©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Στη Βουλή το σ/ν για την ελληνική μουσική στα ξενοδοχεία | Στο 40% το ποσοστό | Τι προβλέπει | ΠΟΞ, θα κριθεί στα δικαστήρια | ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Παρά την απόλυτη αντίθεση των φορέων της αγοράς -των ξενοδόχων συμπεριλαμβανόμενων-, τις διαβεβαιώσεις παραγόντων του υπουργείου Πολιτισμού ότι δεν θα προχωρήσει μονομερώς και τα αιτήματα για συναντήσεις διαπραγμάτευσης και την προφανή αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού κατέθεσε στην Βουλή σχέδιο νόμου, με το οποίο επιβάλλει την δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, σε ποσοστό 40%, από 45% που ήταν στο αρχικό σχέδιο. Παράλληλα, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα ξενοδοχεία ή τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, στα οποία, για τεχνικούς λόγους, η δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα ενιαία από μία πηγή ήχου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους αυτών πέραν των προβλεπομένων στην ρύθμιση.

© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής με ανάρτησή του προαναγγέλλει προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του. Η ανάρτηση του προέδρου της ΠΟΞ, έχει ως ακολούθως: “Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση περί επιβολής ποσόστωσης στο δημόσια εκτελούμενο μουσικό ρεπερτόριο στα ξενοδοχεία. Οι μικρές βελτιώσεις στην προωθούμενη ρύθμιση δεν αλλάζουν ούτε την ουσία, ούτε τη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου που από την αρχή τονίσαμε με κάθε τρόπο πως μας βρίσκουν αντίθετους. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο επί χρόνια αποφεύγει να προβλέψει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των ΟΣΔ, αξιολογεί ως σύμφωνη με το πλαίσιο αρχών και αξιών μιας σύγχρονης φιλελεύθερης ευρωπαϊκής δημοκρατίας τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το αν αυτή είναι και συνταγματική θα το κρίνουν τα αρμόδια δικαστήρια”.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες με κοινή τους δήλωση οι 55 Ενώσεις – Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερα από 7.000 ξενοδοχεία, εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους σε σχέση με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Πολιτισμού, περί εφαρμογής ποσόστωσης στο δημόσια εκτελούμενο μουσικό ρεπερτόριο.

Σύμφωνα με την δήλωση “Οι Έλληνες ξενοδόχοι, ενωμένοι περισσότερο από ποτέ, επαναλαμβάνουμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως αν δεν αποσυρθούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών μιας σύγχρονης φιλελεύθερης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να αμφισβητήσουμε την νομιμότητα τους”.

Παράλληλα, εξέφραζαν στην δήλωση την ελπίδα “…ότι θα επικρατήσει η λογική και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα αποσυρθούν από το σχέδιο νόμου” και ότι “αντί αυτών θα νομοθετηθεί επιτέλους ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των ΟΣΔ”. Εάν ωστόσο προχωρήσει μια τέτοια ρύθμιση η ηγεσία της ΠΟΞ υπογραμμίζει ότι “…δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να αμφισβητήσουμε δικαστικά την νομιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης”.

Πιο αναλυτικά στο άρθρο 8, του σχεδίου νόμου «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού», που αναφέρεται στα ξενοδοχεία, προβλέπονται τα εξής:

 1. Στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα) και δδ) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνου τραγουδιού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.
 2. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι έχοντες την εκμετάλλευση των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1, παραδίδουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 (Α΄100), σε μορφότυπο τους καταλόγους με το σύνολο των μουσικών έργων που εκτέλεσαν δημόσια στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 χώρους, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των καταλόγων, εκδίδουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και την οποία κοινοποιούν και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός της ίδιας προθεσμίας.
 3. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται τα ξενοδοχεία ή τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, στα οποία, για τεχνικούς λόγους, η δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα ενιαία από μία πηγή ήχου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους αυτών πέραν των προβλεπομένων στην περ ε. του άρθρου 3.

Η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης αυτής θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2023.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕ PDF, ΕΔΩ

Το σχέδιο νόμου

Το σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 4 Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 5 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 5 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής

Κληρονομιάς

Άρθρο 6 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

Άρθρο 7 Παροχή κινήτρων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, για την αύξηση του χρόνου μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών
Άρθρο 8 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 9 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων
Άρθρο 10 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των
καζίνο
Άρθρο 11 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων
Άρθρο 12 Συγχρονισμός ελληνόφωνου τραγουδιού ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού, ή μουσικών έργων χωρίς στίχο ή με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ σε οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες
Άρθρο 13 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην επικράτεια και διαδικτυακής εφαρμογής
Άρθρο 14 Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού
ΜΕΡΟΣ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 Σκοπός
Άρθρο 16 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 17 Ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών για προϊόντα που διατίθενται από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Άρθρο 18 Διεύρυνση μέσων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4761/2020
Άρθρο 19 Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των πωλητήριων και των εργαστηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης

Πολιτιστικών Πόρων – Προσθήκη άρθρου 42Α στον ν. 4761/2020

Άρθρο 20 Απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και καθορισμός των όρων και του τρόπου περαιτέρω διάθεσης μεμονωμένων ή ενιαίων ή κοινών εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία από τους χρήστες – συνεργάτες
ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 21 Σκοπός
Άρθρο 22 Αντικείμενο
Άρθρο 23 Παραχώρηση δημοσίων ακινήτων και δημοτικού ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στο
Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων
Άρθρο 24 Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στις νήσους Δήλο και Καστελόριζο – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4598/2019
Άρθρο 25 Κάλυψη δαπανών προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό – Τροποποίηση άρθρων 3 και 16 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 26 Μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Άρθρο 27 Εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο

Πολιτισμού φορέων με αυτεπιστασία και απολογιστικά

Άρθρο 28 Προσθήκη κατηγορίας κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 που χρονολογούνται έως και το 1830, υποχρέωση δήλωσης απόκτησης κυριότητάς τους και υποχρέωση δήλωσης κατοχής τους – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 20, παρ.

2 άρθρου 24 και προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 73 του ν. 4858/2021

Άρθρο 29 Υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης και θέσπιση ποινικής κύρωσης για την παραβίασή της – Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 38 και αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 62 ν. 4858/2021

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 31 Μεταβατική διάταξη

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΗΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 32 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 33 Παραρτήματα
ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 34 Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Ή ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι α) η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και β) ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του πλαισίου προστασίας και προώθησης του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και η προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, ως μέσων για τη διατήρηση και έκφραση της πολιτιστικής ταυτότητας και την ανάδειξη, τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι: α) η τροποποίηση του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α` 220), σχετικά με τη σύσταση Εθνικού Ευρετηρίου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, τη σύσταση του Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη σύσταση της Επιτροπής για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, β) η θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της μετάδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, γ) η εισαγωγή υποχρέωσης εκτέλεσης συγκεκριμένου ποσοστού ελληνόφωνου τραγουδιού σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχειακών και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, των εμπορικών κέντρων, των καζίνο και των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων, δ) η καθιέρωση δυνητικής αξιολόγησης των οπτικοακουστικών παραγωγών, τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών, οι οποίες ενσωματώνουν μουσική επένδυση ελληνόφωνου τραγουδιού ή ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού ή μουσικά έργα χωρίς στίχο ή με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ, τα οποία ηχογραφούνται στην επικράτεια, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των εκάστοτε καθεστώτων ενίσχυσης ή χρηματοδοτικών εργαλείων του Ελληνικού Δημοσίου και ε) η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού και διαδικτυακής εφαρμογής πρόσβασης σε αυτή.

 

Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α΄ εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Ως ελληνόφωνο τραγούδι νοείται το μουσικό έργο που συντίθεται από μουσική και στίχο, εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον της διάρκειάς του καταλαμβάνεται από κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην έννοια του ελληνόφωνου τραγουδιού συμπεριλαμβάνεται και η ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού, καθώς και τα μουσικά έργα χωρίς στίχο που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια.

β. Ως ηχογραφήματα νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών νοούνται ηχογραφήματα ελληνόφωνου τραγουδιού κατά την έννοια της περ. α. πρωτοεμφανιζόμενων ή αναδυόμενων δημιουργών ή καλλιτεχνών, τα οποία εκδόθηκαν έως έξι (6) μήνες πριν από τη ραδιοφωνική μετάδοσή τους.

γ. Ως ώρες μεγάλης ακροαματικότητας νοούνται οι ώρες από 06:00 έως 22:30 καθημερινά.

δ. Ως μορφότυπος νοείται ο ενιαίος κατάλογος έργων κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4481/2017 (Α΄100) που έχουν εκτελέσει δημόσια οι υπόχρεοι των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του παρόντος και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο τίτλος και η διάρκεια των έργων, τα στοιχεία των συνθετών και τα στοιχεία των στιχουργών αυτών.

ε. Ως κοινόχρηστοι χώροι των καταλυμάτων της παρ. 1 του άρθρου 8 νοούνται αποκλειστικά οι χώροι εισόδου, υποδοχής αυτών και οι ανελκυστήρες.

στ. Ως κοινόχρηστοι χώροι των εμπορικών κέντρων της παρ. 1 του άρθρου 9 νοούνται αποκλειστικά οι χώροι στάθμευσης, οι διάδρομοι και οι λοιποί χώροι παραμονής των επισκεπτών, εξαιρουμένων των εμπορικών καταστημάτων και των λοιπών αυτοτελών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών.

ζ. Ως κοινόχρηστοι χώροι των καζίνο της παρ. 1 του άρθρου 10 νοούνται αποκλειστικά οι χώροι υποδοχής και αναμονής των πελατών.

η. Ως κοινόχρηστοι χώροι των μέσων μαζικής μεταφοράς της παρ. 1 του άρθρου 11 νοούνται αποκλειστικά οι χώροι των σταθμών και οι αποβάθρες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών του μετρό και των τρένων, οι χώροι των σταθμών και οι αποβάθρες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.

θ. Ως κοινόχρηστοι χώροι αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων της παρ. 1 του άρθρου 11 νοούνται αποκλειστικά οι στεγασμένοι χώροι που προορίζονται για την αναμονή των επιβατών προ της επιβίβασης αυτών σε αεροπλάνα και πλοία, αντίστοιχα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Άρθρο                                                                                                                                                                                 4

Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας – Προσθήκη παρστο άρθρο 5 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς    5

 

Στο άρθρο 5 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220), περί προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

 

«5. Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αρμόδια για την τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Εθνικού Ευρετηρίου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, το οποίο έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3521/2006 (Α΄275).».

 

Άρθρο 5 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Προσθήκη άρθρου 51Α στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Μετά από το άρθρο 51 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220), περί Συμβουλίου Μουσείων, προστίθεται άρθρο 51Α, ως εξής:

 

«Άρθρο 51Α

Συμβούλιο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συστήνεται Συμβούλιο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη ως εξής:

α) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή του Υπουργείου Πολιτισμού με εμπειρία σε θέματα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που αναπληρώνεται από δικηγόρο με έμμισθη εντολή του

Υπουργείου Πολιτισμού,

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναπληρούμενο από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών Ανθρωπολόγων-Εθνολόγων του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της ίδιας

Διεύθυνσης,

δ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO αναπληρούμενο από υπάλληλο της ίδιας Επιτροπής, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο αυτής,

ε) έναν (1) Εμπειρογνώμονα Σύμβουλο της Ε1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, αναπληρούμενο από Εμπειρογνώμονα Σύμβουλο της ίδιας Διεύθυνσης, που υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο αυτής, στ) τον Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αναπληρούμενο από μέλος του ίδιου Κέντρου, που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή του,

ζ) τον Διευθυντή του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, αναπληρούμενο από υπάλληλο του Μουσείου του Υπουργείου Πολιτισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό

Πολιτισμού,

η) τον Διευθυντή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρου Εθνομουσικολογίας, αναπληρούμενο από υπάλληλο του

Μουσείου, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού,

θ) τον Διευθυντή του Λαογραφικού Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης, αναπληρούμενο από υπάλληλο του Μουσείου, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό

Πολιτισμού,

ι) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ια) εννέα (9) έγκριτους επιστήμονες ή επαγγελματίες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού με εγνωσμένη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. Δύο (2) από αυτούς υποδεικνύονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν διαπιστευθεί από τη Γραμματεία της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3521/2006 (Α΄275), ως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που παρέχουν στη Γραμματεία εμπειρογνωμοσύνη επί στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

 1. Με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ορίζεται και ο αναπληρωτής Πρόεδρος αυτού. Όταν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρώνει άλλο μέλος του Συμβουλίου, στη θέση του καλείται ο αναπληρωτής του μέλους αυτού. Εισηγητής στο Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων. Γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο παρέχεται από έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο κλάδου ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών Ανθρωπολόγων-Εθνολόγων, έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού και έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 2. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
 3. Το Συμβούλιο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού:

α) για ζητήματα που αφορούν στη διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

β) επί αιτημάτων εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με νέα στοιχεία,

γ) για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων διαφύλαξης των στοιχείων που εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

 1. Στα μέλη, στους εισηγητές και στους γραμματείς του Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς καταβάλλεται η αποζημίωση της περ. κ’ του άρθρου 16 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248).

 

Άρθρο 6 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Προσθήκη άρθρου 52Α στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Μετά από το άρθρο 52 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220), περί κοινών κανόνων για τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων, προστίθεται άρθρο 52Α ως εξής:

 

«Άρθρο 52Α

Επιτροπή για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

 1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συστήνεται Επιτροπή για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναπληρούμενο από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών Ανθρωπολόγων-Εθνολόγων του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της ίδιας

Διεύθυνσης,

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων, αναπληρούμενο από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών

Ανθρωπολόγων-Εθνολόγων του ιδίου Τμήματος,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης,

ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

η) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

θ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίοι υποδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, από τον αρμόδιο Υπουργό.

 1. Η Επιτροπή εισηγείται στους αρμοδίους Υπουργούς μέτρα διατομεακής ή διυπουργικής συνεργασίας για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των χώρων, όπου αναπτύσσονται στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, των αντικειμένων που εντάσσονται σε αυτή ή σχετίζονται άμεσα με αυτή ή αποτελούν προϊόντα της και ιδίως μέτρα για:

α) την ένταξη στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη δημιουργία και πιστοποίηση ειδικών επαγγελματικών εκπαιδευτικών δομών,

β) την παροχή κινήτρων για δραστηριότητες που σχετίζονται με στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

γ) τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές ως παροχή κινήτρων για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

δ) την υπαγωγή χώρων και αντικειμένων που σχετίζονται άμεσα με την άυλη πολιτιστική κληρονομιάς ή αποτελούν προϊόντα της σε ιδιαίτερες κατά περίπτωση ρυθμίσεις προστασίας, στο κατάλληλο επίπεδο χωρικού ή άλλου σχεδιασμού, με σκοπό τη διαφύλαξη των εκφάνσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζονται με αυτά,

ε) τη διευκόλυνση τεχνιτών και επαγγελματιών στην εξεύρεση κατάλληλων πρώτων υλών για την άσκηση τέχνης ή επαγγέλματος άμεσα συνδεδεμένου με εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στ) τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή πιστοποίησης σε επαγγελματίες που ασκούν τέχνες και επαγγέλματα άμεσα συνδεδεμένα με εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (εκπαίδευση, επαγγελματικά προσόντα, σήμα επαγγελματία/εργαστηρίου),

ζ) τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή πιστοποιήσεων σχετικά με προϊόντα στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (πρώτες ύλες, μέθοδος παραγωγής, σήμα προϊόντος) και

η) τον σχεδιασμό εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 1. Η Επιτροπή της παρ. 1 συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

Άρθρο 7 Παροχή κινήτρων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, για την αύξηση του χρόνου μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών

 1. Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, που περιλαμβάνονται στο οικείο μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταδίδουν μερικώς ξενόγλωσσο μουσικό ρεπερτόριο, παρέχεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) του επιτρεπόμενου ανώτατου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, εφόσον αυξήσουν τα ποσοστά μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τα ποσοστά που μετέδωσαν κατά το έτος 2023.
 2. Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, που περιλαμβάνονται στο οικείο μητρώο του Ε.Σ.Ρ. και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκπέμπουν ξενόγλωσσο μουσικό ρεπερτόριο, κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και άνω, επί του συνόλου των μεταδιδόμενων μουσικών έργων, παρέχεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, προσαύξηση του επιτρεπόμενου ανώτατου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, εφόσον αυξήσουν τα ποσοστά μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού με βάση την κλίμακα της παρ. 4.
 3. Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, που περιλαμβάνονται στο οικείο μητρώο του Ε.Σ.Ρ. και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκπέμπουν ελληνόφωνο μουσικό ρεπερτόριο, κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και άνω, επί του συνόλου των μεταδιδόμενων μουσικών έργων, παρέχεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, προσαύξηση του επιτρεπόμενου ανώτατου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, με βάση τη ΣΤΗΛΗ Β της παρ. 5, εφόσον επιτυγχάνουν τα ποσοστά μετάδοσης ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών σε ώρες μεγάλης ακροαματικότητας της ΣΤΗΛΗΣ Α της παρ. 5.
 4. Κλίμακα προσαύξησης διαφημιστικού χρόνου για τη μετάδοση ελληνόφωνου τραγουδιού
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
Ποσοστό μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού επί του συνόλου των μεταδιδόμενων μουσικών έργων Ποσοστό Αύξησης (Π)
15,01% έως 25 10%
25,1 έως 40,0 20%
40,1 και άνω 30%

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τύπο:

Προσαρμοσμένος Ανώτατος Ημερήσιος Διαφημιστικός Χρόνος = (Χ) * (1+Π) Όπου:

 • Χ είναι ο προβλεπόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) ανώτατος διαφημιστικός χρόνος ίσος α) με εκατόν σαράντα τέσσερα (144) λεπτά κατά το χρονικό διάστημα από τις 6:00 έως τις 18:00 και β) με εβδομήντα δύο (72) λεπτά κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:01 έως τις 00:00,
 • Π είναι το ποσοστό προσαύξησης του πίνακα
 1. Κλίμακα προσαύξησης διαφημιστικού χρόνου για τη μετάδοση ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
Ποσοστό μετάδοσης ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών επί του συνόλου των μεταδιδόμενων μουσικών έργων Ποσοστό Αύξησης (Π)
10% 10%
15% 20%
15,1% και άνω 30%

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τύπο:

Προσαρμοσμένος Ανώτατος Ημερήσιος Διαφημιστικός Χρόνος = (Χ) * (1+Π) Όπου:

 • Χ είναι ο προβλεπόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) ανώτατος διαφημιστικός χρόνος ίσος α) με εκατόν σαράντα τέσσερα (144) λεπτά κατά το χρονικό διάστημα από τις 6:00 έως τις 18:00 και β) με εβδομήντα δύο (72) λεπτά κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:01 έως τις 00:00,
 • Π είναι το ποσοστό προσαύξησης του πίνακα
 1. Οι προσαυξήσεις του διαφημιστικού χρόνου της ΣΤΗΛΗΣ Β των πινάκων των παρ. 4 και 5 παρέχονται ανά ημερολογιακό εξάμηνο και με βάση τα ποσοστά μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ή ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών αντιστοίχως του προηγούμενου ημερολογιακού εξαμήνου σε σχέση με τα στοιχεία του έτους 2023.
 2. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενημερωτικοί και μη, οφείλουν να υποβάλουν στο Ε.Σ.Ρ. έως εξήντα (60) ημέρες πριν από το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, βεβαίωση των αρμόδιων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης από την οποία προκύπτει η τήρηση των ποσοστών των παρ. 2 και 3 του προηγούμενου ημερολογιακού εξαμήνου. Η βεβαίωση εκδίδεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ραδιοφωνικό σταθμό και με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντος σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) καταλόγου των έργων που μετέδωσε το προηγούμενο ημερολογιακό εξάμηνο.
 3. Για την εφαρμογή της παρ. 1, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενημερωτικοί και μη, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. βεβαίωση από τους αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, από την οποία αποδεικνύεται η αύξηση του ποσοστού μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού σε σχέση με τα στοιχεία του έτους 2023. Η προσαύξηση παρέχεται για όσο χρόνο διατηρείται η αύξηση του ποσοστού σε σχέση με το 2023.
 4. Για την απόδειξη του ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των παρ. 2 και 3 οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενημερωτικοί και μη, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. βεβαίωση από τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, η οποία εκδίδεται με βάση τα στοιχεία του έτους 2023.
 5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

 Άρθρο 8 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

 1. Στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα) και δδ) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνου τραγουδιού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.
 2. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι έχοντες την εκμετάλλευση των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1, παραδίδουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 (Α΄100), σε μορφότυπο τους καταλόγους με το σύνολο των μουσικών έργων που εκτέλεσαν δημόσια στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 χώρους, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των καταλόγων, εκδίδουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και την οποία κοινοποιούν και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός της ίδιας προθεσμίας.
 3. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται τα ξενοδοχεία ή τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, στα οποία, για τεχνικούς λόγους, η δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα ενιαία από μία πηγή ήχου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους αυτών πέραν των προβλεπομένων στην περ ε. του άρθρου 3.

Άρθρο 9 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων 

 1. Στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.
 2. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι έχοντες την εκμετάλλευση των εμπορικών κέντρων της παρ. 1, παραδίδουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 (Α΄100), σε μορφότυπο τους καταλόγους με το σύνολο των μουσικών έργων που εκτέλεσαν δημόσια στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 χώρους, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των καταλόγων, εκδίδουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και την οποία κοινοποιούν και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Άρθρο 10

Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο 1. Στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

 1. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι έχοντες την εκμετάλλευση των καζίνο της παρ. 1, παραδίδουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 (Α΄100), σε μορφότυπο τους καταλόγους με το σύνολο των μουσικών έργων που εκτέλεσαν δημόσια στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 χώρους, υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των καταλόγων, εκδίδουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και την οποία κοινοποιούν και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Άρθρο 11 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων

 1. Στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.
 2. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι έχοντες την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων μέσων μαζικής μεταφοράς ή κοινόχρηστων χώρων αναμονής επιβατών αερολιμένων ή λιμένων της παρ. 1, παραδίδουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 (Α΄100), σε μορφότυπο τους καταλόγους με το σύνολο των μουσικών έργων που εκτέλεσαν δημόσια στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 χώρους, υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των καταλόγων, εκδίδουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και την οποία κοινοποιούν και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός της ίδιας προθεσμίας.
 3. Το ποσοστό της παρ. 1 μειώνεται στο ήμισυ σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα ενιαία και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους των υπόχρεων πέραν των οριζόμενων στην περ. θ’ του άρθρου 3.

Άρθρο 12 Συγχρονισμός ελληνόφωνου τραγουδιού ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού, ή μουσικών έργων χωρίς στίχο ή με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ σε οπτικοακουστικές παραγωγές, τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές ταινίες

Οπτικοακουστικές παραγωγές, τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές, ανεξαρτήτως περιεχομένου (μυθοπλασία, δημιουργική τεκμηρίωση ή κινούμενο σχέδιο), των οποίων η μουσική επένδυση ενσωματώνει άνω του ποσοστού που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 30, ελληνόφωνο τραγούδι ή ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού ή μουσικά έργα χωρίς στίχο ή με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ, τα οποία ηχογραφούνται στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (L187), δύνανται να αξιολογούνται για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των εκάστοτε καθεστώτων ενίσχυσης ή χρηματοδοτικών εργαλείων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού (ΕΕ).

Άρθρο 13

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ορχηστρικής μουσικής ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια και διαδικτυακής εφαρμογής

 1. Δημιουργούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια και β) διαδικτυακή εφαρμογή συνδεδεμένη με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της περ. α), οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των δικαιούχων. Στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των ελληνόφωνων τραγουδιών, της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών, της ορχηστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών και των ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια βάσει των στοιχείων που χορηγούν οι αρμόδιοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης.
 2. Η διαδικτυακή εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα: α) αναζήτησης στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της περ. α) της παρ. 1, β) κατάρτισης πρωτότυπης λίστας ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των δικαιούχων και γ) της έκδοσης του συνόλου των μορφοτύπων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 11.

 Άρθρο 14

Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού 

1. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 8, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου ή του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 8. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 8, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ο.Π.Ι., επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από τη δυναμικότητα σε κλίνες του τουριστικού καταλύματος και την υποτροπή του παραβάτη.

 1. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 9, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 9. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 9, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων του εμπορικού κέντρου, τη δυναμικότητα σε επισκέπτες αυτών και την υποτροπή του παραβάτη.
 2. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 10, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του καζίνο εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 10. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 10, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από δύο χιλιάδες (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων του καζίνο, τη δυναμικότητα σε επισκέπτες αυτών και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
 3. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 11, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων μέσου μαζικής μεταφοράς ή κοινόχρηστου χώρου αναμονής επιβατών αερολιμένα ή λιμένα, εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 11. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 11, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
 4. Οι μορφότυποι της παρ. 2 των άρθρων 8, 9, 10 και 11 δύνανται να διαμορφώνονται και μέσω της χρήσης και λειτουργίας συσκευών ή συστημάτων του άρθρου 60 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25), περί της επιβολής χρήσης συστημάτων ελέγχου, υπό τις οριζόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις.
 5. Τα πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).
 6. Ο Ο.Π.Ι. δύναται, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να εισηγηθεί τη μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται αιτιολογημένα ως ήσσονος βαρύτητας, ιδίως με βάση την απόκλιση από τα ποσοστά δημόσιας εκτέλεσης που καθορίζονται στα άρθρα 8 έως και 11.

ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους επιδιώκονται η αποδοτικότερη λειτουργία των πωλητηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ο εκσυγχρονισμός της εμπορικής του πολιτικής και η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Άρθρο 16 Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με: α) τις συμβάσεις προμηθειών για τα προϊόντα που διατίθενται από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., β) τη δυνατότητα αξιοποίησης πωλητηρίων από τον Ο.Δ.Α.Π., μέσω της μίσθωσής τους σε ιδιωτικούς φορείς, γ) τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δώδεκα (12) μήνες, προκειμένου να απασχοληθεί στα πωλητήρια και στα εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π., με πρόβλεψη δυνατότητας παράτασης μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης των άρθρων 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), δ) την πρόβλεψη πρόσθετων συγκεκριμένων προσόντων ως απαιτούμενων προσόντων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πωλητήρια και στα εργαστήρια του Ο.Δ.ΑΠ., και ε) την απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Ο.Δ.Α.Π. και τον καθορισμό των όρων και του τρόπου περαιτέρω διάθεσης μεμονωμένων ή ενιαίων ή κοινών εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία από τους χρήστες – συνεργάτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 17

Ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών για προϊόντα που διατίθενται από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Μέχρι την 30ή.4.2025, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων δύναται να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α, προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών για προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από το δίκτυο πωλητηρίων του, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 18 Διεύρυνση μέσων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4761/2020

Στο άρθρο 4 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, β) στην παρ. 2, γ) στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3, δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 και ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, προστίθεται οι λέξεις «και πωλητηρίων» και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ο.Δ.Α.Π.

«1. O Ο.Δ.Α.Π. είναι αρμόδιος για την αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στον ίδιο, καθώς και των αναψυκτηρίων και πωλητηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων. Η αξιοποίηση γίνεται με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων.

 1. Για την επίτευξη του άνω σκοπού, ο Οργανισμός προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων και πωλητηρίων, με σκοπό την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεων προβολής και προώθησης της τοπικής γαστρονομίας εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, εφαρμοζομένου του άρθρου 46 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α` 220).
 2. Ο Ο.Δ.Α.Π. υλοποιεί τις ανωτέρω δραστηριότητες με δικά του μέσα, ή μέσω συμβάσεων μίσθωσης του π.δ. 715/1979 (Α` 212) που διέπει την εκμίσθωση ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α` 147), ή συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α` 148), ή μέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α` 205). Το πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων και πωλητηρίων, συνολικά ή τμηματικά, καθώς και το πρόγραμμα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και η παραχώρηση στον Ο.Δ.Α.Π. της χρήσης των συγκεκριμένων ακινήτων και αναψυκτηρίων και πωλητηρίων, όπου απαιτείται. Το πρόγραμμα αξιοποίησης και οι γενικοί και ειδικοί όροι μπορούν να τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία. Με μόνη την ανωτέρω έγκριση, ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας. Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις, με εξαίρεση το άρθρο 15 του ν. 4013/2011 (Α` 204).
 3. Για τα αναψυκτήρια και πωλητήρια, όταν υφίσταται άμεση ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και μέχρι την εγκατάσταση μισθωτών – διαχειριστών που προκύπτουν από τις διαδικασίες της παρ. 3, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) μήνες, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα είναι χαμηλότερο από συγκεκριμένο ύψος που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., η σύναψη των άνω συμβάσεων μίσθωσης μπορεί να γίνεται και κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης με έναν ή περισσότερους ενδιαφερομένους σε ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή για το ύψος του εύλογου μηνιαίου μισθώματος. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής της διάταξης ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, ο Ο.Δ.Α.Π. δύναται να συνάψει νέα σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών. Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις.
 4. Ειδικά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας της περιοχής, στην οποία ευρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και τα μνημεία, ο Ο.Δ.Α.Π. μπορεί, με βάση το πρόγραμμα αξιοποίησης της παρ. 3, να προβαίνει σε παραχώρηση της χρήσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο διαδικασία. Τα αναλογούντα τέλη καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
 5. Μετά από τη λήξη της παραχώρησης ακινήτων, αναψυκτηρίων και πωλητηρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού ή της σύμβασης αξιοποίησης, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ή το πωλητήριο ελευθερώνεται αμέσως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή όχληση. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π. εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Εφόσον καταβλήθηκε ελλείπον αντίτιμο για την περίοδο αυθαίρετης χρήσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης. Τα πρωτόκολλα εκτελούνται πέντε (5) ημέρες μετά από την επίδοσή τους. Κατά του πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοσή του. Η προθεσμία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και να εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2318/1995 (Α’ 126).». 

Άρθρο 19

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των πωλητήριων και των εργαστηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Προσθήκη άρθρου 42Α στον ν. 4761/2020 Μετά το άρθρο 42 του ν. 4761/2020 (Α΄248) προστίθεται άρθρο 42 Α ως εξής:

«Άρθρο 42Α

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας, των πωλητήριων και των εργαστηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

 1. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται για τις ανάγκες των εργαστηρίων και των πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π., εντός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, επιτρέπεται να προσλαμβάνεται για χρονική περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνες, η οποία μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης των άρθρων 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α΄6) και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των έξι (6) μηνών από τη λήξη τους, αποκλειόμενης της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
 2. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των πωλητηρίων και των εργαστηρίων του Ο.Δ.Α.Π αντιστοίχως, τα οποία ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση του άρθρου 41 του ν. 4765/2021, διαμορφώνονται σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α΄232). Στα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η συναφής εργασιακή εμπειρία, καθώς και το αποτέλεσμα συνέντευξης που διενεργείται από τον Διαχειριστή εκάστου πωλητηρίου. Η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, ο τρόπος εκτίμησής τους και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού του παρόντος, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Α.Π., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή αυτού.».

Άρθρο 20

Απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων -Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4761/2020 Στον ν. 4761/2020 (Α’ 248), μετά το άρθρο 14, προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

«Άρθρο 14Α

Απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

 1. Απαγορεύεται η εμπορία εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) που αποτελεί πόρο, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14, καθώς και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της οποίας συμπεριλαμβάνεται η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μεταπώληση ή ανταλλαγή των ανωτέρω εισιτηρίων.
 2. Όποιος χρήστης – συνεργάτης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραβιάζει τις υποχρεώσεις της παρ. 1 ή εκδίδει εισιτήρια με σκοπό την παράβαση αυτών, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 30, ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει στη διαγραφή του συγκεκριμένου χρήστη – συνεργάτη από το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης εισιτηρίων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποτροπής, το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου διπλασιάζεται σε τέσσερα (4) έτη.».

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Άρθρο 21 Σκοπός 

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους επιδιώκεται η ρύθμιση θεμάτων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, της αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και η διεύρυνση της προστασίας των κινητών μνημείων.

Άρθρο 22 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με: α) την εξασφάλιση της παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος της κυριότητας των αναγκαίων ακινήτων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, β) την παροχή επιπρόσθετων οικονομικών κινήτρων ως επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους των νήσων Δήλου και Καστελόριζου κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων για όλο τον χρόνο, γ) την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου στο εξωτερικό του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, δ) τη μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ε) την επέκταση της ρύθμισης για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά και στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού φορείς, στ) την προσθήκη νέας κατηγορίας προστατευτέων κινητών μνημείων μεταγενέστερων του έτους 1453 που χρονολογούνται έως και το έτος 1830 και την υποχρέωση δήλωσης της απόκτησης κυριότητας και δήλωσης της κατοχής των μνημείων αυτών και ζ) την υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης από τους κατόχους τους.

Άρθρο 23 Παραχώρηση δημόσιων ακινήτων και δημοτικού ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων

 1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων:

α) η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη θέση Κρηνίδες του αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων, ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού», με ΚΑΕΚ 210672531031/0/0, όπως αυτό εμφαίνεται στο από

Αυγούστου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα

Α’,

β) η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων, στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη θέση Κρηνίδες ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ΚΑΕΚ 210675501030/0/0, όπως αυτό εμφαίνεται στο από Αυγούστου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα B’,

γ) η κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων, στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντός του τεμαχίου υπ’ αρ. 1470στ’ (πρώην 1470γ’) Συμπληρωματικής Διανομής Κρηνίδων Καβάλας (1957), ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας, άνευ ΚΑΕΚ, όπως αυτό εμφαίνεται υπό στοιχεία «1-2-….-38-1» στο από

Αυγούστου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα

Γ΄.

 1. Για την παραχώρηση της κυριότητας εκάστου ακινήτου της παρ. 1, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δήμου Καβάλας, αντιστοίχως, στην οποία περιγράφεται το υπό παραχώρηση ακίνητο. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση ή τη μεταγραφή της παραχώρησης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο, αντίστοιχα.
 2. Επί του τμήματος των ακινήτων των περ. α) και β) της παρ. 1 που έχει δασικό χαρακτήρα εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί των προϋποθέσεων διενέργειας και εκτέλεσης έργων απαραίτητων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Άρθρο 24

Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στις νήσους Δήλο και Καστελλόριζο – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4598/2019 Το άρθρο 10 του ν. 4598/2019 (Α’ 36), περί της χορήγησης επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στη νήσο Δήλο, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στις νήσους Δήλο και Καστελλόριζο

 1. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι υπηρετούν α) στον αρχαιολογικό χώρο και στα μουσεία της νήσου Δήλου και β) στον αρχαιολογικό χώρο και στα μουσεία της νήσου Καστελλόριζου χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για τους χειμερινούς μήνες από 1ης Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και 31 Μαρτίου του επόμενου έτους και τριακοσίων (300) ευρώ για τους λοιπούς μήνες του έτους, από την ημέρα της τοποθέτησής τους, για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στη θέση αυτή, εφόσον διαμένουν μόνιμα στη Δήλο και στο Καστελλόριζο, αντίστοιχα, και παραμείνουν για διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών.
 2. Ο αριθμός των υπαλλήλων της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) για κάθε νήσο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
 3. Η δαπάνη του επιδόματος της παρ. 1 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.».

Άρθρο 25 Κάλυψη δαπανών προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό – Τροποποίηση άρθρων 3 και 16 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

 1. Στο άρθρο 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94 ), περί των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων στο εξωτερικό, και πέραν των ορίων της παρ. 1, μέχρι εκατό (100) ημέρες συνολικά, για τις μετακινήσεις του προσωπικού που υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων» για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου στο εξωτερικό.».

 1. Στο άρθρο 16 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, περί των δαπανών μετακίνησης, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Ειδικά για το προσωπικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων», το οποίο μεταβαίνει στο εξωτερικό για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου, οι δαπάνες της παρ. 1 αναγνωρίζονται και για το πέραν των τριάντα (30) ημερών διάστημα και μέχρι του ορίου που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9.».

Άρθρο 26 Μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  

Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ ΦύλαξηςΠληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, στις οποίες εφαρμόζεται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί των κριτηρίων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την άσκηση καθηκόντων φύλακα σε μουσείο ή σε αρχαιολογικό χώρο μετά από τη λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης άνευ αντίστοιχου τίτλου σπουδών βαθμολογείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021. 

Άρθρο 27

Εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού φορέων με αυτεπιστασία και απολογιστικά 

 1. Τα αρχαιολογικά εν γένει έργα που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού δύναται να εκτελούνται απευθείας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων αυτών, με αυτεπιστασία και απολογιστικά. 2. Ως αρχαιολογικό έργο νοείται η μελέτη, η διαχείριση, η διοίκηση και η εκτέλεση αρχαιολογικών, εν γένει, εργασιών, και ιδίως:

α) οι ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, αναδείξεις, συντηρήσεις αρχαίων και νεότερων μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές, μετασκευές,

β) ο σχεδιασμός της διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πολιτιστικό περιεχόμενο, η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών εφαρμογών ανάδειξης αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο,

γ) η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Στην έννοια του αρχαιολογικού έργου εντάσσονται και οι πάσης φύσεως αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες και σωστικές ανασκαφές, που εκτελούνται από υπηρεσίες των φορέων της παρ. 1 στο πλαίσιο υλοποίησης δημόσιων τεχνικών έργων τρίτων φορέων.

 1. Για την εκτέλεση των έργων της παρ. 1, οι προϊστάμενοι των αρμόδιων Υπηρεσιών των φορέων της παρ. 1 μπορούν να προβαίνουν στις προσλήψεις του αναγκαίου και κατάλληλου ωρομίσθιου προσωπικού, μέσα στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων, για το συγκεκριμένο έργο, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται μέχρι το τέλος του έργου και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τον αριθμό των χιλίων τριακοσίων ενενήντα ωρών (1.390) ωρών για κάθε απασχολούμενο. Το επιστημονικό προσωπικό και οι τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης, το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των έργων της παρ. 1 δεν υπάγονται στα Μέρη Β’ και Γ’ του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Άρθρο 28 Προσθήκη κατηγορίας κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 που χρονολογούνται έως και το 1830, υποχρέωση δήλωσης απόκτησης κυριότητάς τους και υποχρέωση δήλωσης κατοχής τους – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 20, παρ. 2 άρθρου 24 και προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 73 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο άρθρο 20 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220), περί των διακρίσεων κινητών μνημείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. στ), β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται παραπομπή στην περ. στ) της παρ. 1, γ) επέρχονται οι αναγκαίες συντακτικές μεταβολές λόγω των προσθηκών αυτών και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Στα κινητά μνημεία περιλαμβάνονται:

α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453,

β) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830 και αποτελούν ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που αποσπάσθηκαν από ακίνητα μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου, γ) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830, δεν υπάγονται στην περ. β) και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους,

δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους,

ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή επιστημονικής σημασίας τους και στ) τα μεταγενέστερα του έτους 1453, που χρονολογούνται έως και το έτος 1830: παντός είδους κειμήλια, όπως όπλα και προσωπικά αντικείμενα, αγωνιστών και άλλων σημαινόντων προσώπων της ελληνικής επανάστασης.».

 1. Τα κινητά μνημεία που υπάγονται στις περ. α), β) και στ) της παρ. 1 προστατεύονται από τον νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, περί της υποχρέωσης δήλωσης κάθε προσώπου που αποκτά την κυριότητα μνημείου μεταγενέστερου του 1453, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα μνημείου μεταγενέστερου του 1453, που υπάγεται στην περ. β) της παρ. 1 και στην παρ. 6 του άρθρου 20, οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρχές της προηγούμενης παραγράφου δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε σε αυτό και για τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου του. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα μνημείου μεταγενέστερου του 1453, που υπάγεται στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 20, οφείλει να υποβάλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην πλησιέστερη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε σε αυτό και για τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου του.».

 1. Στο άρθρο 73 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, περί των μεταβατικών και ειδικών διατάξεων του Κώδικα αυτού, προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

«16. Όποιος έχει στην κατοχή του κινητό μνημείο που υπάγεται στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 20, υποχρεούται μέχρι την 31η.12.2034, να το δηλώσει στην πλησιέστερη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24. Όποιος δεν προβεί σε εμπρόθεσμη δήλωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τιμωρείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 58.».

Άρθρο 29 Υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης και θέσπιση ποινικής κύρωσης για την παραβίαση της – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 και αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 62 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220), περί της δυνατότητας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, μετά από το πρώτο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. Οι κάτοχοι ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης οφείλουν να τα δηλώνουν στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Aπό την υποχρέωση του δευτέρου εδαφίου εξαιρούνται οι έμποροι ανιχνευτών μετάλλων/οργάνων διασκόπησης ως προς τους ανιχνευτές μετάλλων/όργανα διασκόπησης που κατέχουν με σκοπό τη μεταπώληση. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κατοχή, τη χρήση τέτοιων οργάνων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών.».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, περί της παράνομης χρήσης ανιχνευτή μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όποιος κατέχει ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης, τα οποία δεν έχει δηλώσει στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Γενικής

Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38, ή χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης, χωρίς την άδεια που απαιτείται από την παρ. 2 του άρθρου 38 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.».

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας και ενημέρωσης του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας του άρθρου 4, ζητήματα σχετικά με τον τρόπο καταγραφής και αποτύπωσης σε αυτό των στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ζητήματα διαλειτουργικότητας με τις λοιπές βάσεις δεδομένων που τηρεί το Υπουργείο Πολιτισμού ή άλλα Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 4. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ή εν γένει μουσικών έργων με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρίς στίχο, τα οποία ηχογραφούνται ή πρόκειται να ηχογραφηθούν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (L187) που λαμβάνεται υπόψη όταν ενσωματώνεται στη μουσική επένδυση των οπτικοακουστικών παραγωγών, τα ζητήματα προσαρμογής των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 12.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή και λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και της διαδικτυακής εφαρμογής του άρθρου 13, η διαδικασία συγκρότησης, εμπλουτισμού και ενημέρωσης της βάσης δεδομένων, τα μουσικά έργα τα οποία πρόκειται να ενταχθούν σε αυτή και οι κατηγοριοποιήσεις τους, η διαδικασία εγγραφής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ίδιου άρθρου των εν γένει χρηστών συμπεριλαμβανομένων των υπόχρεων των άρθρων 8, 9, 10 και 11, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 13.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Α.Π. δύναται να καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος περαιτέρω διάθεσης μεμονωμένων ή ενιαίων ή κοινών εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία από τους χρήστες – συνεργάτες του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου του άρθρου 20, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4761/2020 (Α’ 248).
 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με την υλοποίηση των έργων της παρ. 1 του άρθρου 27 και ιδίως: α) η διαδικασία μελέτης και υλοποίησης των έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργασιών που είναι αναγκαίες γι’ αυτά, β) η χρηματοδότηση των έργων και η διαχείριση των σχετικών πιστώσεων, γ) ο τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά, δ) η συντήρηση και φύλαξη των έργων και των εργοταξίων, ε) η πρόσληψη του αναγκαίου για την εκτέλεση των έργων προσωπικού κάθε κατηγορίας και ειδικότητας και ο τρόπος επίβλεψής του.
 5. Στο άρθρο 45 του ν. 4761/2020, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 14α ως εξής:

«14α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται ενιαία ή μεμονωμένα οι ημέρες και οι ώρες επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία των περ. στ) έως ι) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7)».

Άρθρο 31 Μεταβατική διάταξη

Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 8, 9, 10 και 11, η βεβαίωση της παρ. 2 των ανωτέρω άρθρων εκδίδεται μέχρι τις 30.4.2025 και σε αυτή αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του έτους 2024.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΗΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 32

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των άρθρων 7 έως 14 μετά την πάροδο ενός

(1) έτους από την έναρξη ισχύος τους.

 1. Η έκθεση αξιολόγησης της παρ. 1 περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με: α) την έκταση εφαρμογής των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α΄, β) το κόστος εφαρμογής αυτών συνολικά, καθώς και των επιμέρους υποχρεώσεων που θεσμοθετούνται, γ) σημεία επιτυχίας ή κενά που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή, δ) προτάσεις αλλαγών.
 2. Η έκθεση αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 33 Παραρτήματα

Προσαρτώνται στον παρόντα νόμο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα

Παραρτήματα Α’, Β’ και Γ’.

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 34 Έναρξη ισχύος

   1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 2.
   2. Η ισχύς των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 αρχίζει από 1ης.7.2024.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *