ksd photo
money tourism photo

Πρόωρες (!!!), ποιες πρόωρες (;), εκλογές στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Τις αναμενόμενες και στο χρονικό σημείο που γίνονταν πάντα, εκλογές για τη νέα διοίκηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκήρυξε το διοικητικό συμβούλιο του ΞΕΕ, στην τελευταία του συνεδρίαση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017.

Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου, ολοκληρώνεται στις 15 Ιανουρίου του 2018 και ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ όλων των διοικήσεων του ΞΕΕ διαχρονικά, είναι η διενέργεια των εκλογών το Φθινόπωρο, πριν την λήξη της θητείας του εν ενεργεία ΔΣ, ώστε να είναι εν λειτουργία τα εποχικά ξενοδοχεία και να καθίσταται ευκολότερη η συμμετοχή στην ψηφοφορία. Το παρόν διοκητικό συμβούλιο εξελέγη στις 22 Σεπτεμβρίου του 2013 και ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2014, ενώ το αμέσως προηγούμενο στις εκλογές του 2009, είχε εκλεγεί στις αρχές Δεκέμβρη και ανέλαβε επίσης την διοίκηση του ΞΕΕ τον Ιανουάριο 2010. Ως εκ τούτου κανένα θέμα πρόωρων εκλογών υφίσταται…

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΞΕΕ οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017 και η νέα διοίκηση θα αναλάβει τα καθήκοντά της στις 15 Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο σημερινός πρόεδρος Γιώργος Τσακίρης, δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής στη θέση του πρόεδρου.

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο του ΞΕΕ, οι λεπτομέρειες των εκλογών, έχουν ως εξής:

“ΘEMA: Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέας Διοίκησης του Ξ.E.E. (7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017)

1.HMEPOMHNIA ΔIENEPΓEIAΣ EKΛOΓΩN

Σας πληροφορούμε ότι, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής Διοίκησης του Eπιμελητηρίου μας στις 15 Ιανουαρίου 2018, το Διοικ. Συμβούλιο του Ξ.E.E. στην 42η/25-5-2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικ. Συμβουλίου του Ξ.E.E.  Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), τον Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), τον Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012) και σύμφωνα με την 12327/4-6-2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1436/Β’/2013), και θα λάβουν χώρα στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.).  Η ΕΔΕΤ Α.Ε., βάσει σύμβασης που υπέγραψε με το Ξ.Ε.Ε., έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας,  η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιγράφεται στην παραπάνω μνημονευθείσα Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε.

 2. ΠOIA ΞENOΔOXEIA KAI KAMΠINΓK ΣYMMETEXOYN ΣTIΣ EKΛOΓEΣ

Στις εκλογές αυτές δικαιούνται να μετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ των οποίων το ειδικό σήμα λειτουργίας δεν θα έχει ανακληθεί οριστικά μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, και εφόσον μέχρι την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων έχουν καταβάλει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 εισφορές τους στο Επιμελητήριο.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.E.E. ορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, αλλά έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ξ.E.E. εισφορών τους και καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες δόσεις. Τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ, που έχουν λάβει το ειδικό σήμα λειτουργίας εντός του 2017, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έστω και εάν δεν έχουν καταβάλει καμία συνδρομή στο Ξ.E.E.

3. ΠOIOI EXOYN TO ΔIKAIΩMA TOY EKΛEΓEIN

Σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ατομικώς είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ.

4. ΠOIOI EXOYN TO ΔIKAIΩMA TOY EKΛEΓEΣΘAI

α.   Στις Ατομικές Επιχειρήσεις το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ.  Αν το ειδικό σήμα λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα περισσοτέρων από ένα (1) προσώπων, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το ένα (1) από τα πρόσωπα αυτά, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τα λοιπά.

β.   Στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο ομόρρυθμος εταίρος, που υποδεικνύεται εγγράφως από τους λοιπούς εταίρους.

γ.   Στις Ανώνυμες Εταιρείες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος.  Αν δεν υπάρχει μέτοχος, που να ασκεί τέτοια καθήκοντα, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ εκείνων που οι μετοχές τους αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ.   Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα του Διαχειριστή.  Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μεταξύ εκείνων των οποίων η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

ε.   Στις Ι.Κ.Ε. εφαρμόζεται αναλόγως ό,τι ισχύει και για τις Ε.Π.Ε

στ. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μόνο για ένα (1) ξενοδοχείο ή ένα (1) κάμπινγκ.

 5.ΠPOΘEΣMIA YΠOBOΛHΣ YΠOΨHΦIOTHTΩN – AΠAITOYMENA ΔIKAIOΛOΓHTIKA

Εκείνοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. πρέπει να το δηλώσουν στο Επιμελητήριο εγγράφως, το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 10ης Ιουλίου 2017. Επίσης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις μέχρι 31/12/16 εισφορές τους προς το Ξ.Ε.Ε.

 Μαζί με τη δήλωσή τους, πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2)   Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το αρμόδιο Τμήμα  Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (Άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 3242/2004).  Αντ’ αυτού μπορούν να υποβάλουν Υ/Δ του Ν. 1599/86 με την οποία να εξουσιοδοτούν  την Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. να το αναζητήσει για λογαριασμό τους.

3)   Αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ για το οποίο θα    ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και Υ/Δ ότι το σήμα δεν έχει ανακληθεί.

4)   α.   Σε περίπτωση κοινωνίας, εάν το ειδικό σήμα έχει εκδοθεί στο όνομα περισσοτέρων από ένα                προσώπων, πρέπει να υποβληθεί εξουσιοδότηση προς τον υποψήφιο από τα λοιπά πρόσωπα της κοινωνίας για την άσκηση του δικαιώματος του  εκλέγεσθαι.

β.   Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες να υποβληθεί αντίγραφο του καταστατικού και έγγραφη δήλωση όλων των εταίρων ότι εξουσιοδοτούν τον ομόρρυθμο εταίρο για άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

γ.   Στις ανώνυμες εταιρείες εάν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ασκηθεί από τον μέτοχο που είναι και Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., πρέπει να υποβληθούν:

  1. I)Αντίγραφο του Καταστατικού και πρακτικό της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων κατά την  οποία εξελέγη το τελευταίο Δ.Σ.
  2. II)Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότησή του σε  σώμα ή ΦEK που να περιλαμβάνει τη συγκρότηση σε σώμα.

III) Πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Εάν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ασκηθεί από μέτοχο που δεν ασκεί καθήκοντα Προέδρου ή Δ/ντα Συμβούλου, τότε εκτός των παραπάνω πρέπει να υποβληθεί και πρακτικό Δ.Σ. με το οποίο θα ορίζεται ποιος από τους μετόχους με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο θα ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

δ.   Στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

  1. Αντίγραφο του καταστατικού της EΠE.
  2. Πρακτικό της Συνελεύσεως των εταίρων της EΠE με το οποίο θα ορίζεται ποιος από τους Διαχειριστέςκαι εταίρος θα ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διαχειριστής και εταίρος ποιος από τους εταίρους με μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 20% θα ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

ε.    Στις Ι.Κ.Ε. εφαρμόζεται αναλόγως ό,τι ισχύει και για τις Ε.Π.Ε

EΠIΣHMANΣH

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η ανωτέρω ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων υποψηφιότητας, των πιστοποιητικών και την καταβολή των εισφορών θεωρείται ως η τελευταία προθεσμία μέσα στην οποία οι δηλώσεις υποψηφιότητας, και τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου και να πρωτοκολληθούν. Συνεπώς η αποστολή τους θα πρέπει να γίνει αρκετό διάστημα πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

H αποστολή των δηλώσεων υποψηφιότητας είναι προτιμότερο να γίνει με συστημένη επιστολή.

 6. ΠOIOI ΔEN EΠITPEΠETAI NA ANAKΗPΥXΘOYN YΠOΨHΦIOI

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι δεν θα ανακηρυχθούν υποψήφιοι όσοι :

α.      Μέχρι τις 15:00 της 10ης Ιουλίου 2017 δεν έχουν καταβάλει ή διακανονίσει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 εισφορές του ξενοδοχείου ή κάμπινγκ για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (εφόσον αυτό έχει πάρει το ειδικό σήμα λει τουργίας πριν την ημερομηνία αυτή) ή δεν έχουν τηρήσει τον συμφωνηθέντα δια κανονισμό για τις οφειλόμενες εισφορές τους.

β.      Δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

γ.      Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και εφόσον διαρκεί αυτή η στέρηση.

δ.      Δεν είναι Έλληνες, ομογενείς ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε.      Δεν έχουν υποβάλει όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 της παρούσας.

 7. EKΛOΓIKEΣ OMAΔEΣ

Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της χώρας, διαιρούνται σε έντεκα (11) ομάδες.

α)   H πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα.

β)   H δεύτερη, εκείνα που λειτουργούν στην Πελοπόννησο και την Ελαφόνησο

γ)   H τρίτη, εκείνα που λειτουργούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Σκύρο.

δ)   H τέταρτη, εκείνα που λειτουργούν στα Ιόνια Νησιά.

ε)   H πέμπτη, εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο

στ) H έκτη, εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες.

ζ)   H έβδομη, εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη.

η)   H όγδοη, εκείνα που λειτουργούν στα Δωδεκάνησα.

θ)   H ένατη, εκείνα που λειτουργούν στην Ήπειρο.

ι)    Η δέκατη εκείνα που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και

ια)  Η ενδέκατη εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις.

Στα ξενοδοχεία των δέκα πρώτων τάξεων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις.

Ξεχωριστή εκλογική ομάδα (12η) αποτελούν τα κάμπινγκ όλης της Χώρας που εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.

 8. APIΘMOΣ EKΠPOΣΩΠΩN ΠOY EKΛEΓEI H KAΘE OMAΔA

H κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους:

α) Από την πρώτη ομάδα (Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα) εκλέγονται επτά σύμβουλοι, δηλαδή: ένας (1) από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και ενός αστέρος και δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε  κατηγορία τριών (3) και δύο (2) αστέρων. Οι εκλογείς κάθε κατηγορίας ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον ή τους αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που  θα ανακηρυχθούν για την κατηγορία τους.

β) Από την δευτέρα ομάδα (Πελοπόννησο – Eλαφόνησο) εκλέγονται τρεις (3) σύμβουλοι: δύο από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος. Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους δύο (2) αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

γ) Από την τρίτη ομάδα (Θεσσαλία – Σποράδες – Σκύρος) εκλέγονται δύο (2) σύμβουλοι: ένας από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος.  Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

δ) Από την τέταρτη ομάδα (Ιόνια Νησιά) εκλέγονται τέσσερις (4) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας σύμβουλος από τις κατηγορίες δύο και ενός αστέρος.  Οι εκλογείς κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για την κάθε κατηγορία τους και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

ε) Από την πέμπτη ομάδα (Μακεδονία, Θράκη και Θάσος) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος με χωριστή ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

στ) Από την έκτη ομάδα (Κυκλάδες) εκλέγονται τρεις (3) σύμβουλοι ήτοι: δύο από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος.  Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους δύο (2) αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

ζ) Από την έβδομη ομάδα (Κρήτη) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος, με χωριστή ψηφοφορία.  Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

η) Από την όγδοη ομάδα (Δωδεκάνησα) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος με χωριστή ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

θ) Από την ένατη ομάδα (Ήπειρος) εκλέγεται ένας σύμβουλος από όλα τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών.  Δηλ. οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους, μεταξύ όλων των υποψηφίων που θα  ανακηρυχθούν για την ομάδα τους.

ι) Από την δέκατη ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου) εκλέγεται ένας σύμβουλος από όλα τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Δηλ. οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους, μεταξύ όλων των υποψηφίων που θα  ανακηρυχθούν για την ομάδα τους.

ια) Από την ενδέκατη ομάδα (Λουτροπόλεις) εκλέγεται ένας σύμβουλος από οποιασδήποτε κατηγορία αστέρων ξενοδοχεία που ευρίσκονται στις Λουτροπόλεις, που αναφέρονται κατωτέρω. Δηλαδή οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων των Λουτροπόλεων της χώρας ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν για τα ξενοδοχεία των Λουτροπόλεων. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν μόνο για την εκλογή του αντιπροσώπου των Λουτροπόλεων όχι όμως και των αντιπροσώπων της περιφέρειας (ομάδας ξενοδοχείων) που βρίσκεται η Λουτρόπολη.

π.χ. το Λουτράκι βρίσκεται στην Πελοπόννησο που αποτελεί την δεύτερη εκλογική ομάδα. Επειδή όμως είναι Λουτρόπολη οι ξενοδόχοι του Λουτρακίου θα εκλέξουν τον αντιπρόσωπό τους απ’ αυτούς που θ’ ανακηρυχθούν υποψήφιοι των Λουτροπόλεων και όχι από τους υποψηφίους της δεύτερης εκλογικής ομάδας της Πελοποννήσου.

ιβ) Από την δωδέκατη ομάδα (Κάμπινγκ) εκλέγονται δύο σύμβουλοι από όλα τα κάμπινγκ της Χώρας ανεξαρτήτως τάξης.  Δηλαδή οι εκλογείς των κάμπινγκ της χώρας ψηφίζουν μαζί  και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θ’ ανακηρυχθούν για τα κάμπινγκ όλης της Χώρας.

Τα παραδοσιακά καταλύματα συμμετέχουν στις εκλογές, εφόσον έχουν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με την εξής αντιστοιχία:  Τα πολυτελείας θα συμμετάσχουν ως ξενοδοχεία πέντε (5) αστέρων, τα Α’ τάξης θα συμμετάσχουν ως ξενοδοχεία τεσσάρων (4) αστέρων, τα Β’ τάξης ως ξενοδοχεία τριών (3) αστέρων, τα Γ’ τάξης ως ξενοδοχεία δύο (2) αστέρων και τα Δ’ & Ε’ τάξης ως ξενοδοχεία ενός (1) αστέρος.

 9. ΠOIEΣ ΘEΩPOYNTAI ΛOYTPOΠOΛEIΣ

Ξενοδοχεία Λουτροπόλεων θεωρούνται εκείνα που λειτουργούν στις εξής Λουτροπόλεις:

Αιδηψό, Αγ. Νικόλαος Αιδηψού, Αριδαία, Ελευθερές, Θέρμη Μυτιλήνης, Θερμοπύλες, Ικαρία, Καϊάφα, Καμμένα Βούρλα, Κυλλήνη, Κύθνος, Λαγκαδάς, Λουτρά Καΐτσης, Λουτρά Τραϊανουπόλεως, Λουτράκι, Μέθανα, N. Απολλωνία, Πλατύστομο, Σιδηρόκαστρο, Σμόκοβο, Στάχτη Πόριαρης και Υπάτη.

 10.ANAKEΦAΛAIΩNONTAΣ TA ANΩTEPΩ TONIZOYME OTI :

α) Εκείνοι που έχουν σύμφωνα με τα ανωτέρω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στο Επιμελητήριο μέχρι τις 15:00 της 10ης Ιουλίου 2017 ότι θέτουν υποψηφιότητα συμβούλου. Στη δήλωση θα αναφέρεται η ομάδα και η κατηγορία των ξενοδοχείων, που πρόκειται να αντιπροσωπεύσουν στο Επιμελητήριο.  H δήλωσή τους αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στο Επιμελητήριο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

β) Τα ξενοδοχεία και τα Κάμπινγκ για τα οποία θα δηλώσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, υποψηφιότητα πρέπει να έχουν καταβάλει μέχρι τις 15:00 της 10ης Ιουλίου 2017, τις μέχρι 31/12/2016 εισφορές τους προς το Ξ.E.E.  ή να έχουν τηρήσει μέχρι την ημερομηνία αυτή τον διακανονισμό των οφειλών τους.

γ) Στη δήλωση για υποψηφιότητα πρέπει να επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά της παρ. 5 της παρούσας.

δ) Η κατανομή των αντιπροσώπων στις 12 εκλογικές ομάδες είναι η παρακάτω:

1η Εκλογική Ομάδα (Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων 1  
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων 2  
Δύο (2) Αστέρων 2  
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 7

2η Εκλογική Ομάδα (Πελοπόννησος – Ελαφόνησος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων    
Τεσσάρων (4) Αστέρων 2  
Τριών (3) Αστέρων    
Δύο (2) Αστέρων    
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3

 

3η Εκλογική Ομάδα (Θεσσαλία – Σποράδες – Σκύρος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων    
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων    
Δύο (2) Αστέρων    
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2

4η Εκλογική Ομάδα (Ιόνια)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων 1  
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων    
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4

5η Εκλογική Ομάδα (Μακεδονία – Θράκη – Θάσος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων 1  
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων 1  
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5

6η Εκλογική Ομάδα (Κυκλάδες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων    
Τεσσάρων (4) Αστέρων 2  
Τριών (3) Αστέρων    
Δύο (2) Αστέρων    
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3

7η Εκλογική Ομάδα (Κρήτη)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων 1  
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων 1  
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5

8η Εκλογική Ομάδα (Δωδεκάνησα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων 1  
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων 1  
Ενός (1) Αστέρος 1  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5

9η Εκλογική Ομάδα (Ήπειρος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων    
Τεσσάρων (4) Αστέρων    
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων    
Ενός (1) Αστέρος    

10η Εκλογική Ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Πέντε (5) Αστέρων    
Τεσσάρων (4) Αστέρων    
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων    
Ενός (1) Αστέρος    

11η Εκλογική Ομάδα (Λουτροπόλεις)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων 1  

12η Εκλογική Ομάδα (Κάμπινγκ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
Ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων 2  

 

  1. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων θα αναρτήσουμε στο site του Ξ.Ε.Ε. τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων. Θα αποστείλουμε επίσης με συστημένη επιστολή σε όλους τους εκλογείς οδηγίες και κωδικούς για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο ψηφοφορίας.
12.Η προθεσμία εγγραφής των εκλογέων στον ηλεκτρονικό κατάλογο λήγει στις 31/8/2017.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 θα αποσταλεί στο mail και στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο κάθε εκλογέας κατά την εγγραφή του στον ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο, ένας μοναδικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος (URL), μέσω του οποίου θα  ψηφίσουν τον υποψήφιο της επιλογής τους.

 13. YΠOΔEIΓMATA EΞOYΣIOΔOTHΣEΩN

Μαζί με την εγκύκλιό μας αυτή σας στέλνουμε υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας και υποδείγματα εξουσιοδοτήσεων και πρακτικών για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που πρέπει να υποβληθούν ανάλογα με την περίπτωση.

Δηλαδή:

α)     Το υπόδειγμα αριθ. 1 θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκδοσης του σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου ή Κάμπινγκ στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, οπότε θα υποδειχθεί ο ένας από αυτούς για να ασκήσει το δικαίωμα του ΕΚΛΕΓΕΙΝ & EKΛEΓEΣΘAI.

β)     Το υπόδειγμα αριθ. 2 θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση λειτουργίας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ως ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας οπότε υποδεικνύεται ο ένας από τους ομόρρυθμους εταίρους για να ασκήσει το δικαίωμα του EKΛEΓEΣΘAI.

γ)     Το υπόδειγμα  αριθ. 3 θα χρησιμοποιηθεί όταν η επιχείρηση λειτουργεί ως EΠE ή Ι.Κ.Ε για να υποδειχθεί ποιος Διαχειριστής και εταίρος θα ασκήσει το δικαίωμα του EKΛEΓEΣΘAI και

δ)     Το υπόδειγμα αριθ. 4 θα χρησιμοποιηθεί όταν η επιχείρηση λειτουργεί ως A.E. για να υποδειχθεί ποιος μέτοχος θα ασκήσει το δικαίωμα του EKΛEΓEΣΘAI.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                ΑΓΝΗ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ”

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *