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν περιοχές των Αθηνών που θα εξαιρεθούν από τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει μια εκ των προτέρων διάγνωση των αναμενόμενων επιπτώσεων και διαμόρφωση προτάσεων – δέσμης δράσεων ως αντιστάθμιση στις νέες συνθήκες. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να ζητηθεί αύξηση του ορίου ενισχύσεων του Κανόνα Deminimis αλλά και νέα προγράμματα για την Αττική με προηγούμενη κοινοποίηση για έγκριση στην Κοινότητα.

Ακόμη, προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξαντλούν τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως κινήτρου (και όχι στο 80% όπως αποτυπώνεται στον νέο νόμο) καθώς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αναμένεται πως δεν θα προβούν σε μείωση των σχετικών ποσοστών ενίσχυσης, κάτι που θα έχει ως συνέπεια να αποτραπούν αποφάσεις των επενδυτών για επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα μας με προφανή αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Πρόταση 4

Η παρούσα πρόταση αφορά στην υλοποίηση επένδυσης σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης και απαιτείται τουλάχιστον 15ετής διάρκεια μίσθωσης. Προτείνεται η μείωσή της στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της επένδυσης και την κάλυψη των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού σχεδίου, πλέον δύο ετών.

Πρόταση 5

Στο πλαίσιο του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προτείνουμε στο Άρθρο 32, παρ. 1 να προστεθεί στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια: “Παραγωγή Λογισμικού, Προϊόντων και υπηρεσιών ρομποτικής και Βιομηχανίας 4.0, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things (IoT)”. Προτείνεται επίσης, ως «παραγωγή λογισμικού» να νοείται και η ανάπτυξη αυτοτελούς εφαρμογής σε υφιστάμενη πλατφόρμα λογισμικού.

Επίσης, στο Άρθρο 33, σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, προτείνουμε να προστεθούν οι δαπάνες Νέου αλλά και Υφιστάμενου προσωπικού για τα σχέδια παραγωγής λογισμικού.

Πρόταση 6

Στο Άρθρο 122, προτείνεται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή να συμμετέχουν, στα 15 μέλη με δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των οικείων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. ΕΒΕΑ

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *