© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τράπεζα Ελλάδος: Γάλλοι και Αμερικανοί “έκαναν την διαφορά” τον Ιανουάριο στον Τουρισμό

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  • Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 112,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2024.
  • Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,1% τον Ιανουάριο του 2024.
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 16,0% τον Ιανουάριο του 2024.

Αμερικανοί και Γάλλοι “έκαναν την διαφορά” τον Ιανουάριο 2024, δίνοντας μεγάλη ώθηση τόσbankofgrο στις τουριστικές εισπράξεις, όσο και στις αφίξεις, σύμφωνα με τα επίσημα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2024 εμφάνισε πλεόνασμα 112,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 54,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, αύξηση κατά 27,1% κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 278,3 εκατ. ευρώ, έναντι 219,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ αύξηση κατά 0,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2024: 165,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 164,4 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,0% όσο και στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, που αυξήθηκε κατά 9,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 25,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2024, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 63,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 149,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 1,0% (Ιανουάριος 2024: 126,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 125,2 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 49,6% (Ιανουάριος 2024: 115,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 77,2 εκατ. ευρώ), καθώς επίσης και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 138,8%, στα 33,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 34,7% και διαμορφώθηκαν στα 29,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 83,0% και διαμορφώθηκαν στα 20,0 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 8,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20,0 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 63,6% και διαμορφώθηκαν στα 23,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη
Ιανουάριος
2022 2023 (%) Μεταβολή 2023/2022 2024 (α) (%) Μεταβολή 2024/2023
Εισπράξεις (β) 130,4 219,0 67,9 278,3 27,1
Πληρωμές 86,4 164,4 90,3 165,7 0,7
Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 44,0 54,6 23,9 112,6 106,4
Καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες:
   – Ποσοστό συμμετοχής ως προς το  ισοζύγιο αγαθών (%) -1,4 -2,2 -4,2
   – Ποσοστό συμμετοχής ως προς το ισοζύγιο υπηρεσιών  (%) 13,2 18,9 25,8
Μέση δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα (σε ευρώ) (γ) 381,6 340,6 -10,7 373,7 9,7
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε εκατ. ευρώ)
Ιανουάριος
Προέλευση 2022 2023 (%) Μεταβολή 2023/2022 2024 (α) (%) Μεταβολή 2024/2023
Χώρες ΕΕ-27 76,9 91,3 18,7 149,0 63,3
Χώρες ζώνης ευρώ 61,5 77,2 25,6 115,5 49,6
εκ των οποίων:
Γαλλία 4,5 11,0 143,8 20,0 83,0
Γερμανία 19,7 21,5 9,5 29,0 34,7
Χώρες ΕΕ-27 εκτός ζώνης ευρώ 15,4 14,0 -8,9 33,5 138,8
Χώρες εκτός της ΕΕ-27 53,4 125,2 134,6 126,5 1,0
εκ των οποίων:
Ηνωμένο Βασίλειο 13,6 18,5 35,9 20,0 8,1
ΗΠΑ 7,4 14,1 91,0 23,1 63,6
Ρωσία 1,2 0,6 -46,6 0,0 -100,0
Σύνολο Έρευνας Συνόρων 130,3 216,5 66,2 275,5 27,3
Κρουαζιέρες (ε) 0,2 2,5 1.287,5 2,8 10,0
ΣΥΝΟΛΟ 130,4 219,0 67,9 278,3 27,1
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε χιλ. ταξιδιώτες) (στ)
Ιανουάριος
Προέλευση 2022 2023 (%) Μεταβολή 2023/2022 2024 (α) (%) Μεταβολή 2024/2023
Χώρες ΕΕ-27 197,5 294,2 48,9 367,5 24,9
Χώρες ζώνης ευρώ 149,5 210,2 40,6 254,7 21,2
εκ των οποίων:
Γαλλία 15,8 31,5 98,9 42,6 35,4
Γερμανία 54,2 64,6 19,2 70,2 8,6
Χώρες ΕΕ-27 εκτός ζώνης ευρώ 48,0 84,0 75,0 112,8 34,4
Χώρες εκτός της ΕΕ-27 143,9 341,3 137,2 369,8 8,3
εκ των οποίων:
Ηνωμένο Βασίλειο 33,4 59,5 78,2 36,2 -39,2
ΗΠΑ 10,8 15,2 40,8 54,6 260,2
Ρωσία 2,2 1,2 -45,3 0,0
ΣΥΝΟΛΟ 341,4 635,5 86,1 737,3 16,0

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2024 διαμορφώθηκε σε 737,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 24,8%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-27 κατά 24,9% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 8,3%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 254,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 21,2%, ενώ άνοδο εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 34,4%, σε 112,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 70,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 35,4% και διαμορφώθηκε σε 42,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 39,2% και διαμορφώθηκε σε 36,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 54,6 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 260,2%. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη
Ιανουάριος
2018 2019 Μεταβολή (%) 2020 (α) Μεταβολή (%)
Εισπράξεις (β) 151,7 230,4 51,9 286,6 24,4
Πληρωμές 138,1 167,3 21,1 206,5 23,4
Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 13,5 63,1 366,2 80,2 27,0
Καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες:
   – Ποσοστό συμμετοχής ως προς το  ισοζύγιο αγαθών (%) -0,7 -2,9 -4,0
   – Ποσοστό συμμετοχής ως προς το ισοζύγιο υπηρεσιών  (%) 3,6 13,7 20,9
Δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα (σε ευρώ) (γ) 249,6 348,1 39,4 362,1 4,0
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε εκατ. ευρώ)
Ιανουάριος
Προέλευση 2018 2019 Μεταβολή (%) 2020 (α) Μεταβολή (%)
Χώρες ΕΕ-28 87,3 123,1 41,0 150,0 21,8
Χώρες ζώνης ευρώ 55,4 75,5 36,4 101,9 35,0
εκ των οποίων:
Γαλλία 3,5 8,0 129,7 4,2 -47,0
Γερμανία 19,8 24,6 24,4 25,5 3,8
Χώρες ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ 32,0 47,6 48,9 48,0 0,8
εκ των οποίων:
Ηνωμένο Βασίλειο 9,8 17,1 74,0 33,5 96,3
Χώρες εκτός της ΕΕ-28 63,3 106,6 68,4 136,1 27,7
εκ των οποίων:
ΗΠΑ 11,0 14,5 32,1 26,0 79,0
Ρωσία 0,4 8,5 2.118,8 6,6 -21,6
Σύνολο Έρευνας Συνόρων 150,7 229,8 52,5 286,1 24,5
Κρουαζιέρες (ε) 1,0 0,6 -37,9 0,5 -15,8
ΣΥΝΟΛΟ 151,7 230,4 51,9 286,6 24,4
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε χιλ. ταξιδιώτες) (στ)
Ιανουάριος
Προέλευση 2018 2019 Μεταβολή (%) 2020 (α) Μεταβολή (%)
Χώρες ΕΕ-28 370,7 383,7 3,5 443,8 15,7
Χώρες ζώνης ευρώ 163,5 175,9 7,6 232,1 31,9
εκ των οποίων:
Γαλλία 7,8 11,4 46,5 10,5 -8,5
Γερμανία 61,5 67,7 10,0 66,9 -1,1
Χώρες ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ 207,2 207,7 0,3 211,7 1,9
εκ των οποίων:
Ηνωμένο Βασίλειο 34,6 38,0 9,6 72,0 89,7
Χώρες εκτός της ΕΕ-28 232,8 276,3 18,7 346,1 25,3
εκ των οποίων:
ΗΠΑ 22,0 25,0 13,6 32,3 29,2
Ρωσία 1,6 10,1 533,9 12,8 26,2
ΣΥΝΟΛΟ 603,5 660,0 9,4 790,0 19,7

Τι είχε γίνει το Ιανουάριο 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2020 εμφάνισε πλεόνασμα 80 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 63 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, αύξηση κατά 24,4% κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 287 εκατ. ευρώ, έναντι 230 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ αύξηση κατά 23,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2020: 207 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2019: 167 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,0%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 19,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 20,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2020, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 24,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 21,8% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 27,7% (Ιανουάριος 2020: 136 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2019: 107 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 35,0% (Ιανουάριος 2020: 102 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2019: 76 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρέμειναν σχετικά σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 47,0% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 96,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 21,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 79,0% και διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2020 διαμορφώθηκε στις 790 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 19,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 29,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 8,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 15,7% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 25,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 232 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,9%, ενώ αύξηση κατά 1,9% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Ιανουάριος 2020: 212 χιλ., Ιανουάριος 2019: 208 χιλ.). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στις 67 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,5% και διαμορφώθηκε στις 11 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 89,7% και διαμορφώθηκε στις 72 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αυξημένη κατά 26,2% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 13 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 29,2% και διαμορφώθηκε στις 32 χιλ. ταξιδιώτες.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *