vouli
©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΝΠ: Ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες επιταγές και έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας|ΦΕΚ

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβρερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου A’161/22.08.2020. Στο Γ’ Μέρος, με τίτλο «Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας», στην οποία περιλαμβάνονται άρθρα για τη ρύθμιση επιταγών, την πληρωμή τους, κ.λπ., καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθείται για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 υπάρχουν οι ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους και στο άρθρο 8 τα Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας.

Άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών

Στην ΠΝΠ προβλέπεται και η άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να προχωρήσει σε 655 προσλήψεις, σε ειδικότητες αιχμής, με fast track διαδικασίες αλλά υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Ο ΟΑΣΑ θα μπορεί επίσης πλέον να προμηθευτεί 300 σύγχρονα λεωφορεία, ηλικίας μέχρι 10 ετών, με leasing, καθώς και να ενισχύσει το στόλο των αστικών λεωφορείων με 203 οχήματα και 550 οδηγούς σε ημερήσια βάση μέσω σύμπραξης με τα ΚΤΕΛ.

Η ΠΝΠ δίνει επίσης τη δυνατότητα στον ΟΑΣΘ να επιταχύνει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την επάρκεια και τη συντήρηση του στόλου του.

Βασικός στόχος της ΠΝΠ είναι να αυξηθεί περαιτέρω η συχνότητα των δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ προβλέπει ότι κατά τους επόμενους μήνες ο ΟΑΣΑ μπορεί να προχωρά στη σύναψη συμβάσεων παροχής συγκοινωνιακού έργου, μίσθωσης λεωφορείων και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς. Οι συμβάσεις θεωρούνται κατεπείγουσας ανάγκης και με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση θα καθορίζεται και η χρονική τους διάρκεια.

Το δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αφορά στη στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω COVID-19. Συγκεκριμένα θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Οι προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη των οικείων φορέων, αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν σε δοκιμαστική υπηρεσία των προσληφθέντων με αποδοχές για ένα έτος, μέχρι την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το τρίτο άρθρο της ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, δίνει τη δυνατότητα στον ΟΑΣΘ κατά τους επόμενους μήνες να συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη διασφάλιση επάρκειας του στόλου λεωφορείων του

Επιταγές

Στην ΠΝΠ για τις επιαγές προβλέπονται τα εξής:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο έβδομο
Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

ksd
adv

1. Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξι-
ογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις με Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον
πίνακα του παρόντος, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμέ-
νο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020
κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με τον κύκλο ερ-
γασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, οι οποίες είχαν
ανασταλεί δυνάμει της περ. (α) της παρ. 1 και της περ.
(α) της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυ-
ρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο
40 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), αναστέλλονται έως την 31η
Οκτωβρίου 2020.
2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφί-
ου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
(Α’ 149) αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ
που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποί-
ες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξά-
μηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε
σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους
2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρω-
μής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρού-
νται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματο-
δοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα
χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν
και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της
παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν
αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου
2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιό-
γραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την
30η Σεπτεμβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής,
καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
β) Οι προθεσμίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις
31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από
επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του
παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο ερ-
γασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό
μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια
τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα
αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως
την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής,
καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που
παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποί-
ες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’
εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85%
σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του
έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται
να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια
τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου
2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονο-
μικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά
και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα
εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα
οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται
από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρού-
νται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν
έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου
αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση
διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης.
3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που παρα-
τίθενται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων
που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’
εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο
του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξα-
μήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από
αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Η
παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές
και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να δι-
αβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα
ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέ-
κτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή,
περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδα-
πών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών
του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των
υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων
πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος
που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμι-
μα στην Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των
αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων,
μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ
ή και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί
σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας
και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά
ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλε-
πόμενη στην παρούσα αναστολή των προθεσμιών. Για
τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά
ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα
στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των
φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρω-
ση των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγματοποιούνται
με μηχανογραφικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται
προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύμα-
τα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και
τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες
των δικαιούχων.
β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται
απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος
μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα
η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά
Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
σύντομης διαμονής
55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα
55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων
ταξιδίων
79.90 Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες

Η αγορά εργασίας

Άρθρο όγδοο

Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 ως προς την οργάνωση
του τόπου εργασίας
Η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως
εξής:
«2.α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθο-
ρίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο
στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο
εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας.
β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύ-
νανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως
εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται
με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού
τηλεφώνου.
γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της
περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ
αποστάσεως.
δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρ-
μογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης
λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει
σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέ-
λεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ.
(δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του ερ-
γαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέ-
τει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό
διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός
η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών
μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστο-
ποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμε-
νος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής
του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν
οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του
παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδε-
δειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την
παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχι-
κής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επι-
βάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)
για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη δι-
απίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και
είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.».

Ολόκληρο το ΦΕΚ, ΕΔΩ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *