©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις ξεκινούν στα πλαίσια του ΣΔΑΜ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και όμορων Δήμων (Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις ξεκινούν στα πλαίσια του ΣΔΑΜ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και όμορων Δήμων (Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Οι δυο εκ των Δράσεων αφορούν και θα επιφέρουν επιδοτήσεις σε Μεγάλες Επιχειρήσεις και οι άλλες δυο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

noisisΟι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης θα διαρκέσουν από 15/03/2024 έως 15/05/2024 και το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και 75% ανάλογα με το είδος επιδότησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Για τις Μεγάλες Υφιστάμενες, νέες ή υπο σύσταση επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμανθεί από 5.000.000€ έως 40.000.000€.

Αντίστοιχα για τις Υφιστάμενες, νέες ή υπο σύσταση Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμανθεί από 500.000€ έως 12.000.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται

  • από 50% έως 70% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ,
  • από 45% έως 65% για τις Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41
  • 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 και
  • 50% Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) και την ιδιωτική συμμετοχή.

  Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μεγάλες Επενδύσεις
Επιλέξιμες δαπάνες Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 70% 30% 60% 40% 50% 50%
Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» 50% 50% 50% 50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 75% 25% 75% 25% 75% 25%
Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 65% 35% 55% 45% 45% 55%

Η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της δημόσια δαπάνης, και μπορεί να καλύπτεται με ίδιους πόρους ή/και εξωτερική χρηματοδότηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται ενδεικτικά οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, καθώς και τα ανώτατα/κατώτατα όρια των επιλέξιμων υποκατηγοριών επιλέξιμων δαπανών ως ποσοστό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ή/και ως ποσό σε Ευρώ.

Κατηγορία Δαπάνης κωδ. ΟΠΣΚΕ Υποκατηγορία Δαπάνης Μέγιστο ή κατώτατο επιλέξιμο % επί του Επιχορηγούμενου Π/Ύ ή/και μέγιστο επιλέξιμο ποσό.
1. Δαπάνες προσωπικού 01.17 02.20 Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 60000 € και έως 15.000 € ανά ΕΜΕ (Άρθρο 33 ΓΑΚ) τουλάχιστον 30% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
02.09 Μεταφορικά Μέσα έως 10% και έως 200 000 € και έως 50.000 € ανά μεταφορικό μέσο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
2. Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων 02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβοΑταίκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) 25% και μέχρι 300.000 € (Άρθρο 41 ΓΑΚ)
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 5% και μέχρι 150.000 €(Άρθρο 14 ΓΑΚ)
3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμιρωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε έως 5% και μέχρι 60.00  € και έως 6.000 € ανά πρότυπο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών &. διαδικασιών σΰμιρωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5% και μέχρι 60 000 € και εως 6.000€ ανα διαχειριστικό σύστημα (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 19 ΓΑΚ)
04.26 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας — Branding έως 10% και μέχρι 150.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.30 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες -Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 5% και μέχρι 200 000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξή για την παρακολούθηση της υλοποίησης ταυ επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 50.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες ταυ επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
6. Δαπάνες Λογισμικού 06.07 Λογισμικό και. δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 15% και μέχρι 400.000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)

Δείτε εδώ αναλυτικά τις προδιαγραφές και λεπτομέρειες κάθε μιας από τις τέσσερις Δράσεις:

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *