xee

ΞΕΕ: Λήγει στις 28 Ιουλίου η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Στις 28 Ιουλίου και ώρα 15.00 λήγει η προθεσμία για κατάθεση υποψηφιοτήτων για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), για τις εκλογές που θα γίνουν 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Πιο αναλυτικά, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής διοίκησης του Eπιμελητηρίου στις 15 Ιανουαρίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο του ΞEE στην 31η/24-6-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.E.E. για την χρονική περίοδο από 15/1/2022 μέχρι και 14/1/2026. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Η διαδικασία

Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), το Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), το Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012), το ΒΔ της 13-29/4/1955 (ΦΕΚ Α 105), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. 7 υποπαρ. ΣΤ17 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του ν.δ 3430/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό έκδοση Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., βάσει σύμβασης με το Ξ.Ε.Ε., θα έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Ποια ξενοδοχεία και κάμπινγκ συμμετέχουν

Στις εκλογές αυτές δικαιούνται να μετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ των οποίων το ειδικό σήμα λειτουργίας δεν θα έχει ανακληθεί οριστικά μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, ή λειτουργούν νόμιμα βάσει γνωστοποίησης του άρθρου 40 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’) και εφόσον μέχρι την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων έχουν καταβάλει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 εισφορές τους στο Επιμελητήριο. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.E.E. ορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, αλλά έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ξ.E.E. εισφορών τους και καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες δόσεις.

Ποιοί έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν

Σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ατομικώς είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ισχύον ειδικό σήμα λειτουργίας ή η τελευταία γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ.

Ποιοί έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

α. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ. Αν το ειδικό σήμα λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα περισσοτέρων από ένα (1) προσώπων, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το ένα (1) από τα πρόσωπα αυτά, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τα λοιπά.
β. Στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο ομόρρυθμος εταίρος, που υποδεικνύεται εγγράφως από τους λοιπούς εταίρους.
γ. Στις Ανώνυμες Εταιρείες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του.
δ. Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα του Διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μεταξύ εκείνων των οποίων η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.
ε. Στις Ι.Κ.Ε. εφαρμόζεται αναλόγως ό,τι ισχύει και για τις Ε.Π.Ε.
στ. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μόνο για ένα (1) ξενοδοχείο ή ένα (1) κάμπινγκ.

Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της χώρας, διαιρούνται σε έντεκα (11) ομάδες.
α) H πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα.
β) H δεύτερη, εκείνα που λειτουργούν στην Πελοπόννησο και την Ελαφόνησο
γ) H τρίτη, εκείνα που λειτουργούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Σκύρο.
δ) H τέταρτη, εκείνα που λειτουργούν στα Ιόνια Νησιά.
ε) H πέμπτη, εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο
στ) H έκτη, εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες.
ζ) H έβδομη, εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη.
η) H όγδοη, εκείνα που λειτουργούν στα Δωδεκάνησα.
θ) H ένατη, εκείνα που λειτουργούν στην Ήπειρο.
ι) Η δέκατη εκείνα που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και
ια) Η ενδέκατη εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις.
Στα ξενοδοχεία των δέκα πρώτων τάξεων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις.
Ξεχωριστή εκλογική ομάδα (12η) αποτελούν τα κάμπινγκ όλης της Χώρας που εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.

Αριθμός εκπροσώπων που εκλέγει η κάθε ομάδα

H κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους:

α) Από την πρώτη ομάδα (Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα) εκλέγονται επτά σύμβουλοι, δηλαδή: ένας (1) από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και ενός αστέρος και δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε κατηγορία τριών (3) και δύο (2) αστέρων. Οι εκλογείς κάθε κατηγορίας ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον ή τους αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για την κατηγορία τους.

β) Από την δευτέρα ομάδα (Πελοπόννησο – Eλαφόνησο) εκλέγονται τρεις (3) σύμβουλοι: δύο από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος. Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους δύο (2) αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

γ) Από την τρίτη ομάδα (Θεσσαλία – Σποράδες – Σκύρος) εκλέγονται δύο (2) σύμβουλοι: ένας από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος. Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

δ) Από την τέταρτη ομάδα (Ιόνια Νησιά) εκλέγονται τέσσερις (4) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας σύμβουλος από τις κατηγορίες δύο και ενός αστέρος. Οι εκλογείς κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για την κάθε κατηγορία τους και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

ε) Από την πέμπτη ομάδα (Μακεδονία, Θράκη και Θάσος) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος με χωριστή ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

στ) Από την έκτη ομάδα (Κυκλάδες) εκλέγονται τρεις (3) σύμβουλοι ήτοι: δύο από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος. Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους δύο (2) αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

ζ) Από την έβδομη ομάδα (Κρήτη) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος, με χωριστή ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

η) Από την όγδοη ομάδα (Δωδεκάνησα) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος με χωριστή ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.

θ) Από την ένατη ομάδα (Ήπειρος) εκλέγεται ένας σύμβουλος από όλα τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Δηλ. οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους, μεταξύ όλων των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για την ομάδα τους.

ι) Από την δέκατη ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου) εκλέγεται ένας σύμβουλος από όλα τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Δηλ. οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους, μεταξύ όλων των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για την ομάδα τους.

ια) Από την ενδέκατη ομάδα (Λουτροπόλεις) εκλέγεται ένας σύμβουλος από οποιασδήποτε κατηγορία αστέρων ξενοδοχεία που ευρίσκονται στις Λουτροπόλεις, που αναφέρονται κατωτέρω. Δηλαδή οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων των Λουτροπόλεων της χώρας ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν για τα ξενοδοχεία των Λουτροπόλεων. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν μόνο για την εκλογή του αντιπροσώπου των Λουτροπόλεων όχι όμως και των αντιπροσώπων της περιφέρειας (ομάδας ξενοδοχείων) που βρίσκεται η Λουτρόπολη. Παραδείγματος χάριν το Λουτράκι βρίσκεται στην Πελοπόννησο που αποτελεί την δεύτερη εκλογική ομάδα. Επειδή όμως είναι Λουτρόπολη οι ξενοδόχοι του Λουτρακίου θα εκλέξουν τον αντιπρόσωπό τους απ’ αυτούς που θ’ ανακηρυχθούν υποψήφιοι των Λουτροπόλεων και όχι από τους υποψηφίους της δεύτερης εκλογικής ομάδας της Πελοποννήσου.
ιβ) Από την δωδέκατη ομάδα (Κάμπινγκ) εκλέγονται δύο σύμβουλοι από όλα τα κάμπινγκ της Χώρας ανεξαρτήτως τάξης. Δηλαδή οι εκλογείς των κάμπινγκ της χώρας ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θ’ ανακηρυχθούν για τα κάμπινγκ όλης της Χώρας.

Ποιές θεωρούνται λουτροπόλεις

Ξενοδοχεία Λουτροπόλεων θεωρούνται εκείνα που λειτουργούν στις εξής Λουτροπόλεις:
Αιδηψό, Αγ. Νικόλαος Αιδηψού, Αριδαία, Ελευθερές, Θέρμη Μυτιλήνης, Θερμοπύλες, Ικαρία, Καϊάφα, Καμμένα Βούρλα, Κυλλήνη, Κύθνος, Λαγκαδάς, Λουτρά Καΐτσης, Λουτρά Τραϊανουπόλεως, Λουτράκι, Μέθανα, N. Απολλωνία, Πλατύστομο, Σιδηρόκαστρο, Σμόκοβο, Στάχτη Πόριαρης και Υπάτη.

Η κατανομή των αντιπροσώπων στις 12 εκλογικές ομάδες είναι η παρακάτω:

1η Εκλογική Ομάδα (Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                       ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                              1
Τεσσάρων (4) Αστέρων                                                                                                      1
Τριών (3) Αστέρων                                                                                                              2
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                  2
Ενός (1) Αστέρος                                                                                                                  1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                           7

2η Εκλογική Ομάδα (Πελοπόννησος – Ελαφόνησος)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                       ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                              2
Τεσσάρων (4) Αστέρων
Τριών (3) Αστέρων
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                  1
Ενός (1) Αστέρος
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                           3

3η Εκλογική Ομάδα (Θεσσαλία – Σποράδες – Σκύρος)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                      ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                              1
Τεσσάρων (4) Αστέρων
Τριών (3) Αστέρων
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                  1
Ενός (1) Αστέρος
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                           2

4η Εκλογική Ομάδα (Ιόνια)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                       ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                              1
Τεσσάρων (4) Αστέρων                                                                                                      1
Τριών (3) Αστέρων                                                                                                              1
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                  1
Ενός (1) Αστέρος
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                          4

5η Εκλογική Ομάδα (Μακεδονία – Θράκη – Θάσος)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                      ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                             1
Τεσσάρων (4) Αστέρων                                                                                                     1
Τριών (3) Αστέρων                                                                                                             1
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                 1
Ενός (1) Αστέρος                                                                                                                 1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                          5

6η Εκλογική Ομάδα (Κυκλάδες)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                      ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                            2
Τεσσάρων (4) Αστέρων
Τριών (3) Αστέρων
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                 1
Ενός (1) Αστέρος
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                         3

7η Εκλογική Ομάδα (Κρήτη)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                     ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                            1
Τεσσάρων (4) Αστέρων                                                                                                    1
Τριών (3) Αστέρων                                                                                                            1
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                                1
Ενός (1) Αστέρος                                                                                                                1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                         5

8η Εκλογική Ομάδα (Δωδεκάνησα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                     ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                           1
Τεσσάρων (4) Αστέρων                                                                                                   1
Τριών (3) Αστέρων                                                                                                           1
Δύο (2) Αστέρων                                                                                                               1
Ενός (1) Αστέρος                                                                                                               1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                                                                        5

9η Εκλογική Ομάδα (Ήπειρος)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                     ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                           1
Τεσσάρων (4) Αστέρων
Τριών (3) Αστέρων
Δύο (2) Αστέρων
Ενός (1) Αστέρος

10η Εκλογική Ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                      ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Πέντε (5) Αστέρων                                                                                                           1
Τεσσάρων (4) Αστέρων
Τριών (3) Αστέρων
Δύο (2) Αστέρων
Ενός (1) Αστέρος

11η Εκλογική Ομάδα (Λουτροπόλεις)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                                                      ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων                                                                              1

12η Εκλογική Ομάδα (Κάμπινγκ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ                                                              ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων                                                                              2

Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναρτηθούν στο site του ΞΕΕ τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων.

Τέλος, η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκλογέων στον ηλεκτρονικό κατάλογο λήγει στις 9/9/2021. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί και λειτουργεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ξ.Ε.Ε. (services.grhotels.gr), σχετική ηλεκτρονική διαδικασία, όπου με την χρήση των κωδικών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγειν μπορούν να επικαιροποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία (mail και κινητό τηλέφωνο εκλογέων) στη σχετική ενότητα «Επισκόπηση Στοιχείων Μητρώου – Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Καταλύματος». Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 θα αποσταλεί μήνυμα στο mail και στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο κάθε εκλογέας κατά την εγγραφή του στον ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο, που θα περιέχει ένα μοναδικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο (URL), μέσω του οποίου θα ψηφίσουν τον ή τους υποψήφιους της επιλογής τους.

ksd ΞΕΕ
adv
Tagged

1 σχόλιο στο “ΞΕΕ: Λήγει στις 28 Ιουλίου η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *