mitsotakis
Φωτό: Γ.Τ. Πρωθυπουργού/ Δημήτρης Παπαμήτσος

Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στον Τουρισμό για το 2021 | ΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021» περιλαμβάνει αναλυτικά την κυβερνητική πορεία στη διάρκεια της νέας χρονιάς, περιλαμβάνοντας και τους στόχους που καλείται να υλοποιήσει στον Τουρισμό.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό εγχειρίδιο για το 2021, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Τουρισμού (ΥΠΤΟ) για το 2021 είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid19 στον ελληνικό τουρισμό, η διεθνής προώθηση του ελληνικού “brand”, η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας δεξιοτήτων ανθρώπινου παράγοντα στον Τουρισμό.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΔΩ

Το υπουργείο Τουρισμού

Σύμφωνα με το κείμενο “Μείζονες στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Τουρισμού (ΥΠΤΟ) για το 2021 είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid19 στον ελληνικό τουρισμό, η διεθνής προώθηση του ελληνικού “brand”, η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας δεξιοτήτων ανθρώπινου παράγοντα στον τουρισμό.

Η πανδημία του κορωνοϊού καταφανώς επισκιάζει τα τρέχοντα προβλήματα του τουριστικού τομέα παγκοσμίως. Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της επιδημίας, έχει ανασταλεί το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ζημιές πολύ μεγάλης κλίμακας, ιδιαιτέρως σε εθνικές οικονομίες οι οποίες εξαρτώνται κατά βάση από τον τουρισμό.

money tourism copyright photo Τουρισμό
money tourism copyright photo

Χάρη στην ορθή κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες, η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τον τουριστικό κλάδο, επηρεάστηκε σε σημαντικά μικρότερο βαθμό σε σχέση με ανταγωνιστικές χώρες. Ο ελληνικός τουρισμός άνοιξε με ασφάλεια και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη επισκεπτών αλλά και τουριστικών οργανισμών, με διεθνείς διακρίσεις, βραβεία και δημοσιεύματα.

Ωστόσο είναι διαπιστωμένο ότι παγκοσμίως επικρατεί ανασφάλεια ως προς τα ταξίδια αναψυχής και τον τουρισμό γενικώς, με μειωμένη πρόθεση για τουριστικές μετακινήσεις και χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, εξαιτίας της υγειονομικής αλλά και της οικονομικής κρίσης.

Σε επίπεδο οικονομίας, έχοντας ως δεδομένο την υψηλή συμμετοχή του τουριστικού τομέα στο ελληνικό ΑΕΠ, το Υπουργείο καλείται να ανταπεξέλθει στις αρρυθμίες τις οποίες έχει προκαλέσει ο
Covid19. Εντός του 2021 αναμένεται η εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων στήριξης του ελληνικού τουρισμού, πάντα σε συνάρτηση με την πορεία της πανδημίας. Επίσης, το Υπουργείο θα συνεχίζει να στηρίζει μέσα στο νέο έτος, με ολοκληρωμένο προγραμματισμό, τον εσωτερικό τουρισμό με γνώμονα τη μερική ανάκαμψη του κλάδου, σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο.

Για το έτος 2021 το ΥΠΤΟ προχωρά σε μεταρρυθμίσεις που θα υποβοηθήσουν τον ελληνικό τουρισμό να ξεπεράσει το δύσκολο στάδιο στο οποίο βρέθηκε.

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, το ΥΠΤΟ έχει θέσει στις άμεσες προτεραιότητές του την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη σύσταση Οργανισμών
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs). Στόχος των Οργανισμών είναι η αποτελεσματική διαχείριση του εκάστοτε προορισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η τουριστική
δραστηριότητα αποβαίνει επωφελής από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόψεως.

Το πρότυπο λειτουργίας των DMMOs έχει τεθεί ήδη σε πρακτική εφαρμογή με το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Σαντορίνη. Οι κύριοι άξονες και οι βασικές προτεραιότητες του Σχεδίου προβλέπουν την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την αποσυμφόρηση περιοχών έντονου συνωστισμού εντός της Σαντορίνης, την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση και προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού μέσα στο επόμενο έτος. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων θα είναι μετρήσιμα μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Επίτευξη Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που αναμένονται εντός του 2021 είναι η επιτάχυνση διαδικασιών για διευκόλυνση των επενδύσεων, η αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας και η διαμόρφωση πλαισίου για το συνεγγυητικό κεφάλαιο. Αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι επίσης η εκπόνηση στρατηγικής για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων και του θαλάσσιου τουρισμού καθώς και η ανάδειξη θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Σχεδιάζοντας την κομβικής σημασίας διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος το ΥΠΤΟ αναμένεται εντός του 2021 να αναδείξει τα ψηφιακά εργαλεία ως βασικό μέσο τουριστικής προβολής με την ολοένα αυξανόμενη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με χρήση εργαλείων ΤΠΕ και με διασύνδεση βάσεων δεδομένων. Προτεραιότητα θα δοθεί και στην προώθηση του ψηφιακού προσανατολισμού των επιχειρήσεων (λειτουργία, προβολή-προώθηση, διασύνδεση), προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες σε συνθήκες κρίσης. Για να ανταποκριθεί επαρκέστερα στο ρόλο του, το Υπουργείο προγραμματίζει απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας του οργανισμού και εποπτευόμενων φορέων του.

Επίσης συνεχίζει και ενισχύει εντός του 2021 τη δράση του για τη συστηματική ανάδειξη θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Μεταξύ αυτών είναι ο γαστρονομικός τουρισμός και ο ορεινός τουρισμός.

Στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης εντάσσονται και οι πολιτικές διεύρυνσης του προσβάσιμου τουρισμού, οι οποίες προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός 2021, με στόχο τη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ως εκ τούτου, πρόκειται να θεσπιστούν μέσα στο νέο έτος διατάξεις σε ό,τι αφορά στις υποδομές (προσβασιμότητα, μεταφορές, επισκεψιμότητα μνημείων, μουσείων, κλπ.), στην παροχή προσβάσιμης ειδικής πληροφόρησης και στις εγκαταστάσεις (σχετικές με την διαμονή, την κινητικότητα, την ενημέρωση, την εστίαση, την ψυχαγωγία, κλπ). Επιπλέον, προβλέπεται η διασύνδεση των δράσεων προσβασιμότητας στο φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό, πρόκειται να εισαχθεί το ζήτημα της προσβασιμότητας των τουριστικών υπηρεσιών στην τουριστική εκπαίδευση.

Για την καλύτερη προώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς, το Υπουργείο θέτει ως προτεραιότητα για το 2021 την εκπόνηση στρατηγικής για αγορές-στόχους εκτός ΕΕ παράλληλα με την αποτελεσματική διαχείριση της δωδεκάμηνης τουριστικής προβολής της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στις βασικές ενέργειες του ΥΠΤΟ περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Με αποδεδειγμένη εμπιστοσύνη για την προστιθέμενη αξία των δεξιοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα στον τουρισμό, αναμένεται η θεσμοθέτηση της ανωτατοποίησης των Ανωτέρων Σχολών Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης της τουριστικής εκπαίδευσης.

money tourism photo Τουρισμό
money tourism copyright photo

Το ΥΠΤΟ μέσα στο 2021 πρόκειται να εισαγάγει πλήθος ρυθμιστικών πρωτοβουλιών όπως την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, και την αναμόρφωση του πλαισίου για τις υπαίθριες
τουριστικές δραστηριότητες. Σημαντική θέση κατέχουν επίσης το νομοσχέδιο για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs), η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
χωροθέτησης και αδειoδότησης τουριστικών λιμένων και το αναμενόμενο από χρόνια πλαίσιο για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Η επιτυχία του έργου του Υπουργείου θα κριθεί με την χρήση επιλεγμένων δεικτών αποτίμησης. Για το 2021, οι δείκτες αυτοί αφορούν την υλοποίηση της στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων και
εργαζομένων στον τουρισμό και την ανάδειξη 5 θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επίσης, το Υπουργείο προσδοκά ότι θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση πιλοτικού σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξη τουριστικών περιοχών με την εκπόνηση πλάνου δράσης για την Σαντορίνη και η σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Θα αξιολογηθεί, τέλος, κατά πόσο ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση στρατηγικής για την είσοδο σε 4 αγορές-στόχους εκτός ΕΕ και η εφαρμογή δωδεκάμηνης τουριστικής προβολής της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του ΥΠΤΟ για το 2021 ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ, και έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις για την κάλυψη 16 θέσεων.

Ο πρωθυπουργός

Στο εισαγωγικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει τα εξής: “Θεμελιώνεται σε συγκεκριμένους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Κορμό του έχει τους τακτικούς μας στόχους. Και στην κορυφή του βρίσκονται οι στρατηγικές επιλογές για τον μετασχηματισμού της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμου ορίζοντα, αλλά και έργων με άμεσο χαρακτήρα. Και κάθε του κατεύθυνση αποκρυσταλλώνεται σε ειδικά μέτρα που έχουν κοστολογηθεί και ενταχθεί σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Η χώρα αποκτά, έτσι, μία πυξίδα στη δωδεκάμηνη διαδρομή της. Η κυβέρνηση έναν «οδικό χάρτη» στη δράση της. Και ο πολίτης ένα πεδίο λογοδοσίας από το κάθε υπουργείο.

Στο ετήσιο αυτό πρόγραμμα προωθούνται από κοινού οριζόντιες πολιτικές, όπως η ψηφιακή μετάβαση και επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως μεγάλα έργα υποδομών. Ενώ προωθούνται παράλληλες τομές τόσο σε προβλήματα του παρελθόντος, όσο και σε προκλήσεις του μέλλοντος. Ακριβώς γι’ αυτό, στο Σχέδιο καταγράφονται άμεσες παρεμβάσεις, όπως τα νέα οδικά δίκτυα, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και τα νέα σωφρονιστικά καταστήματα στην Αττική και την Κρήτη.

Παρεμβάσεις, ωστόσο, που συνυπάρχουν με την ευρύτερη προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Στην Οικονομία, θα συνεχιστεί η διευκόλυνση των νέων επενδύσεων. Η στήριξη των startups, ο εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων και η «γαλάζια οικονομία» στα νησιά. Θα κλιμακωθούν, επίσης, οι αποκρατικοποιήσεις, η απελευθέρωση της αγοράς στην ενέργεια και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ στο Δημόσιο, μαζί με τη νέα διαδικασία προσλήψεων, θα γενικευθεί η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η αποκέντρωση μέσω των «έξυπνων πόλεων».

Στο επίκεντρο και του Σχεδίου μας για το 2021, πάντως, παραμένει η Κοινωνία. Με προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναμων και τη δημιουργία ευκαιριών σε όσους τις χρειάζονται, κυρίως των ΑμεΑ.

Αλλά και, γενικότερα, τη διεύρυνση της Απασχόλησης. Σε αυτήν θα συντείνει μία δέσμη πολιτικών που θα ξεκινούν από την επαγγελματική εκπαίδευση και θα φτάσουν μέχρι την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε νόμιμους μετανάστες προκειμένου αυτοί να ενσωματωθούν.

ksd Τουρισμό
adv

Το δικαίωμα, ωστόσο, στην εργασία και στην εκπαίδευση θα πλαισιωθεί και από το ιερό δικαίωμα στην Υγεία. Γι’ αυτό και ως ειδικός στόχος τίθεται η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ με αιχμή την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Το αποτύπωμα όλων αυτών δείχνουν μερικοί αριθμοί:

Το Πρόγραμμα θα πάρει θεσμική μορφή σε 98 νομοσχέδια. Το 34% των πόρων του θα κατευθυνθεί σε κοινωνικές στοχεύσεις. Και 10.736 νέες προσλήψεις θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε
υπηρεσίες της δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Ασφάλειας.
Το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2021» δίνει συνέχεια στο πρόγραμμα δράσης που επέλεξε ο λαός στις εκλογές του 2019, αξιοποιώντας γόνιμα μία θητεία 18 μηνών. Ταυτόχρονα, όμως, διαμορφώνει και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. ώστε να τεθεί και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας”.

Το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021»

Η υγειονομική κρίση που προκάλεσε παγκοσμίως η πανδημία Covid19 ήταν ένα τεράστιο -υπαρξιακών διαστάσεων- σοκ για κάθε κοινωνία και οικονομία. Ποτέ πριν στον σύγχρονο κόσμο δεν παρατηρήθηκε τέτοιας έκτασης και τόσο παρατεταμένη απειλή για τις ζωές των ανθρώπων και για τις αντοχές των συστημάτων υγείας ταυτόχρονα σε όλη την υφήλιο, οδηγώντας παντού σε αναστολή λειτουργίας σχεδόν όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Προτεραιότητα των κυβερνήσεων και των κρατικών δομών ήταν η ανταπόκριση στις έκτακτες -πρωτοφανείς- ανάγκες που ανέκυψαν στο υγειονομικό πεδίο και η στήριξη των κοινωνιών που έμειναν χωρίς οικονομικό οξυγόνο.

Η κρίση όμως έφερε στην επιφάνεια διαρθρωτικά προβλήματα και συστημικές αδυναμίες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν συντονισμένα και επειγόντως, πολύ περισσότερο καθόσον ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει παρά την προοπτική των μαζικών εμβολιασμών. Υγεία χωρίς οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει, γι’ αυτό η κυβέρνηση -παράλληλα με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης- εντατικοποιεί τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου για το 2021 προκειμένου να τοποθετηθεί εγκαίρως και παραγωγικά στο νέο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό, να κατευνάσει τις ανησυχίες και να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας η οποία ευελπιστεί να αποκτήσει σύντομα την ήρεμη εκείνη συνθήκη που θα επιτρέψει στον καθένα ξεχωριστά να σχεδιάσει τη ζωή του με τον τρόπο που θέλει.

Το Ενοποιημένο Κυβερνητικό Σχέδιο που παρουσιάζεται στους πολίτες περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις, έργα και νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2021 αλλά και δράσεις που εκτείνονται στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας οδικός χάρτης με μετρήσιμους στόχους προκειμένου η ελληνική κοινωνία να έχει πλήρη γνώση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και να συμμετέχει στην προσπάθεια ανάταξης της χώρας.

Βασική στόχευση της κυβερνητικής πολιτικής είναι να αλλάξει ριζικά το μοντέλο της εθνικής
οικονομίας, να γίνει πιο καινοτόμο, πιο εξωστρεφές και αναπτυξιακό, να περιοριστεί το παραγωγικό
κενό στην ελληνική οικονομία και να αυξηθεί το επίπεδο επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, να
δημιουργηθούν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να συνδεθεί η προστασία της κοινωνίας
με το άνοιγμα της Ελλάδας στο μέλλον. Η ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενσωματώνει πλήθος μεταρρυθμίσεων, έργων και
προγραμμάτων που προτάσσουν ακριβώς αυτό το νέο οικονομικό και παραγωγικό πρότυπο για τη
χώρα μας.
Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές κατευθύνσεις κάθε υπουργείου για το 2021.
Όλες υπηρετούν το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για ενίσχυση της ανάπτυξης, προσέλκυση
επενδύσεων και παραγωγικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, με επαναπροσδιορισμό του οικονομικού
ρόλου του κράτους, ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης
μετάβασης, επένδυση στις πολιτικές για την παιδεία, την εργασία και την υγεία, στήριξη των πολιτικών
αλληλεγγύης, εμπέδωση της ασφάλειας.

Ο προγραμματισμός κάθε υπουργείου συνοδεύεται από ένα αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο στο
οποίο περιγράφονται οι στόχοι, οι δράσεις και τα έργα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κάθε
υπουργείου, τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και αναλυτικά χρονοδιαγράμματα για την
υλοποίηση των δεσμεύσεων του.

Ενδεικτικά – ορισμένες από τις πιο εμβληματικές αλλαγές:
Προωθούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος όπως είναι η απλούστευση του αδειοδοτικού καθεστώτος για την υλοποίηση
επενδύσεων και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων
με δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, παρέχονται κίνητρα στην ιδιωτική οικονομία, με
έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα και υιοθετούνται καινοτόμες στρατηγικές που
συμπληρώνουν τις κυβερνητικές πολιτικές, όπως η προώθηση των συγχωνεύσεων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, η δημιουργία εξωστρεφών συστάδων, η προσέλκυση φορολογικών κατοίκων της
αλλοδαπής (Non-Dom), η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, η υιοθέτηση της «Γαλάζιας οικονομίας»
για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου και του θαλάσσιου τουρισμού, οι συμπράξεις δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, οι υπεραποσβέσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η βελτίωση του αγροτικού προϊόντος και η μετατροπή του σε σημείο αναφοράς και έλξης της
εξωστρεφούς εικόνας της χώρας, αποσκοπεί στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων σε δύο
νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Καίριας σημασίας έργα που συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας
είναι η αναβάθμιση βασικών υποδομών, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και η Εθνική οδός
Πατρών-Πύργου, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ο ακτοπλοϊκός εκσυγχρονισμός, τα
επιχειρηματικά πάρκα, το μετρό της Θεσσαλονίκης και η επέκταση του μετρό της Αθήνας. Η
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι αποκρατικοποιήσεις θα δώσουν πρόσθετη ώθηση για την
οικονομική ανάκαμψη.

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης -η λειτουργία της οποίας παίζει κομβικό ρόλο στην
οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας- είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, τώρα που
η Ελλάδα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί από τις κρίσεις των τελευταίων ετών. Ανταποκρινόμενη στις
αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο,
η Κυβέρνηση δρομολογεί την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση
του στελεχιακού δυναμικού του δημοσίου τομέα, προκειμένου να καταστεί πιο αποδοτικός και φιλικός
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, να υπηρετεί αποτελεσματικά την αναπτυξιακή προοπτική των
τοπικών κοινωνιών και τη μετάβαση σε έξυπνες πόλεις. Ταχύτητα, εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότητα –
αυτονόητα αλλά όχι ακόμα κατακτήσεις- συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα και κατευθύνουν το
ελληνικό δημόσιο προς σύγκλιση με τον μέσο ευρωπαϊκό τρόπο λειτουργίας. Για την επίτευξη αυτών
των στόχων τίθενται σε εφαρμογή μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στον
εξορθολογισμό της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, όπως η αναθεώρηση του κλαδολογίου και η
καθιέρωση νέων κανόνων για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην εμπέδωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους που χρησιμοποιεί ως θεμελιώδη
εργαλεία την αξιοκρατία, την αξιολόγηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα συμβάλει η καταπολέμηση φαινομένων πολυνομίας και κακοδιοίκησης, μέσα από την απλούστευση πληθώρας
διαδικασιών οι οποίες μέχρι σήμερα αποτελούσαν τροχοπέδη στις καθημερινές συναλλαγές του πολίτη
με τη δημόσια διοίκηση. Σημαντικότατες για την κοινωνία είναι και οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις στη
Δικαιοσύνη που εκσυγχρονίζεται και γίνεται προσβάσιμη, καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η
οποία ενδυναμώνεται σε πόρους και αρμοδιότητες και εξορθολογίζεται θεσμικά για να υποστηρίξει
πόλεις έξυπνες και με κοινωνική συνοχή.

Η επιλογή της Κυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας προκειμένου να
παρακολουθήσει και να ωφεληθεί από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο,
συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα του μεταρρυθμιστικού έργου της. Η ψηφιακή στρατηγική της
χώρας καθορίζεται με σαφήνεια στον σημαντικό νόμο για τη ψηφιακή διακυβέρνηση που ψηφίστηκε
πρόσφατα.

Αναμφίβολα, ξεχωρίζουν έργα όπως η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του δημοσίου gov.gr και τα δίκτυα 5G,
καθώς αγγίζουν τη λειτουργία τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και της οικονομίας συνολικά. Ωστόσο
για να προσεγγίσει η χώρα μας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον διεθνώς αναγνωρισμένο Δείκτη
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της ΕΕ (DESI), η εμπέδωση νέων τεχνολογιών και εργαλείων
διατρέχουν οριζόντια τα πεδία πολιτικής όλων των υπουργείων.

Η παροχή σύγχρονων και ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έχει
ήδη ξεκινήσει. Ο στόχος της μεταφοράς των 1.000 συναλλαγών του δημοσίου σε ψηφιακό περιβάλλον
έχει επιτευχθεί και η ενσωμάτωση νέων συνεχίζεται. Η οριζόντια ψηφιοποίηση χιλιάδων διαδικασιών
του δημοσίου θα αποτελέσει τη βάση ευρύτατου εκσυγχρονισμού της οικονομίας και της
καθημερινότητας. Θα συνεχιστεί και το 2021 η αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων σε κρίσιμους
τομείς όπως η υγεία, η εργασία, η παιδεία, η εθνική άμυνα και η δικαιοσύνη με ταυτόχρονη
διασφάλιση της απαραίτητης διαλειτουργικότητας οργανισμών και φορέων διαφορετικής φύσεως.

Κομβικής σημασίας θεωρούνται οι μεταρρυθμίσεις της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της πλήρους
αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών
κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και καταπολέμησης της ανεργίας, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών
της υγείας (δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς). Παράλληλα, σημαντικό αντίκτυπο
αναμένεται να έχει η παροχή ψηφιακού εξοπλισμού και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
πολιτών ιδίως σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αξίζει να αθροίσουμε στις μείζονες
παρεμβάσεις τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης των
φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, το e-νηολόγιο, τη διασύνδεση έρευνας και παραγωγής για την
παροχή επενδυτικών κινήτρων σε έργα ΤΠΕ.

Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών και τη
συνδεσιμότητα, στη στήριξη υποδομών εθνικής προτεραιότητας για την προσέλκυση επενδύσεων και
στην ανάπτυξη με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ψηλά στις προτεραιότητες του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η πράσινη μετάβαση: πρωτεύων
στόχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων. Ενσωματώνεται στις
πολιτικές της κυβέρνησης, όχι ως τυπική υποχρέωση προσαρμογής, αλλά ως συνειδητή επιλογή
παροχής κινήτρων που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στην πραγματική οικονομία.

Γνώμονας των «πράσινων» μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης είναι ο ισόρροπος συνδυασμός
βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Αυτή η αρχή διατρέχει την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την ενίσχυση της
προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Η ίδια αρχή
διακρίνει και την πολιτική μετάβασης στην «πράσινη» ενέργεια, όπου δίνεται έμφαση στην
απεξάρτηση από ρυπογόνες μορφές ενέργειας και στην μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων
πηγών.

Στο ίδιο πνεύμα προχωρούν αλλαγές και για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
προερχόμενου από τον τομέα των μεταφορών. Προκρίνεται η ανάρτηση όλων των αναμορφωμένων
δασικών χαρτών, η εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενθαρρύνονται ολοκληρωμένες
αστικές αναπλάσεις που θα βελτιώσουν την όψη, τη βιωσιμότητα και σταδιακά την κλιματική
ανθεκτικότητα πόλεων και συνοικιών. Το δημόσιο πρωτοπορεί μέσα από τον ανασχεδιασμό της
εφοδιαστικής αλυσίδας για τις προμήθειες υγείας, την μετατροπή δημόσιων συμβάσεων σε πράσινες
και την χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας μεγάλου αριθμού δημοσίων
κτηρίων.

Η πράσινη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς
εξυπηρετείται με την διαμόρφωση πλαισίου δημιουργίας εταιρικών πράσινων ομολόγων. Σημαντικό
κίνητρο αποτελούν οι υπεραποσβέσεις επιχειρήσεων στην πράσινη οικονομία. Το εμπροσθοβαρές
πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης σηματοδοτεί πραγματικά την αλλαγή εποχής προς τις ανανεώσιμες και
καθαρές πηγές ενέργειας αλλά και κοινωνικής μετάβασης σε διαφορετικά οικονομικά μοντέλα, πιο
κοντά στη διατήρηση και αξιοποίηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Ευεργετικές επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής και το εισόδημα των πολιτών, στο φυσικό περιβάλλον και στην ενεργειακή
εξοικονόμηση αναμένονται επίσης από και το ενισχυμένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για το
υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα των ιδιωτών.

Η κυβέρνηση, δια του Πρωθυπουργού, έχει διατυπώσει τη δέσμευσή της για ανάπτυξη που θα
συμπεριλαμβάνει όλους. Σημαντικός πυλώνας του σχεδίου της είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
πολιτών κάθε ηλικίας για να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, να αποτελέσουν παράγοντα της
μετάβασης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού -,
η οποία θα διενεργηθεί σε όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων επιμέρους ομάδων – υποβοηθά την
απασχολησιμότητά του, εξυψώνει το επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται με την
εργασία του, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, κλείνει το χάσμα των
ανισοτήτων πρόσβασης στην κατάρτιση και διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Επίσης, βελτιώνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε
κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως αυτή της πανδημίας.

Κομβικής σημασίας είναι οι συμπληρωματικές δράσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς
απελευθερώνουν την δημιουργικότητα και ανοίγουν τον δρόμο για νέες, ήπιες και ψηφιακές
δεξιότητες ήδη από την προσχολική ηλικία. Επιπλέον εκπονούνται νέα προγράμματα σπουδών με
στόχο την ουσιαστική εμπέδωση της σχολικής γνώσης.

Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναβαθμίζεται, σκοπεύοντας στην καλύτερη
αντιστοίχιση και τον συγχρονισμό των ατομικών δεξιοτήτων των σπουδαστών με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Συνοδεύεται από ενεργητικές πολιτικές για την απόκτηση ή και αναβάθμιση βασικών, εξειδικευμένων και ψηφιακών δεξιοτήτων, με επικέντρωση σε κλάδους αιχμής της
οικονομίας. Ειδικά η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών βρίσκεται ψηλά στην
μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, ως απαραίτητο εργαλείο μιας ανάπτυξης που θα
συμπεριλαμβάνει όλους.

Για την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών, σχεδιάζεται πλήρης χαρτογράφηση των
δεξιοτήτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και αντιστοίχιση με τις ανάγκες της ελληνικής
αγοράς. Επιδιώκεται η περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής, για την
προσέλκυση πολιτών τρίτων χωρών με υψηλή εξειδίκευση ή επαγγελματικές δεξιότητες.
Στον πολιτισμό προωθείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων του πολιτιστικού και
δημιουργικού τομέα και η αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
δράσεις διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης προβλέπονται ακόμη για το ανθρώπινο δυναμικό σε
επιμέρους τομείς της οικονομίας (τουρισμός, ναυτιλία, αγροτική παραγωγή), με σκοπό την αναβάθμιση
της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στη δικαιοσύνη,
αναμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και ενισχύονται οι
γνώσεις των δικαστικών λειτουργών σε ειδικές θεματικές και οι δεξιότητες των δικαστικών υπαλλήλων
στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, στο δημόσιο σχεδιάζεται πολιτική για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων των υπαλλήλων ώστε να βελτιωθεί η -χαμηλή διεθνώς- επίδοση της χώρας στον τομέα.
Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, παραδοσιακά, δεν διακρίνεται από δυναμισμό και ευελιξία.

Πολλαπλές κρίσεις, εσωτερικές και διεθνείς, το έθεσαν σε δοκιμασία και, παρά τις θετικές προσπάθειες
που έγιναν τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται να επικαιροποιηθεί, να αξιολογήσει τις παροχές του ως
προς την αποτελεσματικότητά τους, να ορίσει εκ νέου τις δράσεις του, να δημιουργήσει νέους στόχους.
Η σφοδρή υγειονομική κρίση με τις ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο, επιβάλλει βεβαίως στο κράτος πρόνοιας να σταθεί δίπλα στον πολίτη, όχι όμως, μόνο μέσω
της επιδοματικής πολιτικής αλλά και μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος επιλογών οι οποίες
διασφαλίζουν την προστασία της κοινωνίας με ρεαλισμό και προοπτική, χωρίς να γίνεται έκπτωση στα
δικαιώματα τους.

Οι σημαντικότεροι στόχοι που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση αφορούν την ενεργητική προώθηση της
απασχόλησης των ανέργων (προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας ιδίως των μακροχρόνια
ανέργων), την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (προγράμματα για πρόσφυγες και
μετανάστες), την προστασία της οικογένειας και ιδιαιτέρως των παιδιών (ενισχύεται η πρόληψη και
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της βίας κατά των γυναικών, τίθεται σε εφαρμογή
μέσα στο 2021 το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
δεκαετίες μετά την κύρωση της αντίστοιχης σύμβασης των ΗΕ από την Ελλάδα), την καθολική και
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και παιδείας καθώς
και την έμπρακτη στήριξη πάσης φύσεως ευπαθών ομάδων. Επίσης, αναβαθμίζονται υπηρεσίες υγείας
και εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά καταστήματα, με έμφαση σε δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης
τόσο του προσωπικού όσο και των κρατουμένων και συστηματοποιείται η επανένταξη
αποφυλακισμένων.

Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ σε συνδυασμό με τη διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δημιουργούν ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών
προσβάσιμων ισότιμα από όλους τους πολίτες, αμβλύνοντας έτσι τις κοινωνικές ανισότητες.
Σχεδιάζονται πολιτικές για τους κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών όπως η τηλεϊατρική και το
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «Πρόληψη στο σπίτι». Με την ίδια λογική σχεδιάζονται πολιτικές
διεύρυνσης της συμμετοχής στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις ήδη
προχωρούν -όπως, χαρακτηριστικά, η συμπεριληπτική εκπαίδευση- αλλά η υλοποίησή τους θα αφήσει
σαφές θετικό αποτύπωμα ήδη από το 2021.

Επίσης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία -χρόνιο αίτημα του
αναπηρικού κινήματος- υλοποιήθηκε στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και έτυχε εξαιρετικής
αποδοχής. Η εμβληματική πρωτοβουλία που διασφαλίζει όχι μόνο την προσβασιμότητα αλλά
ικανοποιεί συνολικά τα αιτήματα των αναπήρων για ισότιμη συμμετοχή στις ευκαιρίες, στην
προστασία και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, θα αποδώσει καρπούς από το 2021 και
μετά με τη συμμετοχή/συμβολή όλων των υπουργείων.

Το κυβερνητικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του 2021 ενσωματώνει και ισχυρή μέριμνα για την
ασφάλεια σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής δράσης, με γνώμονα την προστασία του πολίτη από
κινδύνους και απειλές που υπονομεύουν την ποιότητα της ζωής του και, ενίοτε, την υγεία και την
περιουσία του. Με στόχο τη ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για κάθε πολίτη, σε όποιο σημείο της
χώρας και αν διαμένει, προωθούνται μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας των
σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας, με
αναδιοργανώσεις, πρόσθετο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Επανασχεδιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας των κλειστών δομών παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών
χωρίς δικαίωμα παραμονής ή με παραβατική συμπεριφορά. Ειδικά για τα ασυνόδευτα ανήλικα
διευρύνονται οι συνεργασίες με εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς και οργανώσεις, προκειμένου να
καθίσταται ευκολότερος τόσο ο έλεγχος της ασφάλειάς τους, όσο και ο έγκαιρος εντοπισμός των
ανηλίκων σε περιπτώσεις άτυπης φυγής.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς εντός των χώρων των
πανεπιστημίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία τους. Έμφαση
δίνεται στην εδραίωση της ασφάλειας του πολίτη στην καθημερινή ζωή. Αναβαθμίζεται ο ρόλος και η
λειτουργία της πολιτικής προστασίας και διευρύνεται η συνεργασία της με φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές. Προβλέψεις
θεσμοθετούνται και για την προστασία των Ατόμων με Αναπηρία ώστε να παραμένουν ασφαλή σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας επίσης προσβάσιμες υπηρεσίες, ενημέρωση και
κατευθυντήριες οδηγίες προς πολίτες, εθελοντές και επαγγελματίες.

Υιοθετείται, τέλος, πλέγμα δράσεων προληπτικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση ή και εξάλειψη
κινδύνων στην καθημερινότητα: προγραμματίζονται έργα οδικών υποδομών για την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας, λαμβάνεται μέριμνα για τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού, υλοποιούνται
δράσεις για την αύξηση της υγειονομικής ασφάλειας παρουσιάζεται ένα εθνικό σχέδιο για την
ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Ενοποιημένο Κυβερνητικό Πρόγραμμα παρότι αφορά το 2021 έχει μακροπρόθεσμες στοχεύσεις.
Είναι ρεαλιστικό και αισιόδοξο και συνδυάζει την κοινωνική φροντίδα με την οικονομική πρόοδο. Ο
επιτυχής συνδυασμός των δράσεών του όχι μόνο θα βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης αλλά θα
δημιουργήσει και προϋποθέσεις για κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Tagged

1 σχόλιο στο “Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στον Τουρισμό για το 2021 | ΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *