©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, ενεργειακούς ελέγχους, ολοκλήρωση επενδύσεων, αναπροσαρμογή μισθωμάτων | ΦΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, τους ενεργειακούς ελέγχους, την ολοκλήρωση επενδύσεων, την αναπροσαρμογή μισθωμάτων και άλλα θέματα  επέρχονται με το ΦΕΚ Α 241, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 5007/2022 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Οι πιο βασικές ρυθμίσεις, έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 90 | Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα (9) μήνες και για ένα (1) έτος, αντίστοιχα, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 167).»).

Άρθρο 91 | Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή – Αντικατάσταση παρ. Β άρθρου 20 ν. 4251/2014.

Άρθρο 92 | Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014.

Άρθρο 96 | Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023. 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ, A-00241 ΕΔΩ

Άρθρο 107 | Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «…η υποχρέωση υποβολής ενεργειακού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, άρχεται από 1ης Απριλίου 2023, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενεργειακού ελέγχου εξακολουθεί να καθορίζεται με τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015. Πράξεις επιβολής κυρώσεων, που έχουν εκδοθεί εις βάρος τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 και αφορούν σε παραβάσεις των κειμένων διατάξεων περί ενεργειακών ελέγχων, ανακαλούνται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ατόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 10 του νόμου 4342/2015, οι  επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001, εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο ανά τετραετία, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του ως άνω νόμου.

Άρθρο 110|  Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *