xaritsis

Παράταση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Η προθεσμία έως την 6η Οκτωβρίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους.

Η απόφαση

Η απόφαση έχει ως εξής:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β2
Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2017
Α.Π.: 4478/1061/Β2
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της περιόδου 2014-2020 (Α.Π. οικ: 177229– 15/12/2014 του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής).
7. Την υπ’ αριθ. 197/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού υπό τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β 3722/17.11.2016).
8. Την υπ’ αριθμ. 34686/27.3.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.3.2015).
9. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’ 1248).
10.Την με Α.Π. 11301/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ».
11. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.
12. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
16. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
18. Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015).
19. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
20. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
21. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».
22. Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».
23. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
24. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση
του ΕΠ, και ειδικότερα η εξειδίκευση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», όπως ισχύει.
25. Το με Α.Π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/02.02.2016) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ»
26. Την με Α.Π. 594/103/Α1/8.2.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».
27. Την με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
28. Την με Α.Π. 1773/446/Α2/08.04.2016 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
29. Την με Α.Π. 2448/640/A2/13.05.2016 Απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
30. Την με Α.Π. 2595/687/Α2/19.05.2016 Απόφαση με θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
31. Την με Α.Π. 2956/807/A2/06.06.2016 Απόφαση με θέμα : Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
32. Την με Α.Π. 3995/974/B2/08.08.2017 (ΑΔΑ 63ΝΧ465ΧΙ8-8ΟΧ) με Θέμα: Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
33. Την Α.Π. 4362/477/Α3/08.9.2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»
34. Το με Α.Π.1302/12-09-2017 (εισερχόμενο ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα : Αίτημα Παράτασης για την υποβολή φυσικών φακέλων δικαιολογητικών ένταξης στις δράσεις ‘’Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων’’ και ‘’Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ’’.
35. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής, από τους δυνητικά δικαιούχους, του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Αναλυτικής Πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» μέχρι την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00.
Σελίδα 4 από 5
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι διευθύνσεις και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
Α/Α
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΕΠΑΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ
E-MAIL / SITE
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ
Πανεπιστημίου 39, ΑΘΗΝΑ 105 64
213 – 0166 100, 213 – 0166 105
[email protected]
www.elanet.gr
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ
2610 622714, 2610 277830
[email protected]
www.diaxeiristiki.gr
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ
Οικισμός Λήδα – Μαρία, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου – Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 480000, 2310 480003
[email protected]
www.e-kepa.gr
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ
ΔΕΣΜ-ΟΣ
Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
25310 35916, 25310 72328
www.desm-os.gr
[email protected]
5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝ.ΔΙΑ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θερμοπυλών και Κύπρου, ΤΚ 35133, ΛΑΜΙΑ
22310 67498, 22310 67499
[email protected]
www.andia.gr
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΕΔΕΠ
Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων / Νότια αίθουσα, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ
24210 76894, 24210 29320
[email protected]
7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ
Γιαμαλάκη 50 &
Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ
71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810302400,
2810344107
[email protected]
www.ank.gr
Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.
2. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.
3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.
4. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: [email protected]
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας & Ανάπτυξης
Αλέξανδρος Χαρίτσης”

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *