afantou

Το ΥΠΠΟ προωθεί δύο σχέδια μνημονίων για απεμπλοκή της επένδυσης του Γκολφ Αφάντου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την απεμπλοκή της επένδυσης του Γκολφ Αφάντου, από τα γρανάζια που έθεσε στους επενδυτές ο πρώην υπουργός Πολιτισμού κ. Αρ. Μπαλτάς, επιδιώκουν οι νομικοί τους σύμβουλοι, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και την νέα υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου.
Θυμίζουμε ότι λίγες μέρες πριν τον ανασχηματισμό, το Υπουργείο Πολιτισμού, κοινοποίησε στους δύο επενδυτές σχέδιο «Γενικού Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας» για την πρόοδο της επένδυσης, το οποίο απείχε όμως από εκείνο που προώθησε το ΤΑΙΠΕΔ για τον απεγκλωβισμό των έργων.
Οι πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει εξάλλου το ΤΑΙΠΕΔ είχαν θετική ανταπόκριση από τις εταιρείες «M.A. Angeliades Inc.», συμφερόντων του ομογενούς επιχειρηματία κ. Μερκουρίου Αγγελιάδη και «Aegean Sun Investments», συμφερόντων του Κύπριου επιχειρηματία κ. Νικολή Νικολαϊδη.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού, να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασης του υπουργού Επικρατείας κ. Αλέκου Φλαμπουράρη, για την γεωφυσική διασκόπηση της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχουν αρχαία και που, υπέβαλε, δια του τεχνικού του συμβούλου, προς έγκριση στον υπουργό Πολιτισμού κ. Αρ. Μπαλτά, σχέδιο συμφωνίας, που προβλέπει την ανάθεση σε αρχαιολόγο, κοινής αποδοχής με τον επενδυτή, του έργου της χάραξης τομών σε σημεία της έκτασης, που προβλέπεται οικοδόμηση, σύμφωνα με το master plan, που έχει ήδη εκπονηθεί.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική», το Υπουργείο Πολιτισμού, προωθεί προς υπογραφή δύο σχέδια Μνημονίων, τα οποία όμως ουδόλως εξυπηρετούν τις ανάγκες των επενδυτών καθώς θέτουν την όλη επένδυση, υπό τον ασφυκτικό κλοιό και επιτήρηση αρχαιολόγων, έχοντας μάλιστα την υποχρέωση να καλύψουν όλο το κόστος των ερευνών για τυχόν ύπαρξη αρχαίων!!
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο σχέδιο του «Γενικού Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας», που προωθεί προς υπογραφή το Υπουργείο Πολιτισμού, αφορά την διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά τη φάση εφαρμογής ΕΣΧΑΔΑ, στο πλαίσιο της Αξιοποίησης των Δημοσίων Ακινήτων όπως αυτά ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3986/2011.
Στο Μνημόνιο συμβαλλόμενοι είναι συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το ΤΑΙΠΕΔ.
Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί η περιγραφή των προϋποθέσεων, των    συνθηκών και του τρόπου για:
α. τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και πριν την Υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, καθώς και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξής τους, δυνάμει των διατάξεων του  N. 3028/2002
β. τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων που βρίσκονται στους χώρους κατασκευής, εντός της ζώνης δραστηριοποίησης του Ιδιωτικού Φορέα Υλοποίησης του Έργου, των βασικών και συνοδών έργων, δυνάμει των διατάξεων του ως άνω Νόμου
γ. την προστασία μνημείων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής, δυνάμει των διατάξεων του ως άνω Νόμου.

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, καθώς και η διευκόλυνση,  η συστηματοποίηση και η επιτάχυνση των αρχαιολογικών εργασιών και των εργασιών προστασίας και ανάδειξης των μνημείων, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου.
Σύμφωνα με αυτό η επικοινωνία και κάθε είδους αναγκαία συνεννόηση για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει σχετικά με την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου, θα γίνεται μεταξύ της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων  δια του “Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων”, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τον ορισμένο, από τον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του Έργου, εκπρόσωπο αυτού.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Υλοποίησης του έργου, όπως προβλέπεται, θα υποβάλει έγγραφο αίτημα, συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης του ακινήτου προς το Τμήμα, το οποίο εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα αποστέλλει τον “βασικό προγραμματισμό – προϋπολογισμό” του αρχαιολογικού έργου και θα υποδείξει τα σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι προκαταρκτικές δοκιμαστικές τομές με δαπάνες του Ιδιωτικού Φορέα Υλοποίησης του έργου.
Σε συνέχεια της ως άνω υπόδειξης, παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εντός του οποίου ο ιδιωτικός Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ολοκληρώσει τη διενέργεια των προκαταρκτικών δοκιμαστικών τομών.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α, ο οποίος έχει την  επιστημονική εποπτεία και ευθύνη κάθε είδους αρχαιολογικού έργου ή εργασίας, όπως της επιφανειακής έρευνας, των δοκιμαστικών τομών και της σωστικής ανασκαφής, ορίζει τον υπεύθυνο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τον προγραμματισμό και συντονισμό του αρχαιολογικού έργου στο πεδίο και ο τελευταίος συνεργάζεται με τον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του Έργου για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων. Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας αναθέτει καθήκοντα στους αρχαιολόγους στο πεδίο, υπό την συνολική εποπτεία του Υπεύθυνου αρχαιολόγου της Περιφερειακής Υπηρεσίας.
Όπως τονίζεται, το αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο, καθώς και τα έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης ανήκουν στην αρμοδιότητα και διαχείριση των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α, οι προϊστάμενοι των οποίων έχουν υπό την αποκλειστική εποπτεία και ευθύνη τους τη διενέργεια των  ανασκαφών, την κάθε είδους επιστημονική έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίωση, αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων, χωρίς καμία ανάμειξη του Ιδιωτικού Φορέα Υλοποίησης του Έργου στα επιστημονικά – αρχαιολογικά στοιχεία ή στην αξιοποίηση του ανασκαφικού υλικού.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Υλοποίησης του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει  αρχαιολόγο δικής του επιλογής, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία του έργου  και την σύννομη και εμπρόθεσμη πορεία των εργασιών.
Οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα παρακολουθούν όλες τις χωματουργικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επιφανειακών εκχωματώσεων, των εκσκαφών, των διαμορφώσεων χώρων και των επιχωματώσεων, σε όλα τα τμήματα του Έργου.
Εφόσον από τα στοιχεία της Ε.Α.Α.Τ. προκύπτει ανάγκη άμεσης και συνεχούς παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών θα προσληφθούν για τις ανάγκες του έργου αρχαιολόγοι πεδίου, οι οποίοι θα οριστούν ως επιβλέποντες και θα παρακολουθούν όλες τις ως άνω εργασίες, σε όλα τα τμήματα του έργου. Αυτοί θα καταθέτουν σε εβδομαδιαία βάση στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., με κοινοποίηση στον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του Έργου, έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στο αρχαιολογικό έργο, τα τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης που αφορά στο κάθε αρχαιολογικό έργο.
Τα συνεργεία για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των εντεταλμένων υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως προς τον τρόπο και τα μέσα των εργασιών, καθώς και, όπου απαιτείται, ως προς το είδος των μηχανημάτων.
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των δοκιμαστικών τομών, στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων,  η εκσκαφή με μηχανικά μέσα θα διακόπτεται και θα ακολουθεί ανασκαφική έρευνα.
Σε διαφορετική περίπτωση ή/και μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφικών εργασιών, ο χώρος θα παραδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. στον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του Έργου για την εκτέλεσή του. Η ως άνω παράδοση του χώρου υπέχει θέση προέγκρισης του Επενδυτικού Έργου, συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3028/2002, χωρίς ωστόσο να υπέχει θέση έγκρισης των διατάξεων του α. 12 παρ 7 και α. 13 του ν. 3986/2011.
Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών ερευνών, δηλαδή των εκσκαφικών εργασιών και της τεκμηρίωσης (προκαταρκτική έκθεση αποτελεσμάτων, φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση με σκοπό τη χρονολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων), οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αποστέλλουν (εντός 15ημέρου) τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, στο Τμήμα, προκειμένου το θέμα να εισαχθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στο κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠ.ΠΟ.Α., Κ.Α.Σ. ή/και Κ.Σ.Ν.Μ. αντίστοιχα και κατ’ αρμοδιότητα, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην απόδοση των χώρων και να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα του έργου. Το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο οφείλει να συνεδριάσει και να καταλήξει σε γνωμοδότηση εντός μηνός από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου από την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ
Η γνωμοδότηση του κεντρικού γνωμοδοτικού οργάνου θα ακολουθείται από τη δημοσίευση αντίστοιχης διοικητικής πράξης, η οποία είναι δεσμευτική για τον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του Έργου και δυνάμει της οποίας τροποποιείται αντίστοιχα το έργο του επενδυτή. Η ως άνω τροποποίηση υποβάλλεται ενώπιον του Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και κυρώνεται εντός ενός μηνός από την υποβολή του δια Υπουργικής Αποφάσεως, η οποία υπέχει θέση προέγκρισης συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3028/2002, χωρίς να υπέχει θέση έγκρισης των διατάξεων του α. 12 παρ. 7 και α. 13 του ν. 3986/2011 .
Τονίζεται ρητά εξάλλου ότι η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου κρίνονται αναγκαίες, θα προηγούνται της έναρξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η δαπάνη του ανασκαφικού-αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, καθώς και η δαπάνη για την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της διενέργειας της έρευνας, των ανασκαφών, της διαχείρισης και της ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία διενεργούνται εντός της ζώνης δραστηριοποίησης του έργου για τις ανάγκες του τεχνικού έργου, καθώς και η δαπάνη των εργασιών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων ή μνημείων, τα οποία θα είναι δυνατόν να επηρεαστούν από την κατασκευή του τεχνικού έργου, βαρύνει στο σύνολό της τον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του έργου, σύμφωνα και με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002.
Οι μελέτες που θα απαιτηθούν, για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στη ζώνη του τεχνικού έργου και του εξασφαλισμένου, για τις ανάγκες αυτού, χώρου και οι οποίες θα εκπονηθούν υπό την επίβλεψη του Τμήματος και των αρμοδίων κατά περίπτωση Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., είτε με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, είτε με ανάθεση σε εξειδικευμένο γραφείο μελετών επιλογής του Ιδιωτικού Φορέα Υλοποίησης του Έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ θα βαρύνουν τον Ιδιωτικό Φορέα Υλοποίησης του έργου.
Επιπλέον ο Ιδιωτικός Φορέας Υλοποίησης του Έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρακολούθηση και την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στα υφιστάμενα μνημεία, τα οποία γειτνιάζουν με τη ζώνη κατάληψης του έργου. Την ευθύνη και τη δαπάνη αποκατάστασης των μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου αναλαμβάνει ο Ιδιωτικός Φορέας Υλοποίησης του έργου. Όπου οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. κρίνουν αναγκαίο, θα υπάρχει ενόργανη παρακολούθηση των τυχόν παραμορφώσεων (στατικών και δυναμικών), ώστε να αποφευχθούν βλάβες σε μνημεία και κτίρια.
Στο δεύτερο Μνημόνιο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ο Ιδιωτικός Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι πλήρως υπεύθυνος για τις δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών εντός του Ακινήτου, και των έργων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τα οποία διενεργούνται εντός της ζώνης δραστηριοποίησης του έργου για τις ανάγκες του τεχνικού έργου, και η δαπάνη των εργασιών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων ή μνημείων, τα οποία είναι δυνατόν  να επηρεαστούν από την κατασκευή του τεχνικού έργου, καθώς και για τις δαπάνες των μελετών που θα απαιτηθούν, κατόπιν γνωμοδότησης του κεντρικού γνωμοδοτικού Συμβουλίου (άρθρο 50 ν.3028/2002), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *