noisis

Στις 18 Δεκεμβρίου το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδοτήσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ, με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ, σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

Σύμφωνα με τη Noisis A.E., δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α.
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β.
Επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) ισχύουν σωρευτικά:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)
1.1 ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
1.1.1 Ξενοδοχεία

Περιορισμοί:
– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
– Δυναμικότητα δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες

Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα, ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών, θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

1.1.2 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

1.1.3 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Περιορισμοί:
– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

1.1.4 Ξενώνες φιλοξενίας νέων

1.2 ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
1.2.1 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιορισμοί:
-Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις1 (3)

1.2.2 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Περιορισμοί:
– Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
– Ελάχιστη δυναμικότητα δέκα (10) κλίνες

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
• Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
• Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
• Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ..
• Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
• Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Αθλητικός Τουρισμός
• Θαλάσσιος τουρισμός
• Τουρισμός υπαίθρου
• Άλλες ειδικές, εναλλακτικές μορφές τουρισμού

4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Προϋπολογισμός δράσης:120 εκατ. ευρώ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%

Ενδεικτικές Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτιριακές δαπάνες, Δαπάνες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα -Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Προβολή-Προώθηση, Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού, φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά, Μεταφορικά μέσα, Αμοιβές Συμβούλων.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 7/11/2017 (ημερομηνία προκήρυξης της δράσης)

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Έως 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Προκαταβολή: Έως 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης

Έναρξη και διάρκεια υποβολών: Από 18/12/2017 έως 28/03/2018

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής: Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόροι ή/και δάνειο (έγκριση δανείου ή τραπεζική βεβαίωση για την πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου).

Περιορισμοί: De Minimis (έως 200.000 ευρώ επιχορήγηση μέσα σε μια τριετία- τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη πριν από την έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο τεκμηρίωσης των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων διότι θα υπάρξει συγκριτική αξιολόγηση και θα προκριθούν οι προτάσεις με την μεγαλύτερη βαθμολογία.

Η άρτια προετοιμασία και υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και η κατάλληλη τεκμηρίωση των κριτηρίων αξιολόγησης προϋποθέτει την συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους.

Την παρουσίαση των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επιμελήθηκε η Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *