©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής ξενοδοχειακής εταιρείας για οφειλές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδική διαδικασία) έγινε δεκτή η ανακοπή που άσκησε ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου για την ακύρωση διαταγής πληρωμής για οφειλές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Με την ανακοπή τους οι ανακόπτοντες εξέθεσαν ότι, εξεδόθη διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκαν να της καταβάλουν, έκαστος εις ολόκληρον και αλληλεγγύως, η πρώτη ως πιστούχος και οι λοιποί ως εγγυητές, το συνολικό ποσό των 1.254.854,61 €, για οφειλόμενο κατάλοιπο από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που καταρτίσθηκε στη Ρόδο την 21/11/2007 μεταξύ της καθ’ ης, ως πιστούχου και των λοιπών ανακοπτόντων, ως εγγυητών.
Εκθέτουν, επίσης, ότι η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής τους επεδόθη το πρώτον την 02/09/2020 με την παρά πόδας από 27/07/2020 επιταγή προς πληρωμή, επιτάχθηκαν, δε, με την εν λόγω επιταγή να καταβάλουν στην καθ’ ης η ανακοπή επιπλέον του ανωτέρω ποσού ποσό 6.000 € για δικαστική δαπάνη, ποσό 5 € για έξοδα αντιγράφου και αντιγραφικά δικαιώματα, ποσό 25 € για σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, ποσό 400 € για δαπάνη επίδοσης και συνολικά το ποσό των 1.261.284,61 €, νομιμοτόκως, το μεν κεφάλαιο με το επιτόκιο υπερημερίας από 07/02/2020, τα δε λοιπά ποσά από της επιδόσεως της με ημερομηνία 27/07/2020 επιταγής προς εκτέλεση και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Επεσήμαναν εξάλλου ότι την 17/09/2020 η Eurobank τους κοινοποίησε τη με ημερομηνία 14/09/2020 Εξώδικη Δήλωση, με την οποία παραιτείτο από την με ημερομηνία 27/07/2020 επιταγή προς πληρωμή. Ότι, περαιτέρω, την ιδία ημέρα, ήτοι την 17/09/2020, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, τους κοινοποίησε την με ημερομηνία 15/09/2020 επιταγή προς πληρωμή, με την οποία αφενός τους επέτασσε να της καταβάλουν τα προμνημονευθέντα ποσά, αφετέρου συγκοινοποιούσε, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, βάσει των οποίων προέκυπτε ότι η καθ’ ης μετεβίβασε λόγω πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC», εδρεύουσα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, τις απαιτήσεις της από την επίδικη δανειακή σύμβαση και ότι η επιδίδουσα την επιταγή προς πληρωμή, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», κατέστη διαχειρίστρια των απαιτήσεων της κατά τα ανωτέρω ειδικής διαδόχου της καθ’ ης η ανακοπή.

Το δικαστήριο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η καθ’ ης η ανακοπή, αν και έπαψε να είναι δικαιούχος σε χρόνο τόσο πριν την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο και κατά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δεν επικαλέσθηκε στο δικόγραφο της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ούτε προσκόμισε ως τον χρόνο έκδοσης αυτής τα έγγραφα στα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, μπορούσε να θεμελιώσει την ενεργητική της νομιμοποίηση.

Ας σημειωθεί, δε, ότι η ένδικη απαίτηση δεν αναμεταβιβάστηκε στην καθ’ ης η ανακοπή έως την έκδοση της διαταγής πληρωμής, αλλά δικαιούχος αυτής παρέμεινε η ως άνω αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού. Επομένως, η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης η ανακοπή, η οποία συνιστά τυπική προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής πληρωμής, δεν συνέτρεχε κατά τον χρόνο της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, η δε έλλειψη αυτή δεν θεραπεύθηκε έως τον χρόνο έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Η καθ’ ης η ανακοπή, δηλαδή, δεν είχε την εξουσία να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της.

Tην υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Στέργος Λεβέντης.

ΠΗΓΗ: www.dimokratiki.gr, Από: Δαμιανός Αθανασίου

Tagged

1 σχόλιο στο “Ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής ξενοδοχειακής εταιρείας για οφειλές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *