european_parliament

Αυτό είναι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Thomas Cook|Υιοθετήθηκαν οι ελληνικές προτάσεις|ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Υιοθετήθηκαν  με συντριπτική πλειοψηφία και ενσωματώθηκαν στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι θέσεις και προτάσεις που υπέβαλε η  Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατάρρευση της Thomas Cook.

Ως εισηγήτρια του ψηφίσματος,  η κα Κουντουρά είχε ως στόχο με τις παρεμβάσεις της να συμπεριληφθεί η ανάδειξη του τουρισμού σε στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ, με οφέλη για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, να διασφαλίσει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη τα δικαιώματα των εργαζομένων και καταναλωτών, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που επλήγησαν και να προστατευτούν οι κλάδοι των μεταφορών και του τουρισμού από  τυχόν μελλοντικές κρίσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της κυρίας Κουντουρά που υιοθετήθηκαν στο Ψήφισμα είναι:

  • Η ανάδειξη του τουρισμού σε προτεραιότητα της ΕΕ  και η  κατάρτιση στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό
  • Η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, πρόταση που για πρώτη φορά αναφέρεται σε επίσημο κείμενο της ΕΕ
  • H θέσπιση ειδικής γραμμής προϋπολογισμού για τον τουρισμό στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 για τη δυναμική στήριξη του τομέα
  • Η μετονομασία του χαρτοφυλακίου μεταφορών της Κομισιόν σε χαρτοφυλάκιο «Μεταφορές και Τουρισμός»
  • Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που εθίγησαν, ότι θα λάβουν τους δεδουλευμένους μισθούς και τα δικαιώματά τους θα τηρηθούν στο ακέραιο, με την υπερψήψιση της τροπολογίας που κατέθεσε η Έλενα  Κουντουρά με δύο ακόμη ευρωβουλευτές της GUE/NGL.

Επίσης οι κυβερνήσεις των κρατών- μελών καλούνται να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και τους πόρους  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να στηρίξουν τους εργαζόμενους που απολύθηκαν και τις πληγείσες επιχειρήσεις.  Η Κομισιόν θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της ζημιάς στον κλάδο, και παράλληλα να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους μετάβαση.

kountouraΗ κα Κουντουρά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρτιση βασικών σημείων του Ψηφίσματος που καλεί την Κομισιόν  να λάβει μέτρα για την  ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών,  των εργαζομένων, και συνολικά των επιχειρήσεων στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού. Όπως επίσης  και για την αναπροσαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και προετοιμασία για το μέλλον των κλάδων αυτών που έχουν ρόλο καταλυτικό στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ευημερία της Ευρώπης.

Το ψήφισμα

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον τουρισμό της ΕΕ (2019/2854(RSP)), έχει ως ακολούθως:

“Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 195 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2007)0621),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα(3), και ιδίως το άρθρο 8 σχετικά με την ισχύ της άδειας εκμετάλλευσης, και το άρθρο 9 σχετικά με την αναστολή και ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικών εταιρειών(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση, της 18ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την προστασία των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών (COM(2013)0129), όπου η Επιτροπή καθορίζει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 («κανονισμός ΕΤΠ»)(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2019, με τίτλο « Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη: Διατήρηση και προώθηση υψηλών κοινωνικών προτύπων» (COM(2019)0120),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας»(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2019, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ για την επόμενη δεκαετία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας Thomas Cook, του δεύτερου μεγαλύτερου και ενός από τους ιστορικότερους οργανωτή ταξιδίων παγκοσμίως, έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, την ενωσιακή εσωτερική αγορά, την απασχόληση, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαθάριση της Thomas Cook έχει θέσει σε κίνδυνο 22 000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, εκ των οποίων 9 000 βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 500 στην Ισπανία και περισσότερες από 1 000 στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη κι αν η τύχη αυτών των θέσεων εργασίας εξακολουθεί να είναι αβέβαιη, είναι πιθανό να επέλθουν σημαντικές αλυσιδωτές επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των μεταφορών, αλλά και στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώχευση της Thomas Cook οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η αδυναμία της εταιρείας να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο και να καινοτομήσει, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση του ομίλου Thomas Cook ήταν ήδη γνωστή στις βρετανικές αρχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αναστολής της λειτουργίας της Thomas Cook, η οποία είχε σε λειτουργία ξενοδοχεία, παραθεριστικά κέντρα και αεροπορικές εταιρείες σε 16 χώρες και εξυπηρετούσε 19 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση επαναπατρισμού άνω των 600 000 ατόμων από διάφορες τοποθεσίες του κόσμου στους τόπους προέλευσής τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, φέτος μόνο, μια σειρά αεροπορικών εταιρειών έχουν κηρύξει πτώχευση, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2019 χορηγήθηκε στην Thomas Cook άλλη μια δωδεκάμηνη άδεια λειτουργίας από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ανακοίνωσαν στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη του τουριστικού τομέα τους, προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες της κατάρρευσης του ομίλου Thomas Cook· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη κανένας μηχανισμός στήριξης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 4 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολεί περίπου 12,3 εκατομμύρια εργαζομένους και εξασφαλίζει τουλάχιστον το 5 % επί του συνόλου των θέσεων εργασίας (άνω των 27 εκατομμυρίων εργαζομένων και σχεδόν το 12 % επί του συνόλου των θέσεων εργασίας, αν συνεκτιμήσει κανείς τη σύνδεσή του με άλλους τομείς)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 50,8 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός παράγει (άμεσα και έμμεσα) το 10,3 % του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ-28, ποσοστό που αναμένεται να ανέλθει στο 11,2 % του ΑΕγχΠ έως το 2027·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουριστικός κλάδος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και επαγγελμάτων στον οποίο η κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και ότι, λόγω του προσωπικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του, απαιτείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για πολλούς ακόμα τομείς της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα αυτό κυριαρχούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και αυτοαπασχολούμενοι, οι δραστηριότητες των οποίων δημιουργούν θέσεις εργασίας και παράγουν πλούτο σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους που δεν μπορεί να προβλεφθούν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ είναι αρμόδια να στηρίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι δεν προβλέπεται ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τουρισμό, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, στο οποίο το Κοινοβούλιο ζητεί να θεσπιστεί ειδικό κονδύλιο για τον βιώσιμο τουρισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την τουριστική βιομηχανία για αυξημένο συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο και σαφή ενωσιακή πολιτική για τον τουρισμό με κατάλληλη δημοσιονομική στήριξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα για την οικονομία και την απασχόληση στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, η σημασία και οι ανάγκες του θα πρέπει να αποτυπώνονται στις προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την στήριξη «μιας οικονομίας στην υπηρεσία των πολιτών»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των δραστηριοτήτων της Thomas Cook προκάλεσε σοβαρή οικονομική ζημία στον τουριστικό τομέα, στην απασχόληση και στις τοπικές κοινότητες, είχε δε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αεροπορικής συνδεσιμότητας ορισμένων εδαφών των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι γι’ αυτό θα απαιτηθεί να ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της ως πρώτου τουριστικού προορισμού στον κόσμο, ως κινητήριας δύναμης για τη οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα, ιδίως επειδή καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτήριου ήδη πριν από την παροχή της υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να παρέχεται στους επιβάτες κατανοητή, ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση, προσβάσιμη σε όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς καταναλωτές δεν ήταν σαφές ποια ήταν τα δικαιώματα αποζημίωσής τους και ποια μέρη των κρατήσεων καλύπτονταν από την ασφάλισή τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(11), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τους κοινωνικούς εταίρους, το ταχύτερο δυνατό πρόταση νομικής πράξης σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων.

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία που 600 000 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μακριά από το σπίτι τους, πολλοί εκ των οποίων έμειναν στον ταξιδιωτικό προορισμό τους χωρίς να τους προσφέρεται εναλλακτική διαδρομή επιστροφής, γεγονός που αποδείχθηκε τεράστια νομική αβεβαιότητα για τον τομέα και συνεπάγεται σημαντική έλλειψη προστασίας για τους καταναλωτές· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τους χιλιάδες υπαλλήλους ανά την Ευρώπη που έχασαν τη δουλειά τους, για τους χιλιάδες τοπικούς προμηθευτές και τις θυγατρικές, κυρίως ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, καθώς και για ζημία που προκάλεσε το γεγονός αυτό στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες καθώς και στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως·

2.  επισημαίνει ότι ο όμιλος Thomas Cook κάλυπτε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι τα καταλύματα, οι μεταφορές, οι δραστηριότητες αναψυχής, που επηρεάζουν διάφορους τύπους καταναλωτών και επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, η κατάρρευσή του εμπίπτει σε διαφορετικές ενωσιακές και εθνικές νομοθεσίες·

3.  καλεί τις αρμόδιες αρχές στα θιγόμενα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δεδουλευμένα θα καταβληθούν στο ακέραιο στους απολυμένους εργαζόμενους της Thomas Cook·

4.  συγχαίρει τα κράτη μέλη για τη σπουδή με την οποία εκτέλεσαν σχέδια έκτακτης ανάγκης, με σκοπό τον αποτελεσματικό επαναπατρισμό των θιγόμενων ταξιδιωτών, και σημειώνει τα άλλα μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστούν οι συνέπειες από την πτώχευση της Thomas Cook εις βάρος των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και οι αντίστοιχοι νόμοι στα κράτη μέλη έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την τεράστια επιχείρηση διάσωσης και να εξετάσει πώς θα μπορέσει να συμμετάσχει γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον·

5.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε ανάλυση των αιτιών της εκκαθάρισης του ομίλου Thomas Cook, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική εξέλιξη της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας ήταν ήδη γνωστή στις βρετανικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της απότομης κατάρρευσής του· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην πρόβλεψη μελλοντικών κρίσεων και στη χάραξη πολιτικών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε έναν τομέα που είναι τόσο σημαντικός για την ΕΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείται καλύτερα η χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών από τις εθνικές εποπτικές αρχές, για να αποτρέπεται η πιθανότητα να πέφτουν Ευρωπαίοι επιβάτες θύματα παρόμοιων αστοχιών, δεδομένου ότι από την αρχή του 2017 έχουν πτωχεύσει 32 αεροπορικές εταιρείες· υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων η οποία περιλαμβάνει τμήμα σχετικά με την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού αυτού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές να παρακολουθούν καλύτερα και να ελέγχουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών και να αντιδρούν σε κρίσιμα ζητήματα·

7.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη ζημία που υπέστη ο κλάδος και να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, να καταστήσει δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτά τα μέσα και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή· σημειώνει ότι η κρίση που προκλήθηκε από την πτώχευση του ομίλου Thomas Cook δεν είναι μεμονωμένο γεγονός και μπορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης ειδικών δράσεων και/ή μέτρων για την πρόληψη καταστάσεων αυτού του είδους, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των επιβατών·

8.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τουρισμό στις προτεραιότητες της στρατηγικής της και να μετονομάσει το χαρτοφυλάκιο μεταφορών σε χαρτοφυλάκιο «Μεταφορές και Τουρισμός»·

9.  επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών· καλεί τα κράτη μέλη που θίγονται από την πτώχευση της Thomas Cook να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά τις συλλογικές αιτήσεις από ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί τις εν λόγω αιτήσεις το συντομότερο δυνατό εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στον κανονισμό για το ΕΤΠ και να παράσχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη, εάν ζητηθεί·

10.  τονίζει ότι οι τουριστικές υπηρεσίες στις περιοχές που βασίζονται στον τουρισμό, και ιδίως τα ξενοδοχεία, είχαν προγραμματίσει την παροχή υπηρεσιών με πολλές κρατήσεις που υπήρχαν ήδη για την επόμενη τουριστική περίοδο, πριν από την κατάρρευση του ομίλου Thomas Cook και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντικτύπου που προκάλεσε η κατάρρευση αυτή σε πολλές επιχειρήσεις· παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να κάνουν χρήση των εργαλείων που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και άλλων ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών μέσων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν, σε τακτική βάση, ειδικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την τουριστική βιομηχανία με βάση τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για τα αντίστοιχα κονδύλια·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να καταρτιστεί μία στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό με συντονισμένα και συγκεκριμένα μέτρα, για παράδειγμα έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων καθώς και μηχανισμούς για την αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τον τομέα του τουρισμού στο επόμενο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

12.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη, μόνο ως έσχατο μέσο, μέτρα κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να μετριάσουν τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, στις πόλεις, στις περιφέρειες και στους τόπους προορισμού, καθώς και τις σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από τη διαδικασία αφερεγγυότητας θα έχουν εγγυημένα τα δεδουλευμένα και τις συνταξιοδοτικές παροχές τους·

14.  τονίζει τη σημασία που έχουν η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μεταφορών, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού·

15.  πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να παράσχει, σε αυτό το πλαίσιο, την αναγκαία στήριξη για να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να διαχειριστούν τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τόσο μέσω της σχετικής χρηματοδότησης και κατάρτισης όσο και μέσω της ενθάρρυνσης μιας ψηφιακής επιχειρηματικής νοοτροπίας·

16.  τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής συνεχούς κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής ευθύνης, ως ενός από τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την επίτευξη συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους κατά την ανάπτυξη όλων των σχετικών μέτρων· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές βάσει των μέτρων που εφαρμόζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζουν οι ΜΜΕ του τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τον τομέα του τουρισμού· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει κατόπιν διαβουλεύσεως με τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(12)·

17.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν και να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, και να αντλήσουν από την εμπειρία αυτή διδάγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών αεροπορικών υπηρεσιών·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε νέα σχετική πληροφορία που αφορά τη χρεοκοπία της Thomas Cook· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία του να γνωρίζει κανείς αν οι αρμόδιες αρχές χορήγησης αδειών είχαν αξιολογήσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Thomas Cook, αν είχαν εντοπιστεί χρηματοοικονομικά προβλήματα και αν μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του εγκλωβισμού χιλιάδων επιβατών μακριά από τα σπίτια τους·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν τη θέση του σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 261/2004, ο οποίος αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και τα όρια ευθύνης των αερομεταφορέων, και να εγκρίνει τη θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2014· εκφράζει τη λύπη του που δεν μπόρεσε το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία τα τελευταία πέντε χρόνια·

20.  επαναλαμβάνει την ανάγκη, όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την ευθύνη του αερομεταφορέα, να θεσπιστούν υποχρεωτικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου προστασίας των επιβατών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ταμείων εγγυήσεων ή μέσω ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται από τις αεροπορικές εταιρείες και εγγυώνται την παροχή βοήθειας, την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, την παροχή αποζημίωσης και τη μεταφορά των επιβατών με άλλη πτήση· τονίζει ότι οι επιβάτες που έχουν αγοράσει μία μεμονωμένη υπηρεσία, όπως μια και μόνο πτήση, θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας προστασίας με τους επιβάτες που έχουν αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο, ιδίως επειδή οι καταναλωτές περιορίζονται όλο και συχνότερα στην αγορά μόνο του αεροπορικού εισιτηρίου· ζητεί, ως εκ τούτου, την εναρμόνιση με τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών στους τομείς των μεταφορών, των καταλυμάτων και του τουρισμού·

21.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του κλεισίματος εταιρειών και να τα ενθαρρύνει να μελετήσουν παραδείγματα που περιέχονται στις νομικές διατάξεις, προκειμένου να προσπαθήσουν, στο μέτρο του δυνατού, να οργανώσουν την αναζήτηση αγοραστή, ώστε να διατηρήσουν την επιχείρηση σε λειτουργία παρά την παύση της δραστηριότητας που αποφάσισαν οι αρχικοί ιδιοκτήτες·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(3) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(4) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 71.
(5) EE C 257 E της 6.9.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 42.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(8) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 336.
(9) ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.
(12) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.

“.

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *