Σήμερα (ναι σήμερα !!!) ο διαγωνισμός του ΥΠΕΞ για τον εξοπλισμό των προξενείων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Στις 11 Απριλίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορά στην «Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, προμήθεια νέων workstations – 1 η Υποβολή» για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων που απορρέουν από τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο Γενικό Προξενείο της Μόσχας, το οποίο εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο 2015 στη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων Schengen.
Ο διαγωνισμός, τον οποίο υπογράφει ο υφυπουργός Δημήτρης Μάρδας,  διεξάγεται σήμερα και αν εξελιχθεί χωρίς ενστάσεις, κ.λπ., ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στη Μόσχα σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή εντός του Ιουνίου, με τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Είναι λοιπόν σαφές και συμπληρώνεται απολύτως το παζλ των σοβαρών καθυστερήσεων του ΥΠΕΞ και των ευθυνών του, τόσο για τη δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό και δη στη Ρωσία, όσο και για την εξέλιξη του Τουρισμού στην Ελλάδα από τη Ρωσία την εφετινή περίοδο.
Σύμφωνα με την προκήρυξη  “Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ έως Ε΄ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1 Το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια και παράδοση «ελεύθερα» (delivered duty paid) στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μόσχα (Ulitsa Spiridonovka d 14, 123001 Moskow) 30 σταθερών σταθμών εργασίας (workstations) αποτελούμενων ο καθένας από: 1. Η/Υ (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο και ποντίκι), 2. οθόνη και 3. εκτυπωτή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας διακήρυξης. Ο εξοπλισμός θα ενταχθεί στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων N-VIS. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, να κατακυρώσει μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού τουλάχιστον τριετούς (3) διάρκειας, σύμφωνα με το παρακάτω πλαίσιο απαιτήσεων:  χρόνος απόκρισης και διάγνωση βλάβης: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής γραπτής ειδοποίησης (μέσω e-mail ή fax) και  χρόνος αποκατάστασης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (επισκευή): εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά τη διάγνωση της βλάβης. Σε περίπτωση προσφοράς μεγαλύτερης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την προαναφερθείσα, η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος.
1.2 Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΤΕΑ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25 % από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ). Το εν λόγω έργο εντάχθηκε με την «Απόφαση Χορήγησης της Δράσης» με ΑΠ.: ISF-B/40/1-ι΄/21.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΣΜ4465ΦΘΕ-12Ζ) στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΤΕΑ) περιόδου 2014 -2020, Ειδικό Στόχο «Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων» του Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΤΕΑ) .
1.3 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), πλέον δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (10.350,00 €) Φ.Π.Α. 23% . Δικαίωμα προαίρεσης 30%: δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00 €) πλέον ΦΠΑ 23 % τρεις χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ (3.105,00 €), η άσκηση του οποίου θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Τα ΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου με σφραγισμένες προσφορές στις 27/04/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Εξωτερικών, Βας. Σοφίας 1, 10671, Αθήνα, 1 ος όροφος, γραφείο 7 από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών. 2.2 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κλπ) δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια του διαγωνισμού την ως άνω ημέρα και ώρα, η διενέργεια μετατίθεται αυτοδικαίως για την επόμενη εβδομάδα ίδια ημέρα και ώρα. Αν συντρέχει εκ νέου λόγος μετάθεσης, η ημερομηνία διενέργειας θα μετατίθεται κατά μία εβδομάδα σύμφωνα με τα ανωτέρω. 2.3 Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στον ιστότοπο www.mfa.gr και αναρτάται στη «Διαύγεια» και το ΚΗΜΔΗΣ”.

Στις 25 Απριλίου απόφαση για έργα διαμόρφωσης

Σημειώνεται ότι μόλις προχθές προχώρησαν στο ΥΠΕΞ σε απόφαση για “διαμόρφωση χώρων στο προξενείο της Μόσχας για την υποδοχή κλοινού στο τμήμα θεωρήσεων (!!!).

Δείτε την απόφαση:

α/α:94397

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.14) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2. Του Ν.3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/05.06.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3712/2008 (ΦΕΚ 225/Α/05.11.2008). 3. Του Π.Δ. 113/2010 περί “Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) 4. Το άρθρο 9 του Ν.4148/2013 (ΦΕΚ 99/Α/26.04.2013) με το οποίο συμπληρώθηκε το άρθρο 49 παρ. 12α του Ν.3943/2011(ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011). 5. Την υπ’ αριθμ. Π7Π37β-4449/09.02.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. 6. Την υπ’ αριθμ. Π23ΓΥΓΓ-8646/16.3.2015 (ΦΕΚ 379/Β/18.3.2015) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 7. Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης για ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Γ.Π. ΜΟΣΧΑΣ 8. Το γεγονός ότι, το ποσό δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης
Αποφασίζουμε
“Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 984,46 ΕΥΡΩ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, Ειδικός Φορέας 09-120 K.A.E.0851 , οικονομικού έτους 2016 , για την πληρωμή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Γ.Π. ΜΟΣΧΑΣ
Η ΣΤ΄ Γενική Διευθύντρια
Πρέσβυς Κωνσταντίνα Κολιού “

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *