xatzidakis

Νέες ρυθμίσεις για ξενοδοχεία με τροπολογία στο πολεοδομικό νομοσχέδιο | Παρατάσεις προθεσμιών λόγω Covid

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατέθεσε στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» τροπολογία που μεταξύ των άλλων προβλέπει:

 1. Τη σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμηση (ΚΥΔΟΜ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Την προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε δήμους της Αττικής.
 3. Την τροποποίηση της νομοθεσίας για την ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων από ιδιώτες και μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα σε περιοχές εκτός σχεδίου.
 4. Την παράταση πολεοδομικών προθεσμιών λόγω covid-19.

Ωστόσο, στην τροπολογία περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις, με νέες αλλαγές για ξενοδοχεία και συγκεκριμένα για :

 • Λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων
 • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
 • Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήμα

Ειδικά για την λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, προστίθενται τα εξής:

«4. Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, τοποθετώντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί. Στην περίπτωση που στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα, των οποίων η δυναμικότητα ορίζεται κατά το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η αθροιστική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή γήπεδα  κατανέμεται χωρίς περιορισμό μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι δόμησης και τα καταλύματα  συνενώνονται και αποκτούν Ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Ε.Σ.Λ.).».

 1. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 24 ν. 4179/2013 ως εξής:

«5. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν συνενωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόμησης, ο αθροιστικός συντελεστής δόμησης και το αθροιστικό ποσοστό κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου.».

Τι προβλέπει συνολικά η τροπολογία

Αναλυτικότερα:

 1. Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ)

Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κεντρική υπηρεσία δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και, ιδίως, την έκδοση προέγκρισης, οικοδομικής αδείας ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις:

α) οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των 3000 τ.μ.,

β) αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.

Και στις 2 περιπτώσεις η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες της μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της άδειας από την Κ.Υ.ΔΟΜ. αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ.

 1. Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων  σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, για τους δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου.

Επιπλέον χωροθετείται προσωρινά ο κινητός  σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα μέχρι να λειτουργήσει ο μόνιμος.

Η προσωρινή λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων επιτρέπεται μέχρι τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή – με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου (Τ.Π.Σ.) – και δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη.

 1. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους Ιερούς Ναούς και τα ναϋδρία σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης

Με τη νέα διάταξη (που αντικαθιστά το άρθρο 12 του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) προβλέπεται ότι πλέον στις περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης τα φυσικά πρόσωπα ή μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να προχωρήσουν σε ανέγερση Ιερών Ναών ή ναϋδρίων σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 4000 τ.μ. και εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0.18 της επιφανείας του γηπέδου.

Μέχρι τώρα η νομοθεσία παρείχε τη δυνατότητα ανέγερσης ιδιωτικών Ναών και ναϋδρίων σε γήπεδα άνω των 500 τ.μ. Υπήρξε όμως καταχρηστική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής από ιδιώτες που έβγαζαν οικοδομικές άδειες ναϋδρίων σε τέτοια γήπεδα (στα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη μορφή δόμησης) και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούσαν ως όχημα για τη δημιουργία κυρίως αυθαίρετων κατοικιών.

Δεν αλλάζει κάτι στην υφιστάμενη νομοθεσία για εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα μπορούν να προχωρήσουν σε ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ., εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,20 της επιφάνειας του γηπέδου.

 1. Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών λόγω COVID-19

Στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και με γνώμονα την διευκόλυνση των πολιτών των επαγγελματικών φορέων και του τεχνικού κόσμου, κρίθηκε σκόπιμη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αναστολή των προθεσμιών από 1 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2021 των προθεσμιών που αφορούν:

α) Στην τετράμηνη προθεσμία για έκδοση άδειας αναθεώρησης στις περιπτώσεις εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών (αρ. 28 παρ. δ ν. 4495/2017)

β) Την προθεσμία των 30 ημερών για την ενημέρωση για κατεδάφιση από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, (αρ. 94  παρ. 3 περ. α) και την προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη συμμόρφωση με τις πολεοδομικές διατάξεις και την αποκατάσταση της πολεοδομικής παράβασης με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την έκδοση της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας.

γ) Του συνόλου των προθεσμιών και του διαστήματος ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, των οικοδομικών αδειών, αναθεωρήσεων οικοδομικών αδειών, υποβολής συμπληρωματικών μελετών της γνωστοποίησης συμπληρωματικών εργασιών, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 4495/2017.

Η τροπολογία

Η τροπολογία, έχει ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

~ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ~

Στο Κεφάλαιο ΙΒ’ του νομοσχεδίου προστίθενται άρθρα ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης

 1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.).

Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και είναι ιδίως αρμόδια για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής αδείας ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις:

α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000) τ.μ. ή

β. αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση του τελευταίου εδαφίου.

Στις περ. α’ και β’, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της άδειας από την Κ.Υ.ΔΟΜ. αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού πληρωμής του παραβόλου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται ο χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι  διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του φακέλου στην Κ.Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

 1. Η σύσταση της Κ.Υ.ΔΟΜ. ως οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και η ένταξή της στην ιεραρχική δομή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 14 του ν. 4277/2014, προσθήκη παραγράφου στο Παράρτημα IV  και τροποποίηση ορισμού

 1. Προκειμένου να συμπεριληφθεί ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στα προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα για την Αττική, τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική στο παρόν ορίζονται οι παρεμβάσεις στα Μητροπολιτικά Πάρκα, όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα VII, το πρόγραμμα για τον Ελαιώνα, βάσει των κατευθύνσεων της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12, τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων της Αττικής, ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και η ανάπλαση της περιβάλλουσας περιοχής, η παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασμό με τη «διπλή ανάπλαση», στην περιοχή της «Νότιας Πύλης» από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, καθώς και στην περιοχή της «Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας- Κερατσινίου», όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα IV.»

 1. Στο τέλος του Παραρτήματος IV του ν. 4277/2014 προστίθεται παράγραφος, η οποία περιγράφει τη μητροπολιτικού χαρακτήρα ειδική παρέμβαση που αφορά στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και έχει ως εξής:

«Ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με αύξηση της χωρητικότητάς του και με υπόγειους χώρους κάτω από το υφιστάμενο κτίριο και το υπόλοιπο οικόπεδο στο οποίο αυτό ευρίσκεται, βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ενίσχυση του ρόλου του ως τοποσήμου διεθνούς εμβέλειας και η ανάπλαση της περιβάλλουσας περιοχής με αύξηση της συμπληρωματικότητάς της με το μουσείο».

 1. Όπου στον ν. 4277/2014 αναφέρεται ο όρος «Σχέδιο Πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ)» αντικαθίσταται με τον όρο «Ειδικό Πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής.».

Άρθρο 3

Κλειστοί υπόγειοι χώροι στάθμευσης – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 του ν. 4067/2012

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 8 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ως εξής:

«8. Επιτρέπεται η επέκταση κλειστών υπόγειων χώρων στάθμευσης, μέχρι δύο (2,00) μέτρα από τη ρυμοτομική γραμμή και στάθμη της πλάκας επικάλυψης, τουλάχιστον ένα (1,00) μέτρο κάτω από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, με την προϋπόθεση της εξασφάλισης του σαράντα τοις εκατό (40%) των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπως προκύπτουν από τον υπολογισμό του διαγράμματος κάλυψης, στο αρχικώς υλοποιημένο υπόγειο πριν την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 4

Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

 1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και, ειδικότερα, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα 2, για τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, ως εξής:

α) Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου,

αα) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 1159, επιφανείας 735,14 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, …, Α8, Α1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

αβ) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 1159, επιφανείας 644,85 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Β1, Β2, …, Β9, Β1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

β) Στον Δήμο Γαλατσίου, το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ομορφοκκλήσια Βεΐκου», του Δήμου Γαλατσίου, επιφανείας 6.826,77 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Ι, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.

γ) Στον Δήμο Κισσάμου Χανίων,

γα) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Φρακτό», της τοπικής κοινότητας Καλλεργιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου και της Τοπικής Κοινότητας Καλουδιανών, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, επιφανείας 619,02 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (18, 17, 22, 23, 24, 25,26,27,18) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

γβ) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Φρακτό», της Τοπικής Κοινότητας Καλλεργιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου και της Τοπικής Κοινότητας Καλουδιανών, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης, του Δήμου Κισσάμου, επιφανείας 852,08 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (13, 14, 15, …, 21, 13) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

δ) Στον Δήμο Μαραθώνα το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνα, επιφανείας 9.536,85 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β ,Γ, … ,Β1, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μαραθώνα.

ε) Στον Δήμο Πειραιά, το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, στον Σχιστό του Δήμου Περάματος-Κερατσινίου, επιφανείας 12.000 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (K1, K2, …, K10, Κ33, Κ34, Κ35, Κ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή της υπηρεσίας δόμησης και Γ.Π.Σ του Δήμου Πειραιά.

στ) Στον Δήμο Πεντέλης το εδαφικό τμήμα εντός ευρύτερης έκτασης κοιμητηρίου Μελισσίων, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δ. Κ. Μελισσίων, επιφανείας 10.441,54 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (ΣΜΑ1, ΣΜΑ2, ΣΜΑ3, …, ΣΜΑ25, ΣΜΑ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον  διευθυντή πολεοδομίας και περιβάλλοντος του Δήμου Πεντέλης.

ζ) Στον Δήμο Χαϊδαρίου το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της λεωφόρου Παλάσκα, επιφανείας 8.445,80 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.

η) Στον Δήμο Χαλανδρίου το εδαφικό τμήμα που περικλείεται από τη λεωφόρο Πεντέλης-Αττική οδό Λεωνιδίου, στο Ο.Τ.3α, επιφανείας 9.033,79 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Μ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.

 1. Η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) και όχι περισσότερο από τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του Σ.ΜΑ.. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 οι Σ.Μ.Α. λειτουργούν με ευθύνη των οικείων δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του κεφαλαίου 2, με τίτλο «τεχνικές προδιαγραφές μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων», του παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 114218/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, Δημοσίας Τάξεως και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας (Β΄1016). Για τις ανάγκες της εξακολούθησης λειτουργίας των Σ.Μ.Α. στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
ksd τροπολογία
adv

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του Σ.Μ.Α., ο δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή.

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή χωροθέτηση κινητού Σ.Μ.Α. του Δήμου Αθηναίων σε τμήμα του Ο.Τ. 813Β της περιοχής του Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εμβαδού 11.034,23 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3 … 9) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Δήμου Αιγάλεω και επισυνάπτεται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα 2. Η λειτουργία του κινητού σταθμού παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του μόνιμου Σ.Μ.Α. και πάντως όχι μετά τις 4.9.2021.

Άρθρο 5

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) Δήμου Αθηναίων

Η διάρκεια του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) για το κέντρο της Αθήνας, όπως αυτό περιγράφεται στην υπ‘ αρ. 1397/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού (Β’ 64), παρατείνεται για τη χρονική περίοδο 2021 έως 2023.

Άρθρο 6

Υψομετρική μελέτη – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012

Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες της έγκρισης των υψομετρικών μελετών οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτό, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από:

α) πινακίδες σε κλίμακα 1:500 των πολεοδομικών μελετών και των μελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,

β) διαγράμματα υψομετρικών μελετών σε κλίμακα 1:1000/ 1:100 και

γ) τεύχος στοιχείων πολυγωνομετρίας, στοιχείων χωροσταθμικού δικτύου, συντεταγμένων κορυφών οικοδομικών τετραγώνων και αξονοδιασταυρώσεων.

Η έγκριση της υψομετρικής μελέτης παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας χορηγούνται από την υπηρεσία του άρθρου 6 εντός πέντε (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της προθεσμίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.».

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016

Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136) ως εξής:

«7. Ειδικώς σε σχέση με τις αγωγές του Δημοσίου με αντικείμενο την αναγνώριση δασικής ιδιοκτησίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές, για τις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, αντί των τοπογραφικών διαγραμμάτων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), αποστέλλονται ηλεκτρονικά:

α) αντίγραφο του διαγράμματος που έχει παραχθεί από τον δασικό χάρτη και προσαρτάται στην εγγραπτέα πράξη και

β) διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, που εκδίδεται από τη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για την αποτύπωση της μεταβολής που επέρχεται με την πράξη αυτή.».

Άρθρο 8

Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξη αυτών – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και προσθήκη περ. κγ’ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των περ. γ’ και ε’ της παρ. 1 και των περ. β’, γ’, στ’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή:

α) αθλητικών εγκαταστάσεων,

β) εκπαιδευτικών κτιρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις,

γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.),

δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων,

ε) σωφρονιστικών καταστημάτων,

στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,

ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων,

η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου,

θ) βοτανικών κήπων,

ι) δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), μετά των απαιτουμένων συνοδών έργων.

Ειδικότερα, επιτρέπεται ελλείψει των ως άνω εκτάσεων η επέμβαση και σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων.

Επίσης, επιτρέπεται η επέμβαση και σε δάση και σε εκτάσεις των περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4, με την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153), για την κατασκευή δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) μετά των απαιτουμένων συνοδών έργων, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον πρόκειται για προσωρινές δομές. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας ή το αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Κατ’ εξαίρεση, στα υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις εκτάσεις της παρούσας επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και από νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Αν στην περιοχή ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας δασικής υπηρεσίας, δύναται για τον σκοπό αυτόν να επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 45.» .

 1. Δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνεχίζουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται περ. κγ’ ως εξής:

«κγ) απλή περιτοίχιση με χρήση οποιουδήποτε υλικού μέχρι ύψους τριάμισι (3,5) μέτρων και οριζόντιο δοκάρι – σενάζ («chainage») μέχρι ύψους ογδόντα (0,80) εκατοστών, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών φιλοξενίας.».

Άρθρο 9

Επισκευή, εκσυγχρονισμός και επέκταση κτιρίων στην περιοχή Β’ του από 15/27.6.1994 π.δ.

Η δυνατότητα επισκευής, εκσυγχρονισμού και επέκτασης που προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 4 της ενότητας Β’ («Περιοχές Β») του άρθρου 3 του από 15/27.6.1994 π.δ. (Δ’ 632), ισχύει και για υφιστάμενα κτίρια, τα οποία έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικής άδειας, είναι πλήρως αποπερατωμένα και από τη φύση τους προορίζονται για αμιγώς βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τα κτίρια αυτά βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής Β’ του από 15.6.1994 π.δ. και σε απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της όχθης του ποταμού Κηφισού.

Άρθρο 10

Ιεροί Ναοί και ναΰδρια σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του από 6.10.1978 π.δ.

Το άρθρο 12 του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων επί γηπέδων επιφάνειας:

α) τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4000) τ.μ. εάν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,18 της επιφάνειας του γηπέδου,

β) τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.μ. εάν ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,20 της επιφάνειας του γηπέδου.

Οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε τουλάχιστον πέντε (5) μ.. Ειδικά οι ναοί ή τα ναΰδρια που ανεγείρονται από φυσικά πρόσωπα ή μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη των σαράντα (40) τ.μ., συμπεριλαμβανόμενων και των κάθε είδους βοηθητικών χώρων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα δέκα (10) τμ. και δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο των τριών (3) μ. Σε κάθε περίπτωση τηρείται η κείμενη πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία.».

Άρθρο 11

 Λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013

 1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, τοποθετώντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί. Στην περίπτωση που στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα, των οποίων η δυναμικότητα ορίζεται κατά το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η αθροιστική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή γήπεδα  κατανέμεται χωρίς περιορισμό μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι δόμησης και τα καταλύματα  συνενώνονται και αποκτούν Ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Ε.Σ.Λ.).».

 1. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 24 ν. 4179/2013 ως εξής:

«5. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν συνενωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόμησης, ο αθροιστικός συντελεστής δόμησης και το αθροιστικό ποσοστό κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου.».

Άρθρο 12

Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) τροποποιείται ως εξής:

«1.α. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και με μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον:

αα) έχουν κατασκευαστεί νόμιμα ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209) και του ν. 4178/2013 (Α΄174) και

αβ) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

β. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται στις Ζώνες Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά του ν. 4062/2012 (Α’ 70). Στις περιοχές αυτές, για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α’ 232).».

Άρθρο 13

Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήμα

 1. Σε περίπτωση που με διάταγμα καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του άρθρου 9 του από 17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228) ή του άρθρου 62 ν. 947/1979 (Α’ 169) έχει επιβληθεί επί ακινήτου παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον οικείο δήμο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εισφορά σε γη, εάν η παραχώρηση δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έκδοση του διατάγματος, ο κύριος του ακινήτου ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτού, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μετατροπή της υποχρέωσης προς παραχώρηση ή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα, εάν το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως. Η παραχώρηση ή εισφορά θεωρείται ότι έχει υλοποιηθεί όταν η παραχωρηθείσα ή εισφερθείσα έκταση έχει καταληφθεί από τον οικείο δήμο και έχει γίνει έναρξη, τουλάχιστον, εργασιών διαμόρφωσης αυτού για την κατά προορισμό χρήση του είτε από τον οικείο δήμο, όπως προκύπτει από πράξεις των οργάνων του δήμου με τις οποίες ανατίθενται ή παραλαμβάνονται σχετικά έργα, είτε από τον κύριο του ακινήτου. Η εισφορά σε χρήμα που προκύπτει υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).
 2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με αίτηση που συνοδεύεται: α) από αποδεικτικό παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου Δήμου ποσού που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, β) υπεύθυνη δήλωση μηχανικού συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Με αίτημα του ενδιαφερομένου, το υπόλοιπο της εισφοράς σε χρήμα μπορεί να καταβληθεί σε σαράντα οχτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή δέκα έξι (16) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
 3. Ο δήμαρχος του οικείου δήμου εκδίδει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης της παρ. 2, σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία αποτελεί τίτλο που εγγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή δηλώνεται ή εγγράφεται στο οικείο Κτηματολόγιο.
 4. Οι όροι δόμησης που προβλέπονται στο διάταγμα της παρ. 1 ισχύουν για το σύνολο του ακινήτου.

Άρθρο 14

Αναστολή πολεοδομικών προθεσμιών λόγω COVID-19

Αναστέλλονται για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2021:

α. η προθεσμία της περ. δ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167),

β. οι προθεσμίες της περ. α της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής,

γ. οι προθεσμίες του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. Η ως άνω αναστολή παρατείνει και τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος των πράξεων του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 15

Έγκριση μελετών για την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι μελέτες ανάπλασης στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται η μελέτη αστικού σχεδιασμού, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα τεύχη δημοπράτησης και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις:

α. η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1772/1988 (Α΄91),

β. η παρ. 4 του άρθρου 12 ν. 1647/1986 (Α΄141),

γ. η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2508/1997 (Α΄124).

Tagged

1 σχόλιο στο “Νέες ρυθμίσεις για ξενοδοχεία με τροπολογία στο πολεοδομικό νομοσχέδιο | Παρατάσεις προθεσμιών λόγω Covid

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *