©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τροπολογία στη Βουλή για τους υπεύθυνους λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Τροπολογία  για τους υπεύθυνους λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων, κατατέθηκε χθες στην Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής  – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος».

Παράλληλα, με άλλο άρθρο παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2023 η αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου.

Η τροπολογία για τις πισίνες

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 46 του v. 4688/2020 (Α’ 101) θεσπίσθηκε η υποχρεωτική απασχόληση ναυαγοσωστών από όλα τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές. Ωστόσο από την ψήφιση του νόμου αυτού, έως και σήμερα, αναδείχτηκε η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης ναυαγοσωστών για απασχόληση σε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων και ιδίως για τα μικρά καταλύματα.

Το 2022 προωθήθηκε μεταβατική διάταξη με ισχύ έως τις 31.12.2022, με την οποία προβλέφθηκε ότι χρέη ναυαγοσώστη δύναται να εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Η εν λόγω ρύθμιση λειτούργησε θετικά για τα ξενοδοχεία χωρίς να διακυβεύονται στο ελάχιστο οι συνθήκες ασφαλείας στις κολυμβητικές δεξαμενές τους. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η εν λόγω δυνατότητα έως και τις 31.12.2023, προκειμένου τα μικρά τουριστικά καταλύματα να συμμορφωθούν με την υποχρέωση απασχόλησης ναυαγοσώστη πισίνας, μέσω του επόπτη ασφαλείας, ο οποίος θα διαθέτει τη σχετική γνώση και εκπαίδευση.

Η τροπολογία για τις πισίνες, έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), παρατείνεται η δυνατότητα εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασφαλείας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία,

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η,12.2Ο23, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του».

Αναστολή οικοδομικών αδειών στην Μύκονο

Η τροπολογία για την Μύκονο έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 6.

Αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου

  1. Έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου δήμου Μυκόνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2Ο23 αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου.
  2. Από την αναστολή της παρ. 1 εξαιρούνται οι περιπτώσεις:

α) έκδοσης εργασιών μικρής κλίμακας,

β) αναθεώρησης οικοδομικών αδειών, εφόσον δεν γίνεται αύξηση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ή του συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης,

γ) των περιοχών των εγκεκριμένων οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων (ΕΣΧΑΣΕ).

©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  1. Κατά το διάστημα της αναστολής της παρ. 1 οι οικοδομικές άδειες για τις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου που επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την παρ. 2 εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2. Καταργείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/832ΟΟ/2Ο31/1Ο8.2Ο22 (Δ’ 500) απόφαση κατά το μέρος που αφορά στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου.

Και μικτά κλιμάκια ελέγχου δόμησης

Τέλος,συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου ως ακολούθως:

Άρθρο 7

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου

  1. Με μη δημοσιευτέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να συστήνονται και συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου. Τα κλιμάκια του πρώτου εδαφίου αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Α’ 73). Η απόφαση της παρούσας κοινοποιείται αποκλειστικώς στα οριζόμενα μέλη. Η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης πραγματοποιείται με όμοια απόφαση.
  2. Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου ασκούν το σύνολο των ελεγκτικών και διαπιστωτικών αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Ελεγκτών Δόμησης, Ιδίως δε του άρθρου 92 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), κατόπιν αυτεπάγγελτης ή μετά από έγγραφη καταγγελία εντολής ελέγχου από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου εκδίδουν πόρισμα – έκθεση αυτοψίας, το οποίο διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο εφαρμογής των διατάξεων περί προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί παραλλήλως προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, το σύνολο των κυρωτικών τους αρμοδιοτήτων και ιδίως αυτές περί έκδοσης πράξης επιβολής προστίμου και αυτές του άρθρου 94 του ν. 4495/2017.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια περί την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και ιδίως νια τη συγκρότηση και λειτουργία των μικτών κλιμακίων. Με ίδια απόφαση δύνανται ν’ ανακατανέμονται αρμοδιότητες μεταξύ συναρμοδίων ή συναφών κατά το αντικείμενο υπηρεσιών.

Tagged

1 σχόλιο στο “Τροπολογία στη Βουλή για τους υπεύθυνους λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *