ΣΕΠΕ

Κατηγοριοποιούνται τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ|Πως υπολογίζονται|ΦΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η Υπουργική απόφαση 29164/755 (ΦΕΚ Β’ 2686 / 02-07-19) σχετικά με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Με την απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων με τη συνεκτίμηση των
προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως αυτές περιγράφονται για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντιστοίχως.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών – κριτηρίων και δύο (2) υπο-κριτηρίων. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:
i) η σοβαρότητα της παράβασης (Σ),
ii) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (ΑΕ),
iii) η υποτροπή της επιχείρησης (Υ). Ως υποτροπή νοείται
α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά να υπολογίζεται προς τα πίσω από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ή
β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση κατά την προηγούμενη
τετραετία. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και
iv) η παράβαση περί χρονικών ορίων, όταν ο θιγόμενος/-οι είναι εργαζόμενος/-οι με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (ΧΟ).

Η έλλειψη συνδρομής των υπό στοιχείο iii και iv μεταβλητών – κριτηρίων δεν επηρεάζει την επιβολή του προστίμου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των λοιπών μεταβλητών – κριτηρίων.

Τα υπο-κριτήρια είναι τα εξής:
i) ο βαθμός συνεργασίας (ΒΣ). Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις – συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ. και
ii) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται (Θ), δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση.
Αρχικώς, καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
2. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 1-40 μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα 1 «ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ». Η εκτίμηση των μορίων εντός του συγκεκριμένου εύρους γίνεται ξεχωριστά για κάθε παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:          ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ             1-5 ΜΟΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ                     6-10 ΜΟΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ              11-20 ΜΟΡΙΑ
ΥΨΗΛΗ                     21-30 ΜΟΡΙΑ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ            31-40 ΜΟΡΙΑ

Στον πίνακα παραβάσεων του παραρτήματος Ι παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος των παραβάσεων τις οποίες ελέγχουν οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και η διαβάθμιση της σοβαρότητας αυτών με βάση τον ανωτέρω πίνακα 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, η σοβαρότητα της παράβασης επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, οργάνων.
Β. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται με 1-60 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 2Α με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α:                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ                1-12 ΜΟΡΙΑ
11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ             13-24 ΜΟΡΙΑ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ            25-36 ΜΟΡΙΑ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ          37-48 ΜΟΡΙΑ
251-ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ        49-60 ΜΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ Xi     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟ
1                       Πολύ μικρά                           2-20                300 € 3.000 €
2                          Μικρά                              21-40              3.001 € 6.000 €
3                          Μεσαία                            41-60              6.001 € 15.000 €
4                          Υψηλά                            61-80            15.001 € 30.000 €
5                       Πολύ υψηλά                       81-100          30.001 € 50.000 €

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ, ΕΔΩ.
Ημερίδα του ΣΕΠΕ

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, ημερίδα απολογισμού του σχεδίου δράσης για τη χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, που υλοποίησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) από την 1η Φεβρουαρίου ως τις 31 Μάιου 2019.

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης επιχειρήθηκε σε τέσσερα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων o συνδυασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων “ΕΡΓΑΝΗ” και ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για τη στόχευση των ελέγχων με τη χρήση πρακτικών ανάλυσης κινδύνου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα, επιτυγχάνονται αυξημένες επιδόσεις στον εντοπισμό της παραβατικότητας.

Μέσα από το σχέδιο αναδείχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη στόχευση των ελέγχων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραβατικών επιχειρήσεων και τη χρήση προληπτικών μέσων, όπως η αποστολή ενημερωτικών επιστολών. Η προσέγγιση αυτή, η οποία είναι μια καλή πρακτική που χρησιμοποιούν διεθνώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορεί να αναβαθμίσει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα του Σ.ΕΠ.Ε.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σώματος ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των εργοδοτών μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Η υπηρεσία θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από τις 15 Ιουλίου, εξοικονομώντας ετησίως πάνω από 200.000 ευρώ, κάνοντας πιο φιλική τη σχέση του με τον πολίτη και επιταχύνοντας τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των ελέγχων.

Η  ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, μειώνοντας την αδήλωτη εργασία περισσότερες από 11 ποσοσιταίες μονάδες το διάστημα 2014-18 και βάζοντας κανόνες στην τήρηση των ωραρίων.

Η εφαρμογή πρακτικών ανάλυσης κίνδυνου και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής αποτελούν κρίσιμα βήματα για ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό Σ.ΕΠ.Ε.

Tagged

1 σχόλιο στο “Κατηγοριοποιούνται τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ|Πως υπολογίζονται|ΦΕΚ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *