akinita

Αυτή είναι η προκήρυξη για το Ambassadeur στην Αθήνα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάκτηση των ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», ανακοίνωσε την προκήρυξη από το ΕΤΕΑΕΠ, του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του ιστορικού ξενοδοχείου Ambassadeur, στην οδό Σωκράτους 65-67, ως ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Η αναβίωση του ακινήτου, κενό από το 2000, στο οποίο στεγάστηκε το Παλαιό Εφετείο Αθηνών, έρχεται σε συνέχεια των προσφάτως ανακοινωθέντων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για τα Esperia Palace και Ζαλοκώστα 7-9, από τον ΕΦΚΑ, ως ξενοδοχεία 5 αστέρων.

Ο διαγωνισμός διενεργείται για τη σύναψη Σύμβασης για την εκμίσθωση 30 ετών, με δικαίωμα παράτασης κατά δέκα (10) έτη, μετά από σχετική συμφωνία των δύο πλευρών, με εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του ακινήτου. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό για την εκμίσθωσητου ακινήτου, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς με βάση τα προβλεπόμενα στοΤεύχος, μέχρι την 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη έως την 10:00 ́ π.μ. ώρα Ελλάδας, στα γραφεία της Διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ,  επί της οδού Φιλελλήνων 13 – 15, 10557, Αθήνα, 1ος Όροφος, Γραφείο Γραμματείας/ Πρωτοκόλλου.

Το κτίριο αναφέρεται σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247,01 τ.μ. που αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο, τμήμα ημιορόφου, 8 ορόφους και δώμα και εδράζεται επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας 2.363,94 τ.μ.

Μέχρι το έτος 1980, λειτουργούσε το ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας «AMBASSADEUR», δυναμικότητας 200 δωματίων (170 μονόκλινα, 30 δίκλινα). Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το έτος 1961 και λειτούργησε έτσι για περίπου 20 έτη.

Στη συνέχεια στο κτήριο λειτούργησε το Εφετείο Αθηνών μέχρι το έτος 2000, και έκτοτε είναι κενό. Η πρόσβαση στην περιοχή του ακινήτου είναι άριστη καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και απέχει 50 μ. από την Πλατεία Ομονοίας και τον ομώνυμο σταθμό. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης για την λειτουργία του ξενοδοχείου 4 αστέρων, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο, με δικές του δαπάνες ελαχίστου ύψους 7.500.000,00 ευρώ.
Το οικονομικό αντάλλαγμα

Το οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο θα καταβάλλει ο Μισθωτής στο ΕΤΕΑΕΠ, θα αποτελεί το αντικείμενο της Δεσμευτικής Οικονομικής Προσφοράς, όπως περιγράφεται στο παρόν Τεύχος και θα περιλαμβάνει:

-Μηνιαίο Μίσθωμα το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού των 25.000 ευρώ.

-Ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης της Α.Ε.Α.Σ.

To ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης, ορίζεται ως 1,2 % επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, μόνο εφόσον ο κύκλος εργασιών είναι ίσος η μεγαλύτερος των 6 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα ελέγχεται με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο ο εκμισθωτής.

Αν ο κύκλος εργασιών για ένα οικονομικό έτος υπολείπεται των 6 εκατ. ευρώ, δεν καταβάλλεται ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών για το έτος αυτό.

Το ως άνω όριο του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης, θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με ποσοστό ίσο με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή όποια άλλη αρχή τυχόν την αντικαταστήσει προσαυξημένη κατά 10% (= Δ.Τ.Κ. × 1,1), προσθετικά στο όριο του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο ΔΤΚ είναι αρνητικός, τότε οι ως άνω κλίμακες του κύκλου εργασιών δεν μπορούν να υποστούν αρνητική μεταβολή.

Σε περίπτωση που η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, ο κύκλος εργασιών θα προσδιοριστεί με αναγωγή και θα προσαυξηθεί, ανάλογα με τους μήνες της χρήσης.

Τυχόν απόκλιση του συνολικού εμβαδού του ακινήτου έως +/- 5% από το αναφερόμενο παραπάνω συνολικό εμβαδόν 10.247,01 τ.μ. του ακινήτου, δεν δικαιολογεί τη μεταβολή του καθορισθέντος μισθώματος εκ μέρους καμίας από τις 2 πλευρές του παρόντος μισθωτηρίου. Τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες «τακτοποιήσεων» αυθαιρεσιών Ν. 4495/2017 θα βαρύνουν το μισθωτή (το ΕΤΕΑΕΠ ως Δημόσιος Φορέας δεν βαρύνεται με πρόστιμα).

Οι υποψήφιοι

Ο Υποψήφιος θα πρέπει:

-Να είναι ο ίδιος, ως νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς, Διαχειριστής ξενοδοχείου (Hotel Operator) με τεκμηριωμένη εμπειρία, κατά τα 5 τελευταία έτη (2013 – 2017) συνεχώς, στη λειτουργία και διαχείριση τουλάχιστον μίας ξενοδοχειακής υποδομής κατηγορίας 4  αστέρων και άνω δυναμικότητας άνω των 130 δωματίων, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

-Είτε να περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο ως μέλος ή να συνεργάζεται με νομικό πρόσωπο, που να πληροί τους παραπάνω όρους.

-Επίσης, ο Διαχειριστής ξενοδοχείου (Hotel Operator) πρέπει σε κάθε περίπτωση (είτε είναι νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς, είτε είναι νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ως μέλος ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, είτε είναι νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με την ένωση ή με μέλος της ένωσης προσώπων) να παρουσιάσει αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών υποδομών που να έχουν μέσο όρο του συνολικού κύκλου εργασιών τους άνω των 5 εκατ. ευρώ για τα τελευταία πέντε έτη (2013-2017). Οι ως άνω ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να είναι 4 αστέρων και άνω.

-Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται για τουλάχιστον 10 έτη από την υπογραφή της Σύμβασης Εκμίσθωσης, η συμμετοχή στην Ένωση Προσώπων ή η συνεργασία νομικού προσώπου που να πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Για τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με το Σύνολο Καθαρής Θέσης. Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει συνολικά Κεφάλαια για την επένδυση, τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Οι Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με τη μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Τα μέλη ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΕΤΕΑΕΠ και για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στην ένωση προσώπων ή στην κοινοπραξία για πράξεις ή και παραλείψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο συμμετοχής τους στο σχήμα.

Κάθε νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή / και συνδεδεμένων εταιρειών) δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας, είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε ως μέλος ένωσης φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως μέλος κοινοπραξίας φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος υποψηφίου, είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή με τους οποίους το νομικό πρόσωπο συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος.  Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα να ορίσουν αντίκλητο που θα κατοικεί στην Ελληνική επικράτεια και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το ΕΤΕΑΕΠ προς τον Υποψήφιο, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του και ο Υποψήφιος δήλωση ότι τον διορίζει αντίκλητο για την εν λόγω διαδικασία.

Και άλλα ακίνητα

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια των τριών ξενοδοχείων, αναμένεται εντός του Οκτωβρίου να υπάρξει άλλος ένας κύκλος διαγωνιστικών διαδικασιών για περίπου 15 ακίνητα, στο πλαίσιο της Β’ φάσης του προγράμματος, το οποίο μέσα σε ένα χρόνο δράσης έχει ενεργοποιήσει 70 κενά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Οι δράσεις εντάσσονται στους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Εργασίας, καθώς αποδίδουν άμεσα σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *