corfu
shutterstock

Δημοπρασία από το δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στις Μπενίτσες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, ως Φορέας Διαχείρισης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στις Μπενίτσες, προχωρά σε δημοπρασία για την εκμίσθωση του τουριστικού καταφυγίου, με αρχική τιμή εκκίνησης 45.000 € ετησίως.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (μισθώματος) παραχώρηση χώρου στον όποιο έχει χωροθετηθεί το Τουριστικό Καταφύγιο Μπενιτσών με την παράλληλη υποχρέωση του αναδειχθεισομένου πλειοδότη –μισθωτή να προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του παραπάνω καταφυγίου,  το οποίο αποτελείται από τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου, των κτιριακών, εγκαταστάσεων κυρίων ή/και βοηθητικών, των συστατικών τους μερών και των παραρτημάτων τους, των υποδομών, κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, κ.λπ..

ydraiou ΜπενίτσεςΗ διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως την 11 Δεκεμβρίου 2035, οπότε και λήγει η παραχώρηση προς το δήμο, ενώ στην θαλάσσια ζώνη υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 96 θέσεων ελλιμενισμού.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για μια επιπλέον δεκαετία και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η αντίστοιχη χρονική παράταση της παραχώρησης προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & ΔιαποντίωνΝήσων, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της παραχώρησης, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους.

Οι υπηρεσίες που κατ ελάχιστον θα πρέπει να παρέχονται από τον μισθωτή στις Μπενίτσες, που θα προκύψει κατά τη δημοπρασία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της μίσθωσης είναι οι εξής:

1.Ελλιμενισμός των σκαφών που καταπλέουν στο καταφύγιο,
2.Παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και διαδικτύου,
3.Παροχή καυσίμων,
4.Ετοιμότητα Δικτύου πυρόσβεσης,
5.Φύλαξη και ασφάλεια εγκατάστασης,
6.Δίκτυο λυμάτων, περισυλλογή αποβλήτων –απορριμμάτων –ανακύκλωσης.
7.Τεχνική υποστήριξη υποδομών,
8.Υποδοχή –Εξυπηρέτηση πελατών –Πληροφόρηση,
9.Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων,
10.Μόνιμο αγκυροβόλιο.
11.Κοινή χρήση γλίστρας, έναντι ευλόγου αντιτίμου, ο καθορισμός του οποίου θα γίνεται κατόπιν γραπτής συναίνεσης του εκμισθωτή.

ksd Μπενίτσες
adv Μπενίτσες

Επιπλέον, ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το καταφύγιο όλο το χρόνο.

Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, στις 3 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ.,ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων. Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Συμμετέχοντες –Δικαιολογητικά

Για να γίνει κανείς δεκτός στη δημοπρασία αυτή οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά τη κρίση της επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό, καθιστάμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος αυτού, ως πρωτοφειλέτης για την εκπλήρωση κάθε όρου από την παρούσα μισθωτική σχέση.

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία προσδιορίζεται ως εξής:

Μέσο Ετήσιο κύκλος εργασιών, των τριών(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων ύψους τουλάχιστον Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000) που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δημοσιευμένων ισολογισμών ή επί φυσικών προσώπων των φορολογικών δηλώσεων των 3 τελευταίων ετών (2017, 2018 και 2019). Σε περίπτωση σύστασης νέας νομικής οντότητας, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν από τον βασικό μέτοχο ή τον εταίρο που κατέχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια.

Επίσης ο μισθωτής οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε λειτουργία λιμένων και ελλείψει σχετικής με λειτουργία λιμένων, εμπειρία σε λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *