©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τράπεζα Ελλάδος: Σημαντική μείωση των τουριστικών εσόδων τον Μάρτιο | -16% 2023 vs 2019 | Οριακή μείωση και στο 3μηνο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΕΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σημαντική μείωση σημείωσαν τον φετινό Μάρτιο οι τουριστικές εισπράξεις, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019, ενώ και στο φετινό Α’ 3μηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρατηρείται οριακή μείωση. Βεβαίως παρατηρείται και σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών για τον Μάρτιο 2023 που δημοσιοποίησε η Τράπεζα Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μείωση κατά 117,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 2,4 δισεκ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,1% σε τρέχουσες τιμές (10,1% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,9% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 13,9% σε τρέχουσες τιμές (7,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές (-2,2% σε σταθερές τιμές).

Η μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, καθώς και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 60,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 45,6% σε σχέση με το Μάρτιο του 2022.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2022, λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.[1]

Το α΄ τρίμηνο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,1 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 3,9 δισεκ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών από εκείνη των εισαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 17,7% σε τρέχουσες τιμές (10,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 1,2% σε τρέχουσες τιμές (0,8% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 12,7% και 0,9% αντίστοιχα (2,7% και -3,1% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε στη μεγαλύτερη έκτασή της από τη βελτίωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 74,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 63,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)
(προσωρινά στοιχεία)
Ιανουάριος-Μάρτιος Μάρτιος
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Ι.Β ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 –  I.Β.2) 719,7 1.001,7 995,7 275,8 398,3 401,6
I.B.1 Εισπράξεις 4.915,1 7.019,3 7.514,8 1.832,8 2.632,7 2.689,2
Ταξιδιωτικό 106,2 447,5 732,9 39,0 183,7 267,6
Μεταφορές 3.551,4 5.138,7 5.027,8 1.356,6 1.964,9 1.780,4
Λοιπές υπηρεσίες 1.257,4 1.433,1 1.754,1 437,2 484,1 641,2
I.B.2 Πληρωμές 4.195,4 6.017,6 6.519,1 1.556,9 2.234,5 2.287,6
Ταξιδιωτικό 91,0 297,3 499,6 30,8 132,5 167,4
Μεταφορές 2.691,6 4.243,8 4.421,8 1.057,6 1.588,3 1.576,8
Λοιπές υπηρεσίες 1.412,8 1.476,5 1.597,7 468,6 513,6 543,3
2018 2019 2020 2018 2019 2020
I ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  ) -3.092,2 -3.735,8 -3.534,8 -1.157,5 -1.537,9 -1.106,3
Ι.Β ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 –  I.Β.2) 1.083,0 1.495,6 1.128,2 382,9 561,9 354,9
I.B.1 Εισπράξεις 5.201,5 5.860,4 5.642,8 1.826,3 2.057,5 1.727,9
Ταξιδιωτικό 553,8 746,5 619,1 240,9 317,7 92,2
Μεταφορές 3.602,6 3.963,7 3.928,2 1.240,6 1.365,4 1.279,1
Λοιπές υπηρεσίες 1.045,1 1.150,2 1.095,5 344,8 374,4 356,6
I.B.2 Πληρωμές 4.118,5 4.364,8 4.514,6 1.443,4 1.495,6 1.372,9
Ταξιδιωτικό 426,7 581,9 433,7 145,8 249,6 60,5
Μεταφορές 2.551,7 2.586,1 2.811,2 872,2 884,6 909,5
Λοιπές υπηρεσίες 1.140,1 1.196,9 1.269,7 425,5 361,4 402,9

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και διαμορφώθηκε σε 206,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας. Το α΄ τρίμηνο του 2023, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 1,9 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την ίδια περίοδο του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 2,2 δισεκ. ευρώ. Το α΄ τρίμηνο του 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε κατά 5,2 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 1,9 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 42,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 382,4 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση κατά 687,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση κατά 441,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 817,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 480,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), αλλά και τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 480,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 187,4 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων από μη κατοίκους.

Το α΄ τρίμηνο του 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 171,7 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 910,2 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 659,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και κατά 254,0 εκατ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 987,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη μείωση κατά 262,1 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 966,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 966,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 339,6 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαρτίου 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,2 δισεκ. ευρώ, έναντι 13,1 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2022.

Το 2020

Το Μάρτιο του 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,1 δισεκ. ευρώ, μικρότερο κατά 432 εκατ. ευρώ από εκείνο του Μαρτίου του 2019, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, περιορίστηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 319 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και παρά τη μείωση των σχετικών εξαγωγών κατά 5,4%, καθώς οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό, κατά 12%. Η εξελίξεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ισοζύγιο καυσίμων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Η μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καυσίμων σημείωσαν αύξηση κατά 37%και 82% αντίστοιχα σε σχέση με το Μάρτιο του 2019.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών (που οφείλεται πρωτίστως στη μείωση κατά 16,7% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές) και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών σημείωσε μείωση, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 46,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 71%, λόγω της διακοπής των αεροπορικών μεταφορών και της λειτουργίας των ξενοδοχείων. Οι ταξιδιωτικές δαπάνες των κατοίκων στο εξωτερικό επίσης μειώθηκαν σημαντικά κατά 75,7%, αλλά δεν αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση των εισπράξεων.

Το α΄ τρίμηνο του 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισεκ. ευρώ, κατά 201 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπεραντιστάθμισε την επιδείνωση των υπόλοιπων ισοζυγίων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,5% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5% σε τρέχουσες τιμές και κατά 2,0% σε σταθερές τιμές. Η μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καυσίμων σημείωσαν αύξηση, κατά 5,1% και 15,4% αντίστοιχα.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε βελτίωση το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 5,6% και 17,1% αντίστοιχα, λόγω των εξελίξεων του Μαρτίου.

Tagged

1 σχόλιο στο “Τράπεζα Ελλάδος: Σημαντική μείωση των τουριστικών εσόδων τον Μάρτιο | -16% 2023 vs 2019 | Οριακή μείωση και στο 3μηνο

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *