Υπουργείο Υγείας: Επικαιροποιεί τις οδηγίες Covid για την Κρουαζιέρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προχωρά σε επικαιροποίηση στις οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια.

Η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος έχει ως εξής (σ.σ. δημοσιεύεται αυτούσιο το κείμενο, αλλά και το ηλεκτρονικό αρχείο για τους πίνακες και τα παραρτήματα, λόγω της φύσης της):

“ΣΧΕΤ:
1. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 24416 (Β’2194/ 04-05-2022) ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων», ως ισχύει.

2. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34692 (Β’3004/ 14-06-2022) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00, ως ισχύει.

3. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ. 68051/01-11-2021 Εγκύκλιος με θέμα: «Επικαιροποίηση στις οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια» ΑΔΑ: Ψ14Η465ΦΥΟ-Κ03.

4. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30062/26-05-2022 Εγκύκλιος με θέμα: «Επικαιροποίηση των βασικών υγειονομικών απαιτήσεων των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» ΑΔΑ: 99ΚΥ465ΦΥΟ-1ΡΦ

5. Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019),

6. Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic)

7. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

8. Η ηλεκτρονική Αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τελευταία επικοινωνία το από 28-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με την επικαιροποίηση των οδηγιών ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια.

9. To από 03-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτυλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την την επικαιροποίηση των οδηγιών ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετ.(5),(6),(7) και (8), επικαιροποιείται η σχετ. (3) Εγκύκλιος ως ακολούθως:

Το παρόν παρέχει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στα κρουαζιερόπλοια, της μετάδοσής του κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και κατά τη διάρκεια του πλου. Επιπλέον παρέχει οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος COVID-19 μεταξύ των ταξιδιωτών (σε επιβάτες και πλήρωμα).

Οι ακόλουθες οδηγίες αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τη μετάδοση του SARS-CoV-2 (μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων ή μέσω επαφής) και βασίζονται σε οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) και της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ορισμοί

Αναρρώσαντες: Επιβάτες ή πλήρωμα το οποίο έχει αναρρώσει από επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2 και έχουν παρέλθει λιγότερο από 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικής εξέτασης (μοριακό τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ). Αποδεικτικό ανάρρωσης: Πιστοποιητικό ανάρρωσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή άλλο έγγραφο το οποίο εκδόθηκε από αρμόδια υπηρεσία στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά· β) ημερομηνία γέννησης· γ) νόσος ή νοσογόνος παράγοντας από την/τον οποία/-ο έχει αναρρώσει ο πολίτης: COVID-19 (SARS- CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)· δ) ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος δοκιμασίας (μοριακό τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ)· ε) κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος· στ) εκδότης του πιστοποιητικού· ζ) έναρξη ισχύος του πιστοποιητικού· η) λήξη ισχύος του πιστοποιητικού (κατ’ ανώτατο όριο 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος δοκιμασίας)· θ) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού ή άλλος τρόπος για την επιβεβαίωση της ανάρρωσης, όπως στοιχεία επικοινωνίας με τον εκδότη του πιστοποιητικού. Αποδεικτικό διαγνωστικού ελέγχου: Πιστοποιητικού διαγνωστικού ελέγχου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή άλλο έγγραφο το οποίο εκδόθηκε από αρμόδια υπηρεσία στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά· β) ημερομηνία γέννησης· γ) στοχευόμενη νόσος ή στοχευόμενος παράγοντας: COVID-19 (SARS-CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)· δ) είδος διαγνωστικού ελέγχου· ε) ονομασία διαγνωστικού ελέγχου (προαιρετικό για διαγνωστικό έλεγχο NAAT)· στ) κατασκευαστής του διαγνωστικού ελέγχου (προαιρετικό για διαγνωστικό έλεγχο NAAT)· ζ) ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος του διαγνωστικού ελέγχου· θ) αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου· ι) κέντρο ή εγκατάσταση διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου (προαιρετικό για ταχύ αντιγονικό τεστ) ια) κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα όπου διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος· ιβ) εκδότης του πιστοποιητικού· ιγ) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού ή άλλος τρόπος για την επιβεβαίωση του διαγνωστικού ελέγχου, όπως στοιχεία επικοινωνίας με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΕΔΩ

Αποδεικτικό εμβολιασμού: Πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή άλλο πιστοποιητικό στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά· β) ημερομηνία γέννησης· γ) στοχευόμενη νόσος ή στοχευόμενος παράγοντας COVID-19 (SARS-CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)· δ) εμβόλιο / προφυλακτική αγωγή κατά της COVID-19· ε) όνομα προϊόντος εμβολίου κατά της COVID-19· στ) κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή παρασκευαστής του εμβολίου κατά της COVID-19· ζ) αριθμός σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων καθώς και συνολικός αριθμός δόσεων της σειράς· η) ημερομηνία εμβολιασμού, με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης (πιστοποιητικά που κατέχονται από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω τα οποία αναφέρουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού γίνονται δεκτά μόνον εάν δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 270 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης της εν λόγω σειράς)· θ) κράτος μέλος εμβολιασμού ή τρίτη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός· ι)εκδότης του πιστοποιητικού· ια) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού ή άλλος τρόπος για την επιβεβαίωση του εμβολιασμού όπως στοιχεία
επικοινωνίας με τον εκδότη του πιστοποιητικού ή του εμβολιαστικού κέντρου. Ως εμβολιασμένα άτομα θεωρούνται αυτά τα οποία πληρούν τον ορισμό «Εμβολιασμένο άτομο» παρακάτω.
Εμβολιασμένο άτομο: Κάθε επιβάτης ή μέλος του πληρώματος το οποίο κατέχει αποδεικτικό εμβολιασμού και έχουν περάσει τουλάχιστον 14 μέρες αλλά όχι περισσότερες από 270 μέρες από την λήψη της τελευταίας δόσης της αρχικής σειράς εμβολιασμού ή το άτομο αυτό έχει λάβει αναμνηστική δόση (εξαιρέσεις υπάρχουν για άτομα κάτω των 18 ετών όπως αναφέρεται στον ορισμό «Αποδεικτικό εμβολιασμού»). Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται να κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και δεν θα πρέπει να προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της εμβολιαστικής κάλυψης επιβατών του πλοίου. Ο εμβολιασμός με διαφορετικά εμβόλια είναι αποδεκτός.. Αποδεκτά εμβόλια θεωρούνται αυτά που περιλαμβάνονται στις λίστες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εμβόλια (τελευταία ενημέρωση στις 18 Μαρτίου 2022)*
Λίστα EMA
Λίστα ΠΟΥ
Απαιτούμενες δόσεις
Είδος
1
Comirnaty (BioNTech και Pfizer)
Ναι
Ναι
2
mRNA
2
Spikevax (Moderna)
Ναι
Ναι
2
mRNA
3
Janssen (Johnson & Johnson)
Ναι
Ναι
1
Iικών φορέων
4
Vaxzevria (AstraZeneca, Covishield)
Ναι
Ναι
2
Iικών φορέων
5
Nuvaxovid (Novavax)
Ναι
Ναι
2
Πρωτεϊνικής υπομονάδας
6
Sinopharm
Όχι
Ναι
2
Αδρανοποιημένου ιού
7
Sinovac- CoronaVac
Όχι
Ναι
2
Αδρανοποιημένου ιού
8
Covaxin
Όχι
Ναι
2
Αδρανοποιημένου ιού
9
Covovax
Όχι
Ναι
2
Πρωτεϊνικής υπομονάδας
Για ενημερωμένα στοιχεία: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines και
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
Απομόνωση: Ο διαχωρισμός αρρώστων από άλλους με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζεται η εξάπλωση λοίμωξης.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο στο οποίο έγινε ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος SARS-CoV-2 ή αντιγόνου σε κλινικό δείγμα.
Καραντίνα: Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων και/ή ο διαχωρισμός προσώπων που δεν νοσούν αλλά έχουν εκτεθεί στον SARS-CoV-2, από άλλους κατά τρόπο τέτοιο που να εμποδίζεται η πιθανή εξάπλωση λοίμωξης,
Λιμάνι βάσης “Home port”: το λιμάνι στο οποίο οι επιβάτες επιβιβάζονται κατά την έναρξη της κρουαζιέρας και αποβιβάζονται κατά το τέλος της κρουαζιέρας. Το λιμάνι βάσης πρέπει να πληροί πάντα τις προϋποθέσεις του λιμένα έκτακτης ανάγκης. Κάθε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο διάρκειας άνω των επτά (7) νυκτών, θα πρέπει πέρα από το λιμάνι βάσης, να έχει ορίσει και ένα λιμάνι έκτακτής ανάγκης. Το λιμάνι βάσης θεωρείται λιμάνι έκτακτης ανάγκης, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να οριστούν και περεταίρω λιμάνια έκτακτης ανάγκης.
Λιμάνι έκτακτης ανάγκης “Contingency port”: το λιμάνι με το οποίο έχει εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του λιμένα και του πλοίου και μεταξύ των οποίων υπάρχει συμφωνία για την διαχείριση εξάρσεων κρουσμάτων COVID-19 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εκκένωσης του πλοίου και της καραντίνας και απομόνωσης των επαφών/κρουσμάτων, εφόσον αυτό χρειαστεί.
Λιμάνι ενδιάμεσων προορισμών “Transit port”: το λιμάνι το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στο δρομολόγιο του πλοίου, στο οποίο οι επιβάτες θα αποβιβαστούν για εκδρομή.
Πιθανό κρούσμα: Κάθε άτομο με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα: ρινική καταρροή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, βήχας, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή, ξαφνική έναρξη ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας, εμετός ή διάρροια. Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα όπως ρίγος, μυϊκή πόνοι, καταβολή.
Στενή επαφή: Στενή επαφή ενός κρούσματος COVID-19 είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων του κρούσματος, ή πριν την λήψη θετικού δείγματος σε περίπτωση ασυμπτωματικού κρούσματος, και έως 10 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Επαφή κατηγορίας έκθεσης υψηλού κινδύνου (στενή επαφή):
 Πρόσωπο που ήρθε σε κατ’ ιδίαν επαφή (εντός ή εκτός πλοίου) με κρούσμα σε απόσταση έως 1,5 μέτρων για περισσότερο από 15 λεπτά μέσα σε 24 ώρες (έστω και διακοπτόμενα). Για τους επιβάτες αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, παρακολούθηση μαθημάτων, χρήση κοινόχρηστων χώρων όπως εστιατόρια. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και επαφή μεταξύ συντρόφων. Για το πλήρωμα περιλαμβάνονται πρόσωπα που εργάζονται στην ίδια περιοχή με κρούσμα ή τα οποία κοινωνικοποιούνται με κρούσμα, πρόσωπα τα οποία σερβίρανε σε τραπέζι που καθόταν κρούσμα ή πρόσωπα τα οποία ξεναγούσαν σε μία κοινωνική δραστηριότητα που έπαιρνε μέρος ένα κρούσμα.
 Πρόσωπο το οποίο είχε φυσική επαφή (π.χ. χειραψία, αγκαλιά, φίλημα, σεξουαλική επαφή, κτλ.) με κρούσμα.
 Πρόσωπο που έμεινε στην ίδια καμπίνα με κρούσμα.
 Πρόσωπο το οποίο ήρθε σε άμεση επαφή με εκκρίσεις κρούσματος (π.χ. από βήξιμο).
 Πλήρωμα που εισήλθε στην καμπίνα κρούσματος ενώ το κρούσμα ήταν εντός της καμπίνας, χωρίς να φοράει τα απαραίτητα ΜΑΠ.
 Εργαζόμενος στην υγειονομική περίθαλψη ή άλλο πρόσωπο που παρέχει φροντίδα ή που χειρίστηκε εργαστηριακά δείγματα επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος δεν χρησιμοποιούσε τα συνιστώμενα ΜΑΠ ή υπήρξε πιθανό άνοιγμα στα ΜΑΠ ή ανεπαρκής υγιεινή χεριών.
Επαφή κατηγορίας έκθεσης χαμηλού κινδύνου: Θα πρέπει να διενεργηθεί από το ιατρικό προσωπικό του πλοίου ή/και τις αρμόδιες αρχές, ανάλυση επικινδυνότητας των κρουσμάτων και των επαφών τους, ώστε να οριστούν οι επαφές χαμηλού κινδύνου. Επαφές χαμηλού κινδύνου θα μπορούσαν να θεωρηθούν και όλα τα πρόσωπα επί του πλοίου τα οποία δεν είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τεχνολογίες ιχνηλάτησης επαφών.

Α. ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Α.1. Δια-λειτουργικότητα του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του πλοίου και τουλάχιστον ενός από τους λιμένες προορισμού
Κάθε κρουαζιερόπλοιο πρέπει να έχει επικαιροποιημένο και ελεγμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν πλω όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.13.3., το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στον λιμένα βάσης και στα λιμάνια έκτακτης ανάγκης, ώστε να γίνει η ανασκόπηση του και να εξασφαλιστεί η δια-λειτουργικότητα του σχεδίου έκτακτης ανάγκης εν πλω του πλοίου με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του λιμένα (για αποβίβαση, απομόνωση, καραντίνα, επαναπατρισμό κτλ., όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους). Εάν ο λιμένας στον οποίο έχει υποβληθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου βρίσκεται εκτός Ελλάδας, τότε θα πρέπει να υπάρχει γραπτή διαβεβαίωση ότι η ανασκόπηση του σχεδίου και η δια-λειτουργικότητα του με τον λιμένα της άλλης χώρας έχει εξασφαλιστεί, η οποία θα αποσταλεί στην τοπική υγειονομική και λιμενική Αρχή και στον φορέα διαχείρισης λιμένος (προορισμού).

Α.2. Παρακολούθηση επιδημιολογικής κατάστασης
Πριν την έναρξη και καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας είναι απαραίτητο οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να παρακολουθούν την επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα στους προορισμούς του ταξιδιού, αλλά και στις περιοχές απ’ όπου προέρχονται οι επιβάτες και το πλήρωμα. Η παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάθε πιθανό νέο στέλεχος του SARS-CoV-2, το οποίο μπορεί να υπονομεύει τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται. Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα ή περιοχή που θα επισκεφθεί το κρουαζιερόπλοιο.
Α.3. Δυνατότητα για εργαστηριακό έλεγχο κλινικών δειγμάτων
Πριν την έναρξη των ταξιδιών, θα πρέπει να έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για να εξασφαλιστεί πως τα κρουαζιερόπλοια έχουν επαρκή εργαστηριακά τεστ του SARS-CoV-2 (μοριακά ή αντιγονικά) στο πλοίο ή να έχουν συνάψει συμβάσεις με εργαστήρια στην ξηρά, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πιθανού κρούσματος σε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος, ή για να χρησιμοποιηθούν για τον τακτικό έλεγχο επιβατών και πληρώματος. Οι εταιρείες συνιστάται να διασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια στην ξηρά είναι πιστοποιημένα (π.χ. με το ISO 9001) και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO 15189:2012 για την διενέργεια των συγκεκριμένων μοριακών τεστ (υπάρχουν κατάλογοι με τα διαπιστευμένα εργαστήρια στους οργανισμούς διαπίστευσης κάθε χώρας). Τα ταχέα αντιγονικά τεστ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-first-update.
Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού του πληρώματος θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα του εργαστηρίου του πλοίου να διεξάγει τα τεστ στο πλοίο με πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα των υπηρεσιών των ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του ECDC για τη δειγματοληψία και την εξέταση των κλινικών δειγμάτων.
Α.4. Ιατρική εξέταση, περίθαλψη και μεταφορά σε νοσοκομείο
Οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατή η μεταφορά σε χώρους περίθαλψης και υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος στους λιμένες προορισμού εάν απαιτηθεί για τους επιβάτες και για το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιακομιδής. Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του λιμένα βάσης (home port), και κάθε τυχών επιπρόσθετων λιμένων έκτακτης ανάγκης (contingency ports).

Α.5. Επαναπατρισμός
Οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός των μελών του πληρώματος. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα εργαστήρια επί της στεριάς να έρθουν σε συμφωνία, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να γίνονται μοριακά τεστ όποτε χρειάζεται, εκτός και αν οι αρμόδιες αρχές του εκάστοτε λιμένα έχει αναλάβει την ευθύνη για την εύρεση διαγνωστικών εργαστηρίων.
Επιπλέον, συνιστάται οι εταιρείες να έχουν αναπτύξει σχέδια επαναπατρισμού λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για τον μερικό ή πλήρη επαναπατρισμό όλων των μελών του πληρώματος και των επιβατών. Ο επαναπατρισμός και οι διαδικασίες για τις θεωρήσεις εισόδου (visas) είναι ευθύνη των διαχειριστριών εταιρειών, εκτός αν αυτά καλύπτονται από την ταξιδιωτική ασφάλεια των ταξιδιωτών. Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του λιμένα βάσης (home port). Ο επαναπατρισμός των επιβατών και του πληρώματος είναι ευθύνη των διαχειριστριών εταιρειών και θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαχειρίστριες εταιρείες των κρουαζιερόπλοιων στα σχέδια επαναπατρισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τυχόν κριτήρια των αεροπορικών εταιρειών για τον επαναπατρισμό μελών πληρώματος και επιβατών, των κρατών προορισμού των επιβατών και των μελών του πληρώματος, καθώς και του κράτους αποβίβασης. Οι μετακινήσεις μελών του πληρώματος θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητες μετακινήσεις και θα πρέπει να τους επιτρέπεται να ταξιδεύουν κατά την περίοδο που εφαρμόζονται περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω του COVID-19.
Α.6. Καραντίνα
Η διαχειρίστρια εταιρεία, το λιμάνι βάσης (home port) και κάποιοι από τους λιμένες έκτακτης ανάγκης (contingency ports), θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων καραντίνας επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων επιβατών και μελών πληρώματος όταν αυτό απαιτείται. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ-συμφωνημένες, καθώς και η κάλυψη του κόστους της καραντίνας και των λοιπών υγειονομικών μέτρων. Εάν τα άτομα τα οποία θα τεθούν σε καραντίνα είναι κάτοικοι της Ελλάδας, τότε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η καραντίνα μπορεί να λάβει χώρα στην κατοικία του ταξιδιώτη. Οι διαδικασίες μεταφοράς των ατόμων που θα τεθούν σε καραντίνα θα πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου. Οι διαδικασίες για τη διαχείριση των στενών επαφών θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε λιμένα. (βλ. Ζ.2).
Οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές κάθε λιμένα θα πρέπει να αποφασίζουν αν οι στενές επαφές θα πρέπει να αποβιβαστούν και να τεθούν σε καραντίνα και να παρακολουθούνται
σε εγκαταστάσεις στην στεριά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή αν θα πρέπει να παραμείνουν επί του πλοίου εφόσον τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες.
Οι στενές επαφές (πλήρωμα και επιβάτες) θα πρέπει να υπόκειται σε καραντίνα επί του πλοίου, μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες καμπίνες με φυσικό φωτισμό (όπου είναι εφικτό) οι οποίες βρίσκονται στην προκαθορισμένη περιοχή καραντίνας (η οποία και θα πρέπει να έχει ελάχιστη προσβασιμότητα) και όταν τα προληπτικά μέτρα παρακολουθούνται και ελέγχονται επιμελώς.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι διαχειριστές του πληρώματος και υπεύθυνοι λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος επί του πλοίου:
 Διαγνωστικός έλεγχος όλων των επαφών με RT-PCR τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ και παραμονή καραντίνα έως ότου τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα .
Στην περίπτωση που εντοπιστεί θετική επαφή, θα πρέπει αυτή να απομονωθεί όπως περιγράφεται στο έγγραφο του EU HEALTHY GATEWAYS «Advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19», το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf
 Οι εμβολιασμένοι και αναρρώσαντες (είτε πλήρωμα είτε επιβάτες) που είναι στενές επαφές θα πρέπει:
 να φοράνε για 10 μέρες μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασία (FFP2 ή παρόμοια) η οποία εφαρμόζει σωστά, και
 να ελέγχονται με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ την πέμπτη μέρα, και
 να αυτοπαρακολουθούνται για συμπτώματα, να φοράν μάσκα, να κρατάνε αποστάσεις και να αποφεύγουν επαφή με ευπαθή άτομα, αν είναι εφικτό.
 Στενές επαφές (είτε επιβάτες είτε πλήρωμα) οι οποίες δεν είναι εμβολιασμένες, θα πρέπει:
 να μπαίνουν σε καραντίνα για 5 μέρες, και
 να ελέγχονται με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ την πέμπτη μέρα
 να φοράνε μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασία (FFP2 ή παρόμοια) η οποία εφαρμόζει σωστά για πέντε μέρες μετά την καραντίνα
Τα μέτρα επιτήρησης της καραντίνας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους για την επιβεβαίωση ότι τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα παραμένουν εντός των καμπινών τους, ότι δεν δέχονται επισκέπτες, και ότι ακολουθούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής κατά την παράδοση/παραλαβή των γευμάτων και άλλων υπηρεσιών. Θα πρέπει να τηρούνται αρχεία με τα μέτρα για την σωστή τήρηση της καραντίνας και θα πρέπει αυτά να είναι διαθέσιμα για τυχόν επιθεώρηση. Διαφορετικά σενάρια για μικρό ή και μεγάλο αριθμό ατόμων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καραντίνα των ταξιδιωτών. Το άρθρο 40 του ΔΥΚ, προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να χρεώνονται οι ταξιδιώτες για τη διασφάλιση των απαιτούμενων για την διεξαγωγή κατάλληλης απομόνωσης και καραντίνας, αλλά οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η εφαρμογή των μέτρων στα λιμάνια.
Α.7. Απομόνωση
H διαχειρίστρια εταιρεία, ο λιμένας βάσης (και κάθε τυχόν επιπρόσθετος λιμένας έκτακτης ανάγκης) θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων απομόνωσης και περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ-συμφωνημένες στους προαναφερόμενους λιμένες, καθώς και η κάλυψη του κόστους της απομόνωσης και περίθαλψης και των λοιπών υγειονομικών μέτρων. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές θα πρέπει να αποφασίζουν αν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πρέπει να αποβιβαστούν ή όχι. Κατά τον σχεδιασμό και την συμφωνία μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας και των αρμόδιων τοπικών αρχών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικά σενάρια με τον αναμενόμενο αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Τα ανεμβολίαστα κρούσματα, θα πρέπει να απομονώνονται για 10 μέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων (ή μετά την ημέρα της διάγνωσης τους στην περίπτωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων) ή έως ότου δύο διαδοχικά (με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών) μοριακά ή ταχέα αντιγονικά τεστ βγουν αρνητικά (αρχίζοντας τουλάχιστον από την τρίτη μέρα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή μετά την ημέρα της διάγνωσης τους στην περίπτωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων).
Τα εμβολιασμένα κρούσματα, θα πρέπει να απομονώνονται για 6 μέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων (ή μετά την ημέρα της διάγνωσης τους στην περίπτωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων) με αρνητικό μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ την έκτη μέρα ή έως ότου δύο διαδοχικά (με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών) μοριακά ή ταχέα αντιγονικά τεστ βγουν αρνητικά (αρχίζοντας τουλάχιστον από την τρίτη μέρα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή μετά την ημέρα της διάγνωσης τους στην περίπτωση συμπτωματικών κρουσμάτων).
Οι διαδικασίες για τη διαχείριση των πιθανών/επιβεβαιωμένων κρουσμάτων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την παράγραφο Ζ.1. του παρόντος.
Α.8. Εκπαίδευση των μελών του πληρώματος για τη λοίμωξη COVID-19
Όλοι οι εργαζόμενοι του πλοίου αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της λοίμωξης COVID-19, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.13.1. Για τους εξωτερικούς συνεργάτες, η εκπαίδευση είναι δυνατόν να παρέχεται με την μορφή γραπτών οδηγιών. Η γνώση για τη λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να ενισχύεται με την χρήση επαναληπτικών μαθημάτων.
Συνιστάται η διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων επί χάρτου, ή ασκήσεων προσομοίωσης (πριν την έναρξη του πρώτου ταξιδιού, μετά την αλλαγή του πληρώματος, και στη συνέχεια μηνιαία) για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, την δοκιμαστική εφαρμογή των διαδικασιών και την βελτίωσή τους.
Α.9. Δήλωση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος ή κρουσμάτων στον επόμενο λιμένα προορισμού
Η έγκαιρη ανίχνευση του πρώτου πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος και η άμεση δήλωσή του στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του λιμένα αποτελεί σημαντικό μέτρο για την αποφυγή έξαρσης κρουσμάτων στο πλοίο.
Κάθε πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην αρμόδια υγειονομική αρχή του επόμενου λιμένα προορισμού με τη συμπλήρωση της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας. Τόσο η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες στους λιμένες θα πρέπει να έχουν γραπτές συμφωνημένες διαδικασίες για την έγκαιρη δήλωση των κρουσμάτων.
Μετά από κάθε ταξίδι και εντός επτά ημερών, οι πλοιοκτήτες, άλλοι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων ή οι εκπρόσωποί τους που πλέουν στα ύδατα της ΕΕ θα πρέπει να αναφέρουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με κρούσματα COVID-19 στη «φόρμα αναφοράς COVID-19» της κοινής βάσης δεδομένων υγιεινής πλοίων της ΕΕ – EU Common Ship Sanitation Database (https:/ /sis.shipsan.eu/).
Συνιστάται οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές των λιμένων να χρησιμοποιούν την Κοινή Βάση Δεδομένων Υγιεινής Πλοίων – EU Common Ship Sanitation Database για την καταγραφή των υγειονομικών μέτρων που λαμβάνονται ως απάντηση σε πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, οι αρχές σε κεντρικό επίπεδο (Εθνικό Σημείο Επαφής ΔΥΚ κ.τ.λ.) πρέπει πάντα να ενημερώνονται από τις αρχές σε τοπικό επίπεδο σχετικά με εξάρσεις κρουσμάτων, σοβαρά περιστατικά κτλ.
Α.10. Στοχευμένες επιθεωρήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19 στα κρουαζιερόπλοια
Με τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή κοινή δράση EU HEALTHY GATEWAYS θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες επιθεωρήσεις στα κρουαζιερόπλοια και στους επιβατηγούς σταθμούς, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου πληρούνται. Το πλοίο θα πρέπει να παρέχει στους επιθεωρητές πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία είναι αναγκαία για την επιθεώρηση. Η ευρωπαϊκή κοινή δράση EU HEALTHY GATEWAYS θα παρέχει: α) προτυποποιημένο δελτίο ελέγχου, β)εκπαίδευση γ) υποστήριξη στον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων και δ) Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων στο EU Common Ship Sanitation Database (σε ασφαλές περιβάλλον με πρόσβαση μόνο στους εγγεγραμμένους επιθεωρητές) για την καταγραφή των αποτελεσμάτων και των ακόλουθων ελέγχων. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων δεν θα δημοσιεύονται. Οι επιθεωρήσεις θα προγραμματιστούν με τη συνεργασία του πακέτου εργασίας 7 της ευρωπαϊκής κοινής δράσης EU HEALTHY GATEWAYS με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του λιμένα (κατά προτίμηση του λιμένα βάσης, και όπου χρειάζεται, των λιμένων έκτακτης ανάγκης) και τις διαχειρίστριες εταιρείες των κρουαζιερόπλοιων. Οι επιθεωρήσεις θα ανακοινώνονται στις εταιρείες τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν. Οι επιθεωρήσεις θα λάβουν χώρα πριν ή και μετά την έναρξη των κρουαζιέρων σύμφωνα με προγραμματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή διπλών ελέγχων. Παραπάνω λεπτομέρειες περιγράφονται στο δελτίο ελέγχου. Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, μπορούν να διενεργηθούν και υγειονομικοί έλεγχοί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο· παρόλα αυτά, προτεραιότητα θα δίνεται στις στοχευμένες επιθεωρήσεις. Σε περίπτωση έξαρσης κρουσμάτων επί του πλοίου θα πρέπει να διενεργηθούν επιθεωρήσεις στο κρουαζιερόπλοιο και στην λιμενική αρχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου πληρούνται.
Α.11. Δυναμικότητα των εγκαταστάσεων απομόνωσης και καραντίνας στο κρουαζιερόπλοιο
Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό επιβατών και πληρώματος στο πλοίο, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα φυσικής απόστασης και ενδεχόμενης ατομικής απομόνωσης και καραντίνας επιβατών και πληρώματος στις καμπίνες τους.
Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων αναμένεται να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να θέσουν ατομικά και προσωρινά σε απομόνωση ή καραντίνα (σε μονόκλινη καμπίνα) επιβεβαιωμένα κρούσματα/ επαφές του COVID-19. Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων συνιστάται να διασφαλίσουν επαρκή αριθμό καμπινών απομόνωσης (μονόκλινες) για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα (π.χ. επαρκή αριθμό καμπινών ώστε να μπορεί να απομονωθεί 1-5% του συνόλου των επιβατών και του πληρώματος επί του πλοίου).
Επιπλέον, όσο αυτό είναι εφικτό, προτείνεται ο μέγιστος αριθμός των μελών του πληρώματος στην ίδια καμπίνα ή/και που μοιράζονται την ίδια τουαλέτα, να είναι το πολύ δύο άτομα (αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό σε κρουαζιερόπλοια με λιγότερο από 100 επιβάτες).

Α.12. Μέτρα για την αποτροπή ασθενών με COVID-19 να συμμετάσχουν σε κρουαζιέρα
Α.12.1. Εμβολιασμός των επιβατών
Οι επιβάτες θα πρέπει να συμβουλεύονται ώστε να εμβολιαστούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Αυτό σημαίνει, επί του παρόντος, ότι θα πρέπει να έχουν λάβει δύο δόσεις (ή μία δόση μονοδοσικού εμβολίου) εγκεκριμένου εμβολίου ή τρίτη δόση ή ακόμα και τέταρτη δόση ανάλογα με τις υποκείμενες νόσους και τις οδηγίες της χώρας προέλευσης τους. Για τον σκοπό αυτόν, οι επιβάτες θα πρέπει να συμβουλευτούν τους οικογενειακούς γιατρούς ή τους γιατρούς ταξιδιωτικής ιατρικής. Οι ταξιδιωτικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά γραφεία θα πρέπει να συμβουλεύουν τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν ιατρικές πληροφορίες από ιατρούς πριν την έναρξη της κρουαζιέρας και να εμβολιαστούν σύμφωνα με την συμβουλή των γιατρών τους. Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να φέρουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό εμβολιασμού) που να αποδεικνύει τον εμβολιασμό. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να περιέχει κατ΄ ελάχιστο στοιχεία, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Ορισμοί» σε γλώσσα προβλεπόμενη από την ΚΥΑ.
Οι εταιρείες θα πρέπει να ζητάνε κατά την επιβίβαση των επιβατών το αποδεικτικό εμβολιασμού. Θα πρέπει να τηρούνται αρχεία με την κατάσταση εμβολιασμού όλων των επιβατών και των μελών πληρώματος και να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που τα ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές. Κάθε προσωπικό δεδομένο που κατέχει η πλοιοκτήτρια εταιρεία θα πρέπει να το διαχειρίζεται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
Α.12.2. Διαγνωστικός έλεγχος πριν την είσοδο στην χώρα επιβίβασης
Όλοι οι ταξιδιώτες (επιβάτες και πλήρωμα) οι οποίοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό στην χώρα επιβίβασης, θα πρέπει να ελέγχονται για SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας επιβίβασης.
Α.12.3. Πολιτική αποκλεισμού
Οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτική αποκλεισμού σχετικά με τον COVID-19 και να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό γι’ αυτήν την πολιτική μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων τις ταξιδιωτικές εταιρείες, τους υπεύθυνους της κρουαζιέρας και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Η εναρμόνιση της βιομηχανίας της κρουαζιέρας με αυτή την πολιτική και η επανειλημμένη διατύπωσή της θα διευκολύνει την αποδοχή και την κατανόηση από το κοινό. Οποιοδήποτε άτομο το οποίο πληροί τον ορισμό της στενής επαφής, ή εμφανίσει θετικό RT-PCR τεστ για SARS-CoV-2 ή ταχύ αντιγονικό τεστ (το οποίο περιέχεται στο έγγραφο “Common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates”, https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-03/covid-19_rat_common-list_en.pdf), δε θα γίνεται δεκτό για επιβίβαση στο πλοίο.
Α.12.4. Σύσταση για ομάδες υψηλού κινδύνου
Για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 60 χρόνων ή ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα (χρόνιες παθήσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, υπέρταση, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, ανοσοκατεσταλμένα άτομα, σοβαρή παχυσαρκία άτομα με δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 40, κλπ.), θα πρέπει να ζητείται να επισκεφθούν γιατρό πριν το ταξίδι για να εξεταστούν και να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να ταξιδεύσουν. Οι ταξιδιώτες που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, ώστε να εμβολιαστούν πριν το ταξίδι.
Μέλη του πληρώματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και τα οποία είναι ανεμβολίαστα, θα πρέπει να εργάζονται σε θέσεις οι οποίες απαιτούν λίγη ή καθόλου επαφή με άλλα πρόσωπα και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό. Σε κρουαζιέρες στις οποίες τουλάχιστον 95% του πληρώματος και τουλάχιστον 95% των επιβατών είναι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες (με αποδεικτικό ανάρρωσης), το πλήρωμα που ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου μπορεί να εργάζεται σε οποιαδήποτε θέση. Επιπρόσθετα, τα μέλη του πληρώματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην χρήση μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας (π.χ. FFP2 ή FFP3, ή μάσκες παρόμοιων προτύπων οι οποίες εφαρμόζουν σωστά). Θα πρέπει το πλήρωμα να εκπαιδεύεται στην χρήση ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής εφαρμογής των μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας.
Α.12.5. Πληροφορίες για την πολιτική αποκλεισμού
Οι υπεύθυνοι της κρουαζιέρας και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει να παρέχουν στις ιστοσελίδες τους και στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική αποκλεισμού, όπως και οποιαδήποτε προαπαιτούμενα και ιδιαίτερους τοπικούς κανόνες που μπορεί να υπάρχουν. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ανάγνωση αυτών των πληροφοριών πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην εθνική γλώσσα, στα αγγλικά και όπου χρειάζεται και σε άλλες γλώσσες με βάση το πιο σύνηθες προφίλ των επιβατών στο αντίστοιχο κρουαζιερόπλοιο.

Α.13. Ετοιμότητα για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια
Α.13.1. Εκπαίδευση / πρόσληψη προσωπικού:
Όλα τα άτομα που πρόκειται να εργαστούν στο πλοίο, αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες που έρχονται σε επαφή εν πλω ή επί ξηράς με επιβάτες και πλήρωμα θα πρέπει να ολοκληρώσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τον COVID-19.
Για την καλύτερη επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διαχείριση κρουσμάτων συστήνεται να είναι διαθέσιμο επιπλέον ιατρικό προσωπικό στο πλοίο, εάν κρίνεται απαραίτητο (π.χ. με βάση τον αριθμό επιβατών/ τη δημογραφική τους εικόνα κλπ).
Α.13.2. Επικοινωνιακή πολιτική και ενημέρωση επιβατών:
Οι εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία θα πρέπει να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες ότι σύμφωνα με την πολιτική αποκλεισμού της εταιρείας μπορεί να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, εάν έχουν συμπτώματα συμβατά με τον COVID-19, εάν έχουν θετικό αποτέλεσμα σε RT-PCR τεστ ή σε ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test) για τον SARS-CoV-2 ή αν πληρούν τον ορισμό της επαφής.
Πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται σε ταξιδιώτες και μέλη του πληρώματος πριν το ταξίδι και αν είναι δυνατόν συχνά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (π.χ. μέσω ηλεκτρονικών αναρτήσεων, ηχογραφημένων μηνυμάτων κλπ). Οι πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:
 Τα μέτρα ελέγχου εν πλω (όπου εφαρμόζονται)
 Όλες τις προϋποθέσεις ελέγχου για COVID-19 πριν το ταξίδι/ την επιβίβαση
 Στην περίπτωση που μέλη του πληρώματος ή επιβάτες έχουν εμβολιαστεί, τότε θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού, και να το παρουσιάζουν σε αξιωματικούς του πλοίου ή στις αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση που τους ζητηθεί κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας)
 Τα συμβατά συμπτώματα με τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της ξαφνικής εμφάνισης τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω: προσφάτως εμφανιζόμενος βήχας, πυρετός, δύσπνοια, ξαφνική απώλεια της γεύσης/ όσφρησης κ.α.
 Την πιθανότητα να τους αρνηθεί η επιβίβαση, εάν έχουν θετικό αποτέλεσμα σε RT-PCR τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test) την ημέρα ή πριν την επιβίβαση, ή εάν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με ενδεχόμενο κρούσμα COVID-19 ή εάν πληρούν τον ορισμό της επαφής.
 Συμβουλές για τον κίνδυνο ταξιδιού σε όλα τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.
 Συστάσεις στους επιβάτες άνω των 60 ετών να συμβουλευτούν το γιατρό τους για το αν είναι σε θέση να ταξιδεύσουν.
 Τα μέτρα υγιεινής: το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή την απολύμανση των χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (σύνθεσης τουλάχιστον με 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης), την αναπνευστική υγιεινή (για βήχα και φτάρνισμα), την απόρριψη χρησιμοποιημένων χαρτομάντιλων, τη φυσική απόσταση (συν την κατάργηση της χειραψίας), τη χρήση μασκών στο πρόσωπο, την αποφυγή αγγίγματος της μύτης, των ματιών και του στόματος χωρίς το προηγούμενο πλύσιμο των χεριών κλπ.
 Τις ενέργειες που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19.
 Τους κανόνες και τα μέτρα υγιεινής που εφαρμόζονται στους προορισμούς των κρουαζιερόπλοιων (π.χ. φυσική απόσταση, αποβίβαση, χρήση μάσκας προσώπου)
 Την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα στο πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου συμπτώματα συμβατά με COVID-19, εφόσον αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να τα αναφέρουν και να ελεγχθούν με μοριακό ή με ταχύ αντιγονικό τεστ (π.χ. κάποια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή ή σημείο στο πλοίο για να απευθυνθούν). Το πλήρωμα θα ενημερώσει τότε τον υπεύθυνο αξιωματικό για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης/έξαρσης
 Την υποχρέωση για αυτο-περιορισμό, μετά την αποβίβαση, και αναζήτηση άμεσης ιατρικής βοήθειας (και πως θα τη ζητήσουν), εάν εμφανίσουν πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ξαφνική απώλεια γεύσης/ όσφρησης και να ενημερώσουν το ιατρικό προσωπικό για το προηγούμενο ταξιδιωτικό ιστορικό τους.
Α.13.3. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν πλω
Κάθε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να διαθέτει γραπτό σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων COVID-19 του κρουαζιερόπλοιου. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του γραπτού σχεδίου θα πρέπει να οριστεί ένας ειδικός συντονιστής (ship officer) με τον αντικαταστάτη του ή μια ομάδα έργου διαχείρισης επιδημίας. Συστήνεται ο συντονιστής να είναι ένας εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του πλοίου, κατά προτίμηση επαγγελματίας υγείας και ειδικότερα ιατρός, ο οποίος θα συντονίσει την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας. Το σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων COVID-19 του κρουαζιερόπλοιου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα κατά περίπτωση:
Α. Μέτρα πρόληψης
 Φυσική απόσταση
 Κανόνες ατομικής υγιεινής
 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 Αυτό παρακολούθηση συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19 των μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου.
 Διαδικασίες ανταπόκρισης σε ενδεχόμενο κρούσμα (προσωρινή καραντίνα, ιατρική εξέταση και υποβολή σε εργαστηριακό τεστ)
 Καθιερωμένη Λειτουργική Διαδικασία (Standard Operating Procedure /SOP) καθαρισμού και απολύμανσης για όλους τους τύπους επιφανειών και υλικών, προσδιορίζοντας τα απολυμαντικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
 (SOP) για τον καθαρισμό ιματισμού
 (SOP) καθαρισμού και απολύμανσης περιβάλλοντος μετά από μόλυνση από εκκρίσεις του ανθρωπίνου σώματος
 Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (π.χ. στην τραπεζαρία και το σερβίρισμα)
 Διαχείριση ασφάλειας πόσιμου νερού
 Διαχείριση ασφάλειας νερού δεξαμενών κολύμβησης και σχετικών εγκαταστάσεων αναψυχής
 Εξαερισμός των εσωτερικών χώρων
 Σχέδιο επικοινωνίας για αναφορά περιστατικών δημόσιας υγείας στις αρμόδιες αρχές
 Διαχείριση δεδομένων υγείας και έλεγχος εγγράφων/ δικαιολογητικών (π.χ. Έντυπο – Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας- MDH)
Β. Μέτρα ανταπόκρισης και διαχείρισης πιθανού/επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19
 Λήψη συνέντευξης από τα κρούσματα
 Πλάνο απομόνωσης/ καραντίνας πιθανού/ επιβεβαιωμένου κρούσματος και των στενών του επαφών
 Γραπτή διαδικασία μετά από συνεννόηση με το λιμάνι βάσης (home port), τα λιμάνια έκτακτης ανάγκης και ενδεχομένως τα λιμάνια προορισμού για υπηρεσίες διακομιδής με ασθενοφόρο (ή αεροδιακομιδής ) ασθενούς με COVID-19
 Συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή ιχνηλάτησης και καραντίνας των επαφών ή απομόνωσης ασθενών
 Μέτρα ανταπόκρισης για συμπωματικά κρούσματα και για ασυμπτωματικά κρούσματα και για τις επαφές τους ανάμεσα σε επιβάτες και πλήρωμα.
 Όρια στα οποία πρέπει ξεκινήσει διαγνωστικός έλεγχος των μελών πληρώματος συγκεκριμένου τμήματος και σε όλα τα μέλη του πληρώματος του πλοίου.
 Σχέδιο για να απομονωθούν ασυμπτωματικοί ή προ-συμπτωματικοί ταξιδιώτες (επιβάτες ή μέλη του πληρώματος με θετικά αποτελέσματα στο RT-PCR τεστ για SARS-CoV-2 ή στο ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test) και στενές επαφές (εκτεθειμένοι συνεπιβάτες και προσωπικό με αρνητικά αποτελέσματα στο RT-PCR τεστ για SARS-CoV-2 ή στο ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test))
 Διακομιδή (αν χρειάζεται) σε νοσοκομεία ή χώρους απομόνωσης/καραντίνας επί της στεριάς
 Διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης μολυσμένων χώρων, αντικειμένων και εξοπλισμού (καθημερινού και τελικού καθαρισμού και απολύμανσης)
 Στρατηγική επικοινωνίας για την εκ των υστέρων ενημέρωση των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 Σχέδιο για επαναπατρισμό επιβατών και μελών του πληρώματος, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για μερική ή πλήρη εκκένωση του πλοίου σε περίπτωση επιδημίας COVID-19, μετά από συνεννόηση με το λιμάνι βάσης (home port) ή με κάποιον από τους λιμένες έκτακτης ανάγκης, το οποίο πρέπει να διαθέτει αεροδρόμιο διεθνών πτήσεων σε κοντινή απόσταση.
Α.13.4. Προμήθειες και εξοπλισμός
Θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή επιδημίας. Επαρκείς προμήθειες απολυμαντικών, ειδών υγιεινής χεριών, χαρτομάντηλων, ιατρικών μασκών προσώπου και μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας και ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο και να είναι διαθέσιμες και στις εγκαταστάσεις επιβίβασης και αποβίβασης.
Θα πρέπει να υπάρχουν πάνω στο πλοίο επαρκείς προμήθειες διαγνωστικών τεστ (kits διαγνωστικών RT-PCR τεστ ή/και ταχεία αντιγονικά τεστ) καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή δειγμάτων για εξέταση επί ξηράς ή στο πλοίο.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας, όπως: ιατρικές μάσκες προσώπου, μάσκες υψηλής προστασίας με φίλτρο (π.χ. FFP2 ή FFP3, ή μάσκες παρόμοιων προτύπων), εξαρτήματα προστασίας ματιών (γυαλιά ή προσωπίδες), γάντια και μακρυμάνικες αδιάβροχες ρόμπες (μπορούν να συμπεριληφθούν και ποδιές). Συνιστάται οι μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο να μην έχουν βαλβίδα εκπνοής καθώς μπορεί να επιτρέπουν την απελευθέρωση εκπονούμενων σταγονιδίων από τον χρήστη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και προμήθειες σχετικές με τον COVID-19 μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance.
Οι προμήθειες σε μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει να επαρκούν για χρήση από τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες συστάσεις για τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας που απαιτούνται σύμφωνα με τη θέση εργασίας και το χώρο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus

Β. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Β.1. Εμβολιασμός του πληρώματος
Συνιστάται το πλήρωμα να είναι εμβολιασμένο για τον SARS-CoV-2. Ο εμβολιασμός του πληρώματος πλοίων που πλέουν σε Ευρωπαϊκά ύδατα θα πρέπει να γίνει νόμιμα από επίσημες αρχές. Μέλη πληρώματος τα οποία έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αναρρώσει θα πρέπει να έχουν επίσημα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον εμβολιασμό ή την ανάρρωσή τους όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο των ορισμών.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες θα πρέπει να ζητούν το αποδεικτικό εμβολιασμού κατά την επιβίβαση. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των αποδεικτικών, ελέγχοντας για τα απαιτούμενα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των ορισμών, ή στην περίπτωση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού ελέγχοντας το QR code.
Θα πρέπει να τηρούνται καταστάσεις με τα μέλη πληρώματος που έχουν εμβολιαστεί και οι οποίες θα περιλαμβάνουν το όνομα του εμβολίου και την ημερομηνία, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά την λήψη αποφάσεων σε περίπτωση έξαρσης κρουσμάτων. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
Β.2. Διαγνωστικός έλεγχος του πληρώματος και των νέων μελών πληρώματος πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων
Μέλη πληρώματος εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα την ημέρα της επιβίβασης καθώς και ναυτικοί που ναυτολογούνται για πρώτη φορά στο πλοίο είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία, ή σε ιδιώτες ιατρούς με δική τους επιβάρυνση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 της σχετ.(1) ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Σε διάστημα μίας βδομάδας από την εκκίνηση της λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων σε κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν, με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ, όλα τα μέλη πληρώματος τα οποία βρίσκονται ήδη πάνω στο πλοίο. Αν βρεθεί θετικό αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης κρούσματος. Στην οδηγία του EU HEALTHY GATEWAYS: “Advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19” περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα αντιμετώπισης: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus.
Νέο πλήρωμα (νεοπροσληφθέντες ή πλήρωμα το οποίο επιστρέφει στο πλοίο μετά από άδεια) θα πρέπει να ελέγχεται με RT-PCR τεστ εντός 72 ωρών πριν την άφιξή του στο κρουαζιερόπλοιο. Μόνο αυτοί που έχουν αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να επιτρέπονται να επιβιβαστούν στο πλοίο, εφόσον ο επιπρόσθετος διαγνωστικός έλεγχος (με RT-PCR ή ταχύ αντιγονικό τεστ) την ημέρα της επιβίβασης είναι επίσης αρνητικός.
Όλο το πλήρωμα (νεοπροσληφθέντες ή πλήρωμα το οποίο επιστρέφει στο πλοίο μετά από άδεια) θα πρέπει να ελεγχθεί με RT-PCR τεστ ή με ταχύ αντιγονικό τεστ την ημέρα της επιβίβασης. Ο τύπος του αντιγονικού τεστ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο έγγραφο: “Common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates”, https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-03/covid-19_rat_common-list_en.pdf).
Το νέο πλήρωμα που είναι εμβολιασμένο, θα πρέπει να φοράει μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας για 10 μέρες και να ελεγχθεί την πέμπτη μέρα με RT-PCR τεστ ή NAAT (Nucleic Acid Amplification Test), και να αυτόπαρακολουθείται για συμπτώματα, να κρατά αποστάσεις από άλλους κα να αποφεύγει επαφή με ευπαθής ομάδες για δέκα μέρες. Για πλοία με λιγότερους από 100 επιβάτες και όπου τα παραπάνω δεν είναι εφικτά η καραντίνα του πληρώματος μπορεί να λάβει μέρος επί της ξηρά στην χώρα επιβίβασης και στην συνέχεια το πλήρωμα να μεταφερθεί στο πλοίο απευθείας (green lane). Μετά το τέλος της καραντίνας και στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, το νέο πλήρωμα μπορεί να ξεκινήσει την εργασία του πάνω στο πλοίο. Οι ίδιες διαδικασίες ελέγχου και καραντίνας θα πρέπει να εφαρμόζονται και για πλήρωμα το οποίο μεταφέρεται από άλλο πλοίο. Η καραντίνα δεν απαιτείται στην περίπτωση απευθείας μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο χρησιμοποιώντας μόνο ιδιωτικά μέσα μεταφοράς και χωρίς διανυκτέρευση. Εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι θα εργαστούν επί του πλοίου για μικρή χρονική περίοδο (μικρότερη της μίας βδομάδας) θα πρέπει να μπουν σε «καραντίνα εργασίας».
Β.3. Τακτικός διαγνωστικός έλεγχος του πληρώματος
Ο Τακτικός διαγνωστικός έλεγχος του πληρώματος γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της σχετ.(1) ΚΥΑ, όπως ισχύει.Παρακάτω παρουσιάζονται θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την διαδικασία επιτηρούμενης αυτοσυλλογής (self-collection) ρινικών επιχρισμάτων για τον τακτικό έλεγχο του πληρώματος (με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ). Η διαδικασία θα πρέπει να καθοριστεί με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών του Λιμένα Βάσης, ως μέρος της διαλειτουργικότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του πλοίου και του λιμένα.
Η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει λεπτομερείς διαδικασίες για την διενέργεια επιτηρούμενης αυτοσυλλογής ρινικών επιχρισμάτων και να τις καταθέσει για έγκριση των αρμόδιων αρχών. Οι διαδικασίες θα πρέπει να περιγράφουν τα παρακάτω.
 Ποιος και πως επιτηρεί την διαδικασία συλλογής; Ένα μέλος της ιατρονοσηλευτικής ομάδας ή άλλος εξωτερικός συνεργάτης με υγειονομική κατάρτιση θα πρέπει να είναι παρών και να επιτηρεί τις διαδικασίες. Επιπρόσθετοι οι βοηθοί των επιμέρους ομάδων, οι οποίοι έχουν λάβει εκπαίδευση για τα καθήκοντα τους, θα αναλαμβάνουν την επιτήρηση των επιμέρους ομάδων. Η κάθε ομάδα που επιτηρείται από ένα βοηθό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 12 άτομα κάθε στιγμή.
 Πως θα ενημερώνεται το πλήρωμα για την διαδικασία δειγματοληψίας; Θα πρέπει να δίνονται οδηγίες γραπτώς (κατά προτίμηση με σχήματα και εικόνες) και προφορικώς (μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βίντεο) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής των τεστ.
 Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας; Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων στην αίθουσα. Θα πρέπει όλα τα άτομα να εφαρμόζουν υγιεινή χεριών. Οι επιτηρητές και οι βοηθοί θα πρέπει να φορούν μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, ποδιές μίας χρήσης, γάντια, και προστασία ματιών. Οι μάσκες προσώπου θα πρέπει να φοριούνται καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας. Η αφαίρεση των μασκών επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια συλλογής του ρινικού επιχρίσματος.
 Πως αναγνωρίζονται τα μέλη του πληρώματος και πως ταυτοποιούνται τα δείγματα; Συνιστάται, να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των δειγμάτων (π.χ. μολύβια, έγγραφα, κτλ.). Οι διαδικασίες θα πρέπει να αποτρέπουν την διασταυρούμενη επιμόλυνση.
 Ποιες είναι οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων; Όλα τα απόβλητα θα συλλέγονται και θα διατίθενται ως μολυσματικά απόβλητα σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του πλοίου.
 Ποιες είναι οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης; Επιφάνειες και κάθε άλλο επαναχρησιμοποιούμενο αντικείμενο θα πρέπει να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση. Η αίθουσα θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς μεταξύ των αλλαγών των ομάδων. Ο καθαρισμός και απολύμανση της αίθουσας αναμονής και της αίθουσας όπου πραγματοποιείται η δειγματοληψία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες απολύμανση του πλοίου για τον COVID-19.
 Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό; Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς και να έχουν επαρκή φωτισμό. Η μέγιστη χωρητικότητα του χώρου θα πρέπει να είναι 1 άτομο ανά 5 τ.μ. Θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα χαρτομάντηλα και υλικά και εξοπλισμός για την υγιεινής των χεριών.
 Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάγνωση, ερμηνεία και υπογραφή των αποτελεσμάτων; Η ανάγνωση, ερμηνεία και υπογραφή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται από ένα μέλος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ή από ένα εξωτερικό συνεργάτη με συναφή προσόντα. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει από τους βοηθούς. Τα αρχεία μπορούν να περιλαμβάνον τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον ορισμό του όρου «αποδεικτικό διαγνωστικού ελέγχου» και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
 Ποια είναι η διαδικασία στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος; Θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία διαχείρισης κρούσματος COVID-19 όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου. Η διαδικασία αυτοσυλλογής θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τον τακτικό έλεγχο του πληρώματος και όχι για την επιβεβαίωση πιθανού κρούσματος.
 Ποια είδη τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ταχύ αντιγονικό τεστ (το οποίο περιέχεται στο έγγραφο “Common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates”, https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-03/covid-19_rat_common-list_en.pdf).
Ο τύπος του αντιγονικού τεστ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο έγγραφο: “Common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates”, https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-03/covid-19_rat_common-list_en.pdf). Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να θεωρείται ως επιπρόσθετο μέτρο και δεν θα πρέπει να δημιουργεί ψευδή αίσθηση ασφάλειας.
Επιπρόσθετα των διαγνωστικών ελέγχων, θα πρέπει να εφαρμοστούν και άλλα μέτρα (π.χ. υγιεινή των χεριών, φυσική απόσταση, χρήση μέσων ατομική προστασίας, επαρκής αερισμός, καθαρισμός και απολύμανση, κτλ.).

Στην περίπτωση που εντοπιστεί αυξημένος αριθμός κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ του πληρώματος (εξαιρουμένου του νέου πληρώματος το οποίο είναι σε καραντίνα επί του πλοίου), τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης κρούσματος, όπως περιγράφεται στην οδηγία του EU HEALTHY GATEWAYS: “Advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19” προσβάσιμο στο σύνδεσμο : https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus. Στην περίπτωση αυτή όλα τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες θα πρέπει να ελεγχθούν με RT-PCR τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ το ταχύτερο δυνατόν, σύμφωνα με εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται κατά την ιχνηλάτηση επαφών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας, μπορεί να αποφασιστεί να διενεργηθούν διαγνωστικοί έλεγχοι όχι μόνο στις στενές επαφές αλλά και στις επαφές χαμηλού κινδύνου.
B.3.3 Εκτεταμένος διαγνωστικός έλεγχος του πληρώματος σε περίπτωση συρροής ή έξαρσης κρουσμάτων
Θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ σε όλα τα μέλη πληρώματος τα οποία εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, όταν μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών έχουν εντοπιστεί κρούσματα στο τμήμα αυτό τα οποία διαμένουν σε τρεις ή παραπάνω καμπίνες.
Θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ σε όλα τα μέλη πληρώματος επί του πλοίου όταν:
α) έχουν εντοπιστεί τρεις ή παραπάνω συρροές κρουσμάτων (μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε ένα τμήμα τα οποία διαμένουν σε τρεις ή παραπάνω καμπίνες), ή
β) όταν το άθροισμα των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών είναι ≥2% των επιβατών ή ≥4% του πληρώματος.
Και στις δύο περιπτώσεις (α και β) που περιγράφονται παραπάνω, τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να ελέγχονται με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ κάθε 7 μέρες για τις επόμενες 2 βδομάδες. Ο έλεγχος θα μπορεί να χωρίζεται έτσι ώστε το πενήντα τοις εκατό (50%) του πληρώματος κάθε τμήματος να ελέγχεται κάθε τρεις με τέσσερις μέρες.
Β.4. Διαγνωστικός έλεγχος επιβατών την ημέρα της επιβίβασης
Όλοι οι επιβάτες (εκτός αυτών κάτω των δώδεκα χρονών) θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικό ελέγχου, το οποίο να είναι αρνητικό και το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί με:
– μοριακό τεστ εντός 72 ωρών πριν την επιβίβαση, ή
– ταχύ αντιγονικό τεστ εντός 48 ωρών πριν την επιβίβαση.

Β.5. Τακτικός διαγνωστικός έλεγχος επιβατών
Ο τακτικός έλεγχος των επιβατών απαιτείται μόνο σε κρουαζιέρες στις οποίες το ποσοστό του πληρώματος ή των επιβατών που είναι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες (με αποδεικτικό ανάρρωσης) είναι λιγότερο απο 95%.
Επιβάτες δώδεκα ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν αποδεικτικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης και πραγματοποιούν κρουαζιέρες μέχρι επτά (7) διανυκτερεύσεις, θα υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο την 3η με 4η ημέρα, είτε με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ. Επιβάτες (ηλικίας δώδεκα ετών και άνω), οι οποίοι δεν έχουν αποδεικτικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης και πραγματοποιούν κρουαζιέρες μεγαλύτερες των επτά (7) διανυκτερεύσεων, θα υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο κάθε τέσσερις (4) ημέρες αρχίζοντας από την 3η ή 4η ημέρα της κρουαζιέρας τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επιβάτες δώδεκα ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν αποδεικτικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης και οι οποίοι παραμένουν επί του πλοίου για παραπάνω από μία κρουαζιέρες, θα υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ κάθε τέσσερις (4) ημέρες, αρχίζοντας από την 3η ή 4η ημέρα της πρώτης κρουαζιέρας. Επιπρόσθετα, οι επιβάτες δύναται να υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο ή ταχύ διαγνωστικό έλεγχο πριν την αποβίβαση στην περίπτωση που το απαιτεί η χώρα αποβίβασης.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ COVID-19 ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΟΙΑ
Γ.1. Προ- επιβιβαστικός έλεγχος
Επιβάτες με συμπτώματα συμβατά με ενδεχόμενο κρούσμα COVID-19 και πιθανή έκθεση στον κορωνοϊό θα πρέπει να αποτρέπονται να ταξιδέψουν. Οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 ή πληροί τον ορισμό της επαφής ή έχει ελεγχθεί ως θετικό για SARS-CoV-2 με RT-PCR τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test) δε θα γίνεται δεκτό για επιβίβαση στο πλοίο.
Ο προ- επιβιβαστικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει συμπτωματικούς ταξιδιώτες και αυτούς που δηλώνουν ειλικρινά προηγούμενή τους έκθεση. Ο προ- επιβιβαστικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση της παρουσίας συμπτωμάτων και/ ή της έκθεσης σε COVID-19 περιπτώσεων σε ταξιδιώτες. Τα μέτρα ελέγχου μπορεί να μην εντοπίσουν ήπια συμπτώματα, ασυμπτωματικούς ή σε περίοδο επώασης ταξιδιώτες ή αυτούς που αποκρύπτουν τα συμπτώματα (π.χ. χρησιμοποιώντας αντιπυρετικά). Τέτοιου είδους επιβάτες μπορεί να μην ανιχνευτούν και επομένως να επιβιβαστούν στο πλοίο. Η μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος ως αποκλειστικό μέτρο προ-επιβιβαστικού ελέγχου δεν θεωρείται αποτελεσματικό στην πρόληψη εισαγωγής κρουσμάτων COVID-19 στο πλοίο. Οι ταξιδιώτες πριν την επιβίβαση θα ενημερώνονται ότι, αν κατά το ταξίδι κριθούν ως εκτεθειμένοι ή πιθανώς μολυσμένοι από SARS-CoV-2, θα μπαίνουν σε καραντίνα ή θα απομονώνονται και θα αντιμετωπίζονται αναλόγως.
Γ.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
Το πλήρωμα θα πρέπει να αναφέρει αμέσως στους προϊστάμενους του οποιουδήποτε ήπιο ή σοβαρό σύμπτωμα συμβατό με COVID-19. Οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος με συμπτώματα συμβατά με τον COVID-19 θα πρέπει να αυτο-απομονώνεται άμεσα, να του παρέχονται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας) και να ενημερώνει τον προϊστάμενό του και το ιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση εμφάνισης πιθανού κρούσματος επί του πλοίου, το πλήρωμα θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά με ταχύ αντιγονικό τεστ κάθε 48 ώρες.
Θα πρέπει να γίνεται σύσταση στους επιβάτες, να αναφέρουν άμεσα κάθε συμβατό σύμπτωμα με τον COVID-19.
Γ.3. Μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης
Επιπρόσθετα της φυσικής αποστασιοποίησης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η χρήση μάσκας προσώπου, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Το check-in και το check-out πρέπει να ενθαρρύνονται να γίνονται ηλεκτρονικά, καθώς και η ανέπαφη χρήση καρτών για πληρωμές. Φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν συνιστάται να διατίθενται online για ηλεκτρονική συμπλήρωση. Όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η επαφή χωρίς επαρκή φυσική απόσταση μεταξύ πληρώματος και επιβατών, τότε συνιστάται να χρησιμοποιηθούν προστατευτικά χωρίσματα, όπου είναι εφικτό.
Γ.4. Μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής
Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες και το πλήρωμα σχετικά με την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, ως ακολούθως:
 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση μέσα στους κάδους απορριμμάτων και να ακολουθείται σχολαστική υγιεινή των χεριών με τη χρήση νερού και σαπουνιού ή αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος χεριών.
 Τακτικό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. Το πλύσιμο χεριών είναι απαραίτητο (πρέπει να γίνεται συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και μπορεί να εφαρμόζεται για παράδειγμα πριν την επιβίβαση και μετά την αποβίβαση, μετά την παροχή βοήθειας σε άρρωστο ασθενή ή μετά από επαφή με περιβαλλοντικές επιφάνειες οι οποίες μπορεί να έχουν μολυνθεί, πριν την κατανάλωση φαγητού/ ποτού, μετά τη χρήση των κοινόχρηστων τουαλετών, πριν και μετά την χρήση μάσκας ή άλλων μέσων ατομική προστασίας, κλπ).
 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χρησιμοποιείται, όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα. Τοποθετείται ικανή ποσότητα αντισηπτικού στην παλάμη και τρίβεται σε όλη την επιφάνεια (άνω και κάτω) των χεριών, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
 Σωστή χρήση, αποθήκευση και απόρριψη μάσκας προσώπου (χειρουργικής μάσκας, μάσκας υψηλής προστασίας ή μάσκας κοινότητας). Οι μάσκες προσώπου συνιστάται να χρησιμοποιούνται στους χώρους επιβίβασης και αποβίβασης τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες. Εάν ο επιβάτης δεν φέρει τη δική του μάσκα, προτείνεται να διατίθενται μάσκες προσώπου στους χώρους επιβίβασης του πλοίου. Η χρήση μάσκας συνιστάται τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και σε εσωτερικούς χώρους του πλοίου, όπως στα εμπορικά καταστήματα, στους χώρους αναψυχής, στους μικρούς μη αεριζόμενους χώρους και ιδιαίτερα στις κοινόχρηστες τουαλέτες. Η χρήση μάσκας προσώπου από τους επιβάτες συνιστάται ιδιαίτερα σε πολυσύχναστους εσωτερικούς χώρους αλλά και σε εξωτερικούς χώρους εάν δεν μπορεί να τηρηθεί η φυσική απόσταση. Επιπλέον, προτείνεται να διατίθενται μέσα ατομικής προστασίας κατόπιν αιτήματος του επιβάτη μέσα στο πλοίο.
Συνιστάται η χρήση μάσκας προσώπου από τους επιβάτες σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου όταν βρίσκονται έξω από τις καμπίνες τους. Η χρήση μάσκας προσώπου από τους επιβάτες συνιστάται ιδιαίτερα σε πολυσύχναστους εσωτερικούς χώρους αλλά και σε εξωτερικούς χώρους εάν δεν μπορεί να τηρηθεί η φυσική απόσταση.
Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν μάσκες προσώπου υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη), όταν βρίσκονται έξω από τις καμπίνες τους, για μία βδομάδα μετά από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
 όταν ο αθροιστικός αριθμός κρουσμάτων COVID-19 σε χρονικό διάστημα επτά ημερών έχει φτάσει στο επίπεδο του ≥2% των επιβατών ή του ≥4% του πληρώματος, ή
 όταν το ποσοστό προσβολής ολικά (σε επιβάτες και μέλη πληρώματος) είναι ≥ 1% σε διάστημα 48 ωρών ανά ταξίδι.
Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους για την υγεία από τη μη χρήση μάσκας προσώπου και για τη σωστή χρήση μάσκας προσώπου μέσω συμβουλευτικών ηχητικών μηνυμάτων, φυλλαδίων, τηλεόρασης, γραφημάτων, ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών αφισών κ.λπ. και στους τερματικούς σταθμούς. Οι εταιρείες κρουαζιέρας θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τους επιβάτες, ως μέρος της επικοινωνίας τους πριν από το ταξίδι, καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, να φορούν μάσκα προσώπου ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους και ότι θα πρέπει να σέβονται την απόφαση των άλλων να φορούν ή να μην φορούν μάσκα. Στα συμβουλευτικά μηνύματα, θα πρέπει να τονίζεται ότι τα άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσησης COVID-19 συνιστάται να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας FFP2 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για τη δική τους προστασία.
Γ.5 Ειδικές προβλέψεις για το χώρο υποδοχής (Reception)
Το πλήρωμα στο χώρο υποδοχής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους και τις πολιτικές πρόληψης εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών του πλοίου, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων COVID-19. Επιπλέον, το πλήρωμα στην υποδοχή θα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες πώς μπορούν να λάβουν ιατρικές συμβουλές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να είναι σε θέση να παρέχουν σε επιβάτες μέσα ατομικής προστασίας, όταν τους ζητηθεί.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές προμήθειες και εξοπλισμός σε διαφορετικά σημεία του κρουαζιερόπλοιου (π.χ. μάσκες προσώπου, χαρτομάντιλα ή χειροπετσέτες και γάντια μιας χρήσεως, ποδοκίνητοι κάδοι απορριμμάτων, αλκοολούχο αντισηπτικό κλπ).
Γ.6. Αποβίβαση, επισκέψεις σε λιμάνια, δραστηριότητες και εκδρομές στην ξηρά
Κατά την διάρκεια των εκδρομών και των δραστηριοτήτων στην ξηρά, θα πρέπει να ακολουθούνται οι εκάστοτε τοπικοί κανονισμοί. Οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι ενήμεροι για τους τοπικούς κανονισμούς σε κάθε λιμάνι που επισκέπτονται. Προϋπόθεση αποτελεί, το κάθε λιμάνι να λαμβάνει τα δικά του μέτρα πρόληψης για τη διασπορά του ιού.
Το προσωπικό ξενάγησης και εκδρομών ξηράς πρέπει να εκπαιδεύεται στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται εάν εντοπιστεί πιθανό κρούσμα. Οι επιβάτες με ύποπτα συμπτώματα πρέπει να φορούν άμεσα χειρουργική μάσκα προσώπου ή μάσκα υψηλής προστασίας και να μεταφέρονται σε χώρο απομόνωσης ή ιατρικό χώρο για αξιολόγηση και στη συνέχεια να γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους.
Συνιστώνται επιπλέον τα ακόλουθα:
 Συντονισμός με τα λιμάνια προορισμού προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός των επιβατών κατά την αποβίβαση. Οι επιβάτες πρέπει να τηρούν την αρμόζουσα κοινωνική αποστασιοποίηση όσο αναμένουν την αναχώρησή τους για εκδρομές και την επιστροφή τους στο πλοίο.
 Εάν προσφέρονται εκδρομές στην ξηρά, διαβεβαίωση από τους παρόχους εκδρομών ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της τοπικής υγειονομικής αρχής για την υγεία των υπαλλήλων και των πελατών, την κοινωνική αποστασιοποίηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη χρήση κατάλληλων ΜΑΠ, καθώς και τον εργαστηριακό έλεγχο των εργαζομένων.
 Συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ομάδων επιβατών για τη διευκόλυνση της τήρησης της αρμόζουσας κοινωνικής αποστασιοποίησης και τον διαχωρισμό από άλλες ταξιδιωτικές ομάδες πριν από την έγκριση εκδρομών, καθώς και επαλήθευση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων ΜΑΠ.
 Διασφάλιση ότι ταξιδιώτες που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται (από διαφορετικά πλοία ή από το ίδιο πλοίο αλλά διαφορετικό ταξίδι) δεν παρευρίσκονται στον ίδιο κλειστό ή ημιυπαίθριο χώρο (π.χ. διάδρομοι, χώροι αναμονής, χώροι check-in) την ίδια στιγμή.
Οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε λιμένα και τον εμβολιασμό των επιβατών, έτσι ώστε να αποφασίσουν κατά πόσο θα επιτρέπονται ημερήσιες έξοδοι στο πλήρωμα. Σε κάθε περίπτωση, οι τοπικοί κανόνες του εκάστοτε λιμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται.
Δ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ.1. Εξαερισμός
Ο ελάχιστος απαιτούμενος ρυθμός ανανέωσης αέρα ανά ώρα για κάθε χώρο στο πλοίο πρέπει να τηρείται και, εάν είναι δυνατόν, η ανανέωση αέρα ανά ώρα θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης. Όταν είναι δυνατόν, η ροή του αέρα πρέπει να εκτρέπεται από τους χώρους επιβατών (ειδικότερα όταν αυτοί είναι στάσιμοι). Ο εξαερισμός στις τουαλέτες πρέπει να λειτουργεί χωρίς διακοπή.
Όπου είναι τεχνικά εφικτό, η ανακυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο κλείνοντας τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα των μονάδων εξαερισμού. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή και λαμβάνοντας υπόψη την θερμική και ψυκτική ισχύ του συστήματος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ανακύκλωση του αέρα, συνιστάται η βελτίωση φιλτραρίσματος του αέρα επιστροφής, χρησιμοποιώντας φίλτρα ePM1 80%, HEPA ή Υπεριώδη ακτινοβολία.

Δ.2. Καθαριότητα και απολύμανση
Η καθαριότητα και απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕU HEALTHY GATEWAYS «Προτεινόμενες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (2η Έκδοση – 20/04/2020)» και με αυξημένη συχνότητα στους κοινόχρηστους χώρους / εγκαταστάσεις (τραπεζαρίες, χώροι ψυχαγωγίας κ.λπ.) και σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά από πλήρωμα και επιβάτες (π.χ. χειρολαβές, κουμπιά ανελκυστήρα). Άλλα αντικείμενα που αγγίζονται συχνά σε κοινόχρηστους χώρους, θα μπορούσαν να αφαιρούνται και να παρέχονται οι πληροφορίες με εναλλακτικούς τρόπους, όπως μέσω ανακοινώσεων, πρόσθετη σήμανση ή απευθείας σε κινητές συσκευές. Ειδικά πρωτόκολλα για την καθαριότητα και την απολύμανση θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά από πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο πλοίο. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας διαθέσιμα στο πλοίο (π.χ. γάντια, χειρουργικές μάσκες προσώπου, προστατευτικές ρόμπες, προστασία ματιών).
Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης του πλοίου. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εξοπλισμός καθαριότητας και απολύμανσης.
Δ.3. Καμπίνες
Μεταξύ των κρουαζιέρων, όλες οι καμπίνες πρέπει να καθαρίζονται και να αερίζονται επαρκώς (συνιστάται ο αερισμός να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα μετά την καθαριότητα και απολύμανση και πριν την προσέλευση νέων επιβατών).
Όλες οι επιφάνειες και τα υλικά που αγγίζονται, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων (π.χ. καναπέδες, μαξιλάρια, χαλιά, έπιπλα, ταπετσαρία) πρέπει να καθαρίζονται μετά από την αναχώρηση των επιβατών.
Για το φυσικό αερισμό χώρων, και όταν το σύστημα εξαερισμού που τροφοδοτεί τις καμπίνες δεν παρέχει 100% νωπό αέρα ή δεν έχει βελτιωμένα συστήματα φίλτρανσης του αέρα (όπως περιγράφονται στην παράγραφο Δ1), οι πόρτες και τα παράθυρα (εάν υπάρχουν) πρέπει να ανοίγονται καθημερινά.
Συγκεκριμένες συμβουλές για την καθαριότητα και την απολύμανση των καμπινών που διέμενε επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα/πιθανό κρούσμα, παρέχονται στις οδηγίες της ΕU HEALTHY GATEWAYS, «Προτεινόμενες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (2η Έκδοση – 20/04/2020)», διαθέσιμες εδώ: https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-04-21-154731-953

Δ.4. Παιδότοποι
Συστήνεται η λειτουργία παιδότοπων στον εξωτερικό χώρο του πλοίου ή, σε περίπτωση που υπάρχουν και εσωτερικοί παιδότοποι, να ενθαρρυνθεί η χρήση των εξωτερικών παιδότοπων.
Όπου δεν είναι αυτό εφικτό, να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται εντός ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός.
Όλες οι επιφάνειες και τα αντικείμενα των χώρων αυτών να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα – οδηγίες της EU HEALTHY GATEWAYS, «Προτεινόμενες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19» (2η Έκδοση -20/4/2020 «διαθέσιμες στον ιστότοπο: https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-04-21-154731-953
Επίσης ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται στους ανοιχτούς παιδότοπους –παιδικές χαρές θα πρέπει να είναι περιορισμένος.
Το υγειονομικό προσωπικό πρέπει να παρακολουθεί τα παιδιά για τυχόν συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη από COVID- 19.
Η πολιτική αποκλεισμού παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει πιθανές περιπτώσεις λοίμωξης από COVID-19.
Οι δραστηριότητες των παιδιών πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα συμμόρφωσης που επιβάλλονται λόγω της λοίμωξης από COVID-19.
Δ.5. Χώροι Ψυχαγωγίας – Καζίνο

XΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Μεγάλος αριθμός ατόμων συνσιτάται να αποτρέπεται σε αυτούς τους χώρους (π.χ. κινηματογράφους κ.λ.π) για να διατηρείται η κατάλληλη φυσική απόσταση.
Η συχνότητα των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μπορεί να αυξάνεται προκειμένου να μειώνεται ο αριθμός των παρευρισκόμενων.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα αυτών των χώρων συνιστάται να καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.
Οι σταθμοί απολύμανσης χεριών των επιβατών με απολυμαντικό διάλυμα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο των χώρων ψυχαγωγίας, ενώ το πλήρωμα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιβατών με την υγιεινή των χεριών.
Πρόσθετος εξοπλισμός απολύμανσης των χεριών με βάση την αιθυλική αλκοόλη μπορεί επίσης να παρέχεται εντός των χώρων ψυχαγωγίας.
Στους εσωτερικούς χώρους ψυχαγωγίας συνιστάται να χρησιμοποιούνται χειρουργικές μάσκες ή μάσκες υψηλής προστασίας.

Ο αερισμός των χώρων αυτών θα πρέπει να διατηρείται σε επαρκή επίπεδα μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να πραγματοποιείται επαρκής αερισμός των χώρων.
Συνιστάται οι εγκαταστάσεις να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

KAZINO
Σε όλες τις περιοχές του καζίνο συνιστάται να εφαρμόζεται φυσική απόσταση. Ο αερισμός των χώρων αυτών θα πρέπει να διατηρείται σε επαρκή επίπεδα μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να πραγματοποιείται επαρκής αερισμός των χώρων.
Η διάταξη του χώρου του καζίνο συνιστάται να επανεξετάζεται έτσι ώστε να τηρείται η φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων. Ο αριθμός των παικτών ανά τραπέζι τυχερών παιχνιδιών συνιστάται αναπροσαρμοστεί για την αποφυγή του συνωστισμού.
Συνιστάται, εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να αφαιρεθούν καθίσματα μπροστά από μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (π.χ. κουλοχέρηδες) και από τα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών, έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρου.
Οι κουλοχέρηδες και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών καθώς και τα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών συνιστάται να τοποθετούνται έτσι ώστε να διατηρούνται τα φυσικά μέτρα απόστασης μεταξύ των επιβατών. Η φυσική απόσταση στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και στα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών μπορεί να επιτευχθεί με τη μετεγκατάσταση των μηχανών ή των τραπεζιών, αφαιρώντας τις καρέκλες, απενεργοποιώντας ορισμένες μηχανές τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών για τη δημιουργία κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ τους και προσθέτοντας προστατευτικές χωρίσματα.
Συνιστάται η διακοπή της υπηρεσίας φαγητού στην περιοχή του καζίνο.
Οι σταθμοί απολύμανσης χεριών αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να τοποθετούνται στις εισόδους του καζίνο και οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται να τα χρησιμοποιούν, όταν εισέρχονται και εξέρχονται από την περιοχή καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή του καζίνο.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες, αλλά με αυξημένη συχνότητα στην περιοχή του καζίνο.
Οι κουλοχέρηδες και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν και μετά τη χρήση αυτών. Αυτό πρέπει να γίνεται από το προσωπικό όπου είναι δυνατόν ή θα πρέπει να χορηγούνται στους επιβάτες αντισηπτικά μαντηλάκια.
Επιπλέον, στους επιβάτες μπορεί να παρέχονται απολυμαντικά μαντηλάκια ή άλλα μέσα για να σκουπίζουν τις επιφάνειες επαφής που αγγίζονται συχνά από τα χέρια.

Δ.6. Κομμωτήρια και χώροι παροχής υπηρεσιών αισθητικής
Τα κάτωθι ισχύουν για τις ακόλουθες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις: υπηρεσίες μασάζ, κομμωτήρια, σάουνες, χαμάμ και spa. Οι κανόνες υγιεινής σε αυτές τις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά, όπως περιγράφεται στο “Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Πρότυπα Υγιεινής και την Επιτήρηση των Μεταδοτικών Ασθενειών σε επιβατηγά πλοία” στον ιστότοπο http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. spa, ρεσεψιόν, κομμωτήριο) κοντά σε WC για το κοινό πρέπει να έχουν σταθμό με διάλυμα απολύμανσης με αιθυλική αλκοόλη για την απολύμανση των χεριών των επιβατών. Το πλήρωμα και οι επιβάτες συνιστάται να χρησιμοποιούν μάσκες.
Το πλήρωμα πρέπει να συμβουλεύει τους επιβάτες να σταματήσουν αμέσως τη χρήση κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, εάν αρχίσουν να αισθάνονται αδιαθεσία και να το αναφέρουν στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τους χώρους.
Δ.7 Γυμναστήρια
Στα γυμναστήρια συνιστώνται τα εξής:
 Τήρηση της φυσικής απόστασης μεταξύ των επισκεπτών όπου αυτό είναι εφικτό ≥1,5 μέτρων.
 Τα ντούζ, τα ιματιοφυλάκια και τα αποδυτήρια, να χρησιμοποιούνται από ένα άτομα ανά 5 τ.μ..
 Ο εξοπλισμός να τοποθετείται τουλάχιστον ανά 1,5 μέτρα, με ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ διαδρόμων και άλλων εξοπλισμών αερόβιας γυμναστικής υψηλής έντασης. Ο εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί χιαστί για την επίτευξη της απόστασης. Εξοπλισμός που δεν δύναται να μετακινηθεί θα πρέπει να σημανθεί και να απενεργοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1.5 μέτρων μεταξύ τους.
 Οι επισκέπτες των γυμναστηρίων να απολυμαίνουν τις επιφάνειες του εξοπλισμού που αγγίζονται πριν και μετά την χρήση τους. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει υπάρχουν αντισηπτικά μαντηλάκια δίπλα στον εξοπλισμό. Θα πρέπει να εφαρμόζονται στο γυμναστήριο πρωτόκολλα ενισχυμένης καθαριότητας και απολύμανσης με έμφαση στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
 Το πλήρωμα που επιτηρεί, να διαχειρίζεται την πληρότητα των χώρων, την ροή των επισκεπτών, την χρήση μάσκας/ασπίδας προσώπου, τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται συχνά και την υγιεινή των χεριών.
 Το γυμναστήριο να παρακολουθείται για την συμμόρφωση με τα παραπάνω.

Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι κανόνες υγιεινής τροφίμων πρέπει να τηρούνται αυστηρώς, όπως περιγράφονται στο «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία» που διατίθεται στο σύνδεσμο: http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης του COVID-19 σε χώρους εστίασης και διαχείρισης τροφίμων θα πρέπει να περιγράφονται σε εγχειρίδιο του πλοίου και το πλήρωμα πρέπει να εκπαιδεύεται στις διαδικασίες βάσει των καθηκόντων του.
Οι κανόνες ασφάλειας τροφίμων που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης και στα μαγειρεία και στους χώρους εστίασης του πληρώματος.
Μαχαιροπήρουνα, πιάτα, δίσκοι, χαρτοπετσέτες, αναψυκτικά, καλαμάκια κ.λπ. πρέπει να παραδίδονται από τους σερβιτόρους σε κάθε επιβάτη. Οι επιβάτες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αντικείμενα.
Η φυσική απόσταση συνιστάται να διατηρείται από τους παρευρισκόμενους σε όλους τους χώρους εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των à la carte εστιατορίων, ειδικών εστιατορίων, χώρων σερβιρίσματος του πρωινού, εσωτερικών και εξωτερικών μπαρ κ.λπ. Συνιστάται επίσης να γευματίζουν στο ίδιο τραπέζι μόνο άτομα που μένουν στην ίδια καμπίνα ή / και άτομα της ίδιας οικογένειας ή της ίδιας ταξιδιωτικής μονάδας. Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων των τραπεζιών.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται να δοθεί στην εφαρμογή του μέτρου φυσικής απόστασης μεταξύ του πληρώματος που εργάζεται στο μαγειρείο ή σε άλλους χώρους διαχείρισης τροφίμων, όπου αυτό είναι εφικτό.
Κάθε άτομο που εισέρχεται / εργάζεται στο μαγειρείο πρέπει να πλένει τα χέρια του και να φορά μάσκα προσώπου. Μόνο στο προσωπικό που χειρίζεται τρόφιμα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στο μαγειρείο. Σε περίπτωση που άλλοι επισκέπτες (π.χ. προσωπικό συντήρησης) πρέπει να εισέλθουν, θα πρέπει να τηρούν την υγιεινή των χεριών και να φορούν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και άλλον εξοπλισμό (χειρουργική μάσκα, κάλυμμα μαλλιών, ποδιά κ.λπ.), τα οποία πρέπει να διατίθενται στην είσοδο του μαγειρείου.
Οι επιβάτες θα πρέπει να πλένουν ή να απολυμαίνουν τα χέρια τους (με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα) κατά την είσοδο και έξοδο από τους χώρους εστίασης. Η παρουσία μελών του πληρώματος μπορεί να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των επιβατών ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Οι πετσέτες, τα τραπεζομάντιλα και τα σερβίτσια πρέπει να πλένονται και να σιδερώνονται, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα λευκά είδη του εστιατορίου πρέπει πάντα να ανανεώνονται μεταξύ διαφορετικών επιβατών.
Η λειτουργία των εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης (self service) επιτρέπεται εφόσον τηρούνται οι φυσικές αποστάσεις και τα μαχαιροπίρουνα ανανεώνονται συχνά. Η χρήση συμπληρωματικών σταθμών σερβιρίσματος αφεψημάτων μπορούν να λειτουργήσουν με αυτοεξυπηρέτηση, εφόσον τα μέρη που αγγίζονται από τους επιβάτες απολυμαίνονται συχνά από το πλήρωμα.
Ενθαρρύνεται το σερβίρισμα φαγητού σε ιδιωτικό χώρο μέσω της υπηρεσίας δωματίων, για την παροχή φαγητού στις καμπίνες των επιβατών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε εστιατόρια και άλλους χώρους εστίασης. Το προσωπικό υπηρεσίας δωματίων πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας. Είναι προτιμότερο τα μέλη του πληρώματος να μην μπαίνουν στην καμπίνα, αλλά να παραδίδουν το φαγητό στην πόρτα. Ομοίως, τα χρησιμοποιημένα πιάτα και σκεύη πρέπει να συλλέγονται από το πλήρωμα έξω από την πόρτα.
Όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής τροφίμων και οι προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται κατά τη μεταφορά των τροφίμων στο πλοίο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί για την ασφαλή συλλογή και πλύσιμο των σκευών εστίασης και σερβίτσιων που χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες.

ΣΤ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤ.1. Πόσιμο νερό
Σε περίπτωση που το σύστημα πόσιμου νερού του κρουαζιερόπλοιου δε λειτουργούσε σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου ή σε περίπτωση όπου το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν σε ξηρή δεξαμενή (dry dock) για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα όπως περιγράφονται στον «ESGLI Οδηγό αντιμετώπισης Λεγεωνέλλας στα κτιριακά συστήματα νερού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.»
ΣΤ.2. Κολυμβητικές δεξαμενές και άλλες εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής
Συνιστάται η εγκατάσταση να παρέχει πετσέτες ή άλλα καλύμματα που πλένονται, οι οποίες να καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του καθίσματος και τα καθίσματα να είναι κατασκευασμένα από υλικά που θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση,.
Επιπλέον, συνιστάται ο διαχωρισμός χρήσης των χώρων από επιβάτες βάσει ημερήσιου προγράμματος ή, εάν είναι δυνατόν, η χρήση ξεχωριστών εγκαταστάσεων για κολύμπι και άλλων υπηρεσιών από διαφορετικές ομάδες επιβατών.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός λουόμενων στις πισίνες συστήνεται να είναι ένα άτομο ανά 4 μ2 επιφάνειας νερού, ανεξάρτητα από το βάθος της πισίνας. Τα μικρά υδρομασάζ (με βάθος μικρότερο από 1 μ και όγκο μπανιέρας μικρότερο από 6 μ3 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από λουόμενους της ίδιας οικογένειας ή από λουόμενους που μένουν στην ίδια καμπίνα. Για μεγαλύτερες πισίνες υδροθεραπείας – spa (με βάθος μεγαλύτερο από 1 μ και όγκο δεξαμενής άνω των 6 μ3) ο μέγιστος αριθμός είναι ένα άτομο ανά 20 λίτρα ροής ανακυκλοφορίας του νερού ανά λεπτό (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο). Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των χρηστών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 4 μ2 επιφάνειας νερού.
Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής του κρουαζιερόπλοιου δε λειτουργούσαν σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου ή σε περίπτωση όπου το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν σε δεξαμενισμό για συντήρηση (dry dock) για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα όπως περιγράφονται στον «ESGLI Οδηγό αντιμετώπισης Λεγεωνέλλας στα κτιριακά δίκτυα/συστήματα νερού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.»
Στα διακοσμητικά σιντριβάνια πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες του «Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία» (http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx). Σε περίπτωση που το σιντριβάνι έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας για περισσότερο από ένα μήνα, πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στη «Καθοδήγηση της ESGLI για τη διαχείριση της λεγεωνέλλας στα συστήματα ύδρευσης κτηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».
ΣΤ.3. Υγρά απόβλητα
Το πλοίο θα πρέπει να έχει τυποποιημένα και κατάλληλα συντηρημένα υδραυλικά συστήματα, όπως σφραγισμένα σιφόνια στις τουαλέτες και βαλβίδες αντεπιστροφής στους καταιονητήρες και στις βρύσες για την αποτροπή εισόδου αερολυμάτων από τις τουαλέτες στο σύστημα υδροδότησης ή εξαερισμού.
Οι σωληνώσεις αποστράγγισης του καταστρώματος που συνδέονται με το δίκτυο λυμάτων θα πρέπει πάντοτε να λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση που οι λεκάνες αποχωρητηρίου δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρέπει να προστίθεται σε αυτές νερό, ώστε τα παρεμβύσματα να λειτουργούν κανονικά.
Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Ζ.1. Διαχείριση πιθανού/επιβεβαιωμένου κρούσματος
Μετά από την προκαταρκτική ιατρική εξέταση, εάν ο γιατρός ή ο εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του κρουαζιερόπλοιου διαπιστώσει ότι υπάρχει πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 επί του κρουαζιερόπλοιου, ο ασθενής θα πρέπει να απομονωθεί σε θάλαμο απομόνωσης, καμπίνα ή άλλο κατάλυμα και να συνεχιστούν τα μέτρα ελέγχου της λοίμωξης έως ότου αποβιβαστεί ή αναρρώσει. Η εταιρεία διοργάνωσης κρουαζιέρας θα πρέπει να ορίσει έναν αριθμό από μονόκλινες καμπίνες, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των επιβατών και του πληρώματος, που θα χρησιμοποιούνται ειδικά για την απομόνωση των κρουσμάτων επί του κρουαζιερόπλοιου. Οι καθορισμένες καμπίνες απομόνωσης πρέπει να βρίσκονται κοντά στην ιατρική εγκατάσταση του πλοίου για ευκολία πρόσβασης από το πλήρωμα και, εάν είναι δυνατόν, να διαθέτουν παράθυρα. Η επαφή με τους ασθενείς σε απομόνωση θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτούς που είναι απαραίτητο και το πλήρωμα που έρχεται σε επαφή με τον απομονωμένο ασθενή (π.χ. ιατρικό προσωπικό) θα πρέπει να φοράει κατάλληλα ΜΑΠ όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 4. Εάν είναι εφικτό, οι καμπίνες απομόνωσης θα πρέπει να καθαρίζονται από τους επιβάτες. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο πλήρωμα όταν η καμπίνα εκκενωθεί.
Περαιτέρω συμβουλές μπορούν να βρεθούν στο «EU HEALTHY GATEWAYS Αdvice for ship operators for preparedness and response to an outbreak of COVID-19», διαθέσιμο στο: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus
Η επιτήρηση για γριπώδη συνδρομή (Influenza Like Illness – ILI) θα πρέπει να ενσωματώνει την επιτήρηση για COVID-19, καθώς τα συμπτώματα που είναι συμβατά με την λοίμωξη COVID-19 περιλαμβάνουν αυτά της ILI (καθώς επί του παρόντος τα κρουαζιερόπλοια θα εφαρμόζουν μέτρα για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κρουσμάτων COVID-19).
Ανάλογα με την αξιολόγηση του συμβάντος COVID-19 επί του κρουαζιερόπλοιου, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μειωθεί η διάρκεια ή να τερματιστεί η κρουαζιέρα, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του EU HEALTHY GATEWAYS «Advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19», το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480
Όταν εντοπίζεται ένα πιθανό κρούσμα COVID-19, οι εργαστηριακές δοκιμασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support).
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την πιθανότητα λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. Αρκετοί παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα σε μολυσμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

 κακή ποιότητα ή ανεπαρκής ποσότητα ανθρώπινου γενετικού υλικού στο δείγμα, (συνιστάται ο έλεγχος για την ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου γενετικού υλικού στο δείγμα με τη χρήση ενός ανθρώπινου στόχου ως μάρτυρα κατά τη δοκιμασία PCR),
 συλλογή του δείγματος κατά την έναρξη ή την αποδρομή της λοίμωξης
 ακατάλληλος χειρισμός ή ακατάλληλος τρόπος συντήρησης και αποστολής του δείγματος
 τεχνικοί λόγοι κατά τη δοκιμή, π.χ. μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού ή ύπαρξη αναστολέων της PCR.
Επί αρνητικού αποτελέσματος σε ασθενή με έντονη κλινική υποψία COVID-19 λοίμωξης, ιδιαίτερα όταν συλλέχθηκαν μόνο δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, συνιστάται η λήψη και ανάλυση δειγμάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, εφόσον είναι δυνατόν (επί νοσηλείας στην ξηρά).
Όταν έχει επιβεβαιωθεί η ορθή συλλογή του δείγματος και ο ορθός εργαστηριακός έλεγχος για COVID-19 και τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα είναι αρνητικά για COVID-19 σύμφωνα με τα κριτήρια του ECDC, τότε άμεσα πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος του ασθενούς για ανίχνευση του ιού της γρίπης με μοριακές τεχνικές (PCR), και όχι με ταχεία διαγνωστικά τεστ (rapid antigen test). Εάν ο ασθενής είναι θετικός για τη γρίπη, τότε οι οδηγίες «Guidelines for the prevention and control of influenza-like illness on passenger ship» του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία
http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx πρέπει να ακολουθούνται για τη διαχείριση του κρούσματος.
Ζ.2. Διαχείριση επαφών
Οι εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρας πρέπει να ορίζουν μονές καμπίνες που θα χρησιμοποιούνται ειδικά για την προσωρινή καραντίνα των στενών επαφών επί του πλοίου για την απαραίτητη χρονική διάρκεια ή έως ότου αυτοί αποβιβαστούν, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του EU HEALTHY GATEWAYS «Advice for ship operators for preparedness and response to an outbreak of COVID-19». Τα παιδιά θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα σε καμπίνα με έναν από τους γονείς τους και να λαμβάνεται παρόμοια μέριμνα για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Οι καθορισμένες καμπίνες πρέπει να βρίσκονται κοντά στην ιατρική εγκατάσταση του πλοίου για ευκολία προσβασιμότητας από το πλήρωμα και, εάν είναι δυνατόν, να διαθέτουν παράθυρα για τον αερισμό του χώρου.
Η διαχείριση των επαφών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πολιτικές του λιμένα αποβίβασης και όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων του κρουαζιερόπλοιου και του λιμένα. Συμβουλές για τη διαχείριση των επαφών μπορούν να βρεθούν στο «EU HEALTHY GATEWAYS Advice for ship operators for preparedness and response to an outbreak of COVID-19», διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus.
Ζ.3. Επιβίβαση/Αποβίβαση
Μόλις ανιχνευτεί ένα πιθανό κρούσμα επί του κρουαζιερόπλοιου και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι την άφιξη στον τελικό προορισμό, θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνου του συμβάντος (σε συνεργασία με την αρμόδια υγειονομική αρχή του λιμένα και τους αξιωματικούς του πλοίου), προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα επιτραπεί ή όχι η επιβίβαση σε νέους επιβάτες από ενδιάμεσους προορισμούς.
Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές στον επόμενο λιμένα ή προορισμό θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση του πιθανού κρούσματος και των επαφών του.
Ζ.4. Αναφορά πιθανών κρουσμάτων
Σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (2005), ο υπεύθυνος του κρουαζιερόπλοιου πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υγειονομική αρχή στον επόμενο λιμένα για οποιοδήποτε πιθανό κρούσμα COVID-19. Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Maritime Declaration of Health – MDH) πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στην αρμόδια υγειονομική αρχή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις του επόμενου λιμένα. Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κρούσματα COVID-19 από την αρχή του δρομολογίου του ταξιδιού ακόμα και στην περίπτωση που τα κρούσματα έχουν αποβιβαστεί σε προηγούμενο λιμάνι του δρομολογίου ή έχουν αναρρώσει.
Οι πλοιοκτήτες πρέπει να διευκολύνουν την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων και να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δημόσια υγεία που ζητούνται από την αρμόδια υγειονομική αρχή του λιμένος. Ο υπεύθυνος του κρουαζιερόπλοιου θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την αρμόδια υγειονομική αρχή στον επόμενο λιμένα σχετικά με το πιθανό κρούσμα, για να διευκρινιστεί εάν είναι διαθέσιμο στο λιμάνι το απαραίτητο δυναμικό για την μεταφορά, την απομόνωση, την εργαστηριακή διάγνωση και την φροντίδα του πιθανού κρούσματος/κρουσμάτων COVID-19. Το πλοίο μπορεί να κληθεί από την λιμενική αρχή να καταπλεύσει σε διαφορετικό λιμένα σε κοντινή απόσταση από τον προγραμματισμένο λιμένα, εάν δεν είναι διαθέσιμο το δυναμικό, και εάν το επιτρέπει η κατάσταση υγείας του πιθανού κρούσματος/κρουσμάτων COVID-19. Είναι σημαντικό όλες οι διευθετήσεις να γίνονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραμονή των συμπτωματικών πιθανών κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο.
Μετά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του IHR (2005), η υγειονομική αρχή θα αποφασίσει σχετικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλοίο. Η Αρχή μπορεί να αποφασίσει σε συνεννόηση με τον διαχειριστή του πλοίου να τερματίσει την κρουαζιέρα, προκειμένου να διακοπεί η εξάπλωση της νόσου επί του πλοίου.
Τα μολυσματικά απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των λιμενικών αρχών.
Οι εταιρείες, μετά το πέρας κάθε κρουαζιέρας και εντός επτά ημερών, θα πρέπει να αναφέρουν τα αθροιστικά δεδομένα των κρουσμάτων στο EU COMMON SHIP SANITATION DATABASE (SHIPSAN INFORMATION SYSTEM) https://sis.shipsan.eu/.
Συνιστάται, οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές, να καταγράφουν τα κρούσματα που δηλώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο EU COMMON SHIP SANITATION DATABASE (SHIPSAN INFORMATION SYSTEM) https://sis.shipsan.eu/.
Ακολουθούν συνημμένα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Σύνοψη συνιστώμενων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το πλήρωμα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 Αλγόριθμος λήψης απόφασης για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19 σε πλοίο εν πλω
Β2 Algorithm for decision making in response to an event of a suspect case of COVID-19 on board ships.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
Γενικές οδηγίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλο το αρμόδιο πλήρωμα σε όλες τις περιπτώσεις στα μεταφορικά μέσα:
 Ακολουθείσθε κατάλληλες διαδικασίες τοποθέτησης και αφαίρεσης ΜΑΠ/ βέλτιστες πρακτικές για τα ΜΑΠ:
o ΕΟΔΥ – COVID-19 – Οδηγίες για τη χρήση μάσκας από το κοινό https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
o ΕΟΔΥ – ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(ΕΝΔΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
o ECDC guidance on procedures for donning and doffing PPE in healthcare settings for the care of patients with suspect or confirmed COVID-19 cases can be found here: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings
o ECDC micro-learning on non-pharmaceutical countermeasures linked to personal protection, which includes procedures for donning and doffing of PPE can be found here: https://eva.ecdc.europa.eu/mod/scorm/view.php?id=10009
o WHO guidance on mask management can be found here: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 Πραγματοποιείτε συχνή υγιεινή χεριών με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, ιδιαίτερα πριν τοποθετήσετε και αφού αφαιρέσετε τα ΜΑΠ.
 Διασφαλίστε ότι ΜΑΠ μιας χρήσης και κάθε άλλο λερωμένο αντικείμενο μίας χρήσης απορρίπτονται κατάλληλα ως μολυσματικά απόβλητα (π.χ. σε ειδική σακούλα για μολυσματικά απόβλητα ή σε πλαστική σακούλα με σήμανση “biohazard”).
 Διασφαλίστε ότι τα ΜΑΠ πολλαπλών χρήσεων απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σελίδα 42
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Τύπος προστασίας Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (π.χ. class 2 or 3 filtering face-piece: FFP2/FFP3)
©ECDC Προστασία του αναπνευστικού:
 Προστατεύει από την εισπνοή σταγονιδίων και μικρών σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένων των αερολυμάτων
 Απαιτεί δοκιμασία για την καλή εφαρμογή της (fit-testing)  Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από εργαζομένους στον τομέα της υγείας, ιδίως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής αερολυμάτων
Ιατρική μάσκα 1
©ECDC Προστασία του αναπνευστικού:
 Προστατεύει τον χρήστη από πιθανά μολυσματικά σταγονίδια του αναπνευστικού στο περιβάλλον
 Προστατεύει από τα εκπνεόμενα σταγονίδια όταν φοριούνται από ασθενείς
 Δεν απαιτεί δοκιμασία για την καλή εφαρμογή της (fit-testing) Γυαλιά (ή ασπίδα προσώπου)
©ECDC Προστασία ματιών:
 Αποτρέπει την έκθεση του βλεννογόνου στον ιό
 Πρέπει να ταιριάζει με τα περιγράμματα του προσώπου του χρήστη και να είναι συμβατό με τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας Aδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης με μακριά μανίκια
©ECDC Προστασία σώματος:
 Αποτρέπει τη μόλυνση του σώματος
 Μπορεί να είναι μη αποστειρωμένη (εκτός εάν χρησιμοποιείται σε αποστειρωμένο περιβάλλον, π.χ. χειρουργείο)
 Εάν δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλαστική ποδιά μιας χρήσης που φοριέται πάνω από μη αδιάβροχη ρόμπα Γάντια μίας χρήσης
©ECDC Προστασία χεριών:
 Τα γάντια έχουν διαφορετικές υφές, υλικά, χρώματα, ποιότητες και πάχος Μη-ιατρική μάσκα(2 (ή μάσκες «κοινότητας»)
 Συγκρατεί τα σταγονίδια του αναπνευστικού του ατόμου που φοράει τη μάσκα.
 Δεν μπορεί να θεωρηθεί προστατευτικό μέτρο του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού έναντι του COVID-19. Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ΜΑΠ και εάν δεν διατίθενται ιατρικές μάσκες, οι μάσκες υφασμάτων προτείνονται ως έσχατη λύση για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό
 Να μην χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας
1 Ιατρική μάσκα προσώπου (γνωστή και εως χειρουργική ή μάσκα για λοιπές ιατρικές διαδικασίες): ιατρική συσκευή που καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το πηγούνι εξασφαλίζοντας ένα φράγμα που περιορίζει τη μετάβαση ενός μολυσματικού παράγοντα μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου και του ασθενούς. Χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να αποτρέψουν τα μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια και τους παφλασμούς να φτάσουν στο στόμα και τη μύτη του χρήστη και να βοηθήσουν στη μείωση και / ή τον έλεγχο στην πηγή της εξάπλωσης μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων από το άτομο που φορά τη μάσκα προσώπου. Η ιατρική μάσκα προσώπου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14683: 2014.
2 Μη ιατρικές μάσκες προσώπου (ή μάσκες «κοινότητας»): περιλαμβάνουν διάφορες μορφές αυτοδημιούργιων ή εμπορικών μασκών ή καλύμματα προσώπου από ύφασμα, άλλα υφάσματα ή άλλα υλικά όπως χαρτί. Δεν είναι τυποποιημένα και δεν προορίζονται για χρήση σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης ή από επαγγελματίες υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Χρήση μάσκας προσώπου στην κοινότητα. Στοκχόλμη: ECDC; 2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2″.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *