Συστάθηκαν οι 2 κοινές εταιρίες ειδικού σκοπού των LAMDA – ΤΕΜΕΣ για τις ξενοδοχειακές – τουριστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό | Τι προβλέπουν τα καταστατικά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023 συστήθηκαν οι δύο εταιρίες ειδικού σκοπού, BELT RIVIERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και MALT RIVIERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των Lamda Development S.A. και ΤΕΜΕΣ A.E., που θα αναπτύξουν δύο πολυτελείς τουριστικές – ξενοδοχειακές αναπτύξεις (δύο ξενοδοχεία, κατοικίες, κ.λπ.), στο παραλιακό μέτωπο του ακινήτου του Ελληνικού.

Η ίδρυση των δύο εταιριών, των οποίων τα διοικητικά συμβούλια συγκροτήθηκαν χθες και προχθές, έγινε σε υλοποίηση της μεγάλης συμφωνίας που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρίες, το Νοέμβριο του 2020, για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων, στο παράκτιο μέτωπο στο Ελληνικό, κατά την πρώτη πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου. Η σύμπραξη έρχεται να υλοποιήσει το όραμα των δύο εταιρειών για την εδραίωση της Αθήνας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, τοποθετώντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ειδικότερα, συστάθηκε η εταιρεία Belt Riviera ΑΕ, με συμμετοχή 70% της ΤΕΜΕΣ και 30% της Ελληνικό ΑΕ (όμιλος Lamda), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 46,5 εκατ. €, εκ των οποίων άμεσα καταβλήθηκαν 18,6 εκατ. €, κατ’ αναλογία από τα δύο μέρη, και το υπόλοιπο δύναται να καταβληθεί σε βάθος 5ετίας.

Ομοίως, το δεύτερο joint venture Malt Riviera AE, συστήνεται με αναλογία 70% από την ΤΕΜΕΣ και 30% από την Ελληνικό ΑΕ, και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 62,5 εκατ. €, εκ των οποίων τα 24,6 εκατ. καταβάλλονται άμεσα και τα υπόλοιπα θα εισφερθούν σε βάθος 5ετίας.

Σύμφωνα με τα καταστατικά των 2 εταιριών, που είναι στην διάθεση του Χ&Τ, σκοπός των δύο εταιριών και αντικείμενο της δραστηριότητας είναι :

(1) Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων οποιοσδήποτε μορφής, καθώς και ειδικών μορφών τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
(2) Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) και εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
(3) Η ανάληψη της οργάνωσης, διεύθυνσης και εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ή μη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
(4) Η μίσθωση κτιρίων τρίτων τους ως ξενοδοχείων, συντήρηση και επέκταση την εκμετάλλευσή επισκευή, ανακαίνιση, επέκταση αυτών.
(5) Η κατασκευή ή αγορά προς πώληση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση πάσης φύσεως κατοικιών, και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά πάσης φύσεως κατοικιών ή άλλων εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης.
(6) Η διαμεσολάβηση για την εξασφάλιση ή/και μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων εστιατορίων, αναψυχής, άθλησης και διασκέδασης ταξιδιωτών και τουριστών.
(7) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και η διαχείριση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(8) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με το μάρκετινγκ (marketing), την προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση, διαφήμιση και λειτουργία ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων.
(9) Η σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων, τεχνικής διαχείρισης ή/και επίβλεψης πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων.
(10) Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή/και προς μεταπώληση.
(11) Η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών ή υπεργολαβιών πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
(12) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενημέρωσης, σεμιναρίων, συνεδρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων.
(13) Η απόκτηση, ναύλωση, μεσιτεία, πρακτόρευση και/ή εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, σκαφώναναψυχής και/ή ελικοπτέρων.

(14) Η κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση ελικοδρομίων, τουριστικών καταφυγίων και εν γένει χώ ρω ν ελλιμενισμού σκαφών.
(15) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω.
(16) Η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που εξυπηρετούν την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών.

Πρόεδρος της Malt Riviera ανέλαβε ο κ. Farsin Tristan Walizadeh, που ορίζεται γενικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται δε σε αυτόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, ρητώς εξαιρουμένων:
(α) αυτών που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και την παρούσα απόφαση απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, των ζητημάτων αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας και
(β) της υπογραφής συμβάσεων και της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, για τις οποίες ισχύουν τα ειδικώς και ρητώς αναφερόμενα υπό B.1 – Β.2 κατωτέρω.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τον κ. Farsin Tristan Walizadeh, και για την  εταιρία Belt Riviera ΑΕ..

Η διάρκεια των δύο εταιριών ορίζεται σε εκατό (100) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2123.
Το έργο

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός μοναδικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείου πέντε αστέρων εντός του χώρου της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και ενός δεύτερου παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου πέντε αστέρων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Και τα δύο ξενοδοχεία θα πλαισιώνονται από οικιστικά συγκροτήματα.Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Lamda Development, στη Μαρίνα θα αναπτυχθεί εμπορική ζώνη με πολυτελή καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.

hellinikon lamda 2020Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία των δύο ξενοδοχείων με τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήματα ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανάπτυξη των μονάδων, η οποία τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της απόκτησης της Ελληνικό Α.Ε. από τη Lamda Development, θα γίνει μέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα συμμετέχουν οι όμιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα. O σχεδιασμός των μονάδων θα ανατεθεί σε κορυφαία διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, ενώ η διαχείρισή τους θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρείες διαχείρισης (hotel operators).

konstantakopoulos
Ο κ. Αχ. Κωνσταντακόπουλος

«Είναι χαρά και τιμή μας να συνεργαστούμε με την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Lamda Development, και να γίνουμε μέρος του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στη χώρα μας. Με τη Lamda Development μοιραζόμαστε κοινές αξίες για βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε και εμείς, μαζί με τις άλλες σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει ή σχεδιάζονται στην περιοχή, ώστε να καθιερωθεί το Ελληνικό και η Αθηναϊκή Ριβιέρα μεταξύ των πιο ποιοτικών προορισμών στην Ευρώπη, προσθέτοντας αξία για την κοινωνία, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΤΕΜΕΣ, κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος.

«Το Ελληνικό είναι ένα μοναδικό έργο, ένα έργο παγκόσμιου βεληνεκούς, το οποίο θα αποτελέσει σύμβολο της μετάβασης της χώρας μας σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το «ταξίδι» υλοποίησης του οράματός μας για το Ελληνικό, που έχει ήδη ξεκινήσει, θέλουμε να συνεργαστούμε με τους καλύτερους σε κάθε τομέα. Είμαστε, λοιπόν, περήφανοι που έχουμε συνοδοιπόρο μας την ΤΕΜΕΣ, μια κορυφαία εταιρεία με μοναδική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και λειτουργία πολυτελών τουριστικών, οικιστικών και ξενοδοχειακών μονάδων και προορισμών, η οποία έχει πετύχει να εδραιώσει ένα νέο μοντέλο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες» δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development S.A., κ. Οδυσσέας Αθανασίου

Η Lamda Development S.A.

Η Lamda Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε αναπτύξεις γραφείων και οικιστικές αναπτύξεις. Στις αναπτύξεις της Lamda Development περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο προς χρήση χώρο 157.000 τ.μ., συγκροτήματα γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.

hellinikon lamda 2020Το Νοέμβριο του 2014, η Lamda Development υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.». Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, η οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα. Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση.

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών. H Costa Navarino αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο. Αποτελείται από πέντε ξεχωριστές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης σε συνολική έκταση 10.000 στρεμμάτων, που περιλαμβάνουν ξενοδοχεία πέντε αστέρων, signature γήπεδα γκολφ, σπα διεθνών προδιαγραφών, συνεδριακά κέντρα και πολυτελείς κατοικίες. Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ ελέγχει την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ιδιοκτήτρια ενός ιστορικού και εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο διαχειρίζεται η Hilton και λειτουργεί υπό την επωνυμία Hilton Αθηνών.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *